Tutu Ùì Nì Tiaa San Pedro nùù Nèhivì xí Dios
1
Yùhù nduí Simón Pedro, iin ana xinúcuáchí nùù Stoho‑ndà Jesucristu. Te divi nùù mii‑yá nì nìhí chuun ndiaha quidé. Te vichi tiaí tutu yohó nùù nsidaa mii‑nsiá nècuàchì iin‑ni sànì nìhìtáhvì stná gracia ndiaha xí‑yá ñà‑cunindisá‑nsiáyà. Vàchi ducán nì chitnùní ini‑yà quida‑nda, divi mii‑yá ana chiigá ndàcuisì inì‑xi. Dios nduú‑yá, te cahvi‑ndayá, vàchi mii‑yá nduú ana nì dàcácu xi‑nda. Pues vichi ni cúcúmí‑nsiâ cuàhà gracia xi‑ya, te contentu ni cúndóó‑nsiá sàhà‑ñá ináhá‑nsiâ mii‑yá xì (Yuamánì‑yá) Dios.
Nansa ndiá ìcà nèhivì xí Jesucristu quida‑ne
Cunaha‑nsiá, fuerte gà mii‑yá, te ndiaha gá quidá‑yá, ñàyùcàndùá nì cana‑yàndó ñà‑cunaha‑ndayá. Dandu nì chindee ndudu ìì xí‑yá ndohó, te nì nìhìtáhvì‑ndà nsidanicuú ñà‑ndùá xiñuhu ñà‑cundoo ndiaha‑nda nùù‑yá, te cahvi‑ndayá nacua ndiá ìcà‑ndà. Te sàhà‑ñá fuerte guá‑yà, te ndiaha guá‑yà, ñàyùcàndùá nì cundiatú‑ndà cuàhà gá ñà‑vàha ndiatu‑nda cuu xi‑nda, te dècuèndè ndulócô‑ndà ñà‑ndiaha guá palabra sànì cachi‑yà. Vàchi sàhà palabra mà vàtùni cucumi stná‑ndà meru vida xi anima mii‑yá, te ducán nìhì ndèè stná‑ndà nacoo‑nda modo sìquini icúmí nècuàchì dava ga ñuhìví yohó, divi modo cudíì guá ini‑nè quida‑ne. Te divi sàhà‑ñá nì cachi‑yà xì‑ndà palabra mà, ñàyùcàndùá xiñuhu cuàhandee ini‑ndà (cunchicùn‑ndàyá) chicá viì. Pues vichi sà‑xìníndísá‑ndáyâ, doco xiñuhu cutùha stná‑ndà cunihnu viì ini‑ndà. Daaní, xiñuhu sàà stná‑ndà mànìhì váha ini‑ndà (sàhà ichì‑yá). Daaní, xiñuhu cutùha stná‑ndà cadi‑ndà nùù mii‑nda. Daaní, xiñuhu cutùha stná‑ndà quidandee ini‑ndà; daaní, xiñuhu cutùha stná‑ndà cunihnu vàha ini‑ndà mii‑yá nicanicuahàn. Daaní, xiñuhu cutùha stná‑ndà cunihnu manì ini‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda; daaní, xiñuhu sàà stná‑ndà cuu stnahá ndisa ini‑ndà sàhà‑ndà. Vàchi cunaha‑nsiá, nú ni cútùha vàha‑nda nsidaa ñà‑jaàn, te quida ndisa‑ndañá cumplir, dandu màdì uun‑ni cundoo‑nda nùù Stoho‑ndà Jesucristu; ni màdì uun‑ni quea ñà‑ìnáhá‑ndáyâ. Doco nèhivì còò ñá‑vàha ma ini anima‑xi, có‑cùndáà vàha ini‑nè, na ian quidámáxìní‑nè, te có‑nsìnúú gà ini‑nè nansa nì quida Dios na ní nsidandoo‑ya cuàchi‑ne. 10 Ñàyùcàndùá, chicá vàha cunsìhi ini‑ndà cundoo‑nda seguru ñà‑ndùù‑ndà nèhivì nì nacàxin‑ya, te nì cana‑ya. Vàchi nú ni quida ndisa‑nda ñà‑vàha jaàn, dandu mà sáà‑ndà tùcù‑ndà ichì cuàchi. 11 Còó, ndiaha gá icúmí quixi cuàhà gracia xi mii‑yá ana nì dàcácu xi‑nda, divi Stoho‑ndà Jesucristu, te dayáha stná‑yàndó ñuhìví ìì xí‑yá ndé dandacú‑yá nicanicuahàn.
12 Ñàyùcàndùá, cuníˋ dansínuu ga inì mii‑nsiá nansa (quida‑nsia), mate sá‑ìnáhá‑nsiâ iyuhu sàhámà vichi, te nihnú vàha inì‑nsia palabra ndàcuisì nì xinindisá‑nsiá. 13 Doco yùhù tuxí inì, mientras itiácù‑ve ñuhìví yohó, chicá vàha dansínuu inì mii‑nsiá nansa xiñuhu cunihnu ini‑nsià. 14 Vàchi ináhî sà‑ìtúú quìvì icúmí cuì nacua nì cachi Stoho‑ndà Jesucristu xìˊ. 15 Doco icúmî nanduquí nansa cui nsinuu inì‑nsia palabra yohó nú sànì xìhì.
Nansa nì xini Pedro nì natnuù ndiaha Jesús
16 Cunaha‑nsiá, palabra ìì nì cachitnùhu‑nsi xì‑nsiá, màdì cuentu nì nachuhun tnahá uun nèhivì maña nduá. Còó, vàchi sànì xininùù‑nsí ñà‑ndiaha guá iá Stoho‑ndà Jesucristu, ñàyùcàndùá, nì nacani‑nsi xì‑nsiá sàhà poder xi‑ya, xì nansa icúmí stná‑yà naxicocuíìn‑yà. 17 Vàchi nsiùhù, nì xini‑nsì na ní tavà Yua‑nda Dios tnùñuhu ndiaha xí‑yá, te nì natnuù fuerte‑yà. Dandu ndiaha gá nì càhàn Yuamánì‑yá sàhà‑yá na ní cachi‑yàmà: “Dèhemanìˊ nduú ana yohó, te cudíì inì sàhà‑yá”. 18 Nsiùhù, nì inini‑nsi ñà‑jaàn na ní sàhàn‑nsì xì‑yá dìnì yucù ìì yucán, te nì tiacu‑nsì nì càhàn (Yuamánì‑yá) ansivi.
19 Ñàyùcàndùá, sàhà ñà‑jaàn chicá más náhà claru ñà‑ndácuisì nduá nì cacachi profeta nìsa cahàn sàhà‑yá sànaha; te vichi ndiá ìcà‑ndà cunihnu vàha ndisa ini‑ndà palabra xi nècuàchìmà, vàchi palabra mà, ndiaha gá datnúà sàxìnítnùní‑ndà na iin ñuhu nchií fuerte ndé iín tnúú, te iin‑ni icúmí chindee stná‑màndó dècuèndè quìvì danátnûù ndiaha‑yá nùù (nèhivì ndoó inicutu ñuhìví). Daaní, quìvì jaàn (icúmí‑yâ datnúù‑yà ini anima‑ndà na ian) quidá sìtnúù cahnú cachítnùhu ñà‑sàcuàhàn tùinuù inga quìvì.
20 Cenaha‑nsiá, chuun cahnú nduú ñà‑sàà‑ndà cundaà vàha ini‑ndà nansa iá palabra ìì nì cachitnùhu nèhivì sànaha ma, te nì tiaa‑neà nùù tutu. Màdì sàhà cuisì sàxìnítnùní ndohó cui sàà‑ndà cundaà vàha ini‑ndà nansa cuní cachàmà. 21 Vàchi nèhivì ìì sànaha ma, màdì inì‑ni mii‑né nì chítnùní ini‑nè ñà‑ndùá nì cachi‑nè sàhà mii‑yá. Còó, divi Espíritu Ìì xí‑yá nduú ana nì dàtnúù xì sàxìnítnùní‑nè, te nì cachi‑nè ñà‑ndùá nì cachi‑nè.