Tutu Ùì Nì Tiaa San Pablo nùù Timoteo
1
Yùhù nduí Pablo, iin nècuàchì nì nìhì chuun ndiaha nùù Jesucristu, vàchi ducán nì chitnùní ini Dios sàhí nacua nì chitnùní stná ini‑yà ñà‑nìhì‑ndà vida ndiaha nùù Jesucristu, vàchi ducán sànì cachi‑yà xì‑ndà. Te vichi cásàhúì xì mii‑ní Timoteo, vàchi nahi dèhemaní nduu‑ní. Te xícàn tàhví nùù Yua‑nda Dios xì Stoho‑ndà Jesucristu ñà‑nì cuáha‑ya mii‑ní vihi gracia, te ni cúndéhe ndahví stná‑yà mii‑ní. Contentu ni coo‑ní quida‑ya.
Nansa nì cachi Pablo xì Timoteo ñà‑nsìnúú ini‑nè nècuàchìmà
Nacua nìsa quida xìí nìsa xinucuachi víi‑né nùù Dios, ducán quidá stná yùhù vichi, còò ni‑iin falta dandoho‑xi sàxìnítnùníˋ. Pues divi nùù mii‑yá xícàn tàhví sàhà‑ní: ndui te ñuú naquímánìˊ mii‑yá sàhà‑ní. Nicanicuahàn nsinúú inì mii‑ní. Mà cùì nándodí nansa nì sacu‑ní daa. Yáha ga cuníˋ cundehí mii‑ní, dandu ndòo vàha ini anímè. Yùhù nsinúú stná inì nansa quida‑ní ñà‑siempre nihnú vàha inì‑ní mii‑yá, màdìá danani úún‑nî nduá. Primeru nitá xi‑ní Loida, nìsa xinindisá‑né mii‑yá, dandu después dihi‑ní Eunice, te vichi stná mii‑ní, ducán nihnú vàha stná inì‑níyà ináhî.
Ñàyùcàndùá, xiñuhu nsinuu inì‑ní nansa nì nìhìtáhvì‑ní na ní chitàndòí ndahí dìnì‑ní daa, te vichi cuníˋ nandudiì inì‑ní quida‑ní nacua nduú tàhvì‑ní. Vàchi ¿índù iñàha quidá Espíritu xi Dios ini anima‑ndà? ¿A chicá yúhî‑ndà quidá‑yá? Còó, ñà‑chicá ndufuerté anima‑ndà nduá quidá‑yá; te sàhà mii‑yá chicá cuú stnahá stná ini‑ndà sàhà‑ndà, te chicá nacání sahnú ini‑ndà quidá‑yá. Ñàyùcàndùá, màsà cúcáhán nûù‑ní càhàn‑ní xì nèhivì sàhà Stoho‑ndà Señor, ni màsà cúcáhán nûù stná‑ní sàhà yùhù ñà‑ìéˋ vehecàa sàhà‑yá. Còó. Dispuestu ni coo‑ní ndoho stná‑ní sàhà razón ndiaha xí‑yá, vàchi icúmí‑yâ chindee‑yándô. Nì dàcácu‑ya anima‑ndà, te nì cana‑yàndó ñà‑cunchicùn‑ndà ichì íì‑yá. Doco màdì sàhà obra vàha ni quida‑nda nduámà; còó; cuisì sàhà‑ñá ducán nì chitnùní ini mii‑yá, te sàhà‑ñá mànì gá stná ini‑yà. Dècuèndè na táyôo ñuhìví, dandu nì chitnùní ini‑yà ñà‑cuàha‑yàndó gracia xi‑ya nú sànì tenchicùn‑ndà Jesucristu. 10 Te vichi sànì tùi vate gracia mà nì quida‑ya, vàchi nì quixi Jesucristu ñuhìví yohó ñà‑dacácu‑yàndó, te sàhà‑ñá nì cundee‑yá nì càcu‑nda, mà sáà‑ndà cui ndisa‑nda. Còó. Te vichi xítià razón ndiaha xí‑yá, te ducán datnúù‑yà anima nèhivì ñuhìví nansa nìhì‑né vida ndiaha nicanicuahàn ñà‑mà nunca cui ndisa‑ne.
11 Pues divi razón mà nì nìhí chuun cachitnùhi xì nèhivì, vàchi mii‑yá, nì techuún‑yá yùhù cùhìn chinahì nèhivì nsidanicuú ñuu. 12 Te divi sàhà ñà‑jaàn iéˋ ndohí (quidá nèhivì). Doco có‑cùcáhán nûìˊ, vàchi ináhî ana xiníndísê; ndahà mii‑yá sànì dàyáhi mií, te ináhî iin‑ni icúmí‑yâ cundiaa‑yà vida xi dècuèndè quìvì nasaì nùù‑yá.
13 Dàñùhù nì dàcuàhí mii‑ní, ñà‑jaàn nsinuu vàha inì‑ní, te màsà dámá‑nîà, vàchi vàtùni chindeá mii‑ní, cuisì xiñuhu ñà‑iin‑ni cunihnu vàha stná inì‑ní mii‑yá, te cuu stná inì‑ní sàhà nsidaa nèhivì, vàchi ducán ndiá ìcà‑ndà quida‑nda nú nchícùn‑ndà Jesucristu. 14 Sàhà poder xi Espíritu Ìì cundiaa vàha‑ní palabra ndàcuisì nì nacoi nùù‑ní, vàchi iá‑yà ini anima‑ndà.
15 Nacua ináhá‑nî tucu sànàcání ini nsidaa compañeru‑ndà ndoó ladu Asia, có‑cùú gà ini‑nè sàhí. Iin nècuàchìmà nduú Figelo, te inga‑nèmà nduú Hermógenes. 16 Doco Onesíforo, còó; có‑cùcáhán nûù‑né ñà‑ìéˋ vehecàa yohó. Ni cúndéhe ndahví Dios‑nè xì stná nèhivì vehe‑ne, vàchi cuàhà xichi nì quixi‑ne visita, te ndiaha gá nì ndòo vàha inì nì quida‑ne. 17 Vàchi na ní quixi‑ne ñuu Roma yohó, cuàhà nì xìcanuu‑ne nì nanducu‑né yùhù, dandu nì ndacùhun‑ne yùhù. 18 Ñàyùcàndùá, ni cúndéhe ndahví Stoho‑ndà Señor‑nè na sáà quìvì (nacuàha‑nda cuenta nùù‑yá). Vàchi mii‑ní, ináhá vâha‑ní ñà‑cuàhà guá ñà‑vàha nì quida stná‑nè (xì‑ndà) na ní sandoo‑nda ñuu Éfeso.