Tutu Nì Tiaa San Pablo nùù Nèhivì xí Dios Ndoó Ladu Galacia
1
Yùhù nduí Pablo, iin ana nì nìhì chuun ìì nùù Jesucristu xì nùù ana nì dànátiácú xì‑yá, divi Yua‑nda Dios. Màdì nùù nèhivì nì níhìˊ chuun ma. Còó, màdì nèhivì ùún nduú ana nì sáha xí‑ñà.
Yùhù xì nsidaa nèhivì xí‑yá cutnáhâ xí yohó, cásàhú‑nsì xì nsidaa mii‑nsiá nècuàchì ladu Galacia natácá cahvi xi‑yá.
Ni cúcúmí cuáhà‑nsiá gracia nùù Yua‑nda Dios xì stná Stoho‑ndà Jesucristu. Te ni cúndóó cueé‑nsià quida‑ya. Pues divi Jesucristu nduú ana nì sàha nì xìhì sàhà cuàchi‑nda sàhà‑ñá càcu‑nda nùù nsidaa ñà‑có‑ìá viì iá ñuhìví yohó, vàchi ñà‑jaàn nduá nì chitnùní ini Yua‑nda Dios coo, ansivéhé cahnú‑yá nicanicuahàn. Amén.
Còò cá inga palabra ìì cunchicùn‑ndà, te càcu‑nda, cuisí‑ní palabra ìì xí Jesús
Cunaha‑nsiá, cuàhà gá ndulóquîˋ ñà‑yàchì guá sànì nacoo‑nsia ichì víi mii‑yá ana nì cana xi‑nda sàhà gracia xi‑ya. Vàchi inga palabra sànchícùn‑nsia vichi. Vàha palabra mà cahan‑nsiá, doco còó, mà sáà ndudava xi ñà‑ndùú palabra vàha ndisa xi mii‑yá. (Cunaha‑nsiá, náhà xìcà) jaàn ndoó dava nèhivì cuní dacà xì‑nsiá, cuní‑nè dama‑ne ñà‑ndùú razón ndiaha xí Cristu. Doco nú có‑ndùdává palabra xi‑ne mà xì palabra nì cachitnùhu nsiùhù xì‑nsiá daa, dandu ni sáà nècuàchìmà ndañuhu‑né ndè andea chicá vàha, mate ángel nì quixi ansivi nduú‑né; te ò stná nsiùhù, nú có‑ndùdává gá palabra cachí‑nsì vichi xi ñà‑primeru, dandu ni sáà stná‑nsì ndañuhu‑nsí chicá vàha. Tucutu cachíˋ xì‑nsiá nacua sànì cachì xì‑nsiá antes, ndéni nèhivì ní cui ni cáhàn xì‑nsiá iin palabra tucu iá, te có‑ndùá palabra nì xinindisá‑nsiá daa, pues ni sáà‑nè ndañuhu‑né andea chicá vàha. 10 Ducán cachíˋ, doco màdì sàhà‑ñá cuníˋ ndòo vàhi xì nèhivì ñuhìví nduá. Còó. Dios nduú ana cuníˋ cudiì inì‑xi sàhí, vàchi nú nèhivì‑ní, dandísá mà cúí cunduu guè iin nècuàchì xinúcuáchí nùù Cristu.
Nansa nì nìhì Pablo chuun ìì nùù Jesucristu
11 Cunaha‑nsiá, màdì nèhivì ùún nì náchúhún tnahá xi palabra ndiaha nì cachitnùhi (xì‑nsiá), ñánì. 12 Màdì nèhivì ñuhìví yohó nì nácání xí palabra mà xìˊ. Cónì dàcuàhíà nùù nèhivì ùún. Còó, divi Jesucristu nduú ana nì dàtnúù xì sàxìnítnùníˋ sàhá mà.
13 Mii‑nsiá, sà‑ìnáhá‑nsiâ nansa nìsa quide antes na ní sanchicuìn religión xi nècuàchì raza‑nsì Judea, yáha ga nìsa quida quini xì nèhivì natácá cahvi xi Dios, vàchi nìsa cunì dandáñúhî nsidaa nècuàchìmà nì cùí. 14 Te yàchì nì quee stná cuàhà fama xi nùù nèhivì religión xi‑nsi, te menos nì ndòo nsidaa nècuàchì dava ga nùí, vàchi chicá ndee nì sanchicuìn estilu xi xìì‑nsí. 15 Doco Dios, sàhà ñà‑sànì nacàxin‑ya yùhù ndè na táñâha ga tùinuìˊ ñuhìví, ñàyùcàndùá nì quida‑ya gracia sàhí, te nì cana‑ya yùhù, vàchi ducán nì chitnùní ini‑yà 16-17 ñà‑cuninùí Dèhemanì‑yá, dandu después (cùhìn cacanui) cachitnùhi xì nèhivì nsidaa ñuu (ñà‑ndiaha guá) Dèhemanì‑yá. Daaní, na ní nsihi nì xinì mii‑yá, dandu yàchì nì sàhìn ladu Arabia. Cónì sáhìn ndatnuhí xì nèhivì ñuhìví yohó, ni cónì sáhàn stnáì ñuu Jerusalén ndé ndoó nècuàchì apóstol mate dihna‑ne nì nìhì‑né chuun ìì xí‑yá, dandu yùhù. Còó, dihna ladu Arabia nì sàhìn, dandu nì ndixi tui ñuu Damasco.
18 Daaní, nì yàha ùnì cuìà, dandísá nì sàhìn ñuu Jerusalén, te nì xinitnàhí xì Pedro. Te yucán nì ìe sàhùn quìvì nì sacutnahí xì nècuàchìmà. 19 Doco nècuàchì xínduu apóstol dava ga, còó, cónì xìníˋ‑nè, cuisì‑ní ñani Stoho‑ndà Señor nani Jacobo nì xinì. 20 Te cunaha‑nsiá, nsidaa ñà‑ndùá tiaí nùù‑nsiá yohó, ñà‑ndácuisì nduá, vàchi ináhá Dios.
21 Daaní, después, màndixi nì nsiaa tui ladu Siria, te después nì nsiaa stnáì ladu Cilicia. 22 Doco nèhivì cahvi xi Cristu ndoó ladu Judea, cónì sáà‑nè cunitnàhá‑né xìˊ, 23 cuisì‑ní nì xinitnùhu‑ne ñà‑có‑quìdá quini guè xì‑né. Antes nìsa cunì dandáñúhî nècuàchìmà sàhà‑ñá xiníndísâ‑né mii‑yá, doco vichi xicánúú stnáì cachítnùhi xì nèhivì nansa cunindisá stná‑nèyà. Pues divi palabra jaàn nduá nì xinitnùhu nècuàchìmà sàhí, 24 te cuàhà gá nì naquimanì‑né Dios sàhámà.