Ñà-ndùá Nì Tiaa San Lucas sàhà Jesucristu
1
Nansa nì nacani ini San Lucas nì tiaa‑ne tutu yohó ñà‑cahvi iin amigo xi‑ne nani Teófilo
1-2 Cuàhà nèhivì sànì quida lucha tiaa‑ne iin tutu ndé nachutnahá víi‑né historia nacání xí ñà‑ndùá nì xini nèhivì xí‑nsí nì cuu, nì tiaa‑ne nacua nì cachitnùhu nècuàchì nì xininùù mà, vàchi ináhá nècuàchìmà nansa nì cuu dècuèndè quìvì primeru, dandu nì dàcuítià stná‑nè palabra mà, te ducán nì xinitnùhu stná nsiùhù. 3-4 Ñàyùcàndùá, stná yùhù nì nacani stná inì tiai iin tutu ñà‑nàcání víi xi‑ní sàhà nsidaa ñà‑ndùá nì ìa. Vàchi yùhù, sànì sàì nì cundaà vàha inì sàhà nsidaa chuun yohó dècuèndè quìvì primeru na ní quesaha‑ñá. (Ñàyùcàndùá, tiaí tutu yohó) nùù mii‑ní don Teófilo, sàhà‑ñá vàtùni cundaà vàha inì‑ní divi ñà‑ndáà nduá sànì nacani nèhivì xì‑ní sàhà‑ñá.
Nansa nì cachitnùhu iin ángel ñà‑ìcúmí tùinuù Juan Bautista ñuhìví
Tiempu dandacú rey Herodes nùù ñuu Judea nì sandua, te ñuu yucán nìsa ìa stná iin dùtù nani Zacarías. Turnu nì saquidachuún‑né chuun xi dùtù. Te mii‑né xì dùtù compañeru‑nè, nsidaa‑né nani‑né turnu xi Abías. Te ñahàdìhí‑nè nani Elisabet. Descendencia xi dùtù Aarón sànaha xínduu ndúì nècuàchìmà. Te nihnú ndàcuisì ini‑nè Yua‑nda Dios; chívàha ndisa‑ne nsidaa ñà‑ndùá dandacú‑yá, nsidaa ñà‑ndùá cachí‑yà. Doco còò déhe‑ne, vàchi de por sí, còò méè xi Elisabet, te vichi ndúì‑nè sànì sahnu cuahà‑né.
8-9 Daaní, iin quìvì nì sàà nì quida tocar Zacarías mà turnu xi‑ne ñà‑quida‑ne chuun xi dùtù nùù Dios. Te estilu nìsa icumi dùtù mà ndùá ñà‑quìdá‑né iin sorteu (índù chuun divi quida cada iin iin‑ne). Te Zacarías nì quida tocar ñà‑quìhvi‑ne veheñùhu cahnú ñà‑chiñùhmá‑nè inciensu. 10 Te nsidaa nèhivì dava ga sáhàn veheñùhu yucán, ndoó‑né tùvèhé nacuátú‑né na hora chíñùhmá dùtù mà inciensu. 11 Dandu ini veheñùhu ma nì ndecunu iin ángel xi Stoho‑ndà Señor, te nì xini Zacarías‑nè, iín‑né ladu cuàhá mesa ndiaha ndé sàhmì‑xì inciensu. 12 Te nì yùhí Zacarías mà, yáha ga nacání ini‑nè. 13 Dandu nì càhàn ángel mà xì‑né, cachí‑nè:
―Màsà yúhî‑nî, Zacarías, vàchi cunaha‑ní, sànì tiacu Dios ñà‑ndùá nì xìcàn tàhvì‑ní nùù‑yá; ñàyùcàndùá, cuàhàn coo iin dèhe‑ní, vàchi cuàhàn coo iin méè xi nècuàchì vehe‑ní Elisabet; méè tiàa cunduu‑ve, te Juan dacúnání‑nsiâvè. 14 Cuàhà gá icúmí‑nsiâ cudiì inì‑nsia, te naquimanì stná‑nsià mii‑yá; te cuàhà gá stná nèhivì icúmí cudiì inì‑xi na quesaa‑vè. 15 Te na cuahnu‑ve, icúmí‑vê nìhì‑vé iin chuun cahnú nùù Yua‑nda Dios. Te ni vinu te ni ndutè ìhnì, mà nunca sàà‑nè coho‑ne ndutè mà. Mate táñâha ga tùinuù‑né ñuhìví, doco sàchitu anima‑nè Espíritu Ìì xí Dios. 16 Te sàhà palabra cachi‑nè icúmí cuàhà nècuàchì raza‑ní Israel naxicocuíìn ini‑nè, te natenchicùn‑nè Stoho‑ndà Dios. 17 Dihna dèhe‑ní icúmí codònùù quesaa, dandu mii‑yá. Icúmí‑nê quida‑ne nacua nìsa quida Elías sànaha, iin‑ni cunihnu ini‑nè Dios nacua nìsa quida nècuàchì yucán, te iin‑ni chindee stná Dios‑nè. Te icúmí‑nê càhàn stná‑nè xì ana xínduu nècuàchì sahnú ñuù‑ní, dandu nsinuu ini nècuàchìmà dèhe‑ne, te nàcùndoo viì nsidaa‑né. Te càhàn stná dèhe‑ní xì cuàhà nèhivì có‑ndùlócô xì Dios sàhà‑ñá nìhì nècuàchìmà nàcùnihnu vàha stná ini‑nè, dandu nsidaviì‑né anima‑nè, te cundoo tùha‑ne na quesaa Stoho‑ndà Señor ―nì cachi ángel mà.
18 Dandu nì cachi Zacarías xì ángel:
―¿Índù iin milagru coo sàhà‑ñá cundaà ndisa inì ñà‑ndáà nduá cachí‑nî? Vàchi yùhù, sàsàhnú cuáhìˊ, te ducán stná ñahàdìhíˋ, sàsàhnú stná‑nè.
19 Te nì cachi ángel mà:
―Yùhù nduí Gabriel, te nùù Dios iín tùhe nicanicuahàn. Te divi‑ya nì techuún‑yá yùhù vàxi cachitnùhi xì‑ní ñà‑ndùá sànì cachì xì‑ní. 20 Doco vichi icúmí‑nî nduhihin‑ní, mà cúí gá càhàn‑ní ni‑iin palabra dècuèndè quìvì cuu ndisa ñà‑ndùá nì cachì xì‑ní, vàchi có‑xìníndísá‑nî. Doco seguru icúmí cuu ñà‑ndùá nì cachì xì‑ní ―nì cachi ángel.
21 Daaní, nècuàchì xíndiatu tùvèhèmà, nacání gá ini‑nè, ¿índù chuun nì cuee guá Zacarías ini veheñùhu? 22 Dandu nì quee nècuàchìmà, doco mà cùì gá càhàn‑nè. Ñàyùcàndùá, nì cundaà ini nèhivì mà sànì dàcùní Dios nècuàchimà iñàha na iá‑nè veheñùhu, vàchi sànì nduhihin‑né, te vichi cuisì‑ní ndahà‑né cuú quidá‑né seña.
Nansa nì cuu ndisa ñà‑ndùá nì cachitnùhu ángel
23 Daaní, después nì cuee Zacarías nì ìa‑ne ñuu yucán dècuèndè nì xìnu quìvì xinúcuáchí‑nê yucán, dandu nì naquihin‑ne ichì mànuhù‑né vehe‑ne. 24-25 Te nì yàha iin tiempu, dandu nì cundaà ini‑nè sàñùhú méè xi ñahàdìhí‑nè Elisabet. Ñàyùcàndùá, ùhùn yòò nì ndòo Elisabet mà vehe‑ne, cudíì ini‑nè, cachí‑nè: “(Ansivéhé) Dios, sànì chindee‑yá yùhù, vàchi ináhá‑yâ sácùndiaa nèhivì yùhù; ñàyùcàndùá nì indehè ndahví‑yà yùhù, te vichi mà cáhîchì gá ini‑nè yùhù”.
Nansa nì cachitnùhu iin ángel icúmí tùinuù Jesús ñuhìví
26 Daaní, nì sàà ìñù yòò, te nì techuún Dios ángel Gabriel mà inga xichi vàxi‑ne iin ñuu tii nani Nazaret iá ladu Galilea, 27 vàxi‑ne cachitnùhu‑ne xì iin nècuàchì ñahà chìì nani María. Señorita nduú nècuàchìmà; te sànì ndiadi tnùhu xi‑ne ñà‑cuàhàn‑nè nandàhà‑né xì iin tiàa nani José, iin nècuàchì descendencia xi rey David. 28 Te nì sàà ángel mà ndé iá María mà, nì yàha‑ne ini vehe, te nì cachi‑nè:
―Cuaàváha‑ní. Cunaha‑ní, sànì nìhì cuáhà‑ní gracia nùù Stoho‑ndà Dios, te cutnáhâ‑yá xì‑ní. Chicá ndiaha sànì nìhìtáhvì‑ní nùù nsidanicuú gá nècuàchì ñahà.
29 Dandu María, indéhe‑né ángel mà, te nì ndulocó‑nè: ¿índù chuun cásàhú nècuàchìmà xì‑né ducán? càhàn‑né. 30 Dandu cachí ángel mà:
―Màsà yúhî‑nî, María, vàchi ndiaha gá sànì nìhìtáhvì‑ní nùù Dios ñà‑quida‑ya gracia sàhà‑ní. 31 Cunaha‑ní, icúmí coo iin méè xi‑ní, tùinuù‑vé ñuhìví; méè tiàa cunduu‑ve, te Jesús cunani‑vé quida‑ní. 32 Cahnú chuun icúmí‑yâ nìhì‑yá, vàchi Dèhemanì Stoho‑ndà Dios iá ansivi cunduu‑ya. Te chuun cucumi‑yá nùù Yuamánì‑yá cunduu ñà‑dandacú‑yá nacua nìsa dandacú yohòtéhè‑yá David. 33 Te nicanicuahàn icúmí‑yâ cusahnú‑yá nùù nsidaa nèhivì raza‑ní Israel, te mà nunca sàà iin quìvì mà dándácû gá‑yà.
34 Dandu nì cachi María xì ángel mà:
―Doco ¿índù modo cuu xí ducán, como tàyóo iì yúhù?
35 Dandu nì cachi tu ángel mà xì‑né:
―Fuerte icúmí quixi Espíritu Ìì xí Dios ini anima‑ní xì poder ìì xí‑yá; vàchi iin milagru cundua quida Yua‑nda Dios iá ansivi. Ñàyùcàndùá, ìì sástnùhù icúmí coo méè xi‑ní, vàchi Dèhemanì Dios cunduu‑ve. 36-37 Cunaha‑ní, tnaha stná‑ní Elisabet, cuàhàn coo stná iin méè xi‑ne, mate sàsàhnú cuáhà‑né. Te vichi sàcuàhàn‑ndà ìñù yòò ñuhú méè xi‑ne, mate antes nìsa cachi nèhivì mà cúí coo ni‑iin dèhe‑ne. Ducán nì nìhìtáhvì‑né nùù Dios, vàchi mà úhì quida‑ya nsidanicuú iñàha.
38 Dandu nì cachi María:
―Còó, vàtùni; yùhù icúmî quide ñà‑ndùá cachí mii‑yá. Vàtùni ni quidá‑yá xìˊ nacua cachí‑nî ―nì cachi‑nè.
Dandu nì quee ángel mà cuàhàn‑nè.
Nansa nì cachi María na ní sàhàn‑nè visita vehe Elisabet
39-40 Quìvì yucán nì quihin María ichì cuàhàn ndee‑né iin ñuu iá ladu Judea ndé iá puru yucù cuàchì. Te na ní sàà‑nè ñuu yucán, nì sàhàn‑nè vehe Zacarías, nì casàhú‑nè xì Elisabet. 41 Na ní tiacu nècuàchìmà cásàhú María xì‑né, dandu nì cundaà ini‑nè nì ndacùchí fuerte méè xi‑ne tìxi‑ne. Dandu fuerte nì quixi Espíritu Ìì xí Dios ini anima‑nè. 42 Te ndee ní càhàn‑nè, cachí‑nè xì María:
―Ndiaha gá sànì quida Yua‑nda Dios xì mii‑ní nùù nsidaa gá nècuàchì ñahà, te ndiaha gá coo stná méè xi‑ní.
43 ’Mii‑ní, dihi Stoho‑ndà Señor nduu‑ní, doco vichi sànì quesaà‑ní ndé iéˋ, mate có‑nâtùi (quixi‑ní vehi). 44 Vàchi cunaha‑ní, na ní tiacuì cásàhú‑nî xìˊ, dandu nì ndacùchí fuerte méè‑xi tìxi ñà‑cùdíì guá ini‑vè. 45 Vàchi, ndiaha gá sànì cundiatú anima‑ní, ñà‑nì xinindisa‑ní; te vichi seguru icúmí cuu ndisa razón xi Dios nì inini‑ní.
46 Dandu nì cachi María:
Yùhù, cuàhà gá naquímánìˊ Stoho‑ndà Señor vichi, 47 te cuàhà gá cudíì ini anímè sàhà‑yá, divi mii‑yá nì dàcácu xí. 48 Vàchi sànì xinimànì‑yá yùhù, mate nècuàchì ndahví nduí. Ináhî, dècuèndè vichi xì ndéˋ nicanicuahàn icúmí nèhivì cundaà ini‑nè ndiaha gá nì quida Dios xìˊ. 49 Fuerte sàstnùhù‑yá, te cuàhà gá obra sànì quida‑ya xìˊ; ìì ndisa‑ya sànì cundaà inì. 50 Nicanicuahàn icúmí‑yâ cundehè ndahví‑yà nèhivì càhvì xì‑yá. 51-52 Te ndiaha gá obra nahnú quidá‑yá, ñàyùcàndùá nsidaa nècuàchì cuadú, sànì cundee dahuun‑ya nùù‑né, xì nsidaa stná tè‑xídandacú, sànì dàcúxíó stná‑yàte nùù chuun xi‑tè, te nì chidònùù‑yá nècuàchì ndahví. 53 Stná nècuàchì xíhì guá doco, sànì sàha‑yanè ñà‑vàha xi‑ne, te nì ndòo vàha ini‑nè. Doco nècuàchì cuìcà, còò ni‑iñàha ni níhì‑né nùù‑yá, te cuàhàn‑nè. 54-55 Sànaha nì càhàn‑yà xì xìì‑ndà Abraham, te nì quida‑ya comprometer ñà‑nicanicuahàn icúmí‑yâ chindee‑yá mii‑né xì descendencia xi‑ne. Ñàyùcàndùá, vichi sànì quida‑yañà‑mà cumplir, sànì chindee‑yá raza‑ndà Israel, vàchi cónì nándodó‑yá ñà‑ndùá nì cachi‑yà daa, nì cachi María.
56 Daaní, ùnì yòò nìsa ìa ga nècuàchìmà xì Elisabet, dandu mànuhù‑né vehe‑ne.
Nansa nì cuu quìvì nì tùinuù Juan Bautista ñuhìví
57 Daaní, nì sàà quìvì quesaa méè xi Elisabet, te nì tùinuù‑vé, méè tiàa nduú‑vé. 58 Te nsidaa vecinu xi‑ne, xì nsidaa stná tnaha‑ne, nì xinitnùhu‑ne nansa nì indehè ndahví Stoho‑ndà Señor nècuàchìmà. Ñàyùcàndùá, nì cudiì gá ini nsidaa‑né. 59 Te na ní xìnu ùnà quìvì, nì casaà nsidaa nèhivì mà (vehe Elisabet), vàchi cuàhàn màcùtuu seña xi Dios ìcà‑vé; te cuní nèhivì mà dacúnání‑nêvè Zacarías, nacua nani yua‑vé. 60 Doco nì cachi dihi‑vé:
―Còó, Juan cunduu quìvì‑vé.
61 Te nì cacachi nècuàchìmà:
―¿Índù chuun? vàchi còò ni‑iin tnaha‑nda nani Juan.
62 Dandu nì caquida nècuàchìmà seña nì ndàcàtnùhù‑né nùù yua‑vé, a ver nansa cuní mii‑né cunani‑vé. 63 Ñàyùcàndùá, nì xìcàn nècuàchìmà iin tabla tii nì tiaa‑ne ñà‑Juan cunduu quìvì‑vé. Dandu nsidaa nècuàchì yucán, nì candulocó‑nè. 64 Te divi momentu mà nì quesaha nì nacahàn fuerte Zacarías, vàtùni nì nacahàn viì‑né vichi. Te nì ndenihi vàha‑ne Dios. 65 Daaní, nsidaa nèhivì ndoó yucù ladu Judea mà, nì ndatnuhu cuahà‑né sàhà ñà‑ndùá nì cuu ma. 66 Te nsidaa ana nì xinitnùhu sàhà‑ñá, nì chivàha nsihi‑neà ini anima‑nè, cachí‑nè:
―¿Índù iin clase nèhivì cunduu méè yohó?
Ducán nì cachi‑nè, vàchi cuàhà gá nì chindee Dios‑vè.
Ñà‑ndùá nì cachi Zacarías na ní càhàn ndiaha‑né nì cachitnùhu‑ne nansa cuàhàn quida dèhe‑ne Juan
67 Daaní, yua‑vé Zacarías, fuerte nì quixi Espíritu Ìì xí Dios ini anima‑nè, te ndiaha gá nì càhàn‑nè nì quida‑ya, cachí‑nè:
68 Cuàhà gá naquímánì‑ndà Stoho‑ndà Dios, divi mii‑yá ana càhvì nsidaa raza‑ndà Israel, vàchi sànì indehè ndàhví‑yà ndohó nècuàchì nduú nèhivì xí‑yá, te sànì dàcácu‑yàndó. 69 Sànì techuún‑yá iin ana chicá fuerte dacácu xi‑nda, divi iin descendencia xi nèhivì xí‑yá nani David. 70 Vàchi dècuèndè chicá sànaha sànì quida‑ya comprometer ñà‑quixi ana dacácu xi‑nda, vàchi ducán nì cachi‑yà xì nèhivì xí‑yá (sànaha), te nì cachitnùhu nècuàchì ìì mà 71 ñà‑ìcúmí‑yâ dacácu‑yàndó nùù nsidaa ana xiní ùhì xì‑ndà, xì nùù stná ana dava ga có‑xìñùhù xì‑ndà, 72 te cundehè ndàhví‑yà nsidaa yohòtéhè‑ndà. Mà nándodó‑yá tratu ìì nì saquin‑yà xì xìì‑ndà. 73-75 Vàchi fuerte nì càhàn‑yà ñà‑seguru quida‑ya ñà‑ndùá nì cachi‑yà xì xìì‑ndà Abraham, icúmí‑yâ cuidahan‑yándô nùù ndahà nsidaa tè‑xìní ùhì xì‑ndà, te mà yúhî gà‑ndà. Dandu vàtùni cunucuachi víi‑nda nùù‑yá nicanicuahàn, cunduu‑nda nèhivì ìì xí‑yá, nèhivì nihnú ndàcuisì inì‑xi. 76 Te miun xu, icúmú cunduu ana càhàn sàhà Yua‑nda Dios iá dìquì‑xí ansivi, vàchi dihna miun icúmú càhùn xì nèhivì sàhà‑ñá natenchicùn‑nè ichì váha, dandu na quívì quesaa Stoho‑ndà Señor, sàndòó tùha‑ne. 77 Vàchi icúmú cachitnùhu xì nèhivì xí‑yá nansa cui càcu anima‑nè, te nandutu cuàchi‑ne. 78 Vàchi vichi, sànì cuhi ini Dios ndohó. Ndè dìquì‑xí ansivi nì quee‑ya nì quesaa‑yà ñà‑datnúù‑yà sàxìnítnùní‑ndà, 79 xì stná sàxìnítnùní nèhivì có‑sâà cundaà inì‑xi, divi nèhivì sà‑ìtúú ndañuhu anima‑xi. Te vichi vàtùni cundaca‑yàndó iin ichì víi ndé cundoo viì‑ndà nùù‑yá, te cudiì gá ini‑ndà, nì cachi Zacarías.
80 Daaní, nì sahnu méè Juan mà, te nì sàcòo fuerte anima‑nè. Te iin‑ni nì ìa‑ne yucù dècuèndè nì sàà quìvì nì quesaha‑né cacanuu‑ne cáhàn‑nè sàhù sàhà mii‑yá xì nèhivì raza‑nè Israel.