Ñà-ndùá Nì Tiaa San Mateo sàhà Jesucristu
1
Nansa nìsa nani xìì Jesucristu
Ñà‑yòhó nduú tutu nacání sàhà ana nduú xìì Jesucristu. Iin yohòtéhè‑yá nduú David, te iin yohòtéhè David mà nduú Abraham. Te Abraham yucán, nì ìa iin dèhe‑ne nani Isaac. Te Isaac mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Jacob. Te Jacob mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Judá, xi stná cuàhà ñani‑nè. Te Judá mà, nì cacu ùì dèhe‑ne, iin‑ne nani Fares, te inga‑nè nani Zara. Te Tamar nani dihi Zara mà. Daaní, Fares ma, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Esrom. Te Esrom mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Aram. Te Aram mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Aminadab. Te Aminadab mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Naasón. Te Naasón mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Salmón. Te Salmón mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Booz. Te Rahab nani dihi Booz. Daaní, nì nandàhà Booz mà xì Rut, te iin dèhe‑ne nani Obed. Daaní, Obed mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Isaí. Te Isaí mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nì sanduu rey David. Daaní, David mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Salomón. Te dihi Salomón mà nduú nècuàchì ñaha nì sanduu ñahàdìhí Urías antes.
Daaní, nì ìa stná iin dèhe Salomón mà nani Roboam. Te Roboam mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Abías. Te Abías mà, nì ìa stna iin dèhe‑ne nani Asa. Te Asa mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Josafat. Te Josafat mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Joram. Te Joram mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Uzías. Te Uzías mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Jotam. Te Jotam mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Acaz. Te Acaz mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Ezequías. 10 Te Ezequías mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Manasés. Te Manasés mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Amón. Te Amón mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Josías. 11 Te Josías mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Jeconías, xi stná dava ga ñani‑nè. Te divi tiempu yucán nì catavà tè‑ñuu Babilonia nèhivì raza‑ndà cuàhàn‑nè presu ndè ñuù‑te.
12 Daaní, na ndoó‑né ñuu Babilonia yucán, dandu nì ìa stná iin dèhe Jeconías mà nani Salatiel. Te Salatiel mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Zorobabel. 13 Te Zorobabel mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Abiud. Te Abiud mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Eliaquim. Te Eliaquim mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Azor. 14 Te Azor mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Sadoc. Te Sadoc mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Aquim. Te Aquim mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Eliud. 15 Te Eliud mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Eleazar. Te Eleazar mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani Matán. Te Matán mà, nì ìa stna iin dèhe‑ne nani Jacob. 16 Te Jacob mà, nì ìa stná iin dèhe‑ne nani José. Te divi José mà nduú iì María dihi Jesucristu.
17 Ñàyùcàndùá, nsidaa xìì‑yá yucán, ùxìn cùmì ní sanduu‑ne dècuèndè tiempu xi Abraham xì dècuèndè tiempu xi David. Daaní, ndoó ùxìn cùmì gá‑nè dècuèndè tiempu xi David xì dècuèndè quìvì cuàhàn‑nè presu ñuu Babilonia. Daaní, después ndoó ùxìn cùmì gá‑nè dècuèndè tiempu xi Cristu.
Nansa nì tùinuù Jesucristu ñuhìví yohó
18 Cunaha‑nsiá, dohó nì cuu na ní tùinuù Jesucristu. Sànì ndiadi tnùhu nandàhà dihi‑yá María xì José. Doco tàñáha ga coo‑ne xì nècuàchìmà, te nì sàcùñuhu méè xi‑ne nì quida Espíritu Ìì xí Dios. 19 Ñàyùcàndùá, nì nacani ini José ñà‑chicá vàha tàhndè tnùhu xi‑ne cahan‑né, doco mà cáchí vate‑néà, vàchi nècuàchì vàha nduú‑né, te có‑cùní‑nè cuitnùhu nèhivì María. 20 Doco na nacání íì ini‑nè quida‑ne ducán, nì sàní‑nè nì ndecunu iin ángel xi Stoho‑ndà Señor nùù‑né, te dohó nì cachi ángel mà xì‑né:
―Cunini‑ní, José, descendencia xi David; màsà yúhî‑nî nandàhà‑ní xì María. Vàtùni cunduu‑ne ñahàdìhí‑ní, vàchi méè xi‑ne ñuhu‑ma, méè sàhà Espíritu Ìì xí Dios nduú‑vé. 21 Te icúmí‑vê tùinuù‑vé, cunduu‑ve iin méè tiàa, te Jesús cunani‑vé, vàchi icúmí‑yâ dacácu‑ya nèhivì xí‑yá nùù cuàchi‑ne ―nì cachi ángel.
22 Pues divi ducán nì cuu nsidaájàn sàhà‑ñá nì cùú ndisa ñà‑ndùá nì cachitnùhu Stoho‑ndà Señor antes na ní càhàn iin ana cáhàn cuenta xi‑ya, te nì cachi‑nè:
23 Cunaha‑nsiá, icúmí coo méè xi iin ñahà chìì nduú señorita; te nú sànì tùinuù‑vé, dandu cunani‑vé Emanuel, vàchi cuní cachà mà ñà‑sànì quesaa Dios cutnahá‑yá xì‑ndà nduá.
24 Daaní, nì nsicuìhnú ini José, te nacua nì cachi ángel mà xì‑né, divi ducán nì quida‑ne, nì nandàhà‑né xì María ñà‑cunduu nècuàchìmà ñahàdìhí‑nè. 25 Doco cónì ía‑ne xì nècuàchìmà dècuèndè nì tùinuù méè mà. Te Jesús nì sàcùnani‑vé.