Tutu Nì Tiaa San Pablo nùù Nèhivì xí Dios Ndoó Ñuu Filipos
1
Yùhù nduí Pablo, te compañeruì yohó nduú Timoteo. Nèhivì xinúcuáchí nùù Jesucristu nduú‑nsí. Te tiaá‑nsí tutu yohó nùù nsidaa mii‑nsiá nèhivì xí Jesucristu ndoó ñuu Filipos, xínduu‑nsia ana idónuu, xì stná ana xinúcuáchí, xì nsidaa gá stná mii‑nsiá nèhivì dava ga ndoó nùù‑yá. Contentu ni cúndóó‑nsiá quida Yua‑nda Dios xì Stoho‑ndà Jesucristu, te cuàhà gá gracia xi‑ya ni cúcúmí‑nsiâ.
Ñà‑ndùá nì xìcàn tàhvì Pablo nùù Dios ñà‑quida‑ya sàhà nècuàchì xiníndísâ
Yùhù, na cada nsinúú inì mii‑nsiá, naquímánì Dios sàhà‑nsiá. Te cuàhà gá cudíì stná inì na cada xícàn tàhví sàhà‑nsiá nùù‑yá, vàchi nsinúú inì nansa quidá‑nsiá chindéé stná‑nsià ñà‑cuìtià razón vàha xi‑ya, nacua quidá yùhù. Te ináhî iin‑ni sànì chindee stná‑nsià ducán ndè quìvì nì xinitnàhí xì‑nsiá xì ndè vichi. (Ñàyùcàndùá, náhà xìcà) iin obra ndiaha nduá sànì quesaha‑yá quidá‑yá ini anima‑nsià, te ináhî iin‑ni icúmí‑yâ quida‑ya ducán dècuèndè sàà quìvì (naxicocuíìn) Jesucristu. Te divi ducán ndiá ìqué cunihnu inì sàhà‑nsiá, vàchi mànì cuáhà‑nsiá nùí, te iin‑ni níhìtáhvì stná‑nsià gracia (xi Dios) nahi yùhù. Vàchi cunaha‑nsiá, mate yohó iéˋ ndiadíˋ vehecàa, doco sáhatahvì stná‑yà yùhù gracia, te iin‑ni icúmî nìhìtáhvì guéˋ ducán, mate (dacúhùn‑te yùhù nùù juez), doco siempre icúmî càhàn nihni sàhà razón ndiaha xí‑yá ñà‑ndùá palabra ndàcuisì. Te mii‑yá, ináhá‑yâ ñà‑cuàhà guá nsinúú inì nsidaa‑nsiá, nacua quidá stná Jesucristu xì‑ndà, cuàhà gá cuú ini‑yà sàhà‑ndà. Ñàyùcàndùá, yùhù xícàn tàhví nùù‑yá ñà‑chicá más ni sáà‑nsià cucuu stnahá ini‑nsià sàhà‑nsiá, te iin‑ni ni sáà stná‑nsià cundaà inì‑nsia índù chuun nduú ñà‑ìá viì, te índù chuun có‑ìá viì. 10 Nú ducán, dandu mà úhì cudiì ini‑nsià quida‑nsia cuisì ñà‑chicá ndiaha, te cunihnu iì ini‑nsià dècuèndè quìvì naxicocuíìn‑yà, mà cóó gá ni‑iin falta xi‑nsia. 11 Te mii‑yá, icúmí‑yâ chindee‑yándô ñà‑quida viì‑ndà ducán, dandu chicá cuàhà ñà‑vàha xi‑nda quee, te chicá cuàhà naquimanì stná‑ndàyá, te quee ga más tnùñuhu xí‑yá.
Cuàhà gá ñà‑ndiaha xí Jesucristu nìhì‑ndà nú ni cúnchícùn viì‑ndàyá vida xi‑nda ñuhìví yohó
12 Ñánì, cuníˋ cundaà ini‑nsià sàhà ñà‑ndùá yáhi yohó, vàchi divi sàhà ñà‑ndùá sànì cuu xí, ñàyùcàndùá chicá más sànì xìtià razón ndiaha xí‑yá inicutu. 13 Dècuèndè nsidaa nèhivì ndoó vehechuún cahnú, xì nsidaa stná soldadu, sànì cundaà ini‑nè ñà‑divi sàhà Cristu ndiadíˋ. 14 Te cuàhà gá stná ñani‑ndà nchícùn xì Stoho‑ndà Señor, sà‑sáha stná‑nè valor vichi, vàchi sànì xini‑nè (nansa quidé mate) ndiadíˋ vehecàa yohó, te sàháyùcàndùá vichi có‑yûhî gà‑nè càhàn vate‑né palabra xi‑ya.
15 Yùhù ináhî nansa quidá dava nèhivì cáhàn sàhà Cristu, cuisì quidá‑né ducán ñà‑cúmbìdia ini‑nè, vàchi có‑ndôo ini‑nè xì (ñà‑ndùá cachíˋ). Doco dava‑ne, còó, quidá víi ndisa‑ne, vàchi sàhà ñà‑ìá vàha voluntad xi‑ne, ñàyùcàndùá cáhàn‑nè sàhà Cristu. 16 Doco nècuàchì có‑quìdá víi ma, sàhà‑ñá interesadu gà‑nè, ñàyùcàndùá cáhàn‑nè sàhà‑yá, có‑ndùá sàhà ñà‑quìdá víi ndisa‑ne, còó; cuisì cuní‑nè ñà‑chicá màsà yáha vàhi vehecàa yohó. 17 Doco tucu quidá nèhivì quidá víi ndisa ma, cuú ndisa ini‑nè (sàhí) na cáhàn‑nè sàhà‑yá, vàchi ináhá‑nê iin‑ni nihnú stná inì càhìn razón ndiaha xí‑yá nicanicuahàn. 18 Pues vichi ¿nansa cachi‑ndà sàhà nsidaájàn? Pues yùhù cachíˋ ñà‑có‑quìdámà, a dananí uun‑ne, te ò cáhàn sahnú‑né, ndéni modo nì cui, doco xítià palabra sàhà Cristu, te ñà‑jaàn nduá cudíì inì sàhà‑xí. Te chicá más icúmî cudiì gá inì después. 19 Vàchi ináhî, icúmí chuun jaàn quee viá sàhí, vàchi xícàn tàhvì‑nsiá sàhí, te chindéé stná Espíritu Ìì xí Jesucristu.
20 Yùhù nicanicuahàn nacání inì còtó quide iin ñà‑cui nducahin sàhà‑xí. (Có‑cùníˋ quide ducán); iin‑ni cuníˋ quide nacua siempre quidé, divi ñà‑cáhàn vatí sàhà‑yá. Iin‑ni cuníˋ quida viìˊ áma quéé más gà tnùñuhu xí Cristu a ducán ni cuíˋ sàhà‑yá, te ò cutiacu guè ñuhìví yohó. 21 Vàchi nú itiácù‑ve, dandu puru (ñà‑taví más gà tnùñuhu) xí mii‑yá cundua. Te ò nú ni sáì cui stnáì (sàhájàn), dandu chicá ndiaha quee stnámà. 22 Doco nú ni coó guéˋ ñuhìví yohó, vihi‑ni quida guè más gà obra xi‑ya. Ñàyùcàndùá, có‑ìnáhî índù‑ñá chicá nsiha cuu xí, 23 vàchi ndúì chuun jaàn ndiaha gá iáˋ, te ùhì nacàxin‑ñà. Ian nduá ñà‑nú ni cúì cùhìn coi nùù Cristu; te cuàhà gá nihnú stná inì ñà‑jaàn, vàchi chicá ndiaha queamà cahín. 24 Daaní, ingà nduú ñà‑nú ni náníhìtáhvì guéˋ ñuhìví. Ñà‑jaàn ndisa chicá cunduu ñà‑vàha xi mii‑nsiá, 25 ináhî. Ñàyùcàndùá, sànì cundaà inì, icúmî coo chii guéˋ ñuhìví yohó sàhà‑ñá cutnahí xì‑nsiá, te chindee guéˋ mii‑nsiá ñà‑chicá cunindisá víi‑nsiáyà, te cudiì gá inì‑nsia sàhà‑yá. 26 Te cuàhà gá icúmí stnâ‑nsià naquimanì‑nsiáyà sàhí na sáà tui ndé ndoó‑nsiá, te cutnahá túí xì‑nsiá.
27 Mii‑nsiá, sà‑xínduu‑nsia nècuàchì nchícùn xì palabra ndiaha xí Cristu. Ñàyùcàndùá, xiñuhu quida‑nsia cuisì ñà‑ìá viì nacua cachí palabra mà, a ducán ni sáì nàcòtì‑nsià, te ò màsà sáì, có‑quìdá, ndéni modo nì cui, cuníˋ cunitnùhi sàhà‑nsiá iin razón vàha ñà‑iin‑ni nchícùn ìì‑nsiá ichì víi, te iin‑ni anima icúmí stná‑nsià. Cuníˋ cunitnùhi sàhà‑nsiá ñà‑iin‑ni nihnú vàha inì‑nsia, te sáhandee stná inì‑nsia xiníndísâ víi‑nsiá razón ndiaha xí‑yá. 28 Te nècuàchì xiní ùhì xì‑nsiá, màsà cuáha‑nsia dayúhî‑nè mii‑nsiá ni‑iyuhu. Te ñà‑có‑yûhî‑nsià mà, divi cundua seña nùù‑né ñà‑mii‑né icúmí‑nê sàà‑nè ndañuhu‑né. Doco nùù ndohó, còó, seña cunduamà ñà‑ìcúmí càcu anima‑ndà nùù Dios. 29 Vàchi cunaha‑nsiá, màdì cuisì ñà‑cunindisa‑nda Cristu nduá nì chitnùní ini‑yà quida‑nda. Còó, vàchi sàhà gracia xi‑ya sànì chitnùní stná ini‑yà ñà‑ndoho stná‑ndà sàhà‑yá. 30 Te sànì xini‑nsià, divi ducán nì cuu xi yùhù antes; cuàhà gá nì ndohi, te ndè vichi ndohó íìˊ (sàhà‑yá), ináhá‑nsiâ.