2
Te̱ kuní i̱ ña̱ ku̱nda̱ni̱ ndo̱ꞌ sa̱a̱ vi̱ꞌ xachuunꞌ uꞌvi̱ va̱ i̱ xaꞌa̱ꞌ ndoꞌó, xiinꞌ xaꞌa̱ꞌ ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ Laodicea, xiinꞌ xaꞌa̱ꞌ sa̱kuuꞌ ne̱ tïa̱ꞌan ku̱ni̱ sa̱a̱ kaaꞌ nuu̱ꞌ i̱. Xaaꞌ i̱ sa̱kanꞌ te̱ sa̱ndi̱e̱ni i̱ nimá ndo̱ꞌ, te̱ i̱i̱n nda̱a̱ꞌ ku̱ndu̱u̱ ña̱ ndani̱ taꞌanꞌ ndo̱ꞌ, te̱ ku̱nda̱ni̱ ndi̱ꞌi̱ ndo̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ xini tuní, sa̱kanꞌ te̱ ku̱nda̱ni̱ ndo̱ꞌ ña̱ ndichi ña̱ yoo si̱ꞌe xaꞌa̱ꞌ yu̱vaꞌ e̱ꞌ Ndiosí, te̱ ña̱ ndichi ja̱a̱nꞌ nduuꞌ Cristo. Te̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ ña̱ kumiꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ ndiaa yaꞌviꞌ kooꞌ chukuuꞌ, ña̱ yoo si̱ꞌe, ña̱ xini tuní xiinꞌ ña̱ ndichi xa̱va̱ꞌa̱. Kaꞌán i̱ ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ xiinꞌ ndo̱ꞌ te̱ kü̱ni̱ xaꞌanꞌ nde̱e̱ i̱i̱n ne̱ yivi̱ꞌ ndoꞌó xiinꞌ kuento nda̱tu̱nꞌ saka. Kua̱chi̱ ndii, tee̱ꞌ ndee kö̱o̱ꞌ i̱ yoo xiinꞌ ndo̱ꞌ, ndisu̱ yoo nimá i̱ xiinꞌ ndo̱ꞌ, te̱ nakuatiaꞌ i̱ ña̱ ndieeꞌ mani̱ꞌ xiinꞌ taꞌanꞌ ndo̱ꞌ, te̱ itaꞌ ni̱ꞌi̱ tu̱ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ ña̱ i̱ni̱ ndo̱ꞌ xini ndo̱ꞌ Cristo.
Sa̱kanꞌ na kuiiꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ni̱ na̱ti̱i̱n ndo̱ꞌ Jesucristo nduuꞌ xto̱ꞌo̱ ndo̱ꞌ ndii, ka̱ka̱ ndo̱ꞌ sa̱a̱ kuní a̱, tiinꞌ kutu̱ꞌ ña̱ꞌaꞌ ndo̱ꞌ, te̱ kui̱ta̱ kutu̱ꞌ tu̱ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ tu̱ꞌu̱n a̱, te̱ kui̱ta̱ ni̱ꞌi̱ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ ña̱ i̱ni̱ e̱ꞌ xini e̱ꞌ Jesús sa̱a̱ niiꞌ ni̱ sa̱niaꞌá ra̱ ndoꞌó, te̱ ta̱xi̱ va̱ ndo̱ꞌ ña̱ chi̱nda̱ni Ndiosí.
Ni̱ sa̱ndoó ndiká Cristo yooꞌ nuu̱ꞌ kua̱chi̱ e̱ꞌ te̱ nduuꞌ e̱ꞌ ne̱ yivi̱ꞌ xa̱aꞌ
Ko̱to̱ xiinꞌ mi̱iꞌ va̱ ndo̱ꞌ, te̱ kü̱ni̱ xaꞌanꞌ nde̱e̱ i̱i̱n ne̱ yivi̱ꞌ ndoꞌó xiinꞌ ña̱ xini tuní saka, ña̱ kuä̱sa̱ꞌ kuní, ña̱ kaꞌán xaꞌa̱ꞌ ña̱ xi xaá te̱ yivi̱ꞌ kui̱ti̱ꞌ, te̱ kaꞌán tu̱ a̱ sa̱a̱ kuní ña̱ xikoꞌ niꞌiꞌ ne̱ yivi̱ꞌ, ne̱ nduuꞌ kuenta i̱i̱n yivi̱ꞌ, te̱ süu̱ꞌ kaꞌán ña̱ ja̱a̱nꞌ sa̱a̱ kuní Cristo. Sa̱kanꞌ ña̱ nakuitá ka̱niiꞌ Cristo xiinꞌ ña̱ kuuꞌ Ndiosí. 10 Te̱ ndoꞌó ndii, xa̱ yoo xinu̱ ndo̱ꞌ te̱ sa̱a̱ ndo̱ꞌ ña̱ kuní Ndiosí xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ i̱ni̱ ndo̱ꞌ xini ndo̱ꞌ Cristo, te̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ xíniꞌ nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ kumiꞌ ndi̱e̱e̱ꞌ xiinꞌ ña̱ xaꞌndia chuunꞌ. 11 Te̱ sa̱kanꞌ tu̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ i̱ni̱ ndo̱ꞌ xini ndo̱ꞌ Jesús ndii, ni̱ xa̱ꞌa̱ a̱ tuni̱ ndo̱ꞌ, ndisu̱ süu̱ꞌ tuni̱ naa ña̱ xaꞌaꞌ nda̱ꞌaꞌ te̱ yivi̱ꞌ nduuꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii nduuꞌ a̱ ña̱ tava̱ꞌ Jesús ña̱ ndioo̱ꞌ i̱ni̱ i̱i̱nꞌ ndo̱ꞌ sa̱a̱ ndo̱ꞌ kua̱chi̱. Te̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ nde̱e̱ naa tuni̱ ndo̱ꞌ ña̱ ni̱ xa̱ꞌa̱ Cristo. 12 Kii̱ꞌ ni̱ chi̱chi̱ ndo̱ꞌ kuenta Cristo ndii, nde̱e̱ naa ni̱ kuxi̱ tu̱ ra̱ ndoꞌó xiinꞌ a̱ ti̱xi̱n ñu̱ꞌuꞌ, te̱ ni̱ na̱ti̱a̱ku̱ ingaꞌ tu̱ ndo̱ꞌ xiinꞌ a̱ xiinꞌ ndi̱e̱e̱ꞌ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ i̱ni̱ ndo̱ꞌ xini ndo̱ꞌ Jesús, te̱ ndi̱e̱e̱ꞌ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ ña̱ ni̱ ti̱i̱n Ndiosí, te̱ ni̱ sa̱na̱tiaku ña̱ꞌaꞌ a̱ te̱i̱n ne̱ ni̱ xiꞌi̱.
13 Te̱ ndoꞌó ndii, ni̱ nduu̱ ndo̱ꞌ nde̱e̱ naa ne̱ ni̱ xiꞌi̱ nuu̱ꞌ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ni̱ xi̱ko̱ niꞌiꞌ kua̱chi̱ kivi̱ꞌ ñu̱u̱ ndo̱ꞌ, te̱ nï̱ nduu̱ ndo̱ꞌ kuenta Ndiosí xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ kö̱o̱ꞌ tuni̱ i̱i̱nꞌ ndo̱ꞌ. Ndisu̱ Ndiosí ndii, ni̱ sa̱na̱tiaku ingaꞌ a̱ ndoꞌó xiinꞌ Cristo kii̱ꞌ ni̱ yoo̱ kaꞌnuꞌ i̱ni̱ a̱ xaꞌa̱ꞌ kua̱chi̱ e̱ꞌ, 14 sa̱kanꞌ ña̱ ni̱ sa̱ndoyoꞌ a̱ sa̱kuuꞌ ña̱ yoso̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ e̱ꞌ, ña̱ ni̱ xkaꞌndi̱a̱ e̱ꞌ ña̱ kaꞌán tu̱ꞌu̱n nde̱iꞌ a̱, ña̱ ni̱ ti̱i̱n kua̱chi̱ yooꞌ. Ni̱ ti̱i̱n ña̱ꞌaꞌ a̱, te̱ ni̱ ku̱xi̱ ña̱ꞌaꞌ a̱ nuu̱ꞌ krusín, te̱ sa̱kanꞌ ni̱ sa̱ndoyoꞌ a̱ ña̱ kaꞌán ña̱ ja̱a̱nꞌ xaꞌa̱ꞌ kua̱chi̱ e̱ꞌ. 15 Te̱ sa̱kanꞌ ni̱ tu̱ꞌu̱n a̱ ña̱ ndi̱e̱eꞌ nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ kumiꞌ ndi̱e̱e̱ꞌ ja̱a̱nꞌ, xiinꞌ nuu̱ꞌ ña̱ xaꞌndia chuunꞌ kii̱ꞌ ni̱ sa̱ndi̱e̱e̱ kuiꞌe tuviꞌ ña̱ꞌaꞌ a̱ nuu̱ꞌ kuaꞌa̱ꞌ ne̱ yivi̱ꞌ, xiinꞌ ña̱ ni̱ xa̱a̱ Cristo nuu̱ꞌ krusín.
16 Xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ na kuiiꞌ sä̱a̱ ndo̱ꞌ kuenta ña̱ kaꞌa̱n ki̱ni̱ ne̱ yivi̱ꞌ xiinꞌ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ xixiꞌ ndo̱ꞌ, xiinꞌ ña̱ xiꞌiꞌ ndo̱ꞌ, ni̱ nde̱e̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ xïtoꞌ kaꞌnuꞌ ndo̱ꞌ kivi̱ꞌ ña̱ tuu ne̱ ja̱a̱nꞌ kaꞌnuꞌ, xiinꞌ a̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ xïtoꞌ kaꞌnuꞌ ndo̱ꞌ kivi̱ꞌ ña̱ nduuꞌ iti̱a̱ꞌ yoo̱ꞌ, xiinꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ xïtoꞌ kaꞌnuꞌ ndo̱ꞌ kivi̱ꞌ sábado, ña̱ xina̱ndiee̱ꞌ ni̱a̱. 17 Te̱ sa̱kuuꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ ku̱ndaꞌvi̱ ña̱ ki̱xi̱n, ndisu̱ ña̱ kaꞌán xna̱ꞌa̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ xaꞌa̱ꞌ ndii, Cristo nduuꞌ a̱. 18 Te̱ tä̱xi̱ ndo̱ꞌ na̱ka̱si̱ nde̱e̱ i̱i̱n ne̱ yivi̱ꞌ ndoꞌó nuu̱ꞌ ña̱ sa̱niꞌíꞌ Ndiosí ndoꞌó, sa̱kanꞌ ña̱ ne̱ ja̱a̱nꞌ ndii, xasuviꞌ ni̱a̱ ña̱ ndaꞌvi i̱ni̱ ni̱a̱, te̱ xakaꞌnuꞌ tu̱ ni̱a̱ ángele, te̱ kaꞌán ñuñuꞌ ni̱a̱ ña̱ satuví a̱ nuu̱ꞌ ni̱a̱, te̱ chituꞌ vi̱ꞌ xíniꞌ ni̱a̱ ñuꞌuꞌ ña̱ kuä̱sa̱ꞌ kuní. 19 Te̱ ne̱ ja̱a̱nꞌ ndii, ndïkún ni̱a̱ Cristo, ña̱ nduuꞌ xíniꞌ sa̱kuuꞌ yooꞌ, ne̱ i̱ni̱ xini a̱, ne̱ nduuꞌ nde̱e̱ naa ñu̱ꞌuꞌ ndeꞌi̱ a̱, xiinꞌ miiꞌ ñuꞌuꞌ taꞌanꞌ i̱kiꞌ miiꞌ tiinꞌ tu̱chi̱ xi̱i̱ ñu̱ꞌuꞌ ndeꞌi̱ ja̱a̱nꞌ. Sa̱kanꞌ ña̱ saxkaꞌndíá a̱ sa̱kuuꞌ ña̱ kuní a̱ xaꞌa̱ꞌ yooꞌ, ne̱ i̱ni̱ xini a̱. Te̱ sa̱kanꞌ sanduiinꞌ ña̱ꞌaꞌ a̱, te̱ xaꞌnuꞌ e̱ꞌ sa̱a̱ kuní Ndiosí.
20 Naaꞌ ndi̱xa̱ xna̱ꞌa̱ xa̱ ni̱ xiꞌi̱ ingaꞌ ndo̱ꞌ xiinꞌ Cristo nuu̱ꞌ ña̱ xikoꞌ niꞌiꞌ ne̱ yivi̱ꞌ, ne̱ nduuꞌ kuenta i̱i̱n yivi̱ꞌ yoꞌoꞌ ndii, ¿ndichun na xikaꞌ ndo̱ꞌ nde̱e̱ naa xikaꞌ ne̱ nduuꞌ kuenta i̱i̱n yivi̱ꞌ, te̱ ndikún ndo̱ꞌ ña̱ xaaꞌ ne̱ ja̱a̱nꞌ? 21 Naa kuuꞌ ña̱ kaꞌán ni̱a̱ ndii: “Kü̱ni̱ nda̱ꞌaꞌ u̱nꞌ ña̱ kaa̱ꞌ, kö̱to̱ u̱nꞌ sa̱a̱ iinꞌ ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ, töndi̱a̱ u̱nꞌ ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ xiinꞌ nda̱ꞌaꞌ u̱nꞌ”, kachi ni̱a̱. 22 Te̱ sa̱kuuꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ndii, kaꞌán a̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ saniaꞌá te̱ yivi̱ꞌ xiinꞌ ña̱ kaꞌán chuunꞌ mi̱iꞌ kui̱ti̱ꞌ ra̱, te̱ ña̱ ndo̱ñuꞌuꞌ ku̱ndu̱u̱ a̱ kii̱ꞌ yaꞌa̱ kivi̱ꞌ yoo a̱. 23 Ña̱ ndi̱xa̱ nduuꞌ a̱ ndii, sa̱kuuꞌ ña̱ saniaꞌá ne̱ ja̱a̱nꞌ ndii, nde̱e̱ naa ña̱ xini tuní xna̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ i̱chiꞌ Ndiosí nduuꞌ a̱, sa̱kanꞌ ña̱ kaꞌán a̱ sa̱a̱ ka̱ka̱ ni̱a̱ i̱chiꞌ Ndiosí, xiinꞌ sa̱a̱ ku̱ndaꞌvi i̱ni̱ ni̱a̱, xiinꞌ sa̱a̱ sa̱ndoꞌoꞌ xiinꞌ mi̱iꞌ ni̱a̱. Ndisu̱ nde̱e̱ sie chïndieeꞌ nde̱e̱ i̱i̱n ña̱ ja̱a̱nꞌ yooꞌ, te̱ na̱ko̱o̱ e̱ꞌ kua̱chi̱ ña̱ ndioo̱ꞌ i̱ni̱ i̱i̱nꞌ e̱.