Tutu é kuvi ūun e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Tesalonica
1
Taxnūu Pablu tútú iña ña kuíntiʼxe i Xuva kō, ña ntoo ñuú Tesalonica
Xuʼu é Pablú u, ni Sīlvanu, ni Timóteú ne, taxnūu ntɨ́ tutú saʼa iña ña kuíntiʼxe i Xuva ko ni Iʼxā ñá Jesucristu, ñá ntoo ñuú Tesalonica. Xuva ko na nāxnuu viko ña nto. Na tāʼxi ña é vāʼá koo kuntōo nto.
Nté ō ntákuintiʼxe ña ñuú Tesalonica
Nɨɨ kuēʼen tsí ntuvi ntánakueʼe ntɨ́ sintiáʼvi ntaʼa Xuva ko kuēnta iña ntó ne, ntákaʼán ntɨ ni Xuva ko kuēnta iña nto vata da ntákaʼan ntâʼví ntɨ. Dā ntákaʼán ntɨ ni Xuva kō ne, ntánakaʼān ntɨ́ nté ō ntáde tsiñu nto tsí ntákuintiʼxe nto. Ntánakaʼān ntɨ́ tsi dóo ntii ntáde tsiñu nto tsí ntákuinima ntó Tóʼo ko Jesūcristu. Kanɨɨ̄ nima ntó ntantétu nto ña, tsí ini nto tsí nainu xtúku ña. Iní ntɨ tsí nakaxnúu Xuva ko ntō tsi dóo ntio ña nto. Ñá te da miī é kāʼán ntɨ túʼūn vaʼá san ni ntō, ntá tsi é dé tsiñu niʼi Espíritū Sántu tūʼún san é viī ñá uun nuu i é kāʼnu nima ntó vata koo é kūtuni ntaá nto é nuu é ntaā i. Ini ntó nte o dé ntɨ kuenta iña nto da intóo ntɨ́ ni ntō.
Ēdé nto vatā o dé ntɨ, vatā o dé Xuva kō. Tāʼxi Espíritū Sántū dodíni iña nto é kīni nto túʼūn saʼá, kuān te dóo ntóʼo nto kuenta iña i. Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña kuíntiʼxe i, ña ntoo ñuú Macedonia ni ñūú Acayá ne, ini ña nté koo vií ña da ntaíni ña nté o de nto. Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ñuú i sán ne, ini ña tsi dóo ntákuintiʼxe nto Xuva kō, tsí ña te da míi ñūú Macedonia ni ñūú Acaya ntákaʼan ntódo nto túʼun Xuva kō. Ñá kantio é kāʼán ka ntɨ́ nuu i sáʼā, tsi ntákaʼan míi ñāʼa san e dóo váʼā o dé nto nī ntɨ́ dá xeé ntɨ mí ntoo nto. Ntákaʼan ña nté o tsóo mii nto santu e ntúváʼa nāa íña nto vata koo é kuntīkɨn ntó Xuva kō né, ēni ntuʼu nto ntáde tsiñu nto iña Xuva ntíʼxe kō, ña kantíto. 10 Ini ñá tsi ntantétu nto dá nainu xtúku Iʼxá ña nte e dukún kān, dɨvi ñā é nantōto Xuva ko ña dá xiʼi ñá, dɨvi Jēsuu, ña nakáku kō é ña níʼi kō é ntōʼo ko iña kuétsi ko tē xeʼé Xuva kō é ntōʼo ña ntoo ñuxiví sa.