Tutu é kuvi ūun e táxnūu San Pablu iña Timóteu
1
Taxnūu Pablu tutú iña Timóteu
Xuꞌu é Pablú u ne, pustru Jesúcristú u, tsí kuan ō de kûꞌvé Xuva kō, ña e nakáku ko, ni Jesūcristu, ña é ntantétu ō. Taxnūu ú tutú saꞌa íña o, Timóteu. Tsí dɨvīn é vata kaa iꞌxá ko kuenta iña Xuva ko, tsi kuíntiꞌxe o Xuva ko kuēnta iña túꞌūn é kākaꞌán u ni ō. Na naxnuu viko Xuva ko ō. Na ntuntāꞌví ini ña o. Na tāꞌxi ña é kutūvín vaꞌan, dɨvi ña nī Tóꞌo ko Jesūcristu.
Kuenta tsí vií ña iña tukú nchuꞌun é ña te nuu é ntaā i
Vata tsī ó kakaꞌán u ni ō da ntíi ú kueꞌén u ñuú Macedoniá ne, kuan tsī ó kakaꞌán u ni ō vevií dɨ: Kutūvín kan ñuú Efesu vata koo é kāꞌan ni ña tsíkān é ña ku kuan koo nakuaꞌa ña ñaꞌa tukú nchuꞌun. Káꞌan ni ña tē ña vií ña kuenta kuentu e ntákaꞌan ñáꞌa; ntē ña vií ña kuenta te dóo duꞌxen kāꞌan ñáꞌa kuentu kaꞌnu iña uváta kuēꞌen ña. Dotō tsi ntánāa núu ñaꞌa kuenta iña i sáꞌā ne, ña kaidiáꞌvi kueꞌen tsi é kāda ntaa o tsiñu e táꞌxi Xuva kō é vīi o é kuintiꞌxe ko ñā.
Kuān ó kakaꞌán u ni ō tsí ntio ko é kuīnima kó taꞌan ko kanɨɨ̄ nima ko é vāꞌá o. Ntio ko é kūtuni ko tsí ña tuví nee nuu i é kīni kaa nuu nima ko. Ntio ko é kuintiꞌxe ntiꞌxe ko Xuva kō. Iō ñáꞌā é xtuvī mii ña núu i sáꞌa ne, dotō tsi ntánāa núu ña nuu i é ña kaidiáꞌvi. Ncho vií ña mastrú lei íña Xuva ko, ntá tsi ña ini ña nee iña é ntákaꞌan ña; ntē ñá īni míi ña nee e ntánakuaꞌa ña ñaꞌa é vāta te dóo ini ña, kuini ña.
Ntá tsi xoꞌō ne, ini ó tsi váꞌā leí san é kade tsiñu niꞌi o, vata ō ntío Xuva kō da xtúvī ña. Ini ó tsi ña ni xtuví Xuva kō leí san iña ña é vāꞌa, tsí iña ña ntáde é kīni kaa; íña ñā é ña ntáde ntaa; íña ñā é ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō; íña ñā é kīni ntáa; íña ñā é iō kuetsí i; íña ñā e ntákaꞌan kíni iña Xuva ko; íña ñā e ntaéꞌní dɨꞌɨ i ni uva ī; íña ñā e ntaéꞌní ñaꞌa dɨ; 10 íña ñā e ntákidi niꞌi tuku ñadɨꞌɨ; íña ñā e ntáde kini kaa ni ñatīí niꞌi ñā; íña ñā é ntadúꞌu; íña ñā vete; íña ñā é ntadáꞌvi ñaꞌa dovete; íña ñā é ña ntío kueꞌen i nchuꞌun é vāꞌa. 11 Nchuꞌun é vāꞌá san ne, dɨvi tūꞌún vaꞌa iña Xuva ko, ña e dóo kaꞌnu, dɨvi tūꞌún vaꞌa e tée tsiñu Xuva kō ko é kāꞌan ntódo u.
Nakuéꞌe o sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva kō, tsi dóo váꞌā ó de ña ni kō
12 Kanakuéꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa Tóꞌo ko Jesūcristú, dɨvi ñā é xntíi ñā ko vata koo é kuvi vií u sáꞌā. Tsí dɨvi ñā nakaxnúu ña ko é kāda tsiñu ú iña ña, tsí kada ntaá u, kuiní ña. 13 Kuān te ntuvi díꞌna ne, dōó kini kaꞌán u iña ña; dōo dé xení u nī ña kuíntiꞌxe i san, ntá tsi dé kaꞌnu iní Xuva ko nī ko, tsí ña ni kutûní ko nee iña é edé u, tsí vata kuintíꞌxē kó ña kídaā. 14 Ntá tsi ña te nte kaa váꞌa o dé Xuva ko nī ko. Tāꞌxi ña é kuīntiꞌxe kó ña. Tāꞌxi ña é kuīnimá ko taꞌan kó dɨ, tsí kuān ó kataꞌxi Jesucristu da kúvi uun tsi nima ko ni ña.
15 Tūꞌún saꞌá ne, nuu é ntāa ntíꞌxe ī e dóo nuu áꞌvi i é kuīntiꞌxe un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa sán ne: Kīꞌxi Jesucristu ñúxiví sa vata koo é nākáku ña ñaꞌa, ña é iō kuetsí i. Xuꞌú ne, dií dií ka kaꞌnu kuétsī ko é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa. 16 Ntá tsi diꞌna u ntúntaꞌví ini Xuva kō kó e dií dií ka kini kaa ú, vata koo é kuēꞌé ña kutuni ña kuíntiꞌxe i rkontuvi tsi dóo kiꞌin itō dé kaꞌnu ini Jesúcristu ní ko ne, kuan kōo niꞌi ña é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō dɨ, é kuntoo ña ni ña ntii dañu ntūvi. 17 Dukuān né, na kūnuu ini ko Xuva ko, ña é odo nūú ntii dañu ntūvi. Ña kuví ka ña. Ña kúvi kīni o ña. Mii tsi ñā é Xuva kō. Ntii dañu ntuvi na kuiko ñuꞌu o ñā. Káꞌan ō tsi dóo kaꞌnu ña. Kuan tsi koo na kōo.
18 Sáꞌa kakāꞌán u ni ō é vīin, iꞌxá ko Timoteu, vata tsī ó kakaꞌan ñaꞌa kídaā, da táꞌxi Espíritū Sántū é kāꞌan ñá kuenta iña o. Nanūꞌún ini o túꞌūn é kākaꞌan ña. Koon ntiin kādan tsiñun iña Xuva ko. 19 Ñá xtuvī miin e kuíntiꞌxe o. Ñá vīin nee nuu i é ñā váꞌa kuiní nima o. Tsí iō ñáꞌa é ña ntáde ña kuenta é kākaꞌán nima ñá ne, xtuvī mii ñá e kuíntiꞌxe ña ne, dukuān o nákunáa ña kúñu ñā. 20 Kuan ō kúvi Himeneu ni Aléjandru. Ntādá u ña kuenta ntáꞌa tóꞌō e ña váꞌa vata koo é na kuinī ña é ña kaꞌan ntée ña Xuva kō.