Tutu é kuvi ūvi e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Tesalonica
1
Taxnūu Pablu ní taꞌan ña tutú iña ña kuíntiꞌxe i, ña ntoo ñuú Tesalonica
Xuꞌu é Pablú u, ni Sīlvanu, ni Timóteú ne, taxnūu ntɨ́ tutú sāꞌá iña ña kuíntiꞌxe i, ña ntoo ñuú Tesalonica, ña ntánuu iní i Xuva ko nī Tóꞌo ko Jesūcristu. Xuva ko nī Tóꞌo ko Jesūcristú ne, na kūnuu méꞌñu kūnuu dava ña nto. Na tāꞌxi ña é vāꞌá koo kuntoo nto ni ñā.
Dá xntēkú kūꞌvé Xuva ko īña ña é iō kuetsí i tē naínú Cristu
Utén utén kantio é nākuéꞌe ntɨ́ sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña ntó, taꞌan. Dōo váꞌā o é kuān koo vií ntɨ, tsí dɨvi ntō ne, dií dií ka ntákuintiꞌxe nto. Dōo ntákuinima ntó taꞌan nto dɨ. Miī ntɨ́ ne, dōo váꞌā o ntákaꞌán ntɨ kuenta iña ntó nī ña kuíntiꞌxe i Xuva kō, ña ntoo tuku ñuu, tsi dóo kaꞌnu kuīní ntɨ tsi ntákutíi nto ntákuintiꞌxe nto, kuān te dóo ntántoꞌo nto, kuān te ntáde xení ñaꞌa san ni nto. Dá kutūni ñáꞌa tsi ntákutíi nto ne, kutuni ñá tsi dóo kaꞌnu Xuva kō. Tsí Xuva kō né, dōo váꞌā ó kadē kúꞌvē ña. Káꞌan ña tsi dóo nuu áꞌvi nto é kuntōo nto mí kadē kúꞌvē ña. Dukuān ne, kuenta iña i sáꞌā e ntántoꞌo nto.
Váꞌā koo vií Xuva ko te ūun kuédadɨɨ tsi nantōꞌo ña ña ntánantōꞌo nto, tē táꞌxi ña é dadɨɨ kuntoo daꞌna o ni ntō ntuvi dá ntiī dito Tóꞌo ko Jēsuu e dukún kan, nī ánje ñā e dóo iō ntíi ña. Uun kaxiꞌí nuu kaꞌnu ña te vēꞌxí ña e dukún kān. Kuéꞌe ñā é ntoꞌo da xōó ka ñaꞌa, ña é ña ini Xúva kō, ñaꞌa, ña é ña ntáde kuenta túꞌūn vaꞌá iña Tóꞌo ko Jēsuu. Ña tsīkán ne, kunaá ña ntii dañu ntūvi. Ñá xēe ñá ntaꞌa Xuva kō, tsí xio kɨꞌɨn ña. Ntē ña kiní ña Xuva kō nté kaa ña, e dóo kaxiꞌí nuu kaꞌnu ña, e dóo iō ntíi ñā 10 ntuvi dá nainu xtúku ña. Ntuvi tsikan dá nainu ñá ne, káꞌan ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña kuíntiꞌxe i, tsi dóo kaꞌnu ña. Da kudúꞌva ña kuíntiꞌxe i san tsi dóo kaꞌnu ntiꞌxe ña. Kuan dɨvi ntō dɨ́, tsi kuíntiꞌxe nto túꞌūn e ntákaꞌán ntɨ ni nto kuēnta iña ña.
11 Kuenta iña i sáꞌā ne, ntaíkán ntɨ ntaꞌa Xuva ko te tāꞌxi ña é kunūu áꞌvi nto kuenta iña ña e kána ña nto. Ntaíkán ntɨ te xntii ña ntō vata koo é kūvi vií nto é un ntɨꞌɨ nuū i é vāꞌa é kāꞌan ntó tsí vií nto, é un ntɨꞌɨ̄ é ncho vií nto kuenta iña Xuva ko tsi ntákuintiꞌxe nto ña. Tsi dóo iō ñá é viī ña. 12 Kidáā ne, káꞌan ñāꞌa tsi dóo kaꞌnu Tóꞌo ko Jesūcristu kuenta iña ntó ne, káꞌan ñā tsi dóo vaꞌá nto kuenta iña Xuva ko, tsi dóo váꞌā o dé Xuva ko ni nto, nī Tóꞌo ko Jesūcristu.