Tutu é kuvi ūvi e táxnūu San Pablu iña Timóteu
1
Taxnūu Pablu tutú iña Timóteu
Xuꞌu é Pablú u ne, pustru Jesúcristú u, tsí kuan ō ntío Xuva kō é vīí u, tsi táꞌxi ña xuꞌu ña tsí niꞌi ko ntuví vaꞌá iña ko ntaꞌa Jesucristu. Taxnūu ú tutú sāꞌá iña o, Timóteu, dɨ́vīn é vāta kaa iꞌxá miī ko e dóo ntio kó o. Na naxnuu viko Xuva ko o, ni iꞌxā ñá Jesucristu. Na ntūntaꞌví ini ña o. Na tāꞌxi ña é kutūvín vaꞌan.
É kāꞌan ñá iñá Cristu
Ntē ntúvi ntē níñu kanakuéꞌē ú sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña o. Tsí iña Xuva ko káde tsiñu ú ne, kakaꞌán nimá ko tsi váꞌā ó kade ú, vatā o dé uva ata kō, ña intóo nte ntúvi diꞌna. Kanakaꞌān kó da ékun nteén ko ne, un váꞌa tsi ncho nakiní u o vata koo é nakunuu dîní nimá ko. Kanakaꞌān kó tsi kakuintiꞌxe ntíꞌxe o vatā o dé dɨꞌɨ kuiꞌi o Loida díꞌna, ni dɨꞌɨ o Eūnice. Iní u tsí kuān ó kakuintiꞌxe o dɨ.
Dukuān ne, é kākaꞌán u ni o tē dií dií ka kadan tsiñun niꞌin nuū í e táꞌxi Xuva ko ō da nataꞌán ntée ú ntaꞌa kó dɨkɨ o kídaā. Tsí ña ni táꞌxi Xuva kō é ūꞌvi ko, tsí táꞌxi ña é kūvi vii o, é kuīnima kó taꞌan kō, é kadā kuení vaꞌā ko nté koo vii o. Ñá ku kukāꞌan nuu o é kāꞌan ni ñaꞌa kuenta iña Xuva ko. Ntē ña kukáꞌan nuu o kuenta iñá ko xuꞌu, é nuu kutū ú kuenta iña ña. Ntá tsi na kūtíi o é kāntoꞌo o kuenta iña túꞌūn vaꞌá san, tsí Xuva ko kaxntiī ña o. Tsí Xuva kō ne, nakáku ña kō ne, kana ña kō é kuvi o īña ña. Ñá tē nee é vāꞌá o ni ide o vata koo é ntio ña kō. Ntá tsi kuan ō ntío mii ñā é taꞌxi ña ntuvi vāꞌá iña ko kuenta iña Jesúcristu nté ntūvi diꞌna da de kúꞌvē ñá ñuxivi. 10 É nañēꞌe ñá kō tsi dóo ntio ña kō da táxnūu ña Jesucristu é nakakū ñá kō. Tsi kúvi ide Jesucristu é ña kuvi vií ka doxiꞌí san ni kō ne, taꞌxi ña ntuvi vāꞌá iña ko é ña kantɨ́ꞌɨ dá kuintiꞌxe kō túꞌūn vaꞌá san.
11 Xuva kō nakaxnúu ña ko é kāꞌan ntódō u túꞌūn vaꞌá san, é vīí u pustru íña ña, é nakuāꞌa ú ñaꞌa san. 12 Dukuān né, kuān ó kantoꞌō kó vevii. Ntá tsi ña kakukaꞌan núu ko, tsí iní u xoo é kakuintiꞌxe kó ne, iní u tsí kuenta víi ña nuu i é xtúvī ña kuenta ntaꞌa kó da nté xee ntúvi é nainu xtúku ña.
13 Viín kan é kākaꞌan túꞌūn é nuu é ntaā í san vatā ó nañéꞌē ú o ne, kuintiꞌxe ká o Xuva kō ne, kuinimá ka o taꞌan o, vatā o táꞌxi Jesucristu é vīin. 14 Na xntii Ēspíritū Sántu ō, ña é nuu nima ko, é kuēnta víin nuu i é vāꞌa é xtûví Xuva ko ntāꞌa o.
15 Inin tsí un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntoo ñuú Asiá ne, xtuvī mii ñá ko. Kuān o dé Figelu ni Hermógení dɨ. 16 É vāꞌá koo na vīí Xuva ko nī ñaviꞌi Onesiforu, tsi dóo kiꞌin itō náxnuu kaꞌnu ña nimá ko. Ñá ni kukāꞌan nuu ñá ko é nuu kutū u. 17 Tsí dā xee ña ñuú Romá ne, un váꞌa tsi nántuku ñā kó, un tsi da nte nániꞌi ñá ko. 18 Xuva ko na ntūntaꞌví ini ña ña dá xēe ntúvi dá nainu xtúku ña. Inin vaꞌan tsí tɨtɨ́n nuu i é vāꞌa êdé ña nī kó dá itúvi ú ñuú Efesu.