Nté ō dé tsiñu pustru Xúva kō
1
Dā ntántétu pustrú san Espíritū Sántū
Xuꞌú é Lucá u ne, táxnūú u tutú ntaꞌa nto, Teófilu. Tutú é dé vaꞌá diꞌná u ne, ntaa ú ni nto un ntɨꞌɨ̄ é edé Jesuu, ni un ntɨꞌɨ̄ é nakuāꞌa ña ñaꞌa nté ntūvi dá eni ntuꞌu ñā da nté ntūvi é kūntáa ña e dukún kān. Diꞌna dá kūntáa ña e dukún kān né, dē kúꞌvē ñá uxuvi ñáꞌa, ña é vīí pustru íña ña ne, náñēꞌe ñá ña nté koo vií ña. Tsí xeꞌe Espíritū Sántū é kūtuni ña nté koo kaꞌan ñá ni ñā. Kidáā ne, xíꞌi ñā ntiká krusi. Ntá tsi da rkontûvi é xiꞌi ñá ne, mii ñā ntii díto ña mí ntoo pustru ña. Dōó kiꞌin itō ntii díto ká ña da nté xee táꞌan uvi díko ntuvi. Dōó kueꞌe edé ña vata koo é kuīntiꞌxe pustru ña tsí ntoto ntiꞌxe ña ne, kakaꞌan ñá ni ñā iña mí kadē kûꞌvé Xuva kō.
Dā intóo dadɨɨ ká ña nī pustru ñá ne, kakaꞌan ñá ni ñā é ña ku ntaka ña ñuú Jerusaleen.
—Kuntētu ntó iꞌa da nté niꞌi nto é kākaꞌan Úvā kó, vata ō kaꞌán u ni nto kídaā. É īni nto tsí Juaán ne, ntute nakutsi ntúte ña kō; ntá tsi ña kukuíi ka dá nainu míi Ēspíritū Sántū san é kunūu ñá nima nto —kaꞌan Jésuu ni ña.
Dá kūntáa Jesuu é dukún kān
Ña nátaká nuu ni Jēsuú ne, tsixeꞌe ña ñā:
—¿Vevií ntu é nakāku ntó ñuú ña Israeé san? —kaꞌan ña.
Kidáā né, kakaꞌan Jésuu ni ña:
—Ñá te ntōꞌo é kāduku ntée nto é kūtuni nto nee ntúvi vií Uvā kó nuu i é viī ña. Tsí kuenta iña mii ña é kade ña. Ntá tsi te īnuu Espíritū Sántū san é kunuu ña nima ntó ne, dɨvi ña xntii ña ntō é kāꞌan ntó xoo ñáꞌa ú ni ña ntoo ñuú Jerusaleén san. Da kidáā né, kueꞌēn ntó ñuú Judea ni ñuú Samaria ne, kuēꞌén ka nto dá kanɨɨ ñūxivi. Kueꞌēn ntó, kukaꞌan ntódo nto ni ñāꞌa xoo ñáꞌa ú —kaꞌan ña.
Dā kúvi kaꞌan Jésuú ne, kūntáa ña e dukún kān. Mēꞌñú viko nuꞌu kuntáa ña ne, ñá ni īní ka pustru ñá ña. 10 Kuan tsī o ntáñɨ̄ ña, ntaíto díto ña e dukún kān mí kūntáa ña ne, dā nénī ñá xee uvi ánje Xuva kō, ñuꞌu ña doo kuiꞌxin. 11 Ntákaꞌan ánjē sán ni ñā:
—Ō ñá ñuú Galilea, ¿nté kuān nté ntaíto díto ntu nto e dukún kān? Tsí dɨvi tsi Jēsuu, ña é nakiꞌi Xuva kō né, vata tsī ó kūntáa ña e dukún ne, kuan tsī koo nainu xtúku ña ñuxiví a —kaꞌan ña.
Dā de kúꞌve ñá Matia é nākunúu ña naa Júda
12 Kidáā ne, ntáka ña xuku é nani Ōlivú san. Ntíko koō ñá, kunúꞌu ña ñuú Jerusaleen é ña tuvi nté uun kilumetru. 13 Dā náxee xtúku ña ne, kúxee ña má vīꞌi nínu kān. Dɨvī ña ntoo sán ne: Pedru, ní Juaan, ni Sántiau, ni Ándree, ni Félipe, ni Túmaa, ni Bártulu, ni Máteu, ni túku Santiau, iꞌxá Alfeu, ni Símuun Zélote, ni Júda, ení Santiau. 14 Nguentúvi ntánataká nuu un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ñá, ni ēní Jesuu, ni dɨ́ꞌɨ ñā María, ni tuku ñadɨ̄ꞌɨ́ dɨ, é ntákaꞌan ntâꞌví ña ni Xuva kō.
15 Uun ntuvi ne, nátaká nuu vata te uun sientu oko ñaꞌa, ña kuíntiꞌxe i Jesuu. Kidáā ne, nákuntītsí Pedru é kāꞌan ñá ni ñā ne, kakaꞌan ña:
16 —Eni, é īni nto tsí da miī é kuvi nee iña é kākaꞌan Espíritū Sántū sán ne, nté ntūvi diꞌna xeꞌé ña túꞌūn é xntée naꞌa Davii íña Júdā san. Tsi Júdā sán ne, dɨvi ñā é intéka ña ñaꞌa é tɨ̄ɨn ña Jesuu. 17 Dɨvi ñā ne, dadɨɨ tsi pustru ntɨ́ ni ñā. 18 Ntá tsi é īni ntó nté ō kúvi ña. Tsi kíꞌi ña diuꞌun é diko ña Jēsuú ne, ñīi ñá uun itsi ñūꞌu. Kidáā ne, kanteɨ ña, koꞌxó ña. Ntáta īꞌxí ña ne, uun ito tsi kíi ntɨꞌɨ itɨ́ ña ne, xíꞌi ñā. 19 Tēku ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntoo ñuú Jerusaleen, nté ō kúvi ña. Dukuān né, īntántēé ñuꞌu san Aceldama, é kāni túꞌun Ñūꞌu Nɨñɨ. 20 Kuān ó uve naꞌa libru é nanī Salmu, kakaꞌan:
Na kuīñɨ ixu viꞌi ña ve;
xōxó kuntōo ká i ikān,
kaꞌan líbrú san. Xío ūve naꞌa túku, kakaꞌan:
É tūku ñaꞌa nakunúu ña naa ña,
é viī ñá tsiñu é edé ña,
kaꞌan líbrú san.
21 ʼIꞌa ntoo ñaꞌa é dadɨɨ tsi íka ntɨ́ ni ñā nguentúvi dá kātúvi Tóꞌo ko Jēsuu ní ntɨ, 22 nté ntūvi dá itsi ntute ña ntaꞌa Juaan un tsi da nté ntūvi é kūntáa ña viꞌi antɨ̄vi. É kāntio ne, uun ñaꞌa kuntee táꞌan ña ntɨ́ é ntuvi nɨɨ̄ ntɨ́ uxuvi ñáꞌa ntɨ é ntāda ntaá ntɨ nee é īni ntɨ́, é kāꞌán ntɨ ni ñaꞌā tsí nuu é ntaā i e ntóto Jesuu dá xiꞌi ña —kaꞌán Pedru.
23 Kidáā ne, nakaxnúu ña úvi ñaꞌa: uun ñaꞌa, ñá nani Jōseé Barsabaa (Justo náni ña dɨ), ni ūun ñaꞌa, ñá nani Mātia. 24 Ntákaꞌan ntâꞌví ña kídaā:
—Xuva, dɨvi ntō é īni nto nimá ntɨ xe un xé un ntɨ́ ne, tāꞌxi ntó na kūtuní ntɨ xōo ñáꞌa é ntio nto 25 é viī ñá pustru nto, é nakunúu ña naa Júda. Tsí Júdā ne, nákunāá ña tsiñu ña dá kuan ō dé ña é kīni kaa, dá kuēꞌen ñá mí kadūku ntée ña —kaꞌan ña.
26 Dā kúvi kaꞌan ntâꞌví ña ne, nadɨ́kɨ ñá te kīi xoo ñáꞌa é vīí pustrú san. Dā kíi ne, dúku ntēé Matiá san. Ura tsí i intee táꞌan ña ni ūꞌxi ɨ́ɨn pustru, ñá nguiī san.