Tutu e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Efesu
1
Taxnūu Pablu tutú iña ña ntákuintiꞌxe i, ñá ntoo ñuú Efesu
Xuꞌu é Pablú u ne, pustru íña Jesúcristú u tsí kuan ō ntío Xuva kō é tēé tsiñu ña ko. Taxnūu ú tutú sāꞌá iña ña ntáduku ntée Xuva kō, ña ntoo ñuú Efesu, ña ntákuintiꞌxe i Jesucristu. Xuva ko nī Tóꞌo ko Jesūcristú ne, na nāxnuu viko ña nto. Na tāꞌxi ña é kuntōo váꞌa nto.
É vāꞌa é kataꞌxi Xuva ko kuēnta iña Jesúcristu
Dōó kaꞌnu Xuva ko, dɨvi Uvā Tóꞌo ko Jesūcristu. Dōo táꞌxi ña kō é un ntɨꞌɨ nūu i é vāꞌa é tuví e dukún kān tsi kúdadɨɨ o nī Cristu. Tsí diꞌna dá tuví ñuxiví san ne, nākaxnúu Xuva ko ko kuēnta iñá Cristu vata koo é na ntāntoo ña nima kó, vata koo é ña tuví ka kuétsi ko tē xee o ntaꞌa ña. Tsi dóo ntío ña kō ne, nté dīꞌna kakaꞌan ñá tsí kiꞌi ña kō é kuvi o iꞌxā ñá kuenta iña Jesúcristu, váta ō ntío ña. Dukuān né, utén uten ntákaꞌan o tsi dóo kaꞌnu Xuva kō. Dōo váꞌā o dé ña ni kō. Ñá ni dē víni ña da táꞌxi ñá ko Iꞌxā ña, ña e dóo kuinima ña. Nákakū ñá ko kuēnta iña Iꞌxá ña, tsi étɨ ña nɨñɨ ña kuénta iña ko. Dē kaꞌnu iní ña ni kō kuetsí kō, tsi dóo ntio ña kō. Ñá te un sīin tsi kuínima Xúva ko kō ne, tāꞌxi ña é kūtúꞌve kō, é kiꞌin inī ko. Tāꞌxi ña é kūtuni ko nee iña é ntio ña, nuu i é ña ni iní ō, vata ō ntío ña. 10 Sáꞌā dé kuení Xuva kō é viī ña dá xēe ntúvi i. Natāká nuu ña é un ntɨꞌɨ vāta koo é kodo nūú Cristú da nēé ka é īó e dukún kan ni da nēé ka é īó ñuxiví a.
11 É kudadɨɨ o nī Cristú ne, nākaxnúu Xuva ko ko ūun tsi nte díꞌna vata koo é nīꞌi ko íña ña. Kuān o dé Xuva ko vatā o é vāꞌá o kuíni ña. 12 Kuān o dé ña vata koo é ntɨ̄ꞌɨ, é dīꞌna ntɨ́ kuintiꞌxe ntɨ́ Cristú ne, vií ntɨ vata koo é kāꞌan ñáꞌa tsi dóo kaꞌnu Xuva kō. 13 Dɨvi ntō dɨ, dá tekū nto túꞌūn é nuu é ntaā i, dá tekū nto nté koo nakáku nto ne, kuīntiꞌxe nto Cristu. Kudadɨɨ nto ni ñā né, xntēé Xuva ko nto nāꞌa da táꞌxi ña Espíritū Sántū é kunūu ña nima ntó vata ō táꞌxi ña xuꞌu ña. 14 Taꞌxi Xuva ko Ēspíritū Sántu vāta koo é kūtuni ko tsí vií ntiꞌxe ña vata ō táꞌxi ña xuꞌu ña dá kūvi nakiꞌi ña é un ntɨꞌɨ nūu i é kāduku ntée ña. Kidáā ne, kaꞌan ñáꞌa tsi dóo kaꞌnu Xuva kō.
Kaikán Pablu ntaꞌa Xuva kō é kuēꞌe ña é na kukīꞌin iní ña ntákuintiꞌxe i
15 Dukuān ne, da téku ko tsi dóo ntákuintiꞌxe nto Tóꞌo ko Jēsuú ne, tsi dóo ntákuinima nto taꞌan ko, ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō ne, 16 ñá kaxtuvī mií u é nakuéꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña nto. Kanakaꞌān kó nto dá kakāꞌan ntâꞌví u. 17 Kaikán u ntaꞌa Uvā Tóꞌo ko Jesūcristú, dɨvi Xuva kō, ña e dóo vaꞌá san, te tāꞌxi ña é kūtúꞌve váꞌa nto iña ña, vata koo é kɨ̄ꞌɨn dɨkɨ nto é kākaꞌan ña, vata koo é kīní vaꞌa ntó ña. 18 Kaikán u ntaꞌa Xuva ko te nāxiꞌí nuu ña nuu nto vata koo é kūtuni ntó nēe é nīꞌi nto é kāna ña nto. Te tāꞌxi ña é kūtuni nto tsí ña te nté kaa vaꞌa, ña te nté kaa kuika nuu i iña Xuva ko é kaxéꞌe ña ñaꞌa é nakuido daꞌan ñā. 19 Te tāꞌxi ña é kūtuni nto tsí ña te nté kaa kaꞌnu ña. Kakuvi vií ña é un ntɨꞌɨ kuēnta iña kó, dɨvi ō e ntákuintiꞌxe ko ñā. Nañēꞌe ñá kō tsí kuvi vií ña nī é un ntɨꞌɨ̄ 20 dá nantōto ñá Cristú rkontuvi é xiꞌi ñá ne, xéꞌe ñā é kutuvī ñá diñɨ kuaꞌa ña e dukún kān. 21 Dií ka kaꞌnu Jesuu é da xōó ka ña tsiñu naꞌnu i, da xōó ka ña tsiñu i, da xōó ka ña ntádē kûꞌvé e dukún kan, da xōó ka ña ntádē kûꞌvé ñuxiví a, da xōó ka ña e dóo kaꞌnu, kuān te ntóo ña vevii, kuān te ntóo ña ntuvi é kɨ̄ꞌɨn o. 22 Taꞌxi Xuva kō é kūvi vií Cristu ni é un ntɨꞌɨ̄. Tāꞌxi ña é kūvi Cristu tóꞌo īña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i é kāduku ntée ña ntákuintiꞌxe i san. Cristú ne, dɨvi ñā é kadē kúꞌvē ñá kuenta iña ña ntákuintiꞌxe i san. 23 Ña ntákuintiꞌxe i sán ne, vata ntáa kúñū Cristu ña. Kanuu méꞌñu kanuu dava ña ña ntákuintiꞌxe i sán ni da kanɨɨ dūꞌva ñuxiví san.