Tutu e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Galacia
1
Taxnūu Pablu túꞌun īña ñá ntoo ñuú Galacia
Xuꞌu é Pablú u ne, pustrú u iña Jesúcristu. Ñá ni nīꞌí ko tsiñu sāꞌá ntaꞌa ñaꞌa, ntē ña te ñaꞌa ni de kúꞌvē ñá ko. Mii Jesūcristu kakáꞌan ñá, ni Xuva kō, ña é nantōto ña dá xiꞌi ña. Xuꞌú, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ taꞌan ko, ña kuíntiꞌxe i Xuva kō, ña ntoo iꞌa ne, taxnūu ntɨ́ tutú saꞌa iña ña kuíntiꞌxe i, ña ntánataká nuu ñuú Galacia. Xuva ko nī Tóꞌo ko Jesūcristú, na nāxnuu viko ña ntó, na tāꞌxi ña é kuntōo váꞌa nto. Jesucristú ne, xéꞌe ña ntūvi iña ña kuenta iña kuétsi kō vata koo é nakākú ña ko da nēé ka nuu i é kīni kaa é īó ñuxiví sa, vatā ó ntio Xuva ko, dɨvi ñā é Uva ko ñā. Na kāꞌan ñáꞌa tsi dóo kaꞌnu Xuva ko ntii dañu ntūvi. Kuan tsi koo na kōo.
É ñā túvi tūku túꞌūn nté koo nakáku ō
Da kúduꞌva ko tsí ña naꞌa tsi ni kuintíꞌxe nto da xtúvī mii nto Xuva ko, ña e kána nto é nīꞌi nto é vāꞌá ntaꞌa Cristu, tsi dóo ntio ña nto. Vevií ne, é tūku túꞌūn ntántīkɨn nto. Ntá tsi ña tuvi nté uun ká tuku túꞌūn nté koo nakáku ō. Ntá tsi iō ñáꞌa, ña ntánakutsuꞌun ntō é ncho nadama ña túꞌūn vaꞌá san iñá Cristu. Ntá tsi kuān té ntɨꞌɨ́, o kuān te ánjē é vēꞌxí nte e dukún kān, o kuān te dá xōó ka ñaꞌa kakaꞌan ñá tsi íō túku túꞌūn é nakáku ō é ñā te dɨvi túꞌūn é kākaꞌan ntódo ntɨ́ ni ntō né, na kuēꞌé Xuva kō é ntōꞌo ña. Vatā ó kakaꞌán u diꞌna ne, káꞌan xtūku ú ve: Tē xoó ñaꞌa kaꞌan ña tsí īó tuku túꞌūn é nakáku ō é ñā te dɨ́vi é kākaꞌan ntódo ntɨ́ ne, na kuēꞌé Xuva kō é ntōꞌo ña.
10 Dá kuān ó kakaꞌán u ne, ¿kantūku nuu iní ntu u te vāꞌá koo na kāꞌan ñáꞌa iñá ko ne, o te vāꞌá koo na kāꞌan Xúva ko īñá ko? ¿Vá ntio ntu ko e dóo ntio ñaꞌa sán ko? Tē dɨ́ ntio ká ko é ntio ñaꞌa sán ko ne, ñā dɨ́ vií u é kāda tsiñu ú iñá Cristu.
Nté ō niꞌí Pablu é viī ñá pustru
11 Ntio ko é kūtuni ntó, ēní ko, tsi túꞌūn é kākaꞌan ntódo ú ne, ñá te tūꞌun é dotō tsí kakaꞌan ñáꞌa. 12 Ñá te ntāꞌa ñaꞌa é nīꞌí ko túꞌūn san. Nté ñāꞌa ña ni nakuaꞌa ñá ko sáꞌā, tsí mii Jesūcristu táꞌxi ña é kūtuní ko.
13 É kūtuni nto nté ō dé u ntuvi diꞌna, dá kantīkɨ́n ka ú nchuꞌun iña ñá Israee. Tēkú nto tsi dóo dé xení u nī ña kuíntiꞌxe i Xuva kō, é ncho nantɨꞌɨ̄ ú ña un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ña kídaā. 14 Dā nakuaꞌá u nchuꞌun iña ñá Israeé ne, xuꞌú odo nūú u é ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña kuetsī, ña Israee é dadɨɨ tsi kuiá ko ni ñā. Tsí xuꞌú ne, dií dií ka dé ntaá u vata xkoó ini o e xtúvi ñata kō é vīi o. 15 Ntá tsi nte díꞌnā da káku ú ne, nākaxnúu Xuva kō ko. Dōo váꞌā o dé ña nī ko e kána ña ko. Dā xee ntúvī é ntio ñá ne, 16 taꞌxī ña é kūtuní ko xoo é Iꞌxā ñá, vata koo é kāꞌan ntódo u túꞌūn nté koo nakáku o ni ñāꞌa, ña é ña te ña Israeé san. Kidáā ne, ñá ni ntūku ú ñaꞌa, ña é tāꞌxi kó itsi. 17 Ntē ña ni ñéꞌē ú ñuú Jerusaleen é kāꞌán u nī ña e kúvi pustru nte díꞌna, tsí ura tsí i ñeꞌé u ñuú Arabia ne, rkontûví ne, ntiko kōó u ñuú Damascu.
18 Dá ntē kúvi uni kuiá ne, ñēꞌé u ñuú Jerusaleén vata koo é kīní u Pedru. Ikān itúvī ú ni ñā xeꞌun ntúvi. 19 Ntá tsi ña ni iní u nté uun ká tuku pustru kídaa, mii tsi Sāntiau, eni Tóꞌo kō, é īní u ña. 20 Ini Xúva kō tsi nuu é ntaā i é kākaꞌán u ni ntō.
21 Kidáā ne, ñéꞌē ú ñuú Siria ni ñuú Cilicia. 22 Ña kuíntiꞌxe i Jesucristu, ña ntántoo ñuú Judeá ne, váta kīní kueꞌen tsi ñá ko kídaā. 23 Da mii tsī e téku ña tsí kākaꞌan ñáꞌa: “Dɨvi ñā é dé xení ña ni kō kídaā ne, kaika ña kakaꞌan ntódo ña túꞌūn e ntákuintiꞌxe ko vē, dɨvi tūꞌun é ncho nantɨ̄ꞌɨ ña kídaā”, kaꞌan ña. 24 Kidáā ne, ntákaꞌan ñá tsi dóo kaꞌnu Xuva ko kuēnta iñá ko.