16
Dā ntóto Jesuu
(Mt. 28:1‑10; Lc. 24:1‑12; Jn. 20:1‑10)
Dā ntɨ́ꞌɨ ntuvi dá iō dáꞌna ne, Maria Madálena, María, dɨꞌɨ Sāntiau lúꞌntī sán, ni Salūmeé ne, ñīi ña choꞌo e dóo váꞌa ñeꞌe é daꞌvi ña ata dóo é nuu taꞌan kúñu Jēsuu. Tēvaá duꞌva tsi da véꞌxi tuví ntuvi domingú san ne, kuéꞌen ñadɨ̄ꞌɨ́ san nú ñaña Jēsuu. Ntánatíin mii ñā:
—¿Xoó ntu kuvi naxtuvī xio i xuu kaꞌnú san é kantīꞌu núu xiꞌi ñáñā san? —kaꞌan ña.
Dā íto ña ne, ñá kantīꞌú ka xuu kaꞌnú san xiꞌi ñáñā san. Kɨ́ꞌvi ña īní i kān né, īní ña tsí tuví uun ñatīí diñɨ kuaꞌa ñañā san. Nuu ña doo kani, doo kuiꞌxin. Ña dɨ̄ꞌɨ́ san ne, dōo uꞌví ña. Kakaꞌan ñátīí san ni ñā:
—Ñá ku uꞌvī nto. Iní u tsí ntánantuku nto Jēsuu, ña ñuú Nazaree, ña é intée ntiká krusi kan. Xôxó ka ña íꞌa. É ntōto ña. Koto nto mí inuu ntúꞌxi ña. Kueꞌēn ntó, kukoto nto Pedrú, ni ña ntɨniꞌi Jēsuu, tsí e díꞌna ña kodo nuū ñá nuꞌu ñá ñuú Galileá ne, ikan nakinī ntó ña, vatā ó kākaꞌan ñá ni ntō —kaꞌan ñátīí san.
Ntaka ñadɨ̄ꞌɨ́ san nú ñaña kān ne, koó dā ntaínu ña kueꞌen ña. Un váꞌa tsi ntanɨ́ꞌɨ ña, tsi dóo ntaúꞌvī ña. Nté uun ñaꞌa ña ni kaꞌan níꞌi ña, tsi dóo uꞌví ña.
Dā xee Jésuu mí ntitsí Maria Madálena
(Jn. 20:11‑18)
Dā ntóto Jesuu ntuvi domingú ne, diꞌna ntii dítō ña nuu Mária Madálena, dɨvi ñā é natāva Jesuu úꞌxē é ña váꞌā san é ñūꞌu nima ña kídaā. 10 Kuéꞌen Māriá san mí ntoo ña ntɨniꞌi Jēsuu. Dōó ntoo ntaꞌxa ña ne, dōo ntaéku ña. Kakaꞌan María san ni ña tsí e ntóto Jesuu. 11 Ntá tsi da téku ña é kāntíto Jesuú ne, ñá ni kuintīꞌxe ña ña. Kuān te kakáꞌan María tsí mii ñā íni ña Jesuú ne, ñá ni kuintīꞌxe ña ña.
Uvi ñáꞌa ña ntɨniꞌi Jēsuu íni ña ña
(Lc. 24:13‑35)
12 Rkontûví ne, ntii dîto xtúku Jesuu nuu uvi ñáꞌa ña ntɨniꞌi ñā da ntaíka ña itsi má kuꞌu kān, ntá tsi e túku ito ña. 13 Ntuvi ñá sāꞌá ne, kuéꞌen ña, kūkóto ña ña nguiī sán tsi íni ña Jesuu. Ntá tsi ña ni kuintíꞌxe ña ña dɨ.
Kakaꞌan Jésuu ni ña ntɨníꞌi ñā nté koo vií ña
(Mt. 28:16‑20; Lc. 24:36‑49; Jn. 20:19‑23)
14 Rkontûví ne, ntīi dîtó Jesuu mí ntoo uꞌxi ɨ́ɨn ñaꞌa ña ntɨniꞌi ñā, ntaéꞌxi ña. Dē tíi Jesuu ni ña tsi dóo kaꞌxī nima ñá, tsi dóo loꞌo ñā é kuintiꞌxe ña e ntóto ña, kuān te ntákaꞌan ñáꞌa san tsí é īní ña ña. 15 Kakaꞌan Jésuu ni ña:
—Kueꞌēn ntó ve, kukaꞌan nto túꞌūn vaꞌá san kuenta iñá ko ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san dá kanɨɨ ñūxivi. 16 Xoó ñaꞌa é kuintiꞌxe ña ne kutsi ntute ña ne, nakākú Xúva ko ñā. Ntá tsi xoó ñaꞌa, ña é ña kuintíꞌxe i ne, ñá kada kaꞌnū iní Xuva ko ni ña kuētsí ña. 17 Xoó ñaꞌa é kuintiꞌxe ña ne, kuvi vií ña nakuitā ñá e ña váꞌā san kuenta iñá ko. Kuvi kaꞌan ña túꞌūn xee e ñá ini ña. 18 Te kurkāa ña koó ne, o te kōꞌo ña é kadāka choꞌo é kaxiꞌi ó san ne, ña kúvī ña. Tɨɨn ntaꞌa ñā ña nchokuví ne, ntuváꞌa ña —kaꞌan ña.
Dá kūntáa Jesuu é dukún kān
(Lc. 24:50‑53)
19 Kidáā né, dā kúvi kaꞌan Tóꞌo ko Jēsuu ni ña ntɨníꞌi ñā ne, kúntāa ña e dukún kān, kunakutúvi ña diñɨ kuaꞌa Xuva kō. 20 Ña ntɨniꞌi ñā ne, kuéꞌen ña, kūkaꞌan ña túꞌūn vaꞌá san iña Jésuu dá kanɨɨ ñūxivi. Tōꞌó ko Jēsuú ne, xntii ña ñā ne, xéꞌe ñā é kūtuni ñáꞌa san tsí nuu é ntaā i é ntákaꞌan ñá, tsi xéꞌe ñā é kūvi vií ña nuu i e dóo naꞌnu san. Kuan tsī kaa é kāꞌán u ni ntō.