Tutu e táxnūu San Pablu iña Títo
1
Taxnūu Pablu tutú iña Títo
Xuꞌu é Pablú u ne, kade tsiñu ú iña Xuva ko; pustru Jesúcristú u. Taxnūu ña kó vata koo é na kuīntiꞌxe ñaꞌa, ña é nakaxnúu Xuva kō, vata koo é na kūtuni ña tsí nchuꞌun é nuu é ntaā i e ntákuintiꞌxe kō, e ntantétu ō é nīꞌi ko é vāꞌá ntaꞌa Xuva ko ntii dañu ntūvi. E táꞌxi Xuva ko xūꞌu ña nte díꞌna dá iñɨ ntuꞌu ñúxiví san tsí kuān koo kuvi ne, ñá te da kakāꞌan ña. Vevií ne, e xée ntūvi e xtúvī ñá ne, tāꞌxi ña é kūtuni ko túꞌūn vaꞌá san iña ña, iña Xuva ko, ña é nakáku kō, dɨvi tūꞌun e xtúvī ñá ntaꞌa ko é kāꞌan ntódo ú ni ñāꞌa. Taxnūu ú tutu sáꞌa īña o, Tito. Iꞌxá mii ntīꞌxe ko kúvin, tsí nañéꞌe ú o é dadɨɨ tsi kuintiꞌxe o nī ko. Na naxnuu viko Xuva kō ó, nī Tóꞌo ko Jesūcristu, ña é nakáku kō; na tāꞌxi ña é vāꞌá koo kutūvin.
Tsiñu é kāde Tito ñuú Creta
Xtuvī míi ú o ñuú Creta vata koo é vīin é kākunaá ka ikān, vata koo é kadā kûꞌvén xoo é viī í ñatā ña ntádē kûꞌvé ini ukun iña é un é un ñuú san vatā ó kakaꞌán u é vīin. Ña é vīí ñatā ne, váꞌa koo na viī ñá vata koo é ña kaꞌan kíni ñaꞌa san íña ña. Uun tsi ñadɨꞌɨ̄ ñá koo. Iꞌxá ña ne, na kuintiꞌxe i Xuva kō dɨ; ña kúvī é dotō tsí vii, vata koo é ña tuví nēe núu i é kīni kaa; iꞌxa e dóo koñuꞌū. Ña odo nūú ini ukún ne, da miī é viī ña é vāꞌa, tsí kade ña kuenta íña Xuva ko. Ña kúvi vīí kaꞌnu ña. Ña kúvī é kūdiin ña é da nuu da kuií tsi. Ñá ku de kɨꞌvi ñā. Ñá ku nāa núu ña. Ñá ku kuīnima ñá diuꞌun. Váꞌa koo na viī ñá nī ña kaxee víꞌi ña. Na kuīnima ña é vāꞌa. Na kadā kuení vaꞌā ñá nté koo vií ña. Váꞌa koo na kadā kúꞌvē ña. Na kāda ntaa ña é kākaꞌan Xúva kō. Ñá ku dotō tsi íde ña da nēé ka é ntio ña. Ñá ku xtuvī mii ña é kuīntiꞌxe ña túꞌūn vaꞌá san vatā o nakuaꞌá ntɨ ña, vata koo é kūvi kuéꞌe ña itsi vāꞌá ni tūku ñaꞌa, vata koo é na kūvi vií ña é tɨ̄ɨn dɨkɨ ñáꞌa san túꞌūn é kākaꞌan ñá, tē xoó kakaꞌan ntée i túꞌūn vaꞌá san.
10 Tsi dóo īó ñaꞌa, ña é ña ncho kuintiꞌxe i. Dotō tsi ntákaꞌan ñá, ntaéni ntaꞌví ña ñaꞌa. Dií dií ka ntáde ña Israeé san, tsí ntákaꞌan ña tsí da miī é kāꞌnte o kúñū é ixi ko. 11 Kantio é na ntādɨ́ xuꞌu ña, tsi ntánateñu núu ña ña kuíntiꞌxe i san ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaviꞌi ña é dotō tsí ntánakuāꞌa ña túꞌūn é ña kaidiáꞌvi é da mii kuēꞌen tsí diuꞌun ntío ña.
12 Uun ñaꞌa ña, ña véꞌxi ñuú Cretá ne, kakaꞌan ñá naa xuva ñá ne, kakaꞌan ntée ña ña ñuú ña: “Ña ñuú Cretá san ne, koó dā ña vete ña. Dōó kinī ntáa ña. Dōo diin ña. Da mii kuēꞌen tsi ntáxiꞌi ntaéꞌxi ña. Dōó duꞌxen ñā é kāda tsiñu ña.” Kuan ō kaꞌan ñá ñuú Cretá san. 13 Nuu é ntaā i é kākaꞌan ña. Dukuān né, ntii kāꞌan ni ña vata koo é na kuīntiꞌxe váꞌa ña. 14 Káꞌan ni ña tē ña ku de ña kuénta dovete e ntákaꞌan ña Israeé san, ntē ña ku kuintíꞌxe ña túꞌūn e ntákaꞌan ñáꞌa ni ñā, ña é ña ntío i túꞌun Xuva kō.
15 Kuenta iña ña é vāꞌá ne, váꞌā é un ntɨꞌɨ nuū i. Ntá tsi kuenta iña ña é kīni ntáa, ña é ña ntío i é kuīntiꞌxe i ne, ña túvī nee iña é vāꞌá iña ña. Tsí ña váꞌa dɨkɨ ña; nté nima ñá ña váꞌa. 16 Ntákaꞌan ña tsí ini ñá Xuva kō, ntá tsi kútuni ko tsi ñá ini ntíꞌxe ña ña, tsí da miī e ntáde ña é kīni kaa. Ñá ntīo ña kada ntaa ña é ntio Xuva kō; ntē ña ntaidiáꞌvi ña é viī ñá da nēé ka nuu i é vāꞌa.