Carta Tsa Jihna Ñi Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Corinto
1
Nu tyaá ra Pablo iin carta tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Corinto
Yuhu ra Pablo, cana̱ Nyoo tsi yu tyin caca yu tyiñu ra Jesucristo. Yuhu tsihin ra Sóstenes, ra yañi yo, jaquitsí ndi carta ihya tsi ndo tsa yucú ndo vehe ñuhu cuenda Nyoo ñuu Corinto. Nyɨvɨ Nyoo cuví ndo vityin, tyin tsa ndu ii̱n ndo tsihin ra Cristo Jesús. Nyoo cana̱ ra tsi ndo tyin nanduvi ndo nyɨvɨ vaha cuenda ra, tsihin tandɨhɨ nyɨvɨ tsa jacahnú tsi Jutu Mañi yo Jesucristo tandɨhɨ ñi ityi. Tyin cuví ra Nyoo cuenda ñi tan cuenda tucu maa yo. Na̱quihin ndo tsa vaha tan tsa taxin tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo coo añima ndo.
Nacaa nasocó Nyoo tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra
Tandɨhɨ ñi quɨvɨ tsahá yu tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda ndo, tyin ñihí ndo tsa vaha Nyoo tsa cuenda tsa ndu ii̱n ndo tsihin ra Cristo Jesús. Tan tsa iin ñi cuví ndo tsihin ra Cristo, Nyoo tsahá ra tunyee iñi tsi ndo tsa cahan ndo tuhun ra. Tan tsahá ndɨhɨ tucu ra tsa coto xaan ndo. Tan tandɨhɨ tuhun ra Cristo tsa caha̱n ndi tsihin ndo tsa ndunditsi̱n tsi tyin tsa nasama̱ ndo cuhva iyó ndo. Tan yacan cuenda nduve tsa cumañí tsi ndo tyin iyó tandɨhɨ tsa vaha Nyoo tsi ndo jahá ra tsitsi tsa ndatú ndo quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo Jesucristo. Nyoo cua jaha cuenda ra tsi ndo nda cuanda naa ñuhu ñayɨvɨ tyin tacan tan yoñi cuví tyaa cuatyi tsi ndo quɨvɨ cua quitsi Jutu Mañi yo Jesucristo. Nyoo tacan ñi maa javahá ra cuhva catyí ra. Tan maa ra cuví ra cana̱ tsi ndo tyin ndu iin ndo tsihin Sehe ra, ra Jesucristo, Jutu Mañi yo.
Nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Jutu Mañi yo, ña vaha quita sɨɨn ñi
10 Yañi, tsicán yu tsi ndo tsihin sɨvɨ Jutu Mañi yo Jesucristo, na iin ñi cuvi ndo tan ña cusɨɨn ndo. Tan iin ñi cuhva ca̱ca iñi ndo, tan iin ñi tuhun quɨ̱hɨ iñi ndo. 11 Caahán yu tacan tsihin ndo, yañi, tyin catyí nyɨvɨ ra Cloé tsihin yu tyin iyó tɨsɨhɨ nu yucú ndo. 12 Tyin nyooho sɨɨn sɨɨn cuhva caahán ndo. Yɨhɨ́ ndo catyí ndo: “Cuenda ra Pablo yɨhɨ́ yu”; inga ndo: “Cuenda ra Apolos”; inga tucu ndo: “Cuenda ra Pedro”; tan inga tucu ndo catyí ndo: “Cuenda ra Cristo yɨhɨ́ yu.” 13 ¿A cuñí ra Cristo tsa quita sɨɨn yo? ¿A maa yu tsihi̱ nu cruu tsa cuenda ndo? ¿A tsicoondutya̱ ndo tsihin sɨvɨ yu? Ñavin. 14 Tyahví nyoo tsi Nyoo tyin ra Crispo tan ra Gayo ñi jacoondutya̱ yu tan ña jacoondutya̱ yu tsi ndi intuhun ca nyooho, 15 yacan ña cuvi cahan ndo tyin tsicoondutya̱ ndo tsihin sɨvɨ yu. 16 Aan, jacoondutya̱ tucu yu tsi nyɨvɨ ra Estéfanas, maa tyin ña nducuhún iñi yu tun jacoondutya̱ yu tsi inga ndo. 17 Tyin ra Cristo ña tava̱ tyiñu ra tsi yu tsa jacoondutya yu. Tava̱ tyiñu ra tsi yu tsa cahan yu nácaa jacacú ra tsi yo. Tan ñavin tsihin tsa tsiñi tuñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya caahán yu, tyin coto catyi nyɨvɨ tyin nduve yahvi nyaá tsa tsihi̱ ra Cristo cuenda cuatyi yo.
Vaha ca tsa tsiñi tuñi Nyoo tan ñavin ca tsa tsiñi tuñi nyɨvɨ iyó nu ñuhu ñayɨvɨ
18 Nyɨvɨ tsa cua cuhun anyaya tsiñí ñi tuhun tsa tsihi̱ ra Cristo nu cruu, tan ña tsinú iñi ñi tsi ra, yacan cuenda cuñí maa ñi tyin nduve yahvi nyaá tsa tsihi̱ ra. Tan tsa cuenda yoo tsa cua cacu, tunyee iñi Nyoo cuví tsa tsihi̱ ra. 19 Tyin tacan catyí maa tuhun Nyoo:
Cua janaa yu tsa nyityi jiñi ra tsitó xaan.
Tan ña cua cahan yu tsa caahán ra, catyí Nyoo.
20 Nduve yahvi nyaá ra tsa tsitó xaan, tan ra maestro, tan ra caahán náa ndɨhɨ tuhun tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Tyin tsa tsiñi tuñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya, tuhun nduve yahvi nyaá nanduvi̱ can jaha̱ Nyoo. 21 Nyoo tsihin tsa tsiñi tuñi tsa iyó tsi ra tyaa̱ ra cuhva tyin ña cuvi nacoto nyɨvɨ tsi ra tsihin tsa tsiñi tuñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Maa tyin tyaa̱ tucu ra cuhva tsa jacacu ra tsi nyɨvɨ tsa tsinú iñi tuhun ra vasu ndi maa inga ca nyɨvɨ cuñí ñi tyin nduve yahvi nyaá tsi.
22 Nyɨvɨ Israel cuñí ñi nyehe ñi tsa iyo. Tan nyɨvɨ Grecia maa ñi maa tsa tsiñi tuñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya nanducú ñi. 23 Maa tyin nyuhu jacotó ndi tuhun ra Cristo, ra tsa tsihi̱ nu cruu. Tan tsa tsiñí nyɨvɨ Israel tuhun ra ndasɨ xaan cuñí ñi. Tan ñi tsa ñavin ñi Israel cuví, cuñí ñi tyin nduve yahvi nyaá tsi. 24 Maa tyin tsa cuenda nyɨvɨ tsa nacatsi̱ Nyoo, cuví ñi nyɨvɨ Israel, a nyɨvɨ Grecia, ñi ican cutuñí iñi tyin ra Cristo iyó tandɨhɨ tunyee iñi Nyoo tsi ra, tan tsahá ra tsa cutuñí iñi ñi tsa tsiñi tuñi Nyoo. 25 Vasu ndi maa inga nyɨvɨ cuñí tyin nduve yahvi nyaá tsa tsiñi tuñi Nyoo, maa tyin nyaá yahvi ca tsi tan ñavin ca tsa tsiñi tuñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Tan cuñí tucu ñi tyin ña ñihi tunyee iñi Nyoo. Maa tyin ñihi ca tsi tan ñavin ca tunyee iñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. 26 Yañi, cuñí tsi tsa cutuñi iñi ndo tyin Nyoo nacatsi̱ ra tsi ndo vasu ndi maa ña cuaha ndo cuví nyɨvɨ tsitó, tan nyɨvɨ cahnu cuví o nyɨvɨ ndacá ñaha nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. 27 Nacatsí ra tsi nyɨvɨ tsa catyí nyɨvɨ tyin soho xaan ñi, tyin cuhva ra ticanuu tsi nyɨvɨ tsitó xaan. Tan nacatsí ra tsi nyɨvɨ nduve tunyee iñi iyó tsi tyin cuhva ra ticanuu tsi nyɨvɨ cuñí tyin iyó xaan tunyee iñi tsi ñi. 28 Tan nacatsí ra tsi nyɨvɨ ndaahvi tsa cuñí nyɨvɨ tyin ña tsiñí ñuhu ñi, tan nyɨvɨ tsa ña cuñí nyɨvɨ nyehe ñi, tan janduluhlú ra tsi nyɨvɨ jahá tyin cahnu cuví ñi. 29 Javahá ra tacan tyin tacan tan yoñi cuvi nduyaa nuu ra. 30 Tan juvin ñi maa ra jandu ii̱n tsi yo tsihin ra Cristo Jesús. Tan tsahá ra Cristo tsa tsiñi tuñi tsi yo, tan tsa cuenda tsa jata̱ ra tsi yo tsihin nɨñɨ ra, quihi̱n nyaa ra tsi yo ndaha nu ña vaha tan cacu̱ yo tan nduvaha̱ yo jahá ra tan jacu ií ra tsi yo. 31 Yacan cuenda na javaha yo cuhva catyí tuhun Nyoo nu catyí tsi tyehen: “Ña cuví nduyaa yo tsihin tsa javahá maa yo, maa tyin tatun cua nduyaa yo, na nduyaa yo tsihin tsa javahá Nyoo tsihin yo.”