Carta Tsa Jihna Ñi Tsa Jacuhu̱n Ra Pedro Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo
1
Nu quitsaha̱ tyaá ra Pedro carta tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Yuhu ra Pedro tava̱ tyiñu ra Jesucristo tsi yu na caca yu tyiñu ra. Tyaá yu carta ihya tsa cuenda nyooho tsa iyó ñuu tsa cayucú Ponto, tan Galacia, tan Capadocia, tan Asia tan Bitinia tsa ñavin ñuu ndo cuví. Tyin nda tsanaha tan nacatsi̱ vaha maa Nyoo Jutu yo tsi nyooho tyin cuví ndo nyɨvɨ ra. Tan tsa cuenda tsa nacatsi̱ ra tsi ndo, jatyinyee̱ Tatyi Ii ra tsi ndo tan nacuhva̱ ndo tsi ndo tsi ra, tan tyaá yahvi ndo tsi ra Jesucristo vityin, tan ndundɨɨ́ ndo tsihin nɨñɨ ra. Na̱quihin ndo cuaha ca tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo tsi yo coo añima ndo.
Cu̱ita iñi ndo tyin cua ñihi yo ñayɨvɨ tsaa coo yo
Ja̱cahnu ndo tsi Nyoo Jutu ra Jesucristo Jutu Mañi yo tyin ndaahvi xaan cuñí ra nyehé ra tsi yo. Tan tsahá ra tsa nacacu tsaa yo inga tsaha tyin janandoto̱ ra tsi ra Jesucristo. Yacan cuenda cuita iñi yo tyin cua ñihi yo ñayɨvɨ tsaa tsa ña cua naa maa. Tan tsa cuenda tsa nacacu̱ tsaa yo, Nyoo cua cuhva ra tandɨhɨ tsa cumí vaha ra nda gloria tsi yo. Tan ña cua naa maa tsi, tan ndi ña cua tɨvɨ tsi, tan ndi ña cua ndahva tsi tumaa ndaahvá ita. Tan tsa cuenda tsa tsinú iñi yo tsi Nyoo, jahá cuenda ra tsi yo tsihin tunyee iñi ra nda cuanda ndɨhɨ cacu yo. Tan cua janaha ra tsi yo náa cuñí tsi catyi tsa cacú yo nu cua ndɨhɨ tyembu tyin tsa ndatú vaha can tsi yo.
Yacan cuenda sɨɨ cuñí ndo, vasu ndi maa nyehé ndo tandɨhɨ nuu tundoho juhva quɨvɨ vityin. Tyin tandɨhɨ maa tundoho can tan taahán tsi nyehe yo can tyin tacan tan coto vaha yo tun nditsa tyin tsinú iñi yo tsi Nyoo. [Tyin tsa tsinú iñi yo cuví tsi tumaa xuhun cuaan.] Tan tumaa tsahmí yo xuhun cuaan tun cuñí yo coto yo tun juvin xuhun cuaan vaha cuví can, tacan cuví can. Tyin tsa tsinú iñi yo cahnu xaan ca cuví can tan ñavin ca xuhun cuaan tyin xuhun cuaan tsindɨhɨ́ ñi maa can. Maa tyin tun ña jandɨhɨ yo tsa tsinú iñi yo tsi Nyoo, cua quituvi yo nuu ra tan cua jacahnu nyɨvɨ tsi maa ra tan tsi maa yo quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo Jesucristo inga tsaha.
Nyooho cuñí ndo tsi ra Jesucristo vasu ña nyehé ndo tsi ra. Tan tsinú iñi ndo tsi ra vasu ña nyehé ndo tsi ra vityin. Tan sɨɨ xaan sɨɨ xaan cuñí ndo nda cuanda ña cuví ñihi ndo cuhva catyí ndo najava cuhva tsa sɨɨ cuñí ndo, tyin nu ndɨhɨ cua cacu ndo tan yacan cuví tsa cua ñihi ndo jahá tsa tsinú iñi ndo tsi Nyoo.
10 Ra ndusu yuhu Nyoo tsa tsicoo̱ taha̱n tsanaha nducu̱ tuhun ra naha nácaa cua cacu yo. Tan nducu̱ ra naha cuhva coto ra naha náa cuví tsi. Tyaa̱ ra naha nu tutu cuenda tsa vaha tsa cua cuhva Nyoo tsi yo. 11 Tan Tatyi Ii ra Cristo tsa iyó tsihin ra naha jacoto̱ tsi tsi ra naha náa ndɨhɨ tundoho cua nyehe ra Cristo, tan nácaa cua jacahnu Nyoo tsi ra. Tan nducu̱ xaan ra naha cuhva coto ra naha yóo ra cua cuvi ra Cristo tsa cua tahan tacan, tan ama cua cuvi tuhun tsa catyi̱ Tatyi Ii tsihin ra naha. 12 Maa tyin jacoto̱ Nyoo tsi ra naha tyin tyiñu tsa javahá ra naha, ñavin tsa vaha tsi maa ra naha cuví can, tyin tsa vaha tsi maa yo cuví can. Tan tandɨhɨ tsa caha̱n ra naha juvin tsi cuví tuhun tsa jacacú ra Jesucristo tsi yo tsa tsa yaha tsiñi̱ ndo. Tan ra tsa caha̱n tuhun ihya naha ra, maa Tatyi Ii Nyoo jacaha̱n tsi ra naha. Tan ra ángel naha ra cuñí xaan ra naha coto ra naha tuhun ihya.
Nyoo caná ra tsi yo tyin coo yo ñayɨvɨ cuɨtɨ
13 Yacan cuenda ja̱ha vaha ndo cuenda tsi ndo tsihin tsa javaha ndo. Cuɨtɨ co̱o ndo. Cu̱ita iñi ndo tyin quɨvɨ quitsi ra Jesucristo inga tsaha cuaha tsa vaha cua cuhva Nyoo tsi yo tsa cuenda tsa vaha iñi ra. 14 Co̱o ndo tumaa iyó tsa nyihi tsa tyaá yahvi tsi jutu. Ña co̱o ndo tumaa tsicoo̱ ndo quɨvɨ tsa ndi cumañi ca nacoto ndo tsi Nyoo tyin tsanaha tsindaca̱ ñaha tsa ña vaha tsa cuñí cuñu ñuhu ndo tsi ndo. 15 Maa tyin vityin co̱o ndo ñayɨvɨ cuɨtɨ tyin maa Nyoo, ra tsa cana̱ tsi ndo, cuɨtɨ iyó ra. 16 Tyin tacan catyí ra nu tutu ra: “Cuɨtɨ co̱o ndo tyin maa yu cuɨtɨ iyó yu”, catyí Nyoo.
17 Tatun tuhvá ndo tsicán tahvi tsi Nyoo tan catyí ndo tsihin ra “Jutu Mañi yu”, ja̱ha cuenda ndo tsi ndo tan ja̱ha ndo tsa ñayɨvɨ tsi ra tsitsi tsa iyó ndo nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Tyin Nyoo jahá ra cuenda cuhva iyó tsa intuhun intuhun yo, an cuvi yo nyɨvɨ cuca, an nyɨvɨ ndaahvi. 18 Nyoo nasama̱ ra cuhva tsa ña vaha tsicoo̱ ndo, cuhva tsa janaha̱ tsii tsaahnu ndo tsi ndo. Tan tsitó vaha ndo tyin ñavin tsihin xuhun cuaan o xuhun cuitsin tsa tsindɨhɨ́ ñi maa tyahvi̱ ra tan cacu̱ yo, 19 tyin tyahvi̱ ra tsihin nɨñɨ ra Cristo, tan yacan cuví tsa yahvi xaan ca. Ra Cristo cuví ra tumaa iin mbee ticatyi luhlu tsa ña pehe [tsa tuhvá nyɨvɨ Israel jamañí nuu Nyoo], tan tsihi̱ ra vasu ndi maa nduve cuatyi ra. 20 Tsa ndi cumañi ca tsinu ñuhu ñayɨvɨ tsinyaa̱ cuhva tyin tyehen cua tahan ra Cristo. Maa tyin ña cuvi̱ tsi tsa numi ñi. Nda cuanda vityin nu cua ndɨhɨ quɨvɨ, cuvi̱ tandɨhɨ can tsa cuenda tsa vaha tsi maa yo. 21 Tsa cuenda ra Cristo tan tsinú iñi ndo tsi Nyoo tyin juvin ra janandoto̱ tsi ra Cristo tsa yaha̱ tsihi̱ ra tan jacahnu̱ ra tsi ra. Tan yacan cuenda tsinú iñi ndo tsi Nyoo tan nyitá iñi ndo tyin cua naquihin ra tsi ndo.
22 Tsihin tunyee iñi Tatyi Iin Nyoo tyaá yahvi ndo tuhun nditsa. Tan tsa ndundɨɨ̱ ndo jaha̱ Nyoo tsa cuenda tsa tyaá yahvi ndo tuhun nditsa can. Tyin tacan tan cuví cuñi tahan ndo tsi ndo tsihin tsa nditsa. Yacan cu̱ñi tahan ndo tsi ndo tsihin tsa nɨɨ iñi ndo, tan tsihin tandɨhɨ tunyee iñi tsa iyó tsi ndo. 23 Tyin tsa nacacu̱ tsaa ndo, maa tyin ñavin tumaa cacú nyɨvɨ nu ñuhu ñayɨvɨ ihya, tyin jutu ndo cacu̱ ra naha jaha̱ sɨhɨ ra naha tan tsihi̱ ra naha. Tan nyooho vityin nacacu̱ tsaa ndo tsihin Nyoo tsa ña cua cundɨhɨ maa, tyin tacan ñi cua coo maa tsi. 24 Tyin catyí tuhun Nyoo tyehen:
Tandɨhɨ nyɨvɨ tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya cuví ñi tumaa cuhu.
Tan tsa cahnu tsa javahá ñi cuví tsi tumaa ita.
Tyin cuhu can na ityí can, tan cucoyó ita can. [Tacan cuví nyɨvɨ, tyin iin yaha ñi tsiihí ñi.]
25 Maa tyin tuhun Jutu Mañi yo tacan ñi iyó maa tsi.
Tan tuhun ihya cuví tuhun vaha tsa jacacú Nyoo tsi yo tsa caahán ndi tsihin ndo.