^
I Tesalonicenses
Nu tyaa̱ ra Pablo tan ra cutahán tsihin ra iin carta cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo
Vaha xaan tsinú iñi nyɨvɨ Tesalónica tsi Nyoo
Tyiñu jahá ra Pablo ñuu Tesalónica
Nu caha̱n ra Pablo tyin cuñí ra cunyehe ra nu yucú nyɨvɨ Tesalónica inga tsaha
Nacaa taahán iñi Nyoo coo yo
Nacaa cua cuvi quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo Jesús inga tsaha
Nu tsaha̱ cuenda ra Pablo tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Nu ndɨhɨ caha̱n ra Pablo tan tsaha̱ ra nacumi tsi nyɨvɨ