Carta Tsa Jihna Ñi Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Ra Timoteo
1
Nu tyaa̱ ra Pablo iin carta tsa cuenda ra Timoteo
Yuhu ra Pablo cuví yu iin ra tava̱ tyiñu ra Jesucristo, tyin Nyoo catyí tyin caca yu tyiñu ra. Maa ra cuví ra tsa jacacú tsi yo. Tan ra Cristo cuví ra tsa nyitá iñi yo. Tyaá yu carta ihya tsa cuenda un, yooho Timoteo, tyin sehe yu cuví tsi un tsa cuenda tsa natsinu̱ iñi un tuhun ra Cristo tsa jacoto̱ yu tsi un. Na̱quihin tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo coo añima un. Tan na nyehe ndaahvi ra tsi un.
Nu tsaha̱ cuenda ra Pablo tyin jaha cuenda yo tsi yo tan ña cunyicun yo tsa ña nditsa
Quɨvɨ quita̱ yu ñuu Éfeso tan vatsi yu Macedonia nu nyií yu ihya, tava̱ tyiñu yu tsi un tsa ndoo un ñuu Éfeso tyin cahan un tsihin nyɨvɨ jacuahá inga ca tuhun. Catyi̱ yu tsihin un tyin catyi un tsihin ñi na ña jacuaha ñi tsa ña nditsa. Tan vityin juvin ñi tacan caahán nyico yu tsihin un. Ca̱han tsihin ñi na ña tyaa iñi ñi cuendu, na ña tyaa iñi ñi tuhun nyɨvɨ tsicoo̱ taha̱n tsanaha. Tyin tun, maa ñi yacan tyaá iñi ñi maa cua cahan yuhu tahan ñi ñi. Tan ña cua jatyinyeé can tsi ñi tan quita vaha tyiñu tsa tsahá Nyoo tsi ñi. Tyin tyiñu can tsihin tsa tsinu iñi yo tan cuvi quita vaha tsi.
Tatun javahá yo tsa tava̱ tyiñu Nyoo tsi yo tyin javaha yo, cua cuñi tahan yo tsi yo, tsihin tsa nɨɨ iñi añima yo tsa janduvaha̱ Nyoo. Cua cuñi yo tsi ñi tsihin tsa vaha caca iñi yo tan tsihin tsa nditsa tsinú iñi yo tsi Nyoo. Maa tyin yɨhɨ́ nyɨvɨ nacoo̱ ihñi ñi yacan, tan tsinaa̱ ñi jahá tsa caahán yuhu tahan ñi. Cuñí ñi cuvi ñi maestro cuenda ley tsahnu, maa tyin ndi maa ñi tan ña cutuñi iñi ñi tuhun caahán ñi tan nɨɨ xaan iñi ñi jacuahá ñi tuhun can.
Tsitó yo tyin ley can, vaha tsi, maa tyin cuñí tsi cuatyiñu vaha yo itsi tumaa taahán maa tsi. Cuñí tsi coto yo tyin ndi intuhun ley tan ña iyó tsi tsa cuenda nyɨvɨ vaha. Tyin ley can iyó tsi tsa cuenda nyɨvɨ javahá tsa ña vaha, ñi ña tyaá soho tsa caahán Nyoo, nyɨvɨ iyó cuatyi, nyɨvɨ caquiñi, nyɨvɨ ña tyaá yahvi tsi Nyoo. Iyó tucu tsi tsa cuenda nyɨvɨ tsahñí tsi jutu ñi, tsi sɨhɨ ñi, tan tsa cuenda tandɨhɨ nyɨvɨ tsahñí nyɨvɨ. 10 Iyó ley can tsa cuenda nyɨvɨ iyó tsihin rayɨɨ a ñaha tan ñavin yɨɨ ña a ñasɨɨhɨ ra cuví. Iyó tsi tsa cuenda ra ndusɨɨhɨ, tan tsa cuenda nyɨvɨ tyihí xeehe nyɨvɨ tan xicó ñi, tan iyó tsi tsa cuenda nyɨvɨ vatya, tan iyó tsi tsa cuenda nyɨvɨ tsa catyí: “Naha Nyoo”, tan ña nditsa tsa caahán ñi. Tan juvin ñi iyó tucu ley can tsa cuenda nyɨvɨ caahán ndavaha ñi sɨquɨ tuhun Nyoo tsa cutuhva̱ yo. 11 Tuhun Nyoo ihya, iin ñi cuví tsi tsihin tuhun cahnu xaan tsa jacacú ra Jesús tsi yo. Nyoo tava̱ tyiñu ra tsi yu tsa jacuaha yu tuhun ihya tsi nyɨvɨ. Tan intuhun ñi maa ra taahán tsi jacahnú yo.
Tsahá ra Pablo tyahvi nyoo tsi Nyoo tyin nyehé ndaahvi ra tsi ra
12 Tsahá xaan yu tyahvi nyoo tsi Jutu Mañi yo Jesucristo tyin tsaha̱ ra tunyee iñi tsi yu, tan nyehe ra tsi yu tan tsitó ra tyin tsinú vaha iñi yu tsi ra, tan tsa cuenda yacan tava̱ tyiñu ra tsi yu tsa jaha tyiñu yu tyiñu ra. 13 Tacan javaha̱ ra tsihin yu, vasu ndi maa nu quitsi̱ tsi quɨvɨ, yuhu caha̱n nyaa xaan yu tsi ra. Tan tsinyaa̱ ndaha yu tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra, tan tsacu̱ nducu yu tsi ra. Maa tyin Nyoo cundaahvi̱ xaan iñi ra nyehe̱ ra tsi yu, tyin quɨvɨ can ñaha ca tsinu iñi yu tsi ra, tan ña tsitó yu náa javahá yu. 14 Tacan tsaha̱ Jutu Mañi yo Jesucristo tsa vaha ra tsi yu. Tan tsinú xaan iñi yu tsi ra jaha̱ ra. Tan cuñí xaan yo tsi nyɨvɨ tyin iin ñi cuví yo tsihin ra Cristo Jesús.
15 Tan tuhun cua cahan yu ihya tsa nditsa vaha cuví tsi. Taahán tsi tsinu iñi yo itsi tan catyí tsi tyehen: Ra Cristo Jesús quitsi̱ ra nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tyin jacacú ra tsi nyɨvɨ iyó cuatyi. Tan yuhu cuví iin ra caquiñi ca tan ñavin ca tandɨhɨ nyɨvɨ. 16 Yacan cuenda, tava̱ Nyoo tsi yu nu caquiñi tan cundahvi̱ iñi ra tsi yu tyin tacan tan janaha ra Jesucristo tsi nyɨvɨ tyin cuñí xaan ra tsi ñi tan cunyeé iñi ra ndatú ra nda cuanda nacuhva cuenda ñi tsi ñi tsi ra. Tyin tacan tan cua tsinu iñi ñi tsi ra tan cua coo ñi ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa. 17 Yacan cuenda na jacahnu yo tsi ra yɨhɨ́ ndaha tsi yo tandɨhɨ ñi quɨvɨ, ra nduve tuhun tsiihí iyó tsi, ra ña cuví nyehe yo, ra tsa intuhun ñi maa cuví Nyoo tan tsitó ra tandɨhɨ. Na cuvi tsi tacan.
18 Yooho Timoteo sehe yu, tava̱ tyiñu yu tsi un, ca̱ñi tahan vaha tsihin nu tatyi ña vaha. Cu̱atyiñu tsa tsinú iñu un tsi Nyoo tan tsihin tsa tsitó un tyin vaha cuahán un tsihin Nyoo; tumaa tsaha̱ cuenda ra yañi yo naha ra tsi un quɨvɨ caha̱n ra naha tuhun un jaha̱ Nyoo. 19 Ña ja̱ndɨhɨ un tsa tsinú iñi un tsi Nyoo tan ña jandɨhɨ un tsa javahá un tumaa catyí maa Nyoo tyin javaha un, na̱coto vaha tsitsi añima un tyin vaha cuahán un tsihin Nyoo. Tyin juhva ra naha nacoo̱ ra naha tandɨhɨ yacan, yacan cuenda ña tsinú ca iñi ra naha tumaa taahán maa tsi. 20 Tacan javaha̱ ra Himeneo tan ra Alejandro. Yacan cuenda tsaha̱ cuenda yu tsi ra naha tsi nu ña vaha, tyin tacan tan coto ra naha tyin ña vaha cahan yo ndavaha ñi sɨquɨ tuhun Nyoo.