Carta Tsinu Uvi Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Corinto
1
Nu tyaá ra Pablo iin carta cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Corinto
Yuhu ra Pablo, cuví yu iin ra tava̱ tyiñu ra Cristo Jesús tyin maa Nyoo nacatsi̱ tsi yu. Yuhu tan ra Timoteo, yañi yo, jaquitsí ndi carta ihya tsi ndo tsa cuví ndo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tsa iyó ñuu Corinto tsa canyii Acaya, tan tsi tandɨhɨ ca nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tsa iyó inga ñuu tsa cayucú nanɨɨ cahnu Acaya. Na̱quihin ndo tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo coo añima ndo.
Nu nyehé xaan ra Pablo tundoho nu tsicá ra caahán ra tuhun ra Cristo
Na jacahnu yo tsi Nyoo Jutu ra Jesucristo Jutu Mañi yo. Tyin juvin ra cuví Nyoo Jutu yo. Tan cundaahví xaan iñi ra nyehé ra tsi yo. Tan jandusɨɨ́ ra iñi yo tandɨhɨ ñi tsaha. Nyuhu nyehé xaan ndi tundoho maa tyin maa ra jandusɨɨ́ iñi ndi. Tyin tacan tan cuvi jandusɨɨ ndi iñi nyɨvɨ nyehé tundoho tumaa jandusɨɨ́ maa ra iñi ndi. Tyin nyehé ndi tundoho tsa cuenda ra Cristo, tan juvin ñi tsa cuenda ra jandusɨɨ́ Nyoo iñi ndi. Yacan cuenda tatun nyehé ndi tundoho tsa cuenda tsa jacoto̱ ndi tuhun ra Cristo tsi ndo, nyehé ndi tundoho tsa cuenda tsa vaha tsi ndo tyin tacan tan jandusɨɨ Nyoo iñi ndo, tan jacacu ra tsi ndo. Tatun jandunyeé Nyoo iñi ndi, javahá ra tacan tyin tacan tan ndunyeé tucu iñi nyooho tan jacacú ra tsi ndo tan cuví cunyee iñi ndo nyehé ndo tahan tundoho nyehé ndi. Tyin tsitó vaha ndi tyin jandusɨɨ́ ra iñi ndo tyin nyehé ndo tundoho tsa cuenda ra Cristo tumaa tsa nyehé tucu nyuhu tundoho.
Yañi, cuñí ndi tsa coto ndo tyin cuaha xaan tundoho nyehe̱ ndi tsa tsiyucu̱ ndi ñuhu Asia. Ñihi xaan nducu̱ cuhva nu ña vaha tsi ndi tan tsica̱ iñi ndi tyin ña cua cunyee maa iñi ndi cuyucu ndi ican. Tan cuñi̱ maa ndi tyin cua cúu ndi tsa ndi cumañi ca quita ndi ican. Tsa nyehe̱ ndi tyin tsa cuñí cúu ndi tan ña cuví jacacu ndi tsi ndi tsihin tunyee iñi maa ndi. Tacan tan cutuñi̱ iñi ndi tyin cuñí tsi tsa cuita ca iñi ndi tsi Nyoo, ra janandotó ndɨyɨ, tan ña cuita iñi ndi tsi maa ndi. 10 Nyoo jacacu̱ tsi ndi quɨvɨ can, tan juvin ra jacacú tsi ndi nda cuanda vityin. Tan tsitó ndi tyin tacan ñi maa cua jacacu ra tsi ndi, 11 tun nyooho tan ña jandɨhɨ ndo tsa jatyinyeé ndo tsi ndi tsihin tsa tsicán tahvi ndo tsi ra tsa cuenda ndi. Tyin tatun cuaha nyɨvɨ tsicán tahvi tsa cuenda ndi, tsa cua ñihi tuhun ñi tyin tsahá xaan Nyoo tsa vaha tsi ndi, cuaha ñi tan cua cuhva ñi tyahvi nyoo tsi Nyoo.
Nu caahán ra Pablo nacuenda ña tsaha̱n ra ñuu Corinto
12 Iyó iin tuhun tsa tsahá tsa sɨɨ xaan cuñí ndi tan tuhun ihya cuví tsa cuɨtɨ iyó ndi, tan ndaa iyó ndi tsihin tandɨhɨ nyooho, tan tsihin tucu inga ca nyɨvɨ. Maa tyin ñavin tsihin tsa tsiñi tuñi maa ndi iyó ndi tacan, iyó ndi tacan tsa cuenda tyin maa Nyoo tsahá tsa vaha tsa iyó tsi ra tsi ndi. 13-14 Nu tutu tsa tsa yaha̱ jaquitsi̱ ndi tsi ndo, tyaa̱ ndi maa ñi maa tuhun tsa cuví cahvi ndo tan cuví cutuñi iñi ndo. Vityin tsa tsa cutuñí iñi ndo juhva. Tan cuñí ndi tsa cutuñi vaha ca iñi ndo tandɨhɨ tuhun can tyin tacan tan sɨɨ cua cuñi ndo tsihin ndi quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo Jesucristo. Tan sɨɨ cua cuñi tucu nyuhu tsihin nyooho.
15-16 Tsa cuenda tsa tsitó vaha yu tyin tacan cua cuvi: tyaa̱ yu cuhva tyin tsa cua cuhun yu Macedonia tan cua yaha jihna yu nu yucú ndo. Tan quitsi nyico yu nu yucú ndo tsa yaha cuhun yu Macedonia tyin tacan tan cuví cusɨɨ iñi ndo. Tan tsicá tucu iñi yu tyin yaha can tan cuvi jatyinyee ca ndo tsi yu tan cuhun yu Judea. Tyehen tyaa̱ yu cuhva javaha yu, maa tyin ña cuvi̱. 17 ¿A cuñí maa ndo tyin ña tyaa̱ yu cuhva quitsi yu nu yucú ndo? Ñavin. Tyin yuhu ña javahá yu tumaa javahá nyɨvɨ tuhvá jandaví ñaha. Catyí ñi tyin vaha, maa tyin tsitsi añima ñi catyí ñi tyin ña vaha. Caahán ñi nduvi tuhun can tsa iin ñi cuhva. 18 Tsitó maa Nyoo tyin nditsa tsa caahán yu tsa ña tuhvá yu javaha tumaa javahá ñi can; ñavin jandaví ñaha yu. 19 Tyin ra Silvano, ra Timoteo tan yuhu, maa ñi tuhun ra Cristo sehe Nyoo caahán ndi. Ra Cristo ña caahán ra tumaa tuhvá nyɨvɨ can caahán; maa ñi maa tsa nditsa caahán ra. 20 Tan tsa cuenda ra ñihí yo tandɨhɨ tsa vaha tsa catyi̱ Nyoo tyin cuhva ra tsi yo. Yacan cuenda tsa jacahnú yo tsi Nyoo, catyí yo tyehen: “Na cuvi tsi tacan”. Tyin tsitó yo tyin tsahá ra tsa vaha tsi yo tsa cuenda ra Cristo. 21 Nyoo cuví ra tsahá tunyee iñi tsi nyuhu tsa cuenda ra Cristo, tan tsahá ndɨhɨ tucu ra tunyee iñi tsi nyooho. Nacatsi̱ ra tsi yo, 22 tan tsaha̱ ra Tatyi Ii ra coo añima yo, tan cuví tsi tumaa iin tuñi tsa tyaa̱ ra tsi yo tan janahá tsi tsi yo tyin cua ñihi yo tsa cua cuhva ra tsi yo.
23 Ñaha ca maa quitsi nyico yu nu yucú ndo, tyin ña cuñí yu janducuiihya yu iñi ndo. Tsitó maa Nyoo tyin nditsa tsa caahán yu. Tan tatun ña nditsa yu, na nyehe maa Nyoo náa cuñí ra tsihin yu. 24 Caahán ndi tandɨhɨ tuhun ihya tsihin ndo tsa cuenda tsa cuñí ndi jatyinyee tahan yo tsi yo tan coo ca tusɨɨ iñi Nyoo tsi ndo. Ña cuñí ndi quɨhɨ ndaha ndi tsi ndo tyin nyooho tsa tsinú vaha maa iñi ndo tsi Nyoo.