Carta Tsinu Uvi Tsa Tyaa̱ Ra Juan
1
Nu caahán ra Juan tyin cuñí xaan ra tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Yuhu ra tsahnu cuenda vehe ñuhu, jaquitsí yu carta ihya tsi yooho, cuhva yu, tan tsi sehe un tyin cuví un ñaha tsa nacatsi̱ maa Nyoo. Cuñí xaan yu tsi ndo tsihin tsa nɨɨ iñi añima yu. Tan cuñí ndɨhɨ tucu tandɨhɨ nyɨvɨ tsa tsitó tsa nditsa tsi ndo, yacan ñavin yuhu ñi cuñí tsi ndo. Cuñí ndi tsi ndo tsa cuenda tsa nditsa tsa iyó tsitsi añima yo. Tan tacan ñi maa cua coo tsa nditsa can tsihin yo. Tan na nasoco Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo Sehe Nyoo tsi ndo. Tan na cundaahvi iñi ra tsi ndo, tan na coo ca tsa taxin ra añima ndo. Iyó can tsi yo tyin iyó yo tsihin tsa nditsa tan tsihin tsa cuñí xaan ra tsi yo.
Sɨɨ xaan cuñí yu tyin tsitó yu tyin juhva sehe un vaha xaan nyicún ñi tsa nditsa, tumaa tava̱ tyiñu maa Nyoo Jutu yo tsi yo. Hermana, caahán ndaahvi yu tsihin un vityin, na cuñi tahan yo tsi yo. Tyiñu ihya cuñí yu cahan yu tsihin un, yacan cuenda jaquitsí yu carta ihya tsi un. Ñavin tuhun tsa ndi tsaha̱ Nyoo tsi yo cuví tsi. Tyin tsa iyó maa tsi nda nu quitsaha̱. Tsa cuñí yo tsi Nyoo, yacan cuví tsa javahá yo tandɨhɨ tsa tava̱ tyiñu ra tsi yo. Tan yacan cuví tsa caha̱n Nyoo tyin javaha yo. Tan juvin tsi cuví tsa tsiñi̱ ndo nda quɨvɨ jihna ñi: Co̱o ndo tsihin tsa cuñí ndo tsi Nyoo tan tsi nyɨvɨ.
Nu tsahá cuenda ra Juan nácaa jaha cuenda yo tsi yo tsihin nyɨvɨ jandavi ñaha
Caahán yu tyehen tsihin un tyin cuaha xaan nyɨvɨ jandaví ñaha iyó nanɨɨ cahnu nu ñuhu ñayɨvɨ. Catyí ñi tyin ña nditsa tsa quitsi̱ ra Jesucristo cacu̱ ra tsihin cuñu ñuhu tan cuvi̱ ra ra ñayɨvɨ. Nyɨvɨ tsa caahán tacan, ñi jandaví ñaha cuví ñi. Tan ñi ndasɨ cuñi nyehé tsi ra Cristo cuví ñi. Yacan cuenda, ja̱ha xaan ndo cuenda tsi ndo tsihin tsa jacuahá ñi coto jacunaa ndo tsa vaha tsa javahá ndo, tan coto ña ñihi ca ndo tandɨhɨ tsa cua cuhva Nyoo tsi ndo.
Tandɨhɨ nyɨvɨ tsa ña naquihín vaha tuhun tsa jacuahá ra Cristo tsi yo, tan jacuahá ñi inga ca tuhun, nduve Nyoo iyó tsihin ñi. Maa tyin nyɨvɨ naquihín vaha tuhun jacuaha̱ ra Cristo tan tyaá yahvi ñi itsi, iyó Jutu yo Nyoo tan ra Jesucristo Sehe ra tsihin ñi. 10 Tatun tsaá nyɨvɨ yuvehe ndo, tan cuñí ñi jacuaha ñi tsi ndo tsa ña jacuaha̱ ra Jesucristo, ña cu̱hva ndo cunyecu ñi yuvehe ndo tan ndi ña cuhva ndo nacumi tsi ñi. 11 Tyin tun cuhva yo nacumi tsi ñi, cuñí tsi catyi tyin javahá ndɨhɨ yo tsa ña vaha tsa javahá ñi.
Nu ndɨhɨ̱ caha̱n ra Juan
12 Iyó cuaha ca tuhun cuñí yu cahan yu tsihin ndo. Maa tyin ña cuñí yu cahan yu can tsihin carta. Tyin tyaá yu cuhva tsa quitsi yu nu yucú ndo. Tyin tacan tan natuhun vaha ca maa yo, tan cusɨɨ ca iñi yo.
13 Ihya vatsí nacumi tsi un jahá sehe ña tahan un tsa nacatsi̱ ndɨhɨ maa Nyoo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.