3
Nyoo tava̱ tyiñu tsi ra Pablo tyin cahan ra tuhun ra Cristo tsihin nyɨvɨ tsa ñavin nyɨvɨ Israel cuví
Yacan cuenda yuhu ra Pablo nyií yu vehe caa ihya tyin jacotó yu tuhun ra Cristo Jesús tsi nyooho tsa ñavin nyɨvɨ Israel cuví. Taahán tsi coto ndo tyin cahnu xaan tunyee iñi tsahá ra tsi yu tsa cuenda tsa vaha tsi ndo, tyin jacotó yu tuhun ra tsi ndo. Tan Nyoo janaha̱ ra tuhun xeehe tsa tsicumi̱ ra tsi yu, tan tyaá yu juhva tuhun can nu carta ihya tyin coto ndo. Tan tsa cua cahvi ndo tuhun tsa tyaa̱ yu ihya cua coto ndo nácaa tsaha̱ Nyoo tyin cutuñi iñi yu tuhun ra Cristo tsa tsicumi̱ xeehe ra. Tyin nu quitsi̱ tsi taha̱n tsanaha, ña janaha̱ Nyoo tuhun xeehe can tsi nyɨvɨ, tumaa tsa janahá Tatyi Ii ra tuhun can tsi ra tava̱ tyiñu ra Jesucristo tan ra cuví ndusu yuhu Nyoo. Tan tuhun xeehe can, cuñí tsi catyi tyehen: Nyɨvɨ tsa ñavin nyɨvɨ Israel cuví cua ñihi ndɨhɨ ñi tsa cua ñihi nyɨvɨ Israel tyin iin ña cuñu ñuhu cuví yo vityin tsa cuenda tsa jacacu̱ ra Cristo tsi yo. Tan cua ñihi yo tsa catyi̱ Nyoo tyin cuhva ra tsi yo tyin natsinu̱ iñi yo tsi maa ra Cristo Jesús.
Nyoo tsaha̱ ra tsa vaha tsi yu tan jatyinyeé ra tsi yu tyin tacan tan jacoto yu tuhun vaha ihya tsi nyɨvɨ. Yuhu luhlu xaan ra cuví yu tan ñavin ca tandɨhɨ nyɨvɨ tsa yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Maa tyin Nyoo tsaha̱ ra tumañi iñi cahnu ihya tsi yu tyin cahan yu tuhun ra Cristo tsihin nyɨvɨ tsa ñavin ñi Israel cuví. Tyin na coto ñi tsa cuca tsa cua cuhva ra Cristo tsi ñi. Tava̱ tyiñu Nyoo tsi yu na jacoto yu tsi tandɨhɨ nyɨvɨ nácaa tyaa̱ ra cuhva tsa cua javaha ra tsa ndi cumañi ca javaha ra tandɨhɨ tsa iyó, tyin tsanaha ña jacoto̱ ra tuhun tsa tsicumi̱ xeehe ra tsi nyɨvɨ. 10 Tacan cuvi̱ tan vityin tandɨhɨ ra ndacá ñaha nda andɨvɨ cua nyehe tsa vaha tsa javahá Nyoo tsihin yo tsa cuví yo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra. Tan cua coto ra naha tyin iyó xaan tsa tsiñi tuñi tsi Nyoo. 11 Tandɨhɨ tuhun ihya nacatsí tahan tsi tsihin tsa tyaa̱ Nyoo cuhva tyin javaha ra tsihin Jutu Mañi yo Jesucristo tsa cuenda tsa vaha tsi yo. 12 Tan tsa cuenda tsa tsinú iñi yo tsi ra Cristo, tsaha̱ Nyoo ndatu tsi yo tsa cunyanaa ca yo tsi ra. Yacan cuenda ña yuuhví yo natuhvá yo nu nyaá ra. 13 Tan tsa cuenda tsa tsaha̱ ra ndatu can tsi yo caahán ndaahvi yu tsihin ndo na ña ndu uvi iñi ndo tsa nyehé yu tundoho tsa cuenda ndo. Tyin tsa tyehen nyehé yu tundoho tsa cuenda ndo, tsa vaha tsi maa ndo cuví can.
Tsicán tahvi ra Pablo tyin na nacoto vaha ca nyɨvɨ tsi ra Cristo
14 Tan tsa cuenda tsa nducuhu̱n iñi yu tumañi iñi tsa javaha̱ Nyoo, Jutu ra Jesucristo Jutu Mañi yo tsihin yo, tsicuɨñɨ́ tsɨtɨ yu nuu ra. 15 Tyin juvin ra cuví Jutu tandɨhɨ nyɨvɨ: ñi tsa cuahán andɨvɨ, tan ñi tsa yucú nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. 16 Tan tsicán yu tsi ra na jandunyee xaan ra iñi ndo tsihin Tatyi Ii ra tsa iyó añima ndo. 17 Tan na coo ra Cristo añima ndo tsihin tsa tsinú iñi ndo tsi ra. Tacan tan cua cuñi xaan ndo tsi tandɨhɨ nyɨvɨ, tyin nyanaá vaha ndo tsi Nyoo. 18 Tacan tan cua cutuñi vaha iñi ndo tsihin tandɨhɨ ñi yɨhɨ́ cuenda ra nácaa tsa cahnu xaan tsa cuñí ra Cristo tsi yo. Tan ndi ña cua ñihi ndo cuhva nacatyi tuhun ndo tsihin nyɨvɨ nácaa tsa cuñí ra tsi ndo. 19 Tsicán yu tsi Nyoo na coto ndo nácaa tsa cahnu xaan tsa cuñí ra tsi ndo. Nyoo nyaá maa ra tsihin ndo.
20 Tan vityin na jacahnu yo tsi Nyoo, ra tsa iyó xaan tunyee iñi tsi. Tan cuaha xaan ca tsa cuví javaha ra tan ñavin ca cuhva tsa tsicán yo tsi ra, a cuhva tsa tsicá iñi yo. Tyin juvin ñi tsihin tunyee iñi maa ra tsa tsahá ra tsi yo, javahá ra tandɨhɨ. 21 Yoo tsa cuví yo nyɨvɨ tsinú iñi tsi Nyoo, na jacahnu yo tsi ra tacan ñi maa, tsa cuenda tsa javaha̱ ra Cristo Jesús. Tan na cuvi tsi tacan.