3
Nu caha̱n ra Juan, ra jacoondutya̱ tsi nyɨvɨ, tuhun Nyoo nuu tsɨquɨ
(Mt. 3.1-12; Mr. 1.1-8; Jn. 1.19-28)
Tsa quita̱ tsahun cuiya tsa cuví ra Tiberio rey cahnu, tan ra Poncio Pilato ndacá ñaha Judea. Tan ra Herodes ndacá ñaha ra Galilea. Tan yañi ra, ra Felipe ndacá ñaha ra Iturea tsihin Traconite. Tan ra Lisanias ndacá ñaha ra Abilinia quɨvɨ can. Tan ra Anás tsihin ra Caifás cuví ra naha jutu tsaahnu tsa cuví ityi nuu. Quɨvɨ can caha̱n Nyoo tsihin ra Juan sehe ra Zacarías iin nu tsɨquɨ. Tan ra Juan tsicá nuu ra tandɨhɨ ñuu tsa cayucú yatyin ñi yutya cahnu Jordán, caahán ra tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ. Tan catyí ra tsihin ñi tyin na ndu uvi iñi ñi cuatyi ñi tan coondutya ñi. Tacan tan Nyoo cua jaha ra tucahnu iñi cuatyi ñi, catyí ra. Tumaa caahán tuhun tsa nyaá nu libru tsa tyaa̱ ra Isaías, ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo taha̱n tsanaha. Tan catyí ra:
Cua tyaa soho yo ndusu ra nu caná tsaa ra nu tsɨquɨ tan catyí ra:
“Nu̱ña ndo iin ityi cuɨtɨ tan na̱tyiso vaha ndo tsi ndo tyin tsa vatsi Jutu Mañi yo.
Tumaa tsa tahví ndo yucu tan jandutú ndo xahva cunu,
jandoó ndo ityi yacua, tan janduvahá ndo nu quiñi.
Tacan tan tandɨhɨ nyɨvɨ cua nyehe ñi tsi ra tsa cua jaquitsi Nyoo tyin jacacu ra tsi yo.”
Tacan tan caha̱n ra Juan tsihin nyɨvɨ.
Tan tsa cuahán nyɨvɨ tsa cuñí ñi jacoondutya ra tsi ñi, tan catyí ra tsihin ñi:
―¡Nyooho cuví ndo tumaa tata coo! ¿A cuñí ndo tyin tsihin tsa coondutya ñi ndo tan ña cua tatsi tuñi ca Nyoo tsi ndo? Ña cuvi. Yacan na̱sama ndo cuhva iyó ndo, na nyehe yo tyin tsa ndu uvi̱ iñi ndo cuatyi ndo nuu Nyoo. Tan ña nduyaa ndo cahan ndo tyin nyɨvɨ tata ra Abraham cuví ndo. Tyin cuanda tsihin yuu ihya, Nyoo cuví jananduvi ra iin nyɨvɨ ra Abraham. Tsa ndatú yatsa Nyoo tsi tandɨhɨ ndo tyin cuví ndo tumaa yutun tsa ña tsahá tsɨtɨ vaha, cua tyahnya tun tan cua cayu tun, tacan cua javaha Nyoo tsihin ndo ―catyí ra Juan.
10 Tacan tan nducu̱ tuhun ñi tsi ra tan catyí ñi:
―¿Tan nácaa javaha ndi? ―catyí ñi.
11 Tacan tan nacaha̱n ra Juan:
―Ra tsa iyó uvi taahan jahma, taahán tsi cuhva ra intuhun tsi tsi ra tsa nduve jahma. Tan ra tsa iyó tsa catsi, taahán tsi cuhva ra luxu catsi ra tsa nduve tsa catsi ―catyí ra.
12 Tan tsaa̱ tucu ra tsa tavá xuhun cuenda ra ndacá ñaha nda ñuu Roma, tsa cuñí ra naha coondutya ra naha. Tan nducú tuhun ra naha tsi ra Juan:
―Maestro, ¿nácaa javaha tucu nyuhu? ―catyí ra naha.
13 Tan catyí ra Juan tsihin ra naha:
―Cuhva catyí ley ñi ta̱va ndo xuhun. Tan ña jandaa ca ndo yahvi.
14 Tacan tan tsica̱ tuhun tucu andaru naha ra tsi ra:
―Tan nyuhu tucu, ¿nácaa javaha ndi? ―catyí ra naha.
Tan nacaha̱n ra Juan tan catyí ra:
―Ña qu̱inyaa ca ndo tsa tsii nyɨvɨ. Tan ña ja̱yuhvi ca ndo tsi ñi. Ña tya̱a ndo cuatyi tsi ñi tatun nduve cuatyi ñi. Tan ndo̱o ndo vaha tsihin yahvi ndo ―catyí ra Juan.
15 Tan quɨvɨ can tandɨhɨ nyɨvɨ ndatú ñi tsi ra Cristo. Tan tsicá iñi ñi tun juvin ra Juan cuví Cristo. 16 Maa tyin ra Juan catyí ra tsihin tandɨhɨ ñi:
―Tsa nditsa tyin jacoondutyá yu tsi ndo tsihin ndutya. Maa tyin vatsí inga ra tsa cahnu ca cuví, tan iyó ca tunyee iñi Nyoo tsi ra tan ñavin ca yuhu. Yacan cuenda ña taahán tsi tsi yu ndi tsa cuvi yu musu ra tan ndatsi yu ñɨɨ nditsan ra. Tan ra ican cua jacoondutya ra tsi ndo tsihin Tatyi Ii Nyoo, tan tsihin ñuhu̱ ihñi. 17 Tan ra ican ndahá ra pala tyin cua jandava ra trigu. Cua natava sɨɨn ra trigu vaha tan cua naquɨhvɨ vaha tsi jaha ra. Tan cua cahmi ra tsahan tsa quita tsihin trigu can tsihin ñuhu̱ tsa ña cua ndahva maa ―catyí ra Juan tsihin ñi.
18 Tan tacan caha̱n ra Juan tsihin nyɨvɨ can. Tan náa ndɨhɨ ca maa cuhva caha̱n ra tan jacoto̱ ra tsi ñi nácaa tsa cua quitsi Sehe Nyoo. 19 Tacan tucu ñi nduxaa̱n ra Juan tsi ra Herodes, ra ndacá ñaha Galilea, tsa cuenda tsa naquihi̱n ra tsi ña Herodías, ñasɨɨhɨ ra Felipe, yañi ra, tsihin tsa cuenda náa ndɨhɨ tsa ña vaha javahá ra. 20 Maa tyin ña tyaa̱ yahvi maa ra Herodes tuhun caha̱n ra Juan. Nu ndɨhɨ tuhun tinyii̱ ra tsi ra Juan tsitsi vehe caa.
Nu jacoondutya̱ ra Juan tsi ra Jesucristo
(Mt. 3.13-17; Mr. 1.9-11)
21 Tsa ndi cumañi ca cuhun ra Juan vehe caa tan jacoondutya̱ ra tsi tandɨhɨ nyɨvɨ. Tan jacoondutya̱ ndɨhɨ ra tsi ra Jesús. Tsa yaha̱ tsicoondutya̱ ra, tsica̱n tahvi ra tsi Nyoo, tacan tan nuña̱ andɨvɨ. 22 Tan nuu̱ Tatyi Ii Nyoo sɨquɨ ra tumaa iin paloma. Tan caha̱n iin ndusu ityi sɨquɨ andɨvɨ, tan catyí tsi tyehen:
―Yooho cuví Sehe yu, tan cuñí xaan yu tsi un. Tan sɨɨ xaan cuñí yu nyehé yu tsi un ―catyí ndusu ican tsihin ra.
Cuhva quitsi̱ tata ra Jesucristo
(Mt. 1.1-17)
23 Tan tsa iyó maa tan oco utsi cuiya ra Jesús tan quitsaha̱ jahá tyiñu ra tyiñu Nyoo. Tan tandɨhɨ nyɨvɨ cuñí maa ñi tyin sehe ra José cuví tsi ra. Tan ra José, sehe ra Elí cuvi̱ tsi ra. 24 Tan ra Elí, sehe ra Matat cuvi̱ tsi ra. Tan ra Matat, sehe ra Leví cuvi̱ tsi ra. Tan ra Leví, sehe ra Melqui cuvi̱ tsi ra. Tan ra Melqui, sehe ra Jana cuvi̱ tsi ra. Tan ra Jana, sehe ra José cuvi̱ tsi ra. 25 Tan ra José, sehe ra Matatías cuvi̱ tsi ra. Tan ra Matatías, sehe ra Amós cuvi̱ tsi ra. Tan ra Amós, sehe ra Nahum cuvi̱ tsi ra. Tan ra Nahum, sehe ra Esli cuvi̱ tsi ra. Tan ra Esli, sehe ra Nagai cuvi̱ tsi ra. 26 Tan ra Nagai, sehe ra Maat cuvi̱ tsi ra. Tan ra Maat, sehe ra Matatías cuvi̱ tsi ra. Tan ra Matatías, sehe ra Semei cuvi̱ tsi ra. Tan ra Semei, sehe ra José cuvi̱ tsi ra. Tan ra José, sehe ra Judá cuvi̱ tsi ra. 27 Tan ra Judá, sehe ra Joana cuvi̱ tsi ra. Tan ra Joana, sehe ra Resa cuvi̱ tsi ra. Tan ra Resa, sehe ra Zorobabel cuvi̱ tsi ra. Tan ra Zorobabel, sehe ra Salatiel cuvi̱ tsi ra. Tan ra Salatiel, sehe ra Neri cuvi̱ tsi ra. 28 Tan ra Neri, sehe ra Melqui cuvi̱ tsi ra. Tan ra Melqui, sehe ra Adi cuvi̱ tsi ra. Tan ra Adi, sehe ra Cosam cuvi̱ tsi ra. Tan ra Cosam, sehe ra Elmodam cuvi̱ tsi ra. Tan ra Elmodam, sehe ra Er cuvi̱ tsi ra. 29 Tan ra Er, sehe ra Josué cuvi̱ tsi ra. Tan ra Josué, sehe ra Eliezer cuvi̱ tsi ra. Tan ra Eliezer, sehe ra Jorim cuvi̱ tsi ra. Tan ra Jorim, sehe ra Matat cuvi̱ tsi ra. 30 Tan ra Matat, sehe ra Leví cuvi̱ tsi ra. Tan ra Leví, sehe ra Simeón cuvi̱ tsi ra. Tan ra Simeón, sehe ra Judá cuvi̱ tsi ra. Tan ra Judá, sehe ra José cuvi̱ tsi ra. Tan ra José, sehe ra Jonán cuvi̱ tsi ra. Tan ra Jonán, sehe ra Eliaquim cuvi̱ tsi ra. 31 Tan ra Eliaquim, sehe ra Melea cuvi̱ tsi ra. Tan ra Melea, sehe ra Mainán cuvi̱ tsi ra. Tan ra Mainán, sehe ra Matata cuvi̱ tsi ra. Tan ra Matata, sehe ra Natán cuvi̱ tsi ra. 32 Tan ra Natán, sehe ra David cuvi̱ tsi ra. Tan ra David, sehe ra Isaí cuvi̱ tsi ra. Tan ra Isaí, sehe ra Obed cuvi̱ tsi ra. Tan ra Obed, sehe ra Booz cuvi̱ tsi ra. Tan ra Booz, sehe ra Salmón cuvi̱ tsi ra. Tan ra Salmón, sehe ra Naasón cuvi̱ tsi ra. 33 Tan ra Naasón, sehe ra Aminadab cuvi̱ tsi ra. Tan ra Aminadab, sehe ra Aram cuvi̱ tsi ra. Tan ra Aram, sehe ra Esrom cuvi̱ tsi ra. Tan Esrom, sehe ra Fares cuvi̱ tsi ra. Tan ra Fares, sehe ra Judá cuvi̱ tsi ra. 34 Tan ra Judá, sehe ra Jacob cuvi̱ tsi ra. Tan ra Jacob, sehe ra Isaac cuvi̱ tsi ra. Tan ra Isaac, sehe ra Abraham cuvi̱ tsi ra. Tan ra Abraham, sehe ra Taré cuvi̱ tsi ra. Tan ra Taré, sehe ra Nacor cuvi̱ tsi ra. 35 Tan ra Nacor, sehe ra Serug cuvi̱ tsi ra. Tan ra Serug, sehe ra Ragau cuvi̱ tsi ra. Tan ra Ragau, sehe ra Peleg cuvi̱ tsi ra. Tan ra Peleg, sehe ra Heber cuvi̱ tsi ra. Tan ra Heber, sehe ra Sala cuvi̱ tsi ra. 36 Tan ra Sala, sehe ra Cainán cuvi̱ tsi ra. Tan ra Cainán, sehe ra Arfaxad cuvi̱ tsi ra. Tan ra Arfaxad, sehe ra Sem cuvi̱ tsi ra. Tan ra Sem, sehe ra Noé cuvi̱ tsi ra. Tan ra Noé, sehe ra Lamec cuvi̱ tsi ra. 37 Tan ra Lamec, sehe ra Matusalén cuvi̱ tsi ra. Tan ra Matusalén, sehe ra Enoc cuvi̱ tsi ra. Tan ra Enoc, sehe ra Jared cuvi̱ tsi ra. Tan ra Jared, sehe ra Mahalaleel cuvi̱ tsi ra. Tan ra Mahalaleel, sehe ra Cainán cuvi̱ tsi ra. 38 Tan ra Cainán, sehe ra Enós cuvi̱ tsi ra. Tan ra Enós, sehe ra Set cuvi̱ tsi ra. Tan ra Set, sehe ra Adán cuvi̱ tsi ra. Tan ra Adán, sehe Nyoo cuvi̱ tsi ra.