24
Nu nandoto̱ ra Jesús
(Mt. 28.1-10; Mr. 16.1-8; Jn. 20.1-10)
Tsa tuvi̱ tumingu quɨvɨ nu quitsahá vitya, cuahán ñiñaha can nu ñaña ra Jesús. Tan nyisó ñi ndutya tami tsa janduvaha̱ ñi. Tan cuhva tsa tsaa̱ ñi, nyehe̱ ñi tyin tsa cuatsiyo̱ yuu tsa ndasɨ́ yuhu ñaña can. Tan quɨhvɨ̱ ñi tsitsi ñaña can, maa tyin ña nañihi̱ ñi cuñu ñuhu Jutu Mañi yo Jesús. Tan yucú ñi tsihin tsa yuuhví ñi. Tan ña tsitó ñi náa cua javaha ñi. Tan sana iñi ñi quituvi̱ uvi taahan rayɨɨ nuu ñi. Tan xiñu xaan jahma nditsí ra naha. Tan tsihin tsa yuuhví ñi, tan tsaqui̱n ñi jiñi ñi nda nu ñuhu. Tacan tan catyí ra can naha ra tsihin ñi:
―¿Nacuenda nanducú ndo tsi ra nyito nu yucú ndɨyɨ? Nduve ca ra nyií ihya, tyin tsa nandoto̱ ra. Ndu̱cuhun iñi ndo tsa caha̱n ra tsihin ndo quɨvɨ tsica̱ ra Galilea. Catyi̱ ra tyin taahán tsi nacuhva cuenda nyɨvɨ tsi ra ndaha ra iyó cuatyi naha ra. Tyin cuví ra Rayɨɨ tsa quee̱ nda gloria. Tan taahán tsi tyin cahñi ra can naha ra tsi ra nu cruu. Maa tyin tsa tsinu uñi quɨvɨ cua nandoto ra. Tacan catyi̱ ra tsihin ndo ―catyí ángel can naha ra tsihin ñi.
Tacan tan nducuhu̱n iñi ñi tsa caha̱n ra Jesús quɨvɨ can. Tan cuanuhu̱ ñi. Tan nacatyi̱ tuhun ñi tsihin tsa utsi iin ra tsa tava̱ tyiñu ra Jesús tan tsihin tandɨhɨ ca nyɨvɨ tsa tsinyicu̱n tsi ra. 10 Tan ñiñaha tsa tsicatyi̱ tuhun tsihin ra naha cuví ñi: ña María Magdalena, ñaha quee̱ Magdala, tan ña Juana, tsihin ña María sɨhɨ ra Jacobo, tan tsihin juhva ca ñiñaha. 11 Maa tyin ra tava̱ tyiñu ra Jesús cuñí maa ra naha tyin caahán ñi maa ñi. Tan ña tsinú iñi ra naha tsa caahán ñi.
12 Maa tyin ra Pedro nduvita̱ ra tan tsinú xaan ra cuahán ra cua nyehe ra tsitsi ñaña nu tinyii̱ ra naha ra Jesús tatun nditsa. Tan nyehe̱ ra tsitsi yavi yuu can tyin jahma tsa tsindasɨ̱ ña ra canyií nda sava. Tacan tan cuanuhu̱ ra yuvehe nu yucú tandɨhɨ ca ra naha. Tan iyo xaan cuñí ra tsa cuvi̱.
Tsa cuvi̱ ityi cuahán ñuu Emaús
(Mr. 16.12-13)
13 Juvin ñi maa quɨvɨ can, uvi taahan ra tsinyicu̱n tsi ra Jesús cuahán ra naha ñuu Emaús, tumaa utsi iin kilómetro tsa queé yo ñuu Jerusalén. 14 Tan cuahán ra naha tan natuhún tahan ra naha náa ndɨhɨ tsa cuvi̱. 15 Tan tsitsi tsa natuhún ra naha, tan ra Jesús taha̱n ra tsi ra naha ityi cuahán ra naha. 16 Maa tyin vasu nyehé ra naha tsi ra Jesús, maa tyin ña nacotó ra naha tsi ra. Tyin tumaa iin tsa tyasɨ́ tsi nuu ra naha, tan ña cuví nacoto ra naha tsi ra Jesús. 17 Tacan tan nducu̱ tuhun ra Jesús tsi ra naha:
―¿Náa natuhún xaan ndo? ¿Nacuenda cuiihya xaan cuñí ndo? ―catyí ra tsihin ra naha.
18 Tan iin ra tsa nañí Cleofas nacaha̱n ra tan catyí ra:
―Tandɨhɨ nyɨvɨ tsitó tsa cuvi̱ ñuu Jerusalén. ¿A ra inga ñuu cuví yooho tyin ña tsito̱ un tsa cuvi̱? ―catyí ra.
19 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―¿Náa cuvi̱?
Tan nacatyi̱ tuhun ra naha tsihin ra:
―Tuhun ra Jesús ra ñuu Nazaret. Tyin cuvi̱ ra iin ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo. Tan tsihin tunyee iñi cahnu Nyoo javaha̱ ra tsa cahnu tan caha̱n ra tsa vaha nuu Nyoo tan nuu tandɨhɨ nyɨvɨ. 20 Maa tyin ra jutu tsa cuví ityi nuu naha ra tan ra cumí tyiñu cuenda vehe ñuhu, tsaha̱ cuenda ra naha tsi ra tsi ra ndacá ñaha cuenda ñuu Roma. Tan tsahñi̱ ra naha tsi ra. Tan tsihi̱ ra nu cruu. 21 Tan vityin tsa quita̱ uñi quɨvɨ tsa cuvi̱ yacan. Tan nyuhu cuñí maa ndi tyin juvin ra cua jacacu tsi yo tsa cuví yo nyɨvɨ Israel. 22 Maa tyin vityin iyo xaan cuñí ndi tsa nacatyi̱ juhva ñiñaha tsihin ndi. Tyin maa ñi tsaha̱n ñi nu ñaña ra tsa tuvi̱. 23 Tan nduve ca cuñu ñuhu ra canyií. Tan nacatyi̱ tuhun ndɨhɨ ñi tyin nyehe̱ ñi uvi taahan ángel. Tan catyí ángel can naha ra tsihin ñi tyin ra Jesús nyito ra. 24 Yaha̱ yacan tan tsaha̱n tucu juhva ra cutahán tsihin ndi tsinyehe̱ ra naha nu ñaña. Tan nyehe̱ ra naha tyin tsa nditsa cuví tsa caha̱n ñiñaha can. Maa tyin ña nyehe̱ ra naha tsi ra Jesús ―catyí ra naha tsihin ra Jesús.
25 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―Luxu xaan cutuñí iñi ndo. Tan cuee xaan tan tsinu iñi ndo tuhun tsa caha̱n ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo taha̱n tsanaha. 26 ¿A ña tsitó ndo tyin taahán tsi tsa nyehe̱ jihna ra Cristo tundoho? Yaha can tan tahan tsi cua ñihi ra tyiñu tsa cua cundaca ñaha ra ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
27 Tacan tan quitsaha̱ tsahá cuenda ra nácaa cuahán tuhun maa ra nu tutu Nyoo. Tan quitsaha̱ caahán ra tuhun tsa tyaa̱ ra Moisés taha̱n tsanaha. Tan yaha̱ can tan caha̱n ra tuhun tandɨhɨ libru tsa tyaa̱ ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo.
28 Tan cuhva tsa tsaa̱ ra naha nda ñuu Emaús, nu cuahán ra naha, tan jahá ra Jesús tyin cañi ca cuahán ra. 29 Tacan tan catyí ra naha tsihin ra na ndoo ra tsihin ra naha. Tan catyí ra naha:
―Ndo̱o tsihin ndi tyin tsa cua cuiso ñicanyii ―catyí ra naha.
Tacan tan cuahán ra Jesús tsihin ra naha. 30 Tan cuhva tsa tsinyaa̱ ra yuhu mesa tsihin ra naha, quihi̱n ra paan. Tan tsaha̱ ra tyahvi nyoo tsi Nyoo. Tan tsahnu̱ sava ra, tan tsaha̱ ra tsi ra naha. 31 Tan iin yaha ñi nuña̱ nuu ra naha tan nacoto̱ ra naha tsi ra Jesús. Maa tyin ra Jesús naa̱ ihñi ñi ra. 32 Tacan tan quitsaha̱ natuhún tahan ra naha tan catyí ra naha:
―Yacan cuenda vaha xaan cuñí añima yo tsa vatsí ra tsihin yo, tan tsahá cuenda ra tuhun Nyoo tsa nyaá nu tutu Nyoo tsi yo ―catyí ra naha.
33 Ña ndatu̱ ca ra naha, tan cuanuhu̱ ra naha nda ñuu Jerusalén. Tan ñihi̱ tahan ra naha tsihin tsa utsi iin ra tsa tava̱ tyiñu ra Jesús, ndu ii̱n ra naha tsihin juhva ra nyecú tsihin ra naha. 34 Tacan tan tsa utsi iin ra can naha ra nacatyi̱ tuhun ra naha tsihin ra tsa ndi tsaa̱ can naha ra:
―Nditsa tyin Jutu Mañi yo nandoto̱ ra. Tyin ra Simón nyehe̱ ra tsi ra ―catyí ra naha.
35 Tacan tan ra tsa ndi tsaa̱ can nacatyí tuhun ndɨhɨ ra naha nácaa natuhu̱n ra Jesús tsihin ra naha ityi cuahán ra naha ñuu Emaús, tan nácaa nacoto̱ ra naha tsi ra nu tsahnu̱ sava ra paan.
Nu quituvi̱ ra Jesús nu yucú ra tsica̱ tsihin ra
(Mt. 28.16-20; Mr. 16.14-18; Jn. 20. 19-23)
36 Ndi natuhún ca ra naha yacan tan quituvi̱ ra Jesús tyañu ra naha. Tan tsaha̱ ra nacumi tsi ra naha, tan catyí ra:
―Na coo tsa vaha añima ndo.
37 Tacan tan nayuhvi̱ xaan ra naha. Tan cuñí ra naha tyin tatyi ndɨyɨ cuví can. 38 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―¿Nacuenda yuuhví xaan ndo? ¿Tan nacuenda tsicá xaan iñi ndo? 39 Nye̱he ndo ndaha yu. Tan nye̱he ndo tsaha yu. Tyin juvin ñi maa yu cuví. Tɨ̱ɨn ndo tsi yu tan co̱to ndo. Tyin tatyi ndɨyɨ nduve cuñu ñuhu can iyó. Tan nduve yɨquɨ can tumaa tsa nyehé ndo tsi yuhu ―catyí ra Jesús.
40 Tan cuhva tsa caha̱n ra yacan, tan janaha̱ ra ndaha ra tsihin tsaha ra tsi ra naha. 41 Maa tyin maa ra naha, tsa cuenda tsa iyo cuñí ra naha tan sɨɨ cuñí ra naha, nda cuanda ña cuví ca tsinú vaha iñi ra naha. Yacan nacaha̱n ra Jesús tsihin ra naha:
―¿A iyó tsa catsi yo? ―catyí ra.
42 Tacan tan tsaha̱ ra naha luxu tyaca tyihyo tsihin ndutya ñuñu tsi ra. 43 Tan quihi̱n ra. Tan quitsaha̱ tsatsí ra nu nyecú ra naha. 44 Tan catyí ra tsihin ra naha:
―Tandɨhɨ tsa taha̱n yu, yacan cuví tsa catyi̱ yu tsihin ndo quɨvɨ can. Tan catyi̱ yu tsihin ndo tyin tacan cua cuvi, tumaa cuhva nyaá tuhun tsa tyaa̱ ra Moisés tan ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo tan tsihin tsa nyaá nu libru salmo ―catyí ra tsihin ra naha.
45 Tacan tan tsaha̱ cuenda ra Jesús cuhva catyí nu tutu Nyoo. Tan cutuñi̱ iñi tandɨhɨ ra naha jaha̱ ra. 46 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha tyin tacan nyaá nu tutu Nyoo tyin taahán tsi tsa cúu ra Cristo. Tan tsa tsinu uñi quɨvɨ cua nandoto ra. 47 Tan taahán tsi coto nyɨvɨ tuhun ra Cristo, tyin tatun ndu uvi iñi ñi cuatyi ñi, cua coo tucahnu iñi tsi ñi. Tan jihna ñi cua cahan ra naha tsihin sɨvɨ ra Cristo ñuu Jerusalén, yaha can tan tandɨhɨ ca ñuu tanɨɨ cahnu nu ñuhu ñayɨvɨ.
48 Tan catyí tucu ra Jesús tsihin ra naha:
―Tan nyooho cuví tsandaa tsa cuenda tandɨhɨ tsehe. 49 Tan cua jaquitsi maa yu Tatyi Ii Nyoo sɨquɨ ndo tumaa tsa catyi̱ Jutu yu tyin cuhva ra tsi ndo. Maa tyin ndo̱o ndo Jerusalén ihya. Tan ña qu̱ita ndo nda cuanda tsa ñihi ndo tunyee iñi Nyoo tsa cua quitsi tsi ndo ―catyí ra Jesús.
Nu cuanuhu ra Jesús gloria
(Mr. 16.19-20)
50 Tacan tan ra Jesús cuahán ra tsihin tandɨhɨ ra tsica̱ tsihin ra nda ñuu Betania. Tan cañihi̱ ra ndaha ra. Tan nasoco̱ ra tsi ra naha. 51 Tan tsitsi tsa nasocó ra tsi ra naha, nandaa̱ ra andɨvɨ. 52 Tacan tan tandɨhɨ ra naha quitsaha̱ jacahnú ra naha tsi ra. Tan sɨɨ xaan cuñí ra naha, cuanuhu̱ ra naha nda ñuu Jerusalén. 53 Tan tandɨhɨ quɨvɨ tsiyucu̱ ra naha tsitsi vehe ñuhu cahnu, jacahnú xaan ra naha tsi Nyoo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.