Tuhun Nyoo Tsa Tyaa̱ ra Marcos
1
Nu caahán ra Juan, ra jacoondutya̱ tsi nyɨvɨ, tuhun Nyoo
(Mt. 3.1-12; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
Tyehen quitsaha̱ tuhun ra Jesucristo, Sehe Nyoo. Tsanaha ra Isaías, ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo, tyaa̱ ra nácaa cua quitsi ra Jesucristo, Sehe Nyoo. Tan catyí tsi tyehen:
Cua jacuhun yu iin ra cua jacoto tsi nyɨvɨ
na janduvaha ñi tsi ñi tsa ndi cumañi ca cuhun un nu yucú ñi, catyí Nyoo tsihin ra Cristo.
Cua tyaa soho yo ndusu ra nu cana tsaa ra nu tsɨquɨ, tan catyí ra:
“Nu̱ña ndo iin ityi cuɨtɨ
tan na̱tyiso vaha ndo tsi ndo tyin tsa vatsí Jutu Mañi yo”, catyí tuhun tsa tyaa̱ ra Isaías.
Tacan cuvi̱; quitsi̱ ra Juan nu tsɨquɨ, tan javaha̱ ra cuhva tyaa̱ ra Isaías. Catyi̱ ra tsihin nyɨvɨ tyehen: “Ndu̱ uvi iñi ndo cuatyi ndo tan co̱ondutya ndo tyin tacan tan jaha Nyoo tucahnu iñi tsi ndo tsa cuenda cuatyi ndo.” Tan tandɨhɨ nyɨvɨ iyó ñuu tsa cayucú Judea tumaa ñuu Jerusalén tan inga ca ñuu tsaha̱n ñi tsityaa̱ soho ñi tuhun caahán ra Juan. Tsa tsiñi̱ ñi tsa caahán ra, ndu uvi̱ iñi ñi cuhva iyó ñi tan nahma̱ ñi cuatyi ñi nu Nyoo. Tacan tan tsicoondutya̱ ñi yutya Jordán.
Tan jahma ra Juan tsinu̱ tsi tsihin ixi camellu. Tan cinturón ra cuví ñɨɨ. Tan maa ñi tica xama tsatsí ra, tan tsihí ra ndutya ñuñu tsa iyó tsitsi cuhu. Caahán ra tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ tan catyí ra:
―Tsa yatyin cuii quitsi ra tsa cahnu ca cuví tan ñavin ca yuhu. Tan ndi ña taahán tsi tsi yu tsa ndatsi yu ñɨɨ nditsan ra, tyin cahnu ca cuví maa ra tan ñavin ca yuhu. Yuhu jacoondutyá yu tsi ndo tsihin ndutya ñi. Maa tyin maa ra cua jacoondutya ra tsi ndo tsihin Tatyi Ii Nyoo ―catyí ra Juan.
Nu tsicoondutya̱ ra Jesús
(Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)
Quɨvɨ can quita̱ ra Jesús ñuu Nazaret, tsa canyií Galilea, tan cuahán ra nu nyií ra Juan yutya Jordán tyin jacoondutya ra tsi ra. 10 Tsa quita̱ ra Jesús tsitsi ndutya tsa yaha̱ tsicoondutya̱ ra, nuña̱ andɨvɨ tan nyehe̱ ra vatsí nuú Tatyi Ii Nyoo sɨquɨ ra tan caá tsi tumaa caá iin paloma. 11 Tan nacaha̱n iin ndusu ityi andɨvɨ tan catyí tsi tsihin ra tyehen:
―Yooho cuví Sehe yu tan cuñí xaan yu tsi un. Tan sɨɨ xaan cuñí yu nyehé yu tsi un ―catyí ndusu can.
Nu nducu̱ cuhva nu ña vaha tsi ra Jesús
(Mt. 4.1-11; Lc. 4.1-13)
12 Tsa yaha̱ tsa tsicoondutya̱ ra Jesús tan tsindaca̱ Tatyi Ii Nyoo tsi ra nu tsɨquɨ. 13 Tan tsinyii̱ ra ican uvi xico quɨvɨ nu nduve nyɨvɨ iyó, maa ñi quɨtɨ xaan iyó. Tan nducu̱ cuhva nu ña vaha tsi ra. Yaha̱ can tan tsaa̱ ángel Nyoo tan jatyinyee̱ ra naha tsi ra.
Nu quitsaha̱ caahán ra Jesús tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ iyó Galilea
(Mt. 4.12-17; Lc. 4.14-15)
14 Tsa yaha̱ tsa tyihi̱ nyɨvɨ tsi ra Juan vehe caa, tan tsinuhu̱ ra Jesús Galilea tan caahán ra tsihin nyɨvɨ nácaa ndacá ñaha Nyoo. 15 Tan catyí ra:
―Tsa tsaa̱ quɨvɨ tsa cua cundaca ñaha Nyoo tsi nyɨvɨ iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Yacan cuenda ndu̱ uvi iñi ndo cuatyi ndo, tan tsi̱nu iñi ndo tuhun tsa jacacú Nyoo tsi nyɨvɨ ―catyí ra Jesús.
Nu cana̱ ra Jesús cumi taahan ra tɨɨ́n tyaca
(Mt. 4.18-22; Lc. 5.1-11)
16 Iin quɨvɨ cuahán ra Jesús tsicá ra yuhu miñi tsa nañí Ndutya Ñuhu Galilea. Tan nyehe̱ ra tsi ra Simón tan ra Andrés, yañi ra Simón, cañí ra naha traya ra naha nu ndutya, tyin ra tɨɨ́n tyaca cuví ra naha. 17 Tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―Na̱ha ndo, qu̱itsi nyicun ndo tsi yu, tan yuhu cua jatyinyee yu tsi ndo tyin tumaa tsa tɨɨ́n ndo tyaca ihya, tacan cua ñihi ndo nyɨvɨ cua cuvi nyɨvɨ Nyoo ―catyí ra Jesús tsihin ra Simón tan tsihin ra Andrés.
18 Juvin ñi cuhva can tan nacoo̱ ra naha traya can, tan cuahán ra naha cuanyicún ra naha tsi ra.
19 Ña cuaha ñi tsica̱ ra naha, tan nyehe̱ ra Jesús tsi uvi taahan sehe ra Zebedeo, ra Jacobo tan ra Juan. Yucú ra naha tsitsi iin yutun ndoo naquicú ra naha traya. 20 Cana̱ ra tsi nduvi taahan ra naha. Tan nacoo̱ ra naha tsi ra Zebedeo, jutu ra naha, tsitsi yutun ndoo can tsihin ra cuví musu ra naha. Tan cuahán ra naha tsihin ra Jesús.
Nu quita̱ tatyi ña vaha tsi iin rayɨɨ
(Lc. 4.31-37)
21 Tsa tsaa̱ ra Jesús ñuu Capernaum tsihin ra tsicá tsihin ra, quɨhvɨ̱ ra Jesús tsitsi vehe ñuhu quɨvɨ quitatú nyɨvɨ. Tacan tan quitsaha̱ jacuahá ra tuhun Nyoo tsi nyɨvɨ. 22 Tan iyo xaan cuñí ñi tsa tsiñí ñi tsa caahán ra, tyin jacuahá ra tumaa iin ra iyó vaha ndatu. Ña caahán ra cuhva caahán ra maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra. 23 Tan tsitsi vehe ñuhu can nyií iin ra yɨhɨ́ tatyi ña vaha. Tan cana̱ tsaa ra tan catyí ra:
24 ―¿Nacuvi tyihí un tsi un tsihin nyuhu, yooho Jesús, ra ñuu Nazaret? ¿A vatsí un vatsí janaa un tsi ndi? Yuhu nacotó vaha yu tsi un, tan tsitó yu tyin Sehe Ii Nyoo cuví un ―catyí ra can tsihin ra Jesús jaha̱ nu tatyi ña vaha can.
25 Tacan tan nduxaa̱n ra Jesús tsi nu tan catyí ra tsihin nu:
―¡Ña ca̱han ca un! ¡Qu̱ita tsi ra ihya! ―catyí ra tsihin nu.
26 Tacan tan quitsaha̱ nɨhɨ rayɨɨ can jaha̱ nu. Tan ñihi xaan cana̱ tsaa ra jaha̱ nu, tan quita̱ nu tsi ra. 27 Tandɨhɨ nyɨvɨ iyo xaan cuñí ñi tan tsicá tuhun tahan ñi tsi ñi, tan catyí ñi:
―¿Náa cuví tsa nyehé yo ihya? ¿Náa tuhun tsaa jacuahá ra ihya? ¡Tyin iyó vaha tunyee iñi tsi ra, nda cuanda tatyi ña vaha tan tyaá yahvi tsi ra! ―catyí ñi.
28 Tan numi ñi tsito̱ nyɨvɨ iyó tandɨhɨ ñuu tsa cayucú Galilea tuhun ra Jesús.
Nu nduvaha̱ tyiso ra Simón Pedro
(Mt. 8.14-15; Lc. 4.38-39)
29 Tsa ndɨhɨ̱ jacuaha̱ ra Jesús tsi nyɨvɨ tsitsi vehe ñuhu, quita̱ ra cuahán ra vehe ra Simón tan ra Andrés. Tan cuahán ndɨhɨ ra Jacobo tan ra Juan tsihin ra. 30 Tan ña tyiso ra Simón cuuhví ña tsihin cahñi canyií ña nu tsito. Tan catyí tuhun nyɨvɨ ña tsihin ra Jesús tyin cuuhví ña. 31 Tacan tan natuhva̱ ra Jesús yuhu tsito nu canyií ña, tɨɨ̱n ra ndaha ña, tan cañihi̱ ra tsi ña. Juvin ñi cuhva can, quita̱ cahñi tsi ña, tan quitsaha̱ nanducú ña tsa catsi ra naha.
Nu cuaha xaan nyɨvɨ cuuhví janduvaha̱ ra Jesús
(Mt. 8.16-17; Lc. 4.40-41)
32 Tsa tsa cuñí cuaa tsa tsa yaha̱ tyiso̱ ñicanyii, tandɨhɨ nyɨvɨ cuuhví tan nyɨvɨ yɨhɨ́ tatyi ña vaha tsindaca̱ nyɨvɨ tsi ñi nu nyií ra Jesús. 33 Tan ndu ii̱n tandɨhɨ nyɨvɨ ñuu can nu yucú ra naha. 34 Tan janduvaha̱ ra tsi tandɨhɨ ñi tsa yɨhɨ́ sɨɨn sɨɨn cuehe, tan cuaha tatyi ña vaha tava̱ ra. Maa tyin ña tsaha̱ ra tsa cahan tatyi ña vaha can, tyin tsitó nahnu yóo ra cuví ra.
Nu tsicá ra Jesús caahán ra tuhun Nyoo tandɨhɨ ñuu tsa cayucú Galilea
(Lc. 4.42-44)
35 Ra Jesús nduvita̱ ra tsa ndi naa ca inga quɨvɨ, quita̱ ra ñuu can tan cuahán ra iin nu taxin caá cuandacán tahvi ra tsi Nyoo. 36 Tsa nyehe̱ ra Simón tyin nduve ra, tacan tan cuahán ra tsihin tandɨhɨ ca ra naha cuananducú ra naha tsi ra. 37 Tan tsa nañihi̱ ra naha tsi ra, catyí ra naha tsihin ra:
―Tandɨhɨ nyɨvɨ tan nanducú ñi tsi un ―catyí ra naha.
38 Maa tyin catyí ra tsihin ra naha:
―Co̱hon ndo ñuu tsa cayucú yatyin ñi ihya, tyin cuñí tsi cahan ndɨhɨ yu tuhun Nyoo ican, tyin yacan tyiñu vatsí yu ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
39 Tan tacan tsica̱ ra Jesús caahán ra tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ tsitsi vehe ñuhu tan iin tan iin ñuu tsa cayucú Galilea. Tan tava̱ ra tatyi ña vaha tsi nyɨvɨ.
Nu janduvaha̱ ra Jesús tsi ra ndohó cuehe tyaahyú
(Mt. 8.1-4; Lc. 5.12-16)
40 Tsa ndi cuahán ra Jesús tsicá ra tan quita̱ iin ra ndohó cuehe tyaahyú tsicuɨñɨ̱ tsɨtɨ ra nuu ra, tan catyí ra tsihin ra:
―Tun yooho tan cuñí un, cuví janduvaha un tsi yu ―catyí ra.
41 Tan cundaahvi̱ iñi ra Jesús nyehe̱ ra tsi ra, tan tyiso̱ ndaha ra jiñi ra, tan catyí ra tsihin ra:
―Cuñí yu janduvaha yu tsi un. Tan vityin tsa nduvaha̱ un ―catyí ra tsihin ra.
42 Tsa caha̱n ra Jesús tacan tsihin ra, juvin ñi cuhva can tan nduvaha̱ ra. 43 Tacan tan catyí ra Jesús tyin tsa cuvi cunuhu ra, maa tyin caha̱n vaha xaan ra tsihin ra na javaha ra tyehen:
44 ―Coto ca̱tyi tuhun un tsihin nyɨvɨ yóo janduvaha̱ tsi un. Maa tyin cu̱aahan nu nyaá ra cuví jutu, tan ja̱naha un tsi un tsi ra. Tan cu̱hva tsa catyi̱ ra Moisés tyin cuhva ndo tsa cuenda tsa nduvaha̱ ndo tun cuhvi̱ ndo. Yacan cua cuvi tsa ndaa tsi ra jutu tan tsi nyɨvɨ tyin tsa nduvaha̱ un ―catyí ra Jesús tsihin ra.
45 Maa tyin ra ican cuahán ra, tan quitsaha̱ catyí tuhun ra tsihin tandɨhɨ nyɨvɨ nácaa nduvaha̱ ra. Yacan cuenda ña cuvi̱ ca quɨhvɨ nditsin ra Jesús tsitsi ndi intuhun maa ñuu. Tan tsicá ra ityi tsata ñuu ñi nu nduve nyɨvɨ iyó, maa tyin tandɨhɨ ñi ityi tan quita̱ nyɨvɨ, tan tsinyehe̱ ñi tsi ra.