16
Nu nandoto̱ ra Jesús
(Mt. 28.1-10; Lc. 24.1-12; Jn. 20.1-10)
Tsa yaha̱ quɨvɨ quitatú nyɨvɨ, ña María ñuu Magdala, tan ña María sɨhɨ ra Jacobo, tan ña Salomé jata̱ ñi ndutya tami tyin cuñí ñi cuhun ñi cutyihi ñi can cuñu ñuhu ra Jesús. Tacan tan cuahán ñi nu nyaá ñaña ra tsa cunditsi̱n cuii ñi quɨvɨ quitsaha̱ vitya. Tan tsaa̱ ñi ican cuhva tsa cua cana̱ cuii ñi ñicanyii. Tan ityi cuahán ñi natuhu̱n tahan ñi tan catyí ñi:
―¿Yóo cua jatsiyo yuu yuhu ñaña can? ―catyí ñi.
Maa tyin cuhva tsa tsaa̱ ñi nyehe̱ ñi tyin tsa catsiyo̱ yuu cahnu tsa ndasɨ́ yuhu ñaña can. Tan cuhva tsa quɨhvɨ̱ ñi tsitsi cava nu nyaá ñaña can, nyehe̱ ñi nyaá iin ángel tsiyo cuaha. Tan caá ra tumaa caá iin ra tyuvaa. Nditsí ra jahma cuitsin cañi. Tan nayuhvi̱ xaan ñi. Maa tyin catyí ra tsihin ñi:
―Ña na̱yuhvi ndo. Tsitó yu tyin nanducú ndo tsi ra Jesús, ra ñuu Nazaret, ra tsa tsihi̱ nu cruu. Maa tyin nduve ca ra nyií ihya vityin tyin tsa nandoto̱ ra. Nye̱he ndo nu tinyii̱ ra naha tsi ra. Cu̱aahan ndo tan jacoto ndo tsi ra Pedro tan tsi inga ca ra tsica̱ tsihin ra Jesús. Tan ca̱tyi ndo tsihin ra naha tyin tsa cuahán ra Galilea tan cua cuatu ra tsi ra naha ndacan, tumaa catyi̱ maa ra tsihin ra naha tsa ndi cumañi ca cúu ra ―catyí ángel can tsihin ñi.
Tacan tan tsinú xaan ñi cuahán ñi, tyin nɨhɨ́ ñi jahá tsa yuuhví ñi. Tan ña caha̱n maa ñi tsa cahan ñi tsihin ndi intuhun maa nyɨvɨ tyin yuuhví xaan ñi.
Nu quituvi̱ ra Jesús nuu ña María quee̱ ñuu Magdala
(Jn. 20.11-18)
Ra Jesús nandoto̱ ra quɨvɨ quitsahá vitya. Tan quituvi̱ ra jihna cuii ca nuu ña María ñuu Magdala. Juvin ña cuví ña tsa tava̱ ra utsa tatyi ña vaha. 10 Tsaha̱n ña tsijacoto̱ ña tsi ra tsicá tsihin ra, tyin yucú ra naha tsihin tucuiihya iñi tan tsacú ra naha. 11 Maa tyin cuhva tsa tsiñi̱ ra naha tyin nyito ra Jesús tan nyehe̱ ña tsi ra, ña tsinu̱ iñi ra naha.
Nu quituvi̱ ra Jesús nuu uvi ra tsica̱ tsihin ra
(Lc. 24.13-35)
12 Tsa yaha̱ yacan, tan quituvi̱ ra Jesús nuu uvi ra tsa cuahán ityi cuhu naha ra. Maa tyin sɨɨn cuhva caá ra nyehe̱ ra naha. 13 Tan tsinuhu̱ ra naha tsijacoto̱ ra naha tsi tandɨhɨ ca ra naha. Maa tyin juvin ñi ña tsinu̱ iñi ra naha tsa caha̱n ra can naha ra.
Nu tsaha̱ ra Jesús tyiñu tsi ra tsa tsica̱ tsihin ra
(Mt. 28.16-20; Lc. 24.36-49; Jn. 20.19-23)
14 Yaha yacan tan quituvi̱ ra Jesús nuu tandɨhɨ tsa utsi iin ra tsa tsica̱ tsihin ra, tsitsi tsa nyecú ra naha nu mesa. Tan cuxaa̱n ra tsi ra naha tsa cuenda tsa ña tsinú iñi ra naha, tan tsa cuenda tucu tsa ndava añima ra naha tan ña tsinu̱ iñi ra naha tsa caha̱n nyɨvɨ tsa nyehe̱ tsi ra tsa yaha̱ nandoto̱ ra. 15 Tan catyí ra tsihin ra naha:
―Cu̱aahan ndo nanɨɨ cahnu nu ñuhu ñayɨvɨ, tan ca̱han ndo tuhun Nyoo tsihin tandɨhɨ nyɨvɨ, tan ca̱tyi ndo tsihin ñi nácaa jacacú Nyoo tsi ñi. 16 Tan nyɨvɨ tsa cua tsinu iñi tan coondutya ñi, cua cacu ñi. Maa tyin ñi tsa ña cua tsinu iñi cua ndoo cuatyi ñi sɨquɨ ñi tan cua cunaa ñi. 17 Tan tandɨhɨ tsa iyo ihya cua javaha nyɨvɨ tsa cua tsinu iñi tsi yu: Tsihin sɨvɨ yu cua tava ñi tatyi ña vaha, tan cua cahan ñi inga yuhu tsa ña tuhvá ñi cahan. 18 Cua tɨɨn ñi coo, tan tatun coho ñi o catsi ñi tsa yɨhɨ́ venenu, ña cua jacuehe can tsi ñi. Cua tyiso ndaha ñi jiñi nyɨvɨ cuuhví, tan cua nduvaha nyɨvɨ.
Nu ndaa̱ ra Jesús andɨvɨ
(Lc. 24.50-53)
19 Tsa ndɨhɨ̱ caha̱n Jutu Mañi yo Jesús tsihin ra naha, tacan tan ndaa̱ ra andɨvɨ, tan tsinyaa̱ ra xiin cuaha Nyoo. 20 Tacan tan ra tsica̱ tsihin ra quita̱ ra naha tan tsaha̱n ra naha tandɨhɨ ñi ityi tsicaha̱n ra naha tuhun Nyoo nácaa jacacú ra tsi yo. Juvin ñi maa Jutu Mañi yo jatyinyee̱ tsi ra naha tyin tsaha̱ ra tsa javaha ra naha cuaha tsa iyo. Tan tsihin yacan nyehe̱ nyɨvɨ tyin nditsa tsa caahán ra naha.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.