Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Filipos,
1
Nyií ra Pablo vehe caa, tan javaha̱ ra iin carta tan jacuhu̱n ra tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Filipos
Yuhu ra Pablo tan ra Timoteo, cuví ndi musu ra Jesucristo. Tan javahá ndi carta ihya tsa cuenda tandɨhɨ ndo tsa yucú ndo ñuu Filipos tan cuví ndo nyɨvɨ cuenda Nyoo tan iin ñi cuvi ndo tsihin ra Cristo. Tan yacan jaquitsí ndi carta ihya tsi tandɨhɨ ndo tsihin ra cuví ityi nuu tsihin nyɨvɨ vehe ñuhu naha ra, tan tsihin ra jahá tyiñu vehe ñuhu naha ra. Na̱quihin ndo tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo coo añima.
Nu tsicán tahvi ra Pablo tsa cuenda ñi yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Filipos
Tandɨhɨ ñi tsaha tsa nducuhún iñi yu tsi ndo, nacuhvá xaan yu tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda ndo. Tan tandɨhɨ tsa tsicán tahvi yu tsi Nyoo tan tsicán tahvi yu tsa cuenda tandɨhɨ ndo tsihin tsa sɨɨ cuñí añima yu. Tyin nda quɨvɨ jihna tsa tsiñi̱ ndo tuhun ra Cristo tan nda vityin tan ña jandɨhɨ́ ndo tsa jatyinyeé ndo tsi yu. Tyin iin caa ñi jacotó yo tuhun ra Jesucristo tsi nyɨvɨ. Tsitó vaha yu tyin tumaa tsa quitsaha̱ javahá Nyoo tsa vaha tsitsi añima ndo, tacan cua javaha ca ra nda cuanda quɨvɨ quitsi ra Jesucristo inga tsaha. Taahán tsi tsa caca iñi yu tacan tsa cuenda ndo, tyin cuñí xaan yu tsi ndo. Tyin iin caa ñi nasocó Nyoo tsi yo. Vasu ndi maa tsa nyií yu vehe caa ihya, tan vasu ndi maa cuhun yu nuu ra cumí tyiñu naha ra, maa tyin jacotó yu tuhun Nyoo tsi ra yucú vehe caa ihya naha ra, tan tsihin ra cumí tyiñu naha ra, na coto ra naha tyin nditsa tuhun ra Cristo. Nyoo tsitó ra tyin cuñí xaan yu tsi tandɨhɨ nyooho tumaa tsa cuñí maa ra Jesucristo tsi ndo. Tan tsicán tahvi xaan yu tsi Nyoo na cuñi ca ndo tsi ra tan na cundahvi ca iñi ndo tsi nyɨvɨ. Tan nacoo ca tsa nyityi Nyoo tsi ndo, tan cutuñi ca iñi ndo, 10 tyin tacan tan cuvi ñihi ndo tsa vaha tsi Nyoo. Tan ña cua coo ca cuatyi ndo tan cuvi coo vaha ndo tsihin tuhun Nyoo nda cuanda quɨvɨ quitsi ra Cristo. 11 Maa ra cua jatyinyee tsi ndo. Tan tacan ñi cua javaha ndo maa ñi maa tsa vaha, tan tsa ndaa. Tacan tan cua jacahnu nyɨvɨ tsi Nyoo tyin cahnu xaan ra cuví ra.
Maa ñi maa tyiñu Nyoo javahá ra Pablo tyin iyó ra Cristo añima ra
12 Yañi, cuñí yu tsa coto ndo tyin tandɨhɨ tundoho taahán yu, jatyinyeé xaan tsi tyin nducuaha ca nyɨvɨ tsinú iñi tuhun Nyoo. 13 Tan tandɨhɨ andaru tsa iyó vehe ra cuví rey tan tandɨhɨ nyɨvɨ iyó ihya tsitó ñi tyin nyií yu vehe caa tsa cuenda tsa nyicún yu tsi ra Cristo. 14 Tan cuaha xaan ra yañi yo cuenda Jutu Mañi yo naá tsa yuuhví ra naha tsa nyehé ra naha tyin jatyinyeé Nyoo tsi yu nu nyií yu vehe caa. Yacan cuenda jañihí ca ra naha caahán ra naha tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ.
15 Tan nditsa tyin yɨhɨ́ ra naha, caahán ra naha tuhun ra Cristo tsa cuenda tyin cuñí ra cunyicun nyɨvɨ tsi maa ra naha. Tan yɨhɨ́ tucu ra naha caahán ra naha tuhun ra Cristo tsihin nyɨvɨ maa tyin tsihin tsa nɨɨ iñi ra naha. 16-17 Yɨhɨ́ ra caahán ra tuhun ra Cristo, tyin tsitó ra naha tyin maa Jutu Mañi yo jaquitsi̱ tsi yu ihya. Tyin cahan yu tuhun ra tan jacotó yu tsi nyɨvɨ tyin nditsa tsa jacacú ra tsi yo. Tan tsa cuenda tsa cuñí ra naha tsi ra Cristo, yacan caahán ra naha tuhun ra. Maa tyin inga ra can naha ra ñavin tsa nɨɨ iñi ra naha tan caahán ra naha tuhun ra Cristo, tyin cuñí ra naha na cunyicun cuaha nyɨvɨ tsi ra naha tan cuñí ra naha vacu nducu ra naha tsi yu nu nyií yu vehe caa ihya. 18 Tan ña ndɨhɨ iñi yuhu tatun juhva ra naha caahán ra naha tuhun ra Cristo tsihin tsa ña nɨɨ iñi ra naha. Maa tyin yuhu sɨɨ xaan cuñí yu tyin tuhun ra Cristo caahán tandɨhɨ ra naha, cuví ñi tsa nɨɨ iñi ra naha caahán ra naha o ñavin.
Tan ndusɨɨ ca cuñí yu 19 tyin tsitó yu tyin maa Nyoo cua jacacu tsi yu. Tyin tsicán tahvi xaan ndo tsi ra tsa cuenda yu, tan inga tuhun tyin jatyinyeé xaan Tatyi Ii ra Cristo tsi yu. 20 Tsitó vaha yu tyin Nyoo cua jatyinyee ra tsi yu tan ña cua nducahan nuu yu, tan ña cua nayuhvi yu cahan yu tuhun ra Cristo tsihin tsa nɨɨ iñi yu. Tan ña ndɨhɨ iñi yu, an coo ca yu ñayɨvɨ, o cúu yu, maa tyin cuñí yu cahan yu tuhun ra, tahan ñi cuhva tsa tuhvá yu caahán, na nyehe nyɨvɨ cuhva iyó yu tan coto ñi tyin ra Cristo cahnu xaan ra cuví ra. 21 Tyin tsa cuenda yuhu ñayɨvɨ tsa iyó yu vityin, ñayɨvɨ ra Cristo cuví. Maa tyin tatun cúu yu, cua ñihi yu tsa sɨɨ caa tsa iyó gloria. 22 Tan tatun coo ca yu, vaha xaan. Tyin tacan tan cuví jañihi ca yu jahá tyiñu yu tyiñu Jutu Mañi yo. Tan cua cuvi tsi tsa vaha tsa cuenda ra. Yacan cuenda ña tsitó yu nda ityi cuhun yu, a cúu yu, a cuhun yu cucahan ca yu tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ, ña tsitó yu. 23 Yɨɨ xaan cuñí yu tan quihin yu ndáa ityi cuhun yu tyin tsa cuñí yu cuhun yu cunyaa yu tsihin ra Cristo. Tyin vaha ca yacan. 24 Maa tyin tsa cuenda nyooho, vaha ca tsa ña cúu naha yu tyin tacan tan cuví cunyaa yu tsihin ndo tan coto ca ndo tuhun Nyoo. 25 Yacan cuenda tsitó yu tyin cua ndoo yu juhva ca quɨvɨ ihya. Tyin cuñí tsi tsa jatyinyeé ca yu tsi ndo tan cuvi cuhun ndo ityi nuu ca tan cusɨɨ ca iñi ndo tsihin tsa tsinú iñi ndo tsi Nyoo. 26 Tacan tan cua nyehe ndo tsi yu inga tsaha, tan sɨɨ xaan ca cua cuñi ndo tsa cuenda yu tyin iin caa ñi iyó yo tsihin ra Cristo.
27 Cuñí tsi tsa coo yo cuhva taahán tsi coo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Vasu nyaá yu tsihin ndo, a cañi nyií yu, maa tyin cuñí yu coto yu tuhun ndo tyin nyooho vaha cuahán ndo tsihin Nyoo. Tan iin caa ñi jahá tyiñu tandɨhɨ ndo tyin tacan tan cua tsinu iñi nyɨvɨ tuhun ra Cristo. 28 Maa tyin nyɨvɨ xaan iñi tsi ndo, cuaha xaan tsa cua jacuu ñi tsi ndo maa tyin ña na̱yuhvi ndo. Tyin tsa tacan, catsi xaan janahá tsi tyin cunaa ñi can. Tan janaha tucu tsi tyin tsa cacu̱ nyooho jaha̱ Nyoo. 29 Tyin tsahá ra ndatu tsa tsinú iñi tandɨhɨ yo tsi ra Cristo, tan tacan tucu tsahá Nyoo ndatu tsa nyehé yo tundoho tsa cuenda maa ra Cristo. 30 Iin caa ñi nyehé yo tundoho tan jacotó yo tuhun ra Cristo. Tan tsa tsitó ndo nácaa nyehe̱ yu tundoho, tan vityin tsitó tucu ndo tyin ña jandɨhɨ yu tsa caahán yu tuhun Nyoo.