Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Roma
1
Nu quitsaha̱ tyaá ra Pablo carta
Yuhu ra Pablo cuví yu iin ra jahá tyiñu tyiñu ra Jesucristo. Cana̱ Nyoo tsi yu, tan nacatsi̱ ra tsi yu tyin caca yu jacoto yu tuhun tsa jacacú ra tsi yo tsi nyɨvɨ. Tan tuhun ihya cuví tsa caha̱n Nyoo tsihin ra cuvi̱ ndusu yuhu ra taha̱n tsanaha tyin tyaa ra naha nu tutu ra. Juvin tuhun ihya caahán tyin Jutu Mañi yo Jesucristo, Sehe Nyoo, quitsi̱ ra nu ñuhu ñayɨvɨ tan nanduvi̱ ra tumaa maa yo. Tan cuvi̱ ra tata ra rey David. Tan Nyoo jacoto̱ ra tsi yo tsihin Tatyi Ii ra tyin Sehe ra cuví tsi ra tsa cuenda tsa janandoto̱ ra tsi ra tsihin tunyee iñi tsa iyó tsi ra. Tan tsa cuenda ra Jesucristo tsaha̱ Nyoo tumañi iñi tsi ndi tsa caca ndi tyiñu ra, tyin na tsinu iñi nyɨvɨ iyó nanɨɨ cahnu nu ñuhu ñayɨvɨ tsi ra tan na tyaa yahvi ñi tsi ra. Tan juhva ñi ican cuví tucu nyooho tyin tsa nacatsi̱ ra Jesucristo tsi ndo tyin cuvi ndo nyɨvɨ cuenda ra.
Jaquitsí yu carta ihya tsi tandɨhɨ nyooho tsa iyó ñuu Roma. Nyoo cuñí xaan ra tsi ndo tan cana̱ ra tsi ndo tyin cuví ndo nyɨvɨ ra tan jacahnu ndo tsi ra. Na̱quihin ndo tsa vaha tan na coo tsa taxin añima ndo jahá Jutu yo Nyoo tan Jutu Mañi yo Jesucristo.
Nu catyí ra Pablo tyin cuñí ra cuhun ra ñuu Roma
Tsa jihna ñi, tsahá yu tyahvi nyoo tsi Nyoo tsihin sɨvɨ ra Jesucristo tsa cuenda tandɨhɨ nyooho tyin tandɨhɨ ñi ityi caahán nyɨvɨ tyin tsinú xaan iñi ndo tsi ra Jesucristo. Jahá tyiñu yu tyiñu Nyoo tsihin tsa nɨɨ iñi añima yu. Tan caahán yu tsihin nyɨvɨ nácaa jacacú Sehe ra tsi yo. Tsandaa cuví maa Nyoo tyin tsa tsicán tahvi yu tsi ra, tsicán tahvi yu tsa cuenda ndo. 10 Tan tsicán yu tsi ra na cuvi cuhva cuñí ra, tan quitsi yu nu yucú ndo, tyin tsanaha xaan cuñí yu quitsi yu. 11 Tyin cuñí yu jatyinyee yu tsi ndo, tan naquihin ndo tsa vaha tsa tsahá ra tsi yo tan cunyicun ñihi ca ndo tsi ra. 12 Tsa cuñí yu cahan yu tsihin ndo cuví tuhun ihya: tsa jandu iin tahan yo iñi yo tsihin tsa tsinú iñi yo tsi ra.
13 Yañi, cuñi yu tsa coto ndo tyin cuaha xaan tsaha cuñí yu quitsi yu quitsi nyehe yu nu yucú ndo, maa tyin nda cuanda vityin tan ñaha ca cuhva tsi cuhva tsi yu. Cuñí yu quitsi yu ñuu ndo tyin cuñí yu cahan ca yu tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ tyin tacan tan nducuaha ca ñi tsinu iñi tsi ra, tumaa javaha̱ yu tsihin nyɨvɨ inga ca ñuu. 14 Tyin tsa ñiñi cuñí tsi cahan yu tuhun tsa jacacú ra Cristo tsi yo tsihin nyɨvɨ Grecia tan nyɨvɨ inga ñuu; tahan ñi nyɨvɨ tsa tsitó xaan tan nyɨvɨ soho. 15 Yacan cuenda, cuñí yu cahan yu tuhun ra Cristo tsihin nyooho tsa iyó ndo Roma ihya.
Tuhun Nyoo iyó xaan tunyee iñi itsi
16 Yuhu ña cahán nuu yu caahán yu tuhun ra Cristo, tyin tunyee iñi Nyoo cuví tsi tan jacacú tsi tsi tandɨhɨ nyɨvɨ tsa tsinú iñi tsi ra Cristo. Tsa jihna ñi maa ñi maa tsihin nyɨvɨ Israel caha̱n ndi tuhun ra Cristo, maa tyin vityin caahán ndɨhɨ tucu ndi tsihin nyɨvɨ tsa ñavin nyɨvɨ Israel cuví. 17 Tyin tuhun Nyoo ihya, janahá tsi tsi yo nácaa janduvahá Nyoo tsi yo. Tan juvin ñi tsahá cuenda tucu tsi tsi yo, tyin janduvahá ra tsi yo tsa cuenda tsa tsinú iñi yo tsi ra tan ñavin náa inga ca cuenda. Catyí nu tutu ra: “Nyɨvɨ tsa janduvahá Nyoo añima, iyó ñi ñayɨvɨ tsaa tsihin tsa tsinú iñi ñi tsi ra.”
Tandɨhɨ nyɨvɨ tan iyó cuatyi ñi
18 Nyehé yo tyin Nyoo, ra nyaá gloria, tatsí tuñi ra tsi nyɨvɨ ña vaha tsa javahá tsa caquiñi, tyin tsa caquiñi tsa javahá ñi tyasɨ́ can nu tsinu iñi inga ca nyɨvɨ tsa nditsa. 19 Tsitó ñi tsa iyó Nyoo tyin juvin ñi maa ra janahá can tsi ñi. 20 Ña cuví catyi yo tyin nduve Nyoo iyó tyin vasu ndi maa ña nyehé yo tsi ra, maa tyin cuví coto yo tsa iyó ra tsihin tsa nyehé yo tandɨhɨ tsa javaha̱ ra. Tsanaha javaha̱ ra ñuhu ñayɨvɨ tan yacan janahá tsi yo tyin iyó Nyoo tan iyó tunyee iñi tsi ra. Nyɨvɨ tsa ña cuñí coto tsi Nyoo ña cua coo tucahnu iñi tsi ñi. 21 Vasu ndi maa tsitó ñi tsa iyó Nyoo tsihin tsa nyehé ñi tandɨhɨ tsa javaha̱ ra, ña cuñí ñi jacahnu ñi tsi ra tumaa taahán maa tsi jacahnu yo tsi ra. Ña tsahá ñi tyahvi nyoo tsi Nyoo tyin maa ñi maa tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ tyaá jiñi ñi. Tan tsa cuenda yacan ndusoho̱ ñi. 22 Vasu ndi maa catyí ñi tyin tsitó xaan ñi, maa tyin ña nditsa tyin nduve náa tsitó ñi. 23 Ña jacahnú ñi tsi Nyoo nyito, ra vaha tsa ña cua cúu; maa tyin jacahnú ñi tsitoho tsa caá tumaa caá nyɨvɨ tuhvá tsiihí, tan nda cuanda tsitoho tsa caá tumaa caá saa, tan coo, tan quɨtɨ iyó cumi tsaha.
24 Yacan cuenda nacoo̱ Nyoo tsi ñi nu tsa caquiñi tsa javahá ñi. Tan javahá ndɨhɨ tucu ñi tsa caquiñi tsihin cuñu ñuhu iin ñi tan inga ñi tan cuví can ticanuu. 25 Ña cuñí ñi tsinú iñi ñi tuhun Nyoo tsa nditsa, maa tyin tsinú iñi ñi tsa ña nditsa. Tyaá yahvi ñi tsa javaha̱ Nyoo tan jacahnú ñi can, tan ña jacahnú ñi tsi maa ra. Tan intuhun ñi maa ra cuñí tsi jacahnu yo tacan ñi maa. Na cuvi tsi tacan.
26 Yacan cuenda jaña̱ ndaha Nyoo tsi ñi na javaha ñi tsa tsahá ticanuu tsi ñi. Tyin nda cuanda ñiñaha tan tsicoó ñi tsihin ñi nduyɨɨ, tan ña vaha tacan. 27 Tan juvin ñi tacan javahá tucu rayɨɨ, nacoó ra naha tsa iyó ra naha tsihin ñasɨɨhɨ ra naha, tan iyó ra naha tsihin ra ndusɨɨhɨ naha ra tan tsahá ra naha ticanuu tsi yañi ra naha. Tan tsa cuenda can tatsí tuñi Nyoo tsi ra naha tan tɨvɨ́ ra naha tsa cuenda tsa caquiñi tsa javahá ra naha.
28 Tan tsa cuenda tsa ña cuñí ca ra can naha ra tan ñi ican naha ñi nacoto ñi tsi Nyoo, nacoo̱ ra tsi ñi naha ñi na caca iñi ñi tsa cuñí maa ñi. 29 Tyin tandɨhɨ nuu tsa ña vaha javahá ñi. Ñiñaha tsicoo̱ ñi tsihin rayɨɨ tan ña tindaha̱ ñi. Rayɨɨ tsicoo̱ ra naha tsihin ñaha tan ña tindaha̱ ra naha. Maa ñi tsa caquiñi javahá ñi. Cuñi ñi coo cuaha ndaha tyiñu ñi. Javahá ñi tsa ndavaha ñi. Nyiyo iñi ñi tsa iyó tsi inga nyɨvɨ. Tsahñí ñi nyɨvɨ. Cañí tahan ñi tsihin nyɨvɨ ñi. Jandaví ñaha ñi. Quiñi iyó ñi tan caahán ñi cuendu. 30 Caahán ñi ndavaha ñi sɨquɨ inga nyɨvɨ. Ndasɨ cuñí ñi nyehe ñi tsi Nyoo. Caahán nyaa ñi tsi nyɨvɨ. Tan cahnu jahá ñi tsi ñi tan yaa xaan ñi. Janducuahá ca ñi tsa caquiñi. Ña tyaá yahvi ñi tsi jutu ñi, tan ndi tsi sɨhɨ ñi. 31 Ña cuñí ñi cutuñi iñi ñi. Ña javahá ñi tsa catyi̱ ñi tyin cua javaha ñi. Ña cuñí maa ñi tsi ndi intuhun nyɨvɨ. Ña tsitó ñi jahá ñi tucahnu iñi tan ña cundaahví iñi ñi nyehe ñi tsi nyɨvɨ. 32 Tsitó vaha ñi tyin Nyoo ña cuñí ra tsa javahá ñi tacan. Tan tsitó tucu ñi tyin nyɨvɨ tsa javahá tsa caquiñi can, taahán tsi cúu ñi. Maa tyin ña jandɨhɨ́ ñi tsa javahá ñi can, tan tatun inga nyɨvɨ javahá tacan, sɨɨ xaan cuñí ñi.