Akabuu Titɔ̃i Idei Ilaaɔ Kɔrɛnti I 1
Tiɑ sinte iyi Pɔlu í kɔɑ inɛi Kɔrɛnti ŋɑ
1
Í ce ŋɑ fɔɔ
Amui Pɔlu, ɑmu iyi Ilɑɑɔ̃ í kpe si idɔɔbiɛ ǹ jɛ woo bɛi Jesu Kirisi. Amu do Sɔsitɛni kpɑɑsi nwɑu ɑ̀ wɑɑ ce ŋɛ fɔɔ, iŋɛ inɛi iɡbɛi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ iyi ì wɑ ilui Kɔrɛnti ŋɑ. À wɑɑ ce ŋɛ fɔɔ, iŋɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í kpe ì jɛ tɛɛ ŋɑ, iŋɛ iyi í cicɑ í jilɛ i mɑɑ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do Jesu Kirisi ŋɑ. À ce iŋɛ fei fɔɔ hee do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ilɛ bɑɑ yoomɑ fei, inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ tɔɔ do irii Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi, nŋu iyi í jɛ Lɑfɛ̃ɛi ɑwɑ fei. Ilɑɑɔ̃ bɑɑ nwɑ do Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi ɑ mu nŋɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ.
Pɔlu wɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ nɑ inɛi Kɔrɛnti ŋɑ
Wɑɑti kɑ̃mɑ fei ǹ yɑ n mɑɑ n sɑɑbu Ilɑɑɔ̃i nɑ iri nŋɛ si nɑ iyi í jɔ̀ í mu nŋɛ didɔ̃ɛ nɑ ɑnu ɑkɑ̃ nŋɛ iyi ì ce do Jesu Kirisi ŋɑ. Ntɔ ntɔ, ɑnu ɑkɑ̃ nŋɛ iyi ì ce do Jesu Kirisi ŋɑ nŋui í jɔ̀ ì bɑ ɑmuɑ bɑɑ yoomɑ fei ì jɛò ilu ɑmɑni ŋɑ si idei Ilɑɑɔ̃ ku fɔ do ku mɑ̀. Idei Kirisi iyi ɑ̀ wɑɑzo nŋɛu nŋui ì leekĩ si dim dim ŋɑ hee ɑmuɑi Hundei Ilɑɑɔ̃ bɑɑ ɑkɑ̃ kù ɡɑiziɑ ŋɛ, iŋɛ iyi ì wɑɑ deɡbe wɑɑti iyi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi ɑ́ fɑɑtɑ wɑ. Jesu Kirisii ɑ́ jɔ̀ i yɑ mɑɑ leekĩ dim dim ŋɑ hee kɔɔ ku bɑ i jɛ hɑi nɛ tɑɑle ŋɑ si ɑjɔ iyi ɑ́ nyi wɑ mɑ́. Ilɑɑɔ̃ ilu nɑɑnɛi, nŋu iyi í kpe ŋɛ i ce ɑnu ɑkɑ̃ ŋɑ do Amɑɛ Jesu Kirisi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ.
Njɛ ku fɛɛfɛ si iɡbɛi Jesu
10 Iŋɛ kpɑɑsim ŋɑ, ǹ wɑ n tɔɔ ŋɛ do irii Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi, i ce kookɑɑi i yɑ mɑɑ ɡbɔsi njɛ ŋɑ ku bɑ njɛ ku fɛɛfɛ ku mɑɑ̀ yɑ wɑ si ɑnini nŋɛ. I jɔ̀ i nɛ ɑnu ɑkɑ̃ dee dee ŋɑ, nɔ lɑsɑbu nŋɛ mɔ ku jɛ ɑkɑ̃, do mii iyi ì wɑɑ lele ŋɑ. 11 Iŋɛ inɛm ŋɑ, ǹ wɑ n fɔ bɛɛbɛi si nɑ iyi í jɔ̀ inɛi nyɑɑnzei Kolosee ŋɑ ɑ̀ sɔ̃m ɑ̀ ni ijɑ í yɑ wɑ si ɑnini nŋɛ. 12 Mii iyi í jɔ̀ ǹ wɑ n fɔ bɛɛbɛ wee. Ǹ ɡbɔ ɑ̀ ni inɛ ɡɔ í ni ti Pɔlui nŋu í jɛ, inɛ ihɛ̃ mɔ í ni ti Apoloi nŋu í jɛ, nɔ inɛ ihɔ̃ mɔ í ni ti Sefɑɑi * Sefɑɑ nŋui ɑ̀ yɑ kpe Piɛɛ mɑ́. nŋu í jɛ, nɔ inɛ mmu ɡɔ mɔ í ni ti Kirisii nŋu í jɛ. 13 Ì wɑɑ tɑmɑɑ bɛi ɑɑ kpɛ̃ Kirisi ikɔ bututu ŋɑi? Amu Pɔlu, ɑmu sisi ǹ ku si jĩi nɑ irii dulum du ŋɛ. Kù nɔ kù jɛ do irim nii ɑ̀ dɑsi ŋɛ inyi.
14 Ǹ wɑ n sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ do iyi n kù dɑsi inɛ ɡɔ nŋɛ inyi, bii kù jɛ Kirisipu do Gɑyusi. 15 Bɛɛbɛ mɔi inɛ ɡɔ kɑɑ yɔkɔ ku ni ɑ̀ dɑsi ŋɛ inyi do irim. 16 Ammɑ ntɔi, ǹ dɑsi inɛi kpɑsɛ̃i Setefɑni ŋɑ mɔ inyi. To, ɑŋɑ bɑɑsi n kù mɑ̀ mɑ̀ ǹ dɑsi inɛ ɡɔ inyi mɑ́. 17 N kù dɑsi inɛ nkpɔ inyi si nɑ iyi í jɔ̀ kù jɛ nɑ nŋui Kirisi í bɛm wɑ. Í bɛm wɑi n nɑ n sisi lɑɑbɑɑu jiidɑu. Lɑɑbɑɑu jiidɑu, kù jɛ do ɡɛlɛ didɔ̃i ǹ wɑ n sisiɛ, ku bɑ ikui Kirisi si ɑntɑi jĩi ku ɡɑɑuu ku mɑɑ̀ ce nfe.
Bisii ɑmɑnɛ ŋɑ do ti Ilɑɑɔ̃ iyi ɑ̀ wɑɑ cɔ bɛi idei sũmu
18 Ntɔ ntɔ, idei ikui Kirisi si ɑntɑi jĩi ku ɡɑɑu í yɛi bɛi ide hɑi nɛ yɑɑse bi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ si kpɑ̃ɑi nfe ku ce. Ammɑ bi ɑwɑ iyi ɑ̀ wɑ si kpɑ̃ɑi fɑɑbɑu, ɡbuɡbɑ̃i Ilɑɑɔ̃i. 19 Mii iyi kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ wɑ fɔ wee. Í ni,
Ilɑɑɔ̃ í ni,
An nyɑ lɑɑkɑii ilu lɑɑkɑi ŋɑ,
Nɔ n kpɑ bisii ilu bisi ŋɑ.
20 To, iwoi ilu bisi í wɑ mɔm. Iwoi woo kɔ inɛ ŋɑ si woodɑ í wɑ. Iwoi inɛ iyi inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ kpe woo mɑ̀i ɑndunyɑu í wɑ. Ilɑɑɔ̃ í nyisi iyi bisii ɑndunyɑu í yɛi bɛi idei sũmu.
21 Ntɔ ntɔ, inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ kù yɔkɔ ɑ kù mɑ̀ Ilɑɑɔ̃ do bisii ɑŋɑ tɑkɑ nŋɑ. Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛi í coo bɛɛbɛ. Ammɑ si bisiɛ mii iyi í sĩɑɑ wee. Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ dɑsiɛ nɑɑnɛ ɑ̀ bɑ fɑɑbɑ nɑ idei wɑɑzo iyi inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ cɔ bɛi idei sũmu. 22 Zuifu ŋɑ mɑɑmɑɑkei ɑ̀ yɑ mɑɑ bee, nɔ Gɛrɛki ŋɑ mɔ bisii ɑ̀ yɑ mɑɑ dɛ. 23 Ammɑ ɑwɑ, wɑɑzoi Kirisi iyi ɑ̀ kpɑkpɑ si ɑntɑi jĩi ku ɡɑɑuui ɑ̀ wɑɑ ce. Ideu bɛi í jɛ bɛi kutɑ bi ku koosɛ bi Zuifu ŋɑ nɔ í jɛ mɑ bɛi idei sũmu bi dimi mmu ŋɑ. 24 Ammɑ bi inɛ ŋɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í kpe, bɑɑ bii ɑ̀ jɛ Zuifu wɑlɑkɔ dimi mmu ŋɑ, Kirisii í jɛ ɡbuɡbɑ̃i Ilɑɑɔ̃ do bisiɛ. 25 Kirisii í jɛ ɡbuɡbɑ̃i Ilɑɑɔ̃ do bisiɛ bi tu ŋɑ domi idei Ilɑɑɔ̃ iyi inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ cɔ bɛi idei sũmuu í re bisii ɑmɑnɛ ŋɑ, nɔ icɛi Ilɑɑɔ̃ iyi inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ ni kù nɛ ɡbuɡbɑ̃u í re ɡbuɡbɑ̃i ɑmɑnɛ ŋɑ.
26 Iŋɛ kpɑɑsim ŋɑ, iŋɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í kpe, i cɔ bɛi ì yɛ ŋɑ. Kù jɛ inɛ nkpɔ nŋɛi í jɛ ilu bisi si kuyɛi ɑmɑnɛ ŋɑ wɑlɑkɔ ilu ɡbuɡbɑ̃ wɑlɑkɔ ilu bɛɛrɛ. 27 Ammɑ Ilɑɑɔ̃ í cicɑ mii ŋɑ iyi inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ cɔ bɛi hɑi nɛ yɑɑse ŋɑ í dɑsiò ilu bisi ŋɑ ɑnyɔ, nɔ í cicɑ mɔnɡɔi ɑndunyɑ ŋɑ í dɑsiò ilu ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ ɑnyɔ. 28 Nɔ Ilɑɑɔ̃ í cicɑ tɑɑkɑ ŋɑ do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ mɑɑ dondɑ, iyi ɑ kù jɛ nɡɔɡɔ si ɑndunyɑ í kɑyeò inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ cɔ ɑrɑ nŋɑ bɛi inɛ nlɑ ŋɑ. 29 Í ce bɛɛbɛi ku bɑ inɛ kɑ̃mɑ ku mɑɑ̀ yɔkɔ ku tɔɔ fufu si wɑjuɛ. 30 Ilɑɑɔ̃i í jɔ̀ ì nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do Jesu Kirisi ŋɑ. Nɔ Kirisii í jɛ bisii Ilɑɑɔ̃ bi tu wɑ nɑ sɑɑbui ɑnu ɑkɑ̃ nwɑu iyi ɑ̀ ce do nŋu. Kirisii í nyɑ wɑ hɑi si dulum du wɑ. Do sɑɑbuɛi ɑ̀ jɛò dee dee nɔ ɑ̀ jɛò inɛi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. 31 Nɑ nŋu, “inɛ iyi wɑ tɔɔ fufu ku tɔɔ nɑ irii Lɑfɛ̃ɛ.” Bɛɛbɛi kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ í ni.
Wɑɑzo iyi Pɔlu í ce Kɔrɛnti wo

*1:12 Sefɑɑ nŋui ɑ̀ yɑ kpe Piɛɛ mɑ́.