Akabuu Titɔ̃i Idei Ilaaɔ Timɔtee I 1
Tiɑ sinte iyi Pɔlu í kɔɑ Timɔtee
1
Pɔlu í ce Timɔtee fɔɔ
Amu Pɔlu ǹ wɑ n ceɛ fɔɔ, ɑmu iyi ǹ jɛ woo bɛi Jesu Kirisi. Ilɑɑɔ̃ woo fɑɑbɑ nwɑ do Jesu Kirisi, nŋu iyi ɑ̀ wɑɑ cɔ kpɑ̃ɑɛ, ɑŋɑi ɑ̀ jilɔɔ si n jɛ woo bɛ.
Ǹ ceɛ tiɑu ihɛ̃ wɑi Timɔtee, ɑwɔ iyi ì yɛ bɛi ɑmɑ ɑbím si kpɑ̃ɑi nɑɑnɛ ku dɑsi. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do Jesu Kirisi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ ɑ ce ɑrɑɑreɛ ɑ muuɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ.
I ce lɑɑkɑii woo kɔsi cio ilu ibo ŋɑ
Nsɛi, ǹ bi i bubɑ Efɛɛzu si bɛi ǹ sɔ̃ɛ wo si wɑɑti iyi ǹ bɔ ilɛi Mɑsedɔni. Inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑ bɛ iyi ɑ̀ wɑɑ kɔ inɛ ŋɑ si cio mmu. Gɑnji ŋɑ. Sɔ̃ ŋɑ ɑ mɑɑ̀ ti ɑ dɑsi lɑɑkɑi nŋɑ si ide ŋɑ iyi inɛ ŋɑ ɑ̀ bu ɑ̀ wɑɑ fɔ do irii bɑlɑ nwɑ ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ mɑɑ dɛ ku mɑ̀. Nŋu ŋɑu bɛi wɑ nɑɑò kɑkɔɔ ŋɑ wɑ, kɑɑ nɔ kù muɑ inɛ ŋɑ ɡbuɡbɑ̃ si nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɑ icɛi Ilɑɑɔ̃ ku bɛi ku bɔ wɑju. Ammɑ mii iyi ɑ̀ wɑɑ le ɑ̀ wɑɑ sɔ̃ ŋɛò ideu ihɛ̃i í jɛ kubi nŋɛ ku kɔ̃ɔsi, kubi iyi wɑ nɑɑ hɑi si idɔ iyi í mɑ́, do idɔ hɑi nɛ tɑɑle. Wee inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ yɑɑ hɑi si ideu ihɛ̃ nɔ ɑ̀ koo ɑ̀ lɔ si kɑkɔɔ nfe ku ce. À bi ɑŋɑ ɑ jɛ woo kɔ inɛ ŋɑ si cioi woodɑi Ilɑɑɔ̃, ɑmmɑ ɑŋɑ tɑkɑ nŋɑ ɑ kù mɑ̀ yɑɑsei ide iyi ɑ̀ wɑɑ fɔ bɑɑ do iyi ɑ̀ wɑɑ fɔɔ do nɑɑnɛ nlɑ nlɑ.
Awɑ ɑ̀ mɑ̀ iyi woodɑ í sĩɑ bii ɑmɑnɛ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ ceò icɛ si bɛi í jɔ. Nɔ ɑ̀ mɑ̀ iyi ɑ kù jilɛ woodɑ nɑ inɛ dee dee ŋɑ. À jilɔɔi nɑ woo dondɑ woodɑ ŋɑ, do hɑi ɡbɔ ide ŋɑ, do ilu dulum ŋɑ, do inɛ ŋɑ iyi ɑ kù mɑ̀ bɛɛrɛi Ilɑɑɔ̃ wɑlɑkɔ mii ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ tɛɛ, do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ kpɑ iyeò bɑɑ nŋɑ ŋɑ, do woo kpɑ inɛ ŋɑ, 10 do woo ce sɑkɑrɑ ŋɑ, do inɛmɔkɔ ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ mɑɑ sũò njɛ, do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ce inɛ ŋɑ ile ɑ̀ wɑɑ tɑ, do woo sɔ ibo ŋɑ, do woo ceekpe si ibo ŋɑ, do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ce mii bɑɑ yoomɑ fei iyi kù wɑɑ too si cio jiidɑ. 11 Cio jiidɑu í nɑɑi hɑi si lɑɑbɑɑu jiidɑ iyi ɑ̀ dɑɑm si ɑwɔ. Ilɑɑɔ̃ ilu ɑmboei iyi í yɑ weeɑ inɛ ŋɑi lɑɑbɑɑu jiidɑu wɑ fɑ̃ɑ.
Í sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ nɑ ɑrɑɑreɛ
12 Ǹ sɑɑbu Jesu Kirisi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ, nŋu iyi í muum ɡbuɡbɑ̃ ǹ ceò icɛm. Ǹ sɑɑbuɛ si nɑ iyi í jɔ̀ í kɑm ilu nɑɑnɛ nɔ í cicɑɑm si icɛɛ, 13 bɑɑ do iyi ǹ yɑ n mɑɑ n fɔ lɑɑlɔɛ wo nɔ ǹ yɑ n mɑɑ n kpɑ̃ɑ iju nɔ idɔɔkɔ̃m ci yɑ jĩ. Do nŋu fei, í ce ɑrɑɑrem si bɛi n kù mɑ̀ mii iyi ǹ wɑ n ce, si nɑ iyi í jɔ̀ n kù dɑsiɛ nɑɑnɛ wo. 14 Nɔ wee didɔ̃i Lɑfɛ̃ɛ nwɑ í cɑɑ sim, nɔ í jɔ̀ ǹ dɑsiɛ nɑɑnɛ nɔ ǹ nɛ kubii inɛ ŋɑ. 15 Ide ilu nɑɑnɛi iyi í jɔ̀ i yɔ ɑwɔ i ɡbɑ ŋɑ mɑm mɑm. Ideu wee. Jesu Kirisi í nɑɑi si ɑndunyɑ ku fɑɑbɑ ilu dulum ŋɑ. Amui ǹ re ŋɑ do dulum, 16 ɑmmɑ Ilɑɑɔ̃ í ce ɑrɑɑrem ku bɑ Jesu Kirisi ku yɔkɔ ku nyisi temuɑ hɑi nɛ kɔɔɛ si ɑmu iyi ǹ jɛ inɛ nɡboi ilu dulum ŋɑ. Nɔ ǹ bi n jɛɑ inɛ ŋɑ iyi ɑɑ nɑ ɑ dɑsiɛ nɑɑnɛ ɑ bɑ kuwɛɛ hɑi tɑ̃ yɑɑse jiidɑ. 17 Ilɑɑɔ̃ nŋu ɑkɑ̃i í jɛ ilɑɑlu hee do ɑjɔ fei, ci yɑ ku nɔ ɑ ci yɑ yɔɔ do iju. Kɑ sɑɑbuɛ nɔ kɑ mɑ̀ bɛɛrɛɛ hee do ɑjɔ fei. Ami.
18 Timɔtee ɑmɑm, ide iyi ǹ wɑ n jilɛɛ wee si bɛi ɑ̀ ce wɑliiɛ wo nɑ iriɛ. Jɔ̀ idei wɑliiu ku jɛ jĩnɛi iɡũɛ iyi ɑɑ mɑɑ jɑbuò i ceò iɡũ jiidɑ. 19 Leekĩ dim dim si nɑɑnɛ ku dɑsiɛ nɔ i mɑɑ̀ ce nkɑ̃mɑ iyi ɑ́ jɔ̀ idɔɛ ku yɛ tɑɑleɛ. Ammɑ inɛ ɡɔ ŋɑ nɡu ŋɑ ɑ̀ kɔ ku ɡbɔ lɑsɑbu jiidɑ iyi idɔ nŋɑ wɑ sɔ̃ ŋɑ nɔ ɑ̀ jɔ̀ nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɑ í ce nfe. 20 Si inɔ nŋɑi Himenee do Alesɑndu ɑ̀ wɑ, nɔ ǹ so ŋɑ ǹ dɑɑ Seetɑm si ɑwɔ ku bɑ ɑ mɑ̀ iyi kù sĩɑ ɑ mɑɑ fɔ lɑɑlɔi Ilɑɑɔ̃.
Idei kutɔɔ