Tiɑ minjisiɑ iyi Pɔlu í kɔɑ inɛi Kɔrɛnti ŋɑ
1
Idei fɔɔ
Amui Pɔlu woo bɛi Jesu Kirisi si idɔɔbii Ilɑɑɔ̃, do Timɔtee kpɑɑsi nwɑ.
À ce inɛi iɡbɛi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ Kɔrɛnti fɔɔ do woo dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ fei iyi ɑ̀ wɑ si ilɛi Gɛrɛsi fei. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ do Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi ɑ mu nŋɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ.
Pɔlu wɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃
Kɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃, Bɑɑi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi, nŋui í nɛ ɑrɑɑre, nɔ nŋui í yɑ mɑɑ tũ idɔ nwɑ wɑɑti kɑ̃mɑ fei. Wɑ tũ idɔ nwɑ si wɑhɑlɑ bɑɑ yoomɑ nwɑ fei. Í yɑ ce bɛɛbɛi ku bɑ ɑwɑ mɔ kɑ yɔkɔ kɑ tũ idɔi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ wɑhɑlɑ do yɑɑse bɛi í tũò ti ɑwɑ mɔ. Ntɔ ntɔ, ɑ̀ nɛ ikpɛ̃ nlɑ nlɑ si ijuukpɑ̃i Kirisi, ɑmmɑ bɛi ijuukpɑ̃u í lɑ í to, bɛɛbɛ mɔi yɑɑse bɛi Kirisi wɑ tũò idɔ nwɑ ŋɑu mɔ í to. Bii ɑ̀ yɛ ijuukpɑ̃, nɑ iri nŋɛi, ku bɑ i bɑ fɑɑbɑ ŋɑ nɔ Ilɑɑɔ̃ ku tũ idɔ nŋɛ. Bii Ilɑɑɔ̃ í nɔ í tũ idɔ nwɑ, nɑ iri nŋɛi, iŋɛ mɔ i temuɑ ŋɑ do ijuukpɑ̃ dimi ɑkɑ̃ do iyi ɑ̀ wɑɑ yɛu, nɔ idɔi iŋɛ mɔ ku tũ. À wɑɑ nɑɑnɛ ŋɛ ntɔ ntɔ domi ɑ̀ mɑ̀, si bɛi ì nɛ ikpɛ̃ si ijuukpɑ̃ nwɑ ŋɑ, bɛɛbɛ mɔi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ tũ idɔ nŋɛ si bɛi wɑ tũ tu wɑ.
Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, ɑ̀ bi i mɑ̀ ŋɑ wɑhɑlɑ iyi í bɑ wɑ si ilɛi Azii í cɑɑ. Í re ɡbuɡbɑ̃ nwɑ hee ɑ kù tɑmɑɑ mɑ̀ ɑɑ kɑ wɛɛ si hunde mɑ́. À tɑmɑɑ bɛi ɑ̀ yɛ tɑɑle nwɑ ɑ́ kpɑ wɑi. Ammɑ dimii ideu ihɛ̃ í bɑ wɑi ku bɑ kɑ mɑ̀ iyi kù sĩɑ kɑ dɑsi nɑɑnɛ nwɑ si ɑwɑ tɑkɑ nwɑ, ɑmmɑ kɑ dɑsi nɑɑnɛ nwɑ fei si Ilɑɑɔ̃ nŋu ɑkɑ̃ iyi ɑ́ jĩ iku ŋɑ. 10 Nŋui í nyɑ wɑ hɑi si iku dimi bɛɛbɛ, ɑ́ nɔ ku nyɑ wɑ mɑ́. Ntɔi, ɑ̀ wɑɑ cɔ kpɑ̃ɑɛ ɑ́ nyi ku nyɑ wɑ mɑ́. 11 Iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì wɑɑ sobi wɑ do kutɔɔ nŋɛ. Ilɑɑɔ̃ ɑ́ ɡbɑ kutɔɔ iyi inɛ nkpɔ í ce nɑ iri nwɑ, nɔ ku ce nwɑ didɔ̃ ku bɑ inɛ nkpɔ ku sɑɑbuɛ nɑ iri nwɑ.
Pɔlu í kpɑɑsi idei ilu ku bɔɛ
12 Ide iyi í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ tɔɔò fufu wee. Idɔ nwɑ wɑ jɛ nwɑ sɛɛdɑ iyi isɛɛnɛ nwɑ í mɑ́ si wɑjui inɛi ɑndunyɑ ŋɑ, nɔ iyi í re mɔm nŋui í jɛ si wɑju nŋɛ. Kù nɔ kù jɛ do muɑfiti. Mii ŋɑu bɛ fei, hɑi bi Ilɑɑɔ̃i wɑ nɑɑ. Kù jɛ do bisii ɑmɑnɛ ŋɑ, ɑmmɑ do didɔ̃i Ilɑɑɔ̃i. 13-14 Bɛɛbɛi si tiɑ iyi ɑ̀ ce nŋɛ, ɑ kù kɔ nŋɛ mii mmu ɡɔ bii kù jɛ iyi ì cio ì ɡbɔ yɑɑseɛ ŋɑu bɛ. Si ɑjɔ iyi Lɑfɛ̃ɛ Jesu ɑ́ nyi wɑ ɑɑ kɑ yɔkɔ kɑ tɔɔ fufu nɑ iri nŋɛ. Bɛɛbɛ mɔi iŋɛ mɔ ɑɑ yɔkɔ i tɔɔ fufu ŋɑ nɑ iri nwɑ. Ì ɡbɔ yɑɑsei ideu ihɛ̃ keeke tɑ̃ ŋɑ, ɑmmɑ ǹ bi i ɡbɔ yɑɑseɛ ŋɑi mɑm mɑm.
15 Nɑ sɑɑbui ideu ihɛ̃i í jɔ̀ ǹ tɑko ǹ dɑsi idɔ n bɔ bi tu ŋɛ ku bɑ i bɑ didɔ̃ ikɔ minji ŋɑ. 16 Ǹ lɑsɑbu bii ǹ wɑ n bɔ ikpɑ ilɛi Mɑsedɔni n yɑɑ n yɛ ŋɛ, nɔ n nyi n yɛ ŋɛ mɑ́ bii ǹ wɑ n bɑɑ. Bɛɛbɛi ɑɑ sobim si isɛɛnɛm ŋɑ n bɔò ikpɑ ilɛi Zudee. 17 Si ide iyi ǹ lɑsɑbuu, idɔ minjii ǹ ce? Mɑ̀ ì wɑɑ tɑmɑɑ ŋɑ ǹ yɑ n ni ǹ wɑ n nɑɑ nɔ ɡbɑkɑ̃ n kpɑɑsi ide mɑ́ n ni n kù wɑ n nɑɑ bɛi inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ̀ yɑ cei? 18 Si bɛi ì mɑ̀ ŋɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í jɛ ilu nɑɑnɛ, ǹ bi i mɑ̀ ŋɑ iyi n ci yɑ ni, ǹ wɑ n nɑɑ nɔ n ni, n kù wɑ n nɑɑ mɑ́. 19 Ntɔ ntɔ, Jesu Kirisi ɑmɑi Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi ɑmu do Silɑsi do Timɔtee ɑ̀ wɑɑzo nŋɛu, kù nɑɑ do idɔ minji. Ammɑ í nɑɑi do ide ntɔi Ilɑɑɔ̃, 20 nɔ kuwɑ̃ ŋɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í ce fei í kɔ̃ siɛ. Nɑ nŋu nɑ sɑɑbuɛi ɑ̀ wɑɑ ni, ɑmi, ɑ̀ wɑɑ sɑɑbuò Ilɑɑɔ̃. 21 Ilɑɑɔ̃i í jɔ̀ ɑwɑɛ ŋɑ fei ɑ̀ leekĩ si Kirisi dim dim ɑjɔ. Nŋui í nɔ í cicɑ wɑ ikɑ̃. 22 Nŋui í ce si wɑ sɛɛdɑɛ iyi wɑ nyisi iyi ɑ̀ jɛ tɛɛ, nɔ í dɑ nwɑ si Hundeɛ si idɔ ku jɛ nwɑ bɛi kɑɑziɡi.
23 Ilɑɑɔ̃ í jɛ sɛɛdɑm n kù bi n bɑ ŋɛ ide ku ɡɑɑbu ku ce. Nɑ ŋɔi í ce n kù nyi wɑ Kɔrɛnti. 24 A kù bi kɑ jilɛ nŋɛ ide ɡɔ do tilɑsi si nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ si nɑ iyi í jɔ̀ ì wɑɑ leeki dim dim ŋɑ tɑ̃ si nɑɑnɛ ku dɑsiu, ɑmmɑ ɑ̀ bi kɑ ce icɛi ɑwɑɛ ŋɑ ɑjɔ kɑ mu nŋɛ inɔ didɔ̃.