Akabuu Titɔ̃i Idei Ilaaɔ Timɔtee II 1
Tiɑ minjisiɑ iyi Pɔlu í kɔɑ Timɔtee
1
Pɔlu í ce Timɔtee fɔɔ
Amui Pɔlu, woo bɛi Jesu Kirisi si idɔɔbii Ilɑɑɔ̃. Ilɑɑɔ̃ í dɑsim n sisi idei kuwɛɛ iyi í wɑ̃ò wɑ si ɑnu ɑkɑ̃ nwɑ do Jesu Kirisi.
Amui ǹ kɔɛ tiɑu ihɛ̃ wɑ Timɔtee, ɑwɔ iyi ǹ bi jiidɑ nɔ ì yɛ bɛi ɑmɑ ɑbím si kpɑ̃ɑi nɑɑnɛ ku dɑsi. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do Jesu Kirisi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ ɑ ce ɑrɑɑreɛ ɑ muuɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ.
Sɑɑbu do ɡbuɡbɑ̃ ku muɑ
Ǹ wɑ n sɑɑbu Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi ǹ wɑ n tɔɔ do idɔ hɑi nɛ tɑɑle si bɛi bɑlɑm ŋɑ ɑ̀ tɑko ɑ̀ ce wo. Wɑɑti kɑ̃mɑ fei ǹ yɑ n mɑɑ n sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ nɑ iriɛ, nɔ dɑsɑ̃ò idũ fei ǹ yɑ n mɑɑ n ye ɡiɡiɛ si kutɔɔm. Ǹ wɑ n ye ɡiɡii kukpɑtɑɛ * ǹ wɑ n ye ɡiɡii kukpɑtɑɛ Timɔtee í kpɑtɑi wo si wɑɑti iyi Pɔlu wɑ nɛ. Ammɑ Pɔlu wɑ bi ku nɑɑ ku yɔɔ mɑ́ ku bɑ inɔ ku fɔ nŋɑu ku kpɑ iri., nŋui í jɔ̀ ǹ bi ku yɛɛ ntɔ ntɔ ku bɑ inɔ didɔ̃m nɔu ku kɔ̃. Ǹ wɑ n ye ɡiɡii nɑɑnɛ ku dɑsi hɑi nɛ muɑfiti iyi ì nɛ. Dimiɛi ɑyiɛ Loisi do iyeɛ Enisi ɑ̀ nɛu. Ǹ mɑ̀ kɑm kɑm iyi ɑwɔ mɔ ì nɔɔ. Ŋɔi í jɔ̀ ǹ wɑ n yeɛ ɡiɡi iyi í sĩɑ i ce icɛ do ɑmuɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í muɛɛ si wɑɑti iyi ǹ leɛ ɑwɔ si iriu, domi Hunde iyi Ilɑɑɔ̃ í mu nwɑ kɑɑ jɔ̀ kɑ ce njo, ɑmmɑ í yɑ jɔ̀ kɑ nɛ ɡbuɡbɑ̃i do kubi do ɑrɑ ku mu.
Nɑ nŋu, mɑɑ̀ ti i ce ɑnyɔi sɛɛdɑi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ ku jɛ, nɔ i mɑɑ̀ yɑ ce ɑnyɔi ɑmu tɑkɑm, ɑmu iyi ǹ wɑ ile piisɔ̃ɔ nɑ iriɛ. Ammɑ jɔ̀ i jɛsi ɑwɑɛ kɑ yɛ ijuukpɑ̃ ɑjɔ nɑ irii lɑɑbɑɑu jiidɑu nɔ i mɑɑ nɛò ɡbuɡbɑ̃ iyi Ilɑɑɔ̃ í muɛɛ. Nŋui í fɑɑbɑ wɑ nɔ í kpe wɑ kɑ jɛ inɛɛ ŋɑ. Kù jɛ nɑ icɛ nwɑ ŋɑ iyi ɑ̀ ce, ɑmmɑ si nɑ iyi í jɔ̀ nŋu tɑkɑɛ í bi bɛɛbɛi nɑ didɔ̃ɛ. Didɔ̃ɛu í jilɛ nwɑi hɑi tɑko tɑko nɑ ɑnu ɑkɑ̃ nwɑ iyi ɑ̀ ce do Jesu Kirisi. 10 Nsɛi, kunɑɑi woo Fɑɑbɑ nwɑ Jesu Kirisii í nyisi wɑ didɔ̃u. Jesu Kirisiui í kpɑ irii ɡbuɡbɑ̃i iku nɔ í nyisi wɑ kuwɛɛ iyi ci yɑ tɑ̃ nɑ sɑɑbui lɑɑbɑɑu jiidɑu.
11 Ilɑɑɔ̃i í jɔ̀ ǹ jɛ woo bɛ do woo kɔsi cio ku bɑ n sisiɑ inɛ ŋɑ lɑɑbɑɑu jiidɑu. 12 Ŋɔi í jɔ̀ ǹ wɑ n yɛ ijuukpɑ̃u ihɛ̃. Ammɑ ɑnyɔ kù wɑɑ muum, domi ǹ mɑ̀ inɛ iyi ǹ dɑsi nɑɑnɛ ǹ nɔ ǹ mɑ̀ kɑm kɑm iyi í nɛ ɡbuɡbɑ̃ ku mɑɑ mu ide iyi í jɔ̀ɔm nɔu hee ɑjɔu koo toò wɑ. 13 Ide ntɔu iyi ǹ sisiɛ, muu do nɑɑnɛ jiidɑ do kubi iyi ɑ̀ nɛ si ɑnu ɑkɑ̃ nwɑ do Jesu Kirisi. 14 Ide jiidɑ iyi ɑ̀ dɑɛ si ɑwɔ, muu do ɡbuɡbɑ̃i Hundei Ilɑɑɔ̃ iyi í wɑ si wɑ.
15 Awɔ tɑkɑɛ ì mɑ̀ iyi inɛi Azii ŋɑu fei ɑ̀ fũ sim ɑwɔ. Si inɔ nŋɑ bɛi Fijɛli do Hɛɛmɔjɛni ɑ̀ wɑ. 16 Ilɑɑɔ̃ kú ce ɑrɑɑrei nyɑɑnzei Onɛzifɔɔ domi í muum ɡbuɡbɑ̃ isɛ fɛɛfɛlo. Kù nɔ kù ce bɑɑ ɑnyɔi iyi ǹ wɑ piisɔ̃ɔ. 17 Iyi í to wɑ Romu mɔm i dɛdɛɛm nii do inɔ ɑkɑ̃ hee í koo í yɛm. 18 Nɔ Lɑfɛ̃ɛ ku jɔ̀ Ilɑɑɔ̃ ku ce ɑrɑɑreɛ si ɑjɔi kiitiu. Awɔ tɑkɑɛ ì mɑ̀ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ icɛ iyi í ceem Efɛɛzu.
Woo jɑbu jiidɑi Jesu Kirisi

*1:4 ǹ wɑ n ye ɡiɡii kukpɑtɑɛ Timɔtee í kpɑtɑi wo si wɑɑti iyi Pɔlu wɑ nɛ. Ammɑ Pɔlu wɑ bi ku nɑɑ ku yɔɔ mɑ́ ku bɑ inɔ ku fɔ nŋɑu ku kpɑ iri.