Akabuu Titɔ̃i Idei Ilaaɔ Woo Bɛ Ŋɑ 1
Icɛi Woo Bɛ Ŋɑ
1
À ceɑ Woo bɛ ŋɑu kuwɑ̃i Hundei Ilɑɑɔ̃
Bɑɑkɔɔm, Teofili,
Si tiɑ sintem ǹ kɔ mii iyi Jesu í ce do cio iyi í yɑ mɑɑ kɔɑ inɛ ŋɑ si fei hɑi sinteɛ, hee í koo í to ɑjɔ iyi Ilɑɑɔ̃ í soo lele. Hee ku mɑɑ nɛ, inɛ ŋɑ iyi í cicɑ wo ɑ̀ jɛ woo bɛ ŋɑu, í bɑ ŋɑ ide ku fɔ do ɡbuɡbɑ̃i Hundei Ilɑɑɔ̃ í sɔ̃ ŋɑ bɛi ɑɑ ce. Si ɑnyii ikuɛ í nyisi ŋɑ ɑrɑɛ si ɑfei ɑjɔ ciiji isɛ fɛɛfɛlo ku jɛ nŋɑ sɛɛdɑ iyi kù nɛ sikɑ sikɑ iyi nŋu í wɛɛ. À yɔɔ nɔ í ce nŋɑ fɑɑjii bommɑi Ilɑɑɔ̃. Ajɔ nŋu ɡɔ, si bɛi Jesu do mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ wɑ inyɑ ɑkɑ̃ í sɔ̃ ŋɑ í ni, i mɑɑ̀ tekĩ hɑi Zeruzɑlɛmu ŋɑ, ɑmmɑ i deɡbe ɑmuɑ iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í wɑ̃ò ŋɛu, ɑmuɑ iyi ǹ tɑko ǹ sɔ̃ ŋɛ ideɛu. Zɑ̃ɑ nŋu, inyii í dɑsi ŋɛ wo, ɑmmɑ si ɑjɔ minjiu ihɛ̃ ɑɑ dɑ nŋɛ si Hundei Ilɑɑɔ̃.
Jesu í nyi lelei Aɔ̃
Ŋɔi woo bɛ ŋɑ iyi ɑŋɑò Jesu ŋɑ ɑ̀ wɑ inyɑ ɑkɑ̃u ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, Lɑfɛ̃ɛ, bɛbɛii ɑɑ teese i jilɛ bommɑi Izirɛli? Ŋɔi Jesu í jɛ nŋɑ í ni, kù jɛ bɑɑ nŋɛ i mɑ̀ ɑjɔu wɑlɑkɔ i mɑ̀ yɑɑse bɛi mii ŋɑu bɛ ɑ́ nɑ ku ce ŋɑ. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑi í jilɛ iyi bɛ ŋɑ do yiikoɛ. Ammɑ ɑɑ bɑ ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ wɑɑti iyi Hundei Ilɑɑɔ̃ ɑ́ nɑɑ si ŋɛ. Aɑ jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑm ŋɑ si ilui Zeruzɑlɛmu, do si ilɛi Zudee fei, do si ilɛi Sɑmɑri hee ku bɔ do kɔɔi ɑndunyɑ fei. Iyi Jesu í fɔ ideu í tɑ̃, ŋɔi ɑ̀ wɑɑ cɔɔ nɔ ɑ̀ bɑ wee Ilɑɑɔ̃ í soo ikpɑ lele nɔ kudũi ijĩ ɡɔ í jɔ̀ ɑ kù yɔɔ mɑ́.
10 Wɑɑti iyi ɑ̀ wɑɑ cɔɔ wɑ nɛ ikpɑ lelei Aɔ̃, ŋɔi ɡbɑkɑ̃ ɑ̀ yɛ woo dɑsi ibɔ fũfũ minji ɡɔ ŋɑ bɛ ɑ̀ wɑɑ leekĩ kɔkɔ nŋɑ. 11 Ŋɔi inɛ ŋɑu ɑ̀ ni, iŋɛ inɛi Gɑlilee ŋɑ, nɑ mii í ce ì leekĩ ì wɑɑ cɔ lele ŋɑ. Jesuu bɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í so ikpɑ lele hɑi bi tu ŋɛu ɑ́ nyi wɑ mɑ́ do yɑɑse bɛi ì yɔɔ í nɛò leleu ŋɑ.
Nsũi Zudɑsi
12 Iyi inɛ ŋɑu ɑ̀ fɔ bɛɛbɛ ɑ̀ tɑ̃, ŋɔi woo bɛ ŋɑu ɑ̀ sindɑ wɑ hɑi iri kutɑi Olivie bii ɑ̀ wɑu ɑ̀ nyi wɑ Zeruzɑlɛmu. Iri kutɑu í wɑ kɔkɔi iluu zɑkɑi kilo ɑkɑ̃. 13 Iyi ɑ̀ to Zeruzɑlɛmu ŋɔi ɑ̀ ɡũ lelei ile ku kpɛkɛ bii ɑ̀ yɑ mɑɑ wɑu. Aŋɑ iyi ɑ̀ tɔtɔɔ bɛu wee, Piɛɛ do Zɑ̃ɑ, do Zɑɑki, do Anderee, do Filipu, do Tomɑɑ, do Bɑɑtelemi, do Mɑtie, do Zɑɑki ɑmɑi Alifee, do Simɔɔ iyi í yɑ jɑbuɑ ilɛɛ do Zudu ɑmɑi Zɑɑki. 14 Do ɑnu ɑkɑ̃i inɛ ŋɑu fei ɑ̀ yɑ tɔtɔɔ ɑ mɑɑ ce kutɔɔ do himmɑ, ɑŋɑ do ifɔi Jesu ŋɑ do Mɑɑri iyeɛ do inɑɑbo ɡɔ ŋɑ mɑ́.
15 Ajɔ nŋu ɡɔ woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑu ɑ̀ tɔtɔɔ mɑ́. Kukpɔ nŋɑ í to zɑkɑi ɑmɑnɛ cifɑ. Ŋɔi Piɛɛ í dede í leekĩ si ɑnini nŋɑ í ni, 16 iŋɛ kpɑɑsim ŋɑ, Hundei Ilɑɑɔ̃i í jɔ̀ Dɑvidi í fɔ idei Zudɑsi wo, nŋu iyi í cuɑɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ mu Jesuu, nɔ ideu kù nɛ bɛi ɑ́ ce iyi kù ce. 17 Zudɑsiui í tɑko í jɛ inɛ ɑkɑ̃ nwɑ wo, nŋu mɔ í yɑ dɑsi icɛ nwɑ ɑwɔ.
18 Fiɑ iyi í bɑ nɑ lɑɑlɔ iyi í ceu í rɑò iko ɡɔ. Ŋɔi í cuku, iriɛ í tɑko í to ilɛ nɔ inɔɛ í lɑ, ifũɛ fei í fitɑ. 19 Ŋɔi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ Zeruzɑlɛmu fei ɑ̀ ɡbɔ ideu. Nɑ ŋɔi í jɔ̀ do fee nŋɑ ɑ̀ wɑɑ kpe ikou Akedɑmɑ, wɑɑtɔ Ikoi njɛ̀.
20 Ideɛ iyi ɑ̀ kɔ si tiɑi iri kukɔ̃u wee.
A jɔ̀ ideɛu ku kpɔò bommɑ.
Inɛ ɡɔ ku mɑɑ̀ bubɑ bɛ mɑ́.
Nɔ ɑ̀ kɔɔ mɑ́ ɑ̀ ni,
A jɔ̀ inɛ ɡɔ ku jɛ nsũɛ si icɛu.
21-22 Debɛi, kɑ dɑsi inɛ ɡɔ si inɔ nwɑ ku jɛ nsũi Zudɑsiu. Nɔ í ɡbe lɑfɛ̃ɛ ku jɛ inɛ iyi í yɛ kujĩi Lɑfɛ̃ɛ Jesu hɑi si bɑlɛ bɛi ɑwɑ mɔ. Nɔ lɑfɛ̃ɛ ku jɛ inɛ ɑkɑ̃i inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ bɑ wɑ kuwɛɛ ɑjɔ si wɑɑti kɑ̃mɑ fei iyi Jesu í wɛɛ do ɑwɑ si ɑndunyɑu ihɛ̃, hɑi wɑɑti iyi Zɑ̃ɑ í dɑsiɛ inyi hee í koo í bɔ lele. 23 Ŋɔi ɑ̀ cicɑ ɑmɑnɛ minji ɡɔ ŋɑ, irii inɛ ɑkɑ̃i Zozɛfu iyi ɑ̀ yɑ kpe Bɑɑsɑbɑ, wɑlɑkɔ Zusitu, inɛ minjisiɑu mɔ Mɑtiɑsi. 24 Ŋɔi ɑ̀ ce kutɔɔ ɑ̀ ni, Lɑfɛ̃ɛ, ɑwɔ iyi ì mɑ̀ idɔi inɛ fei, nyisi wɑ inɛ iyi ì cicɑ. Si inɔi mɔcɔ minjiɛ ŋɑu ihɛ̃ 25 nyisi wɑ inɛ iyi ì bi ku jɛ nsũi Zudɑsi si icɛi woo bɛ ŋɑu, icɛ iyi Zudɑsi í jɔ̀ nɔ í koo í lɔ tenɡi bii í jɔ ɑ̀ dɑsiɛ. 26 Ŋɔi ɑ̀ tɑ nŋɑ kpɑsɑ. Nɔ kpɑsɑu í so Mɑtiɑsi. Ŋɔi ɑ̀ dɑsiɛ si inɔi woo bɛ mɑɑtɑkɑ̃ ŋɑu.