Tiɑ iyi Pɔlu í ceɑ inɛi Kolosee ŋɑ
1
Í ce ŋɑ fɔɔ
Amui Pɔlu, woo bɛi Jesu Kirisi nɑ idɔɔbii Ilɑɑɔ̃, ɑmu do Timɔtee inɛ nwɑ, ɑ̀ ce ŋɛ fɔɔ, iŋɛ inɛ nwɑ ilu nɑɑnɛ ŋɑ iyi Kirisi í cicɑ ì jɛ tɛɛ ŋɑ si ilui Kolosee bɛ. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ ku mu nŋɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ.
Pɔlu wɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ nɑ iri nŋɑ
3-4 Hɑi wɑɑti iyi ɑ̀ ɡbɔ bɛi ì dɑsi Jesu Kirisi nɑɑnɛ ŋɑ, do bɛi ì bi woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ fei, ɑ̀ yɑ kɑ mɑɑ ce nŋɛ kutɔɔi wɑɑti kɑ̃mɑ fei, kɑ mɑɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ Bɑɑi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi. Wɑɑti iyi idei lɑɑbɑɑu jiidɑ iyi í jɛ ntɔu í sinti to wɑ bi tu ŋɛ, ɑ̀ jɔ̀ ì mɑ̀ kpɑ̃ɑ ku cɔ iyi ì nɛ ŋɑ. Si bɛɛbɛ, nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ do kubi nŋɛ fei, si kpɑ̃ɑ ku cɔ iyi ɑ̀ jilɛ nŋɛ ikpɑ leleui í wɑ. Lɑɑbɑɑu jiidɑu wɑ fɑnɡɑɑ bii fei nɔ wɑ nɑɑò kuwee wɑ si ɑndunyɑ fei. Nɔ í lɑ wɑ kɔ̃ɔsi si bɛi í ce bi tu ŋɛu hɑi wɑɑti iyi ì ɡbɔ idei didɔ̃i Ilɑɑɔ̃u ŋɑ nɔ ì mɑ̀ bɛi í yɛ ŋɑ do ntɔ. Epɑfɑɑsi, woo ce icɛ bɑɑkɔɔ nwɑ, nŋui í kɔ nŋɛ si. Wɑ ce icɛ nɑ ɑrɑnfɑ̃ɑni nŋɛ, nŋu iyi í jɛ ilu nɑɑnɛ woo ce icɛi Kirisi. Nŋui í sɔ̃ wɑ kubi iyi Hundei Ilɑɑɔ̃ í mu nŋɛ.
Nɑ nŋu, hɑi wɑɑti iyi ɑ̀ ɡbɔ lɑɑbɑɑu nŋɛ, wɑɑti kɑ̃mɑ fei ɑ̀ yɑ kɑ mɑɑ ce nŋɛ kutɔɔi. À wɑɑ tɔɔ Ilɑɑɔ̃ ku jɔ̀ Hundeɛ ku mu nŋɛ bisi do lɑɑkɑi ku bɑ i mɑ̀ idɔɔbiɛ ŋɑ mɑm mɑm. 10 Bɛɛbɛi isɛɛnɛ nŋɛ ŋɑ ɑ́ jɔ ti inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ ti Lɑfɛ̃ɛ, nɔ wɑɑti kɑ̃mɑ fei i yɑ ce iyi ɑ́ dɔ̃ɑɑ si ŋɑ. Nɔ i yɑ ce icɛ jiidɑ ikɑ̃ ikɑ̃ fei ŋɑ, nɔ Ilɑɑɔ̃ kumɑ̀ nŋɛ ku kɔ̃ɔsi. 11 À wɑɑ tɔɔ Ilɑɑɔ̃ ku mu nŋɛ ɡbuɡbɑ̃ si mii fei do sɑɑbui ɡbuɡbɑ̃i yiikoɛ ku bɑ i yɔkɔ temuɑ si mii fei ŋɑ, nɔ i yɑ mɑɑ leekĩ dim dim ŋɑ. 12 I yɑ mɑɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do inɔ didɔ̃ ŋɑ, nŋu iyi í jɔ̀ ì nɛ ikpɛ̃ si tubu iyi í jilɛɑ woo dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ si inyɑ kumɑ́. 13 Do ntɔi í nyɑ wɑ hɑi si ɑwɔ ɡbuɡbɑ̃i ilu kuku nɔ í bubɑ wɑ si bommɑi ɑmɑɛ iyi í bi. 14 Do sɑɑbui ɑmɑui í yɑ wɑ nɔ í kpɑ idei dulum du wɑ.
Yɑɑsei Jesu tɑkɑɛ do icɛɛ
15 Inɛ ɡɔ kɑɑ yɔkɔ ku yɛ Ilɑɑɔ̃. Ammɑ Kirisi ɑmɑɛu Ilɑɑɔ̃i, nɔ ɑ̀ yɔɔ, í nɔ í jɔɔi dee dee. Kirisiu í wɛɛi hɑi wɑɑti iyi ɑ kù tɑkɑ ɑndunyɑ. 16 Nŋui í tɑkɑ mii fei, nɔ mii fei í wɛɛi nɑ iriɛ. Nɑ sɑɑbuɛi Ilɑɑɔ̃ í tɑkɑò mii fei iyi í wɑ lele do ilɛ. Mii ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ yɛ do iyi ɑ kù wɑɑ yɛ fei, nŋui í tɑkɑ ŋɑ. Hɑi ilɑɑlui lele ŋɑ do ilu iri ŋɑ do ilu yiiko ŋɑ do ilu ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ fei icɛi ɑwɔɛi. 17 Kirisi njɛ í wɛɛ tɑ̃ ɑ̀ bɛi ɑ̀ tɑkɑ mii fei. Do ɡbuɡbɑ̃ɛi í jɔ̀ mii fei í wɑ si ɑɡbɛɛ. 18 Iɡbɛɛ í yɛi bɛi ɑrɑ, nɔ nŋu mɔi í jɛ iri. Nŋui í jɛ icui kuwɛɛ, nɔ nŋu mɔi í tɑko í jĩ hɑi si bɑlɛ, ku bɑ ku jɛ sinte si mii fei. 19 Ilɑɑɔ̃ í bi nŋu ku wɑ si ɑmɑi nŋu mɑm mɑm. 20 Bɛɛbɛ mɔi í bi inɛi ɑndunyɑ fei ku dɔ̃ do nŋu, hɑi mii iyi í wɑ ilɛ hee do iyi í wɑ lele fei. Í ce nŋu bɛi si wɑɑti iyi Amɑɛ í ku nɔ í nikɑ̃ njɛɛ si ɑntɑi jĩi ku ɡɑɑuu nɔ í nɑɑò lɑɑkɑi ku sũ wɑ.
21 Iŋɛ mɔ, bɑɑ do iyi ì jĩò Ilɑɑɔ̃ ŋɑ wo, nɔ lɑsɑbu lɑɑlɔ nŋɛ do kuce lɑɑlɔ nŋɛ ŋɑ ɑ̀ jɔ̀ ì jɛ mbɛɛɛ ŋɑ, 22 do nŋu fei, nsɛi Ilɑɑɔ̃ í jɔ̀ ì dɔ̃ do nŋu ŋɑ. Í ce nŋu bɛi si wɑɑti iyi í jɔ̀ Amɑɛu í so ɑrɑi ɑmɑnɛ ku bɑ ku ku, ku bɑ i nɑɑ i leekĩ si wɑjuɛ ŋɑ hɑi nɛ dulum, riisi do tɑɑle ɡɔ ku mɑɑ̀ wɑ si. 23 Ammɑ í ɡbe i temuɑ ŋɑ si nɑɑnɛ ku dɑsi i leekĩ si dim dim ŋɑ. Nɔ si bɛi ì ɡbɔ lɑɑbɑɑu jiidɑu ŋɑ iyi ɑ̀ sisiɑ inɛi ɑndunyɑ fei, i mɑɑ̀ ti i jɔ̀ ɑ sindɑ ŋɛ hɑi si kpɑ̃ɑ ku cɔ iyi wɑ jilɛ nŋɛ. Lɑɑbɑɑu jiidɑu, ɑmu Pɔlu, ɑmui ǹ jɛ woo ce icɛɛ.
Icɛ iyi ɑ̀ dɑsi Pɔlu nɑ irii iɡbɛi inɛi Jesu ŋɑ
24 Nsɛi ǹ yɑ n nɛ inɔ didɔ̃ si ijuukpɑ̃ iyi ǹ wɑ n yɛ nɑ iri nŋɛ. Nɔ mii iyi í ɡɑiziɑ si wɑhɑlɑ ŋɑ iyi Kirisi í nɛ ku yɛ, * mii iyi í ɡɑiziɑ si wɑhɑlɑ ŋɑ iyi Kirisi í nɛ ku yɛ Bii Pɔlu í ni bɛɛbɛ, kù jɛ ɑ ni nɡɔɡɔ í ɡɑiziɑ iyi Kirisi kù bɑ kù ce nɑ fɑɑbɑ nwɑ. Ammɑ iɡbɛɛui wɑ bɑ wɑhɑlɑ. Nɔ bii iɡbɛu wɑ bɑ wɑhɑlɑ, nŋu iyi í jɛ iriɛu kù nɛ sikɑ kɑ̃mɑ wɑhɑlɑu ɑ́ to siɛi., ɑmui ɑn tɑmbɔɛ si ɑrɑm nɑ ɑrɑɛ iyi í jɛ iɡbɛu. 25 Nɔ Ilɑɑɔ̃ í cem woo ce icɛi iɡbɛu, si bɛi í jilɛɛm nɑ iri nŋɛ, ku bɑ n sisi ideɛ mɑm mɑm. 26 Ideu, ɑsiii iyi í sinɡɑɑ inɛ fei hɑi ku kpɛ, ɑmmɑ nsɛi í nyisi inɛɛ ŋɑ. 27 Í nyisi ŋɑi si nɑ iyi í jɔ̀ wɑ bi ɑ mɑ̀ bɛi ɑsiii nŋu í nɛ bɛɛrɛ do yiiko si ɑnini dimi mmu ŋɑ. Asiiu wee. Kirisi í wɑ si ŋɛ, nɔ wɑ mu nŋɛ kpɑ̃ɑ ku cɔ iyi iŋɛ mɔ ɑɑ bɑ ikpɛ̃ si ɑmboei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. 28 Idei Kirisii ɑ̀ wɑɑ sisi, nɔ ɑ̀ wɑɑ sɔ̃ inɛ fei ku ce lɑɑkɑi, nɔ ɑ̀ kɔ ŋɑ si cioɛ do bisi bɑɑ yoomɑ fei. À wɑɑ ce bɛɛbɛi ku bɑ inɛ fei ku jĩɑ si ɑnu ɑkɑ̃ɛ do Kirisi kɑ bɛi kɑ tusɛ ŋɑ bi Ilɑɑɔ̃. 29 Nɑ ŋɔi í jɔ̀ ǹ wɑ n ce icɛ do kookɑɑi ǹ wɑ n jɑbu do ɡbuɡbɑ̃i Kirisi iyi wɑ ce icɛ sim.

*1:24 mii iyi í ɡɑiziɑ si wɑhɑlɑ ŋɑ iyi Kirisi í nɛ ku yɛ Bii Pɔlu í ni bɛɛbɛ, kù jɛ ɑ ni nɡɔɡɔ í ɡɑiziɑ iyi Kirisi kù bɑ kù ce nɑ fɑɑbɑ nwɑ. Ammɑ iɡbɛɛui wɑ bɑ wɑhɑlɑ. Nɔ bii iɡbɛu wɑ bɑ wɑhɑlɑ, nŋu iyi í jɛ iriɛu kù nɛ sikɑ kɑ̃mɑ wɑhɑlɑu ɑ́ to siɛi.