Tiɑ iyi Pɔlu í kɔɑ Filemɔɔ
1
Pɔlu í ce Filemɔɔ fɔɔ
Amu Pɔlu iyi ǹ wɑ piisɔ̃ɔ nɑ irii Jesu Kirisi, ɑmu do Timɔtee inɛ nwɑ ɑ̀ ceɛ tiɑu ihɛ̃ wɑi Filemɔɔ, ɑwɔ bɑɑkɔɔ nwɑ do minjisiɑ nwɑ si icɛu. Nɔ ɑ̀ ce inɛi iɡbɛi Jesu ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ tɔtɔɔ kpɑsɛ̃ɛu fɔɔ do wecĩ nwɑ Apiɑ, do Aɑsipu, nŋu iyi wɑ bɑ wɑ ku jɑbu. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ do Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi ɑ mu nŋɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ.
Kubii Filemɔɔ do nɑɑnɛ ku dɑsiɛ
Wɑɑti iyi ǹ wɑ n ce kutɔɔ fei ǹ yɑ n ye ɡiɡiɛi nɔ ǹ yɑ n sɑɑbu Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛm nɑ iriɛ, domi ǹ wɑ n ɡbɔ bɑɑui nɑɑnɛɛ iyi ì dɑsi Lɑfɛ̃ɛ Jesu do bɛi ì bi woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ fei. Ǹ wɑ n tɔɔ Ilɑɑɔ̃ ku jɔ̀ ɑnu ɑkɑ̃ iyi ɑwɑɛ ŋɑ ɑ̀ nɛ nɑ nɑɑnɛ ku dɑsiu ku jɔ̀ i mɑ̀ mii jiidɑ iyi ɑ̀ nɛ si kpɑ̃ɑi Kirisi fei. Bɑɑkɔɔm, kubiɛu í muum ɡbuɡbɑ̃ ntɔ ntɔ do inɔ didɔ̃ nlɑ nlɑ, domi ì wɑɑ tũ inɔi inɛi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ.
Pɔlu wɑ tɔɔɑ Onezimu suuru
Nɑ nŋu, bɑɑ do iyi ǹ nɛ kpɑ̃ɑ nɑ irii Kirisi iyi ɑn tilɑsiɛ i ce iyi í sĩɑ, do nŋu fei, nɑ kubii í jɔ̀ ǹ wɑ n tɔɔɛ suuru. Amu Pɔlu, ɑmu iyi ǹ jɛ mɔkɔ nɡbo, nɔ wee nsɛi ǹ wɑ piisɔ̃ɔ nɑ irii Jesu Kirisi, 10 ǹ wɑ n tɔɔɛ suurui nɑ irii Onezimu, nŋu iyi í jɛ bɛi ɑmɑm iyi ǹ bí si kpɑ̃ɑi nɑɑnɛ ku dɑsi si ile piisɔ̃ɔ ihɛ̃. 11 Tɑko wo kù sobiɛ jiidɑ, ɑmmɑ nsɛi í jɛ sobi nlɑ nlɑ bi tɛɛ do bi tom.
12 Nsɛi ǹ bɔɔ wɑi bi tɛɛ, nŋu iyi ǹ bi bɛi ɑrɑi ɑmu tɑkɑm. 13 Ǹ bi ku wɑ kɔkɔm nii wo ku sobim si ɑɡbɛɛ̀ si wɑɑti iyi ǹ wɑ piisɔ̃ɔ ihɛ̃ nɑ lɑɑbɑɑu jiidɑu. 14 Ammɑ n kù bi n ce nɡɔɡɔ bii kù yeɛ, domi n kù bi i sobim do tilɑsi, bii kù jɛ do idɔɔbiɛ.
15 Á yɔkɔ ku jɛ iŋɛò Onezimu ì fɛɛfɛ njɛ ŋɑi wo si wɑɑti keekeu ku bɑ i nɑɑ i nɔɔ do ɑjɔ fei. 16 Kɑɑ nyi wɑ bi tɛɛ bɑɑ bɛi ɑru nŋu ɑkɑ̃ mɑ́, ɑmmɑ í re ɑru. Á nyi wɑi bɛi bɑɑkɔɔ jiidɑɛ. Ǹ nɛ kubiɛ ntɔ ntɔ, nɔ í sĩɑ titɛɛ ku re, domi kù jɛ ɑruɛ nŋu ɑkɑ̃, í jɛ bɑɑkɔɔɛ si kpɑ̃ɑi Kirisi mɑ́.
17 Nɑ nŋu, bii ì wɑɑ kɑm bɛi kpɑɑsiɛ, ɡbɑ nŋu mɔ bɛi ɑɑ ɡbɑ ɑmu tɑkɑm. 18 Bii ì rɑrɑɛ, wɑlɑkɔ bii wɑ mu ɡbeseɛ, sindoɛ si irim. 19 Wee, ǹ wɑ n kɔ iyi ihɛ̃ do ɑwɔi ɑmu tɑkɑm, ɑmu Pɔlu, ɑn sɑ̃ɑɛ fei ndɛɛ. Bɑɑ bii n kù fɔɔ, ɑwɔ tɑkɑɛ ì mɑ̀ iyi ì wɑɑ mu ɡbesem nɑ kuwɛɛɛ iyi ì bɑ. 20 Nɑ nŋu, ɑwɔ inɛm, ǹ wɑ n tɔɔɛ i ceem didɔ̃u bɛ nɑ irii Lɑfɛ̃ɛ. Tũ inɔm si kpɑ̃ɑi Kirisi.
21 Ǹ ceɛ tiɑu ihɛ̃ wɑi si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ wɑ n nɑɑnɛɛ iyi ɑɑ jirimɑ ide iyi ǹ wɑ n fɔu, nɔ ǹ mɑ̀ kɑm kɑm ɑɑ ce ku re bɑɑ iyi ǹ wɑ n tɔɔɛu. 22 Mii ɑkɑ̃i í ɡbe, ceem sɔɔlui ile bii ɑn nɑɑ n wɑ, domi ǹ wɑ n cɔ kpɑ̃ɑ iyi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ nɑ ku sindoom wɑ bi tu ŋɛ mɑ́ nɑ sɑɑbui kutɔɔ nŋɛ.
Sukudɔ̃ ku tɔɔ
23 Epɑfɑɑsi, ɑwɑò inɛ iyi ɑ wɑ ile piisɔ̃ɔ nɑ irii Jesu Kirisiu, í ni n ceɛ fɔɔ. 24 Bɛɛbɛ mɔi woo bɑm icɛ ku ce ŋɑ, Mɑɑku do Aritɑɑki do Demɑsi do Luku, ɑŋɑ fei ɑ̀ ceɛ fɔɔ.
25 Didɔ̃i Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi ku wɑ si ŋɛ.