Akabuu Titɔ̃i Idei Ilaaɔ Titee 1
Tiɑ iyi Pɔlu í kɔɑ Titee
1
Pɔlu í ce Titee fɔɔ
Amui Pɔlu, woo ce icɛi Ilɑɑɔ̃ do woo bɛi Jesu Kirisi, ɑmui ǹ kɔ tiɑu wɑ. À bɛm nii n koo n sobi inɛ ŋɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu ku bɑ ɑ dɑsiɛ nɑɑnɛ, nɔ ɑ mɑ̀ ntɔu si ɡɑ̃mɛi kpɑ̃ɑi nɑɑnɛ ku dɑsi nwɑ. Iyi bɛi ɑ́ jɔ̀ ɑ mɑɑ cɔ kpɑ̃ɑi kuwɛɛ hɑi tɑ̃. Ilɑɑɔ̃ ci yɑ sɔ ibo. Nɔ bɑɑ hɑi kù tɑkɑi ɑndunyɑ í ce kuwɑ̃i kuwɛɛ hɑi tɑ̃. Nɔ nsɛi, si ɑwɑɑti iyi í jilɛu, í jɔ̀ ideɛu í fitɑ. Ideui í dɑɑm si ɑwɔ n wɑɑzoɛ si bɛi í jilɛɛm, nŋu iyi í jɛ Ilɑɑɔ̃ woo fɑɑbɑ nwɑ.
Amu Pɔlu ǹ wɑ n ceɛ tiɑu ihɛ̃ wɑi, Titee. Si bɛi do sɑɑbum nii ì dɑsiò Jesu nɑɑnɛ bɛi ɑmu mɔ, nŋui í jɔ̀ ì jɛ ɑmɑ ɑbím. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do Jesu Kirisi woo fɑɑbɑ nwɑ ɑ muuɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ɑkɑ̃.
Icɛ iyi Pɔlu í dɑsi Titee Kɛrɛti
Ǹ jɔ̀ɛ Kɛrɛti bɛi ku bɑ i teese ide ŋɑ iyi í ɡbeu, nɔ i cicɑ inɛ nɡbo ŋɑ si iɡbɛi inɛi Jesu ŋɑ si ilu ŋɑu fei si bɛi ǹ sɔ̃ɛu. Inɛ iyi ɑ́ jɛ inɛ nɡboi iɡbɛu í ɡbe ku jɛ inɛ iyi kù nɛ tɑɑle ɡɔ, iyi í nɛ ɑbo ɑkɑ̃ leɡe leɡe nɔ ɑmɑɛ ŋɑ ɑ̀ jɛ woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ. Ku mɑɑ̀ jɛ ɑ mɑɑ sɔ iri nŋɑ do dɑɑ bututu nɔ ɑ mɑɑ̀ jɛ ɑmu ŋɑ iyi ɑ ci yɑ jirimɑ inɛ. Ntɔ ntɔ, inɛ nɡboi iɡbɛu icɛi Ilɑɑɔ̃i wɑ ce. Nɑ nŋu í ɡbe ku jɛ hɑi nɛ tɑɑle. Kù sĩɑ ku jɛ ilu fɑɑu, wɑlɑkɔ ilu idɔɔkɔ̃, wɑlɑkɔ woo mɔ ɑtɛ̃, wɑlɑkɔ ɑ̀ bi ijɑ, wɑlɑkɔ inɛ iyi wɑ bi ku bɑ fiɑ do bisi lɑɑlɔ. Ammɑ í ɡbe ku jɛ inɛ iyi í yɑ yɑɑɛ inɛ njoo ŋɑ, nɔ ku yɑ bi mii jiidɑ ku ce. Nɔ ku jɛ inɛ iyi í mɑ̀ ɑrɑɛ. Ku jɛ inɛ dee dee do inɛ kumɑ́ nɔ ku yɑ sɑku. Í ɡbe ku mɑɑ mu ide iyi í nɛ nɑɑnɛu dim dim si bɛi ɑ̀ kɔɑɑ si. Bɛɛbɛi ɑ́ yɔkɔ ku muɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbe ɡbuɡbɑ̃ nɔ ku tusɛ nŋɑ yɑɑsei cio jiidɑ nɔ ku kɑ̃miɑ woo jɑ̃ ide ŋɑ.
10 Ǹ wɑ n fɔ bɛɛbɛi domi inɛ nkpɔi í wɑ si iɡbɛu iyi ɑ kù wɑɑ jirimɑ inɛ nɡbo ŋɑu, inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ dɑsi inɛ ŋɑ iju dũdũ do ide nfe. Si inɔ nŋɑ, Zuifu ŋɑ iyi ɑ̀ dɑsi Jesu nɑɑnɛu, ɑŋɑ mɔm nii ɑ̀ re. 11 Í ɡbe ɑ ɡɑnji ŋɑ, domi ɑ̀ wɑɑ bitɑndi nyɑɑnze nkpɔ si bɛi ɑ̀ yɑ mɑɑ cio nŋɑ mii iyi kù jɔ. À yɑ mɑɑ ce bɛɛbɛi ku bɑ ɑ bɑò fiɑ do bisi lɑɑlɔ. 12 Inɛi Kɛrɛti ɡɔ tɑkɑɛ iyi í jɛ woo sisi idei iwɛ̃ nŋɑ í ni, wɑɑti kɑ̃mɑ fei inɛi Kɛrɛti ŋɑ woo sɔ ibo ŋɑi, nɔ ɑ̀ ɡɑɑbu bɛi iŋɑi sɑko ŋɑ, ilu ikɑ ŋɑi, lɑsɑbu nŋɑ fei si kpɑ̃ɑi ijɛi í wɑ. 13 Nɔ ide iyi í fɔu ntɔi. Nɑ nŋu, sɔ̃ ŋɑ ide do kuɡɑɑbu ku bɑ ɑ leekĩ dim dim si kpɑ̃ɑi nɑɑnɛ ku dɑsi, 14 nɔ ɑ mɑɑ̀ nɑ ɑ too si ɑlɑ́i Zuifu ŋɑu, wɑlɑkɔ woodɑi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ yɑɑ hɑi si kpɑ̃ɑi ntɔ. 15 Mii fei í mɑ́i bi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ mɑ́, ɑmmɑ nkɑ̃mɑ ci yɑ mɑ́ bi ilu riisi ŋɑ do hɑi dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ, domi lɑsɑbu nŋɑ do idɔ nŋɑ fei í nɛ riisi. 16 À wɑɑ fɔ do ɡɛlɛ ɑ̀ ni ɑŋɑ ɑ̀ mɑ̀ Ilɑɑɔ̃, ɑmmɑ kookoosu nŋɑ wɑ jɑ̃ ŋɑ ide. À jɛ inɛ lɑɑlɔ do woo kɔ̀ ide ŋɑ, ɑ kɑɑ yɔkɔ ɑ ce mii jiidɑ kɑ̃mɑ mɑ́.