16
Tá ndítaca jiu̱hún ña̱ jasá na̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús
Ta viti cúni̱ ndicani i̱ nu̱ ndo̱ ndá quia̱hva ndítahan caja ndó tá jánditaca ndó jiu̱hún ña̱ jasá ndo̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Jerusalén. Xíní ñúhú caja ndó tá quia̱hva na̱jána̱ha̱ i̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu estado Galacia. Ña̱ ndítahan caja ndó quéa̱: tá in in domingo xíní ñúhú tavá xóo ndó táhan jiu̱hún ña̱ sácú ini ndó jasá ndo̱ ja̱tá ña̱ na̱ndiquehe ndó sa̱há chuun na̱caja ndó. A̱ cándati toho ndó ja̱nda̱ quia̱hva ná sa̱a̱ i̱ ja̱n jáchi̱ xíní ñúhú jánditaca cuéé ndó ña̱. Ta ca̱xi mé ndó ndá na̱ cúni̱ ndó cañehe jiu̱hún ja̱n ñuu Jerusalén. Ta tá ná xi̱nu̱ co̱o i̱ ja̱n chindahá i̱ na̱ ña̱ ná cu̱hu̱n ñehe na jiu̱hún ñuu cán. Ta chindahá i̱ in carta xi̱hi̱n ná ña̱ ná quia̱hva na ña̱ xi̱hín jiu̱hún ja̱n nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu mé cán. Ta tá cúni̱ Ndióxi̱ já cu̱hu̱n ri ye̱he̱ va xi̱hín na̱ ja̱n a̱nda̱ ñuu Jerusalén.
Sácú ini Pablo cu̱hu̱n da̱ coto nihni da na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu java ga̱ ñuu
Sa̱a̱ i̱ coto nihni i̱ ndo̱hó cúni̱. Joo jihna ñúhú ya̱ha i̱ coto nihni i̱ na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu estado Macedonia. Ta a̱nda̱ jáví sa̱a̱ i̱ ñuu Corinto ja̱n. Ta tá cúni̱ Ndióxi̱ cando̱o nahá chá i̱ xi̱hi̱n ndo̱. Á tá co̱ó ta coo i̱ níí tiempo vi̱xi xi̱hi̱n ndó ja̱n. Ta tá sa̱ ná quee e̱ cu̱hu̱n i̱ inga ñuu já cuu chindeé ndó ye̱he̱. Co̱ cúni̱ toho i̱ coto nihni númí i̱ ndo̱hó. Ña̱ cúni̱ quéa̱ cando̱o tóo i̱ coo nahá chá i̱ xi̱hi̱n ndo̱ ja̱n tá cúni̱ Ndióxi̱. Joo cando̱o tóo i̱ coo i̱ ñuu Efeso yóho ja̱nda̱ quia̱hva ná ya̱ha vicó Pentecostés. Jáchi̱ mé a̱ nda̱a̱ núná nu̱ú i̱ cája chúun i̱ cuéntá Ndióxi̱ yóho jáchi̱ cua̱há ndiva̱ha na ndíquehe va̱ha na tu̱hun Ndióxi̱ va̱tí ndúu cua̱há na̱ co̱ cúní ye̱he̱ sa̱há chuun cája i̱ yóho.
10 Tá ná xi̱nu̱ co̱o Timoteo nu̱ ndúu ndó ñuu Corinto ja̱n, ndítahan ndiquehe va̱ha ndó da̱ já ná caji̱i̱ íní da̱ coo da xi̱hi̱n ndo̱. Jáchi̱ cája chúun da̱ cuéntá Jesucristo, xitoho í tá quia̱hva cája chúun ye̱he̱. 11 A̱ cándají ndó da̱. Ña̱ ndítahan caja ndó quéa̱ chindeé ndó da̱ já ná coo va̱ha ini da quixi da nu̱ú i̱. Jáchi̱ ye̱he̱ xi̱hín java ga̱ na̱ cúú cuéntá Jesús ndáti nde̱ xi̱nu̱ co̱o da nu̱ ndúu nde̱ yóho.
12 Ta viti cúni̱ ndicani loho i̱ nu̱ ndó sa̱há ñaní, da̱ naní Apolos. Mí i̱ na̱xi̱ca̱ ta̱hví ndiva̱ha i̱ nu̱ dá ña̱ ná sa̱a̱ da̱ xi̱hín java ga̱ na̱ cúú cuéntá Jesús coto nihni da ndo̱hó. Joo co̱ cúni̱ da̱ caja da ña̱ viti. Cája i̱ cuéntá tá ná nu̱ná nu̱ dá já sa̱a̱ da̱ coto nihni da ndo̱hó.
Ndínda̱yí Pablo na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Corinto
13 Cuéntá va̱ha coo ndó. Xíní ñúhú ndacú coo ini ndó jáchi̱ cándeé ini ndó Jesús. A̱ yíhví toho ndó. Canduu nda̱cú ndó íchi̱ cuéntá Jesús. 14 Xíní ñúhú caja ndó tócó ndihi ña̱ha sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini ndó ñani táhan ndó.
15 Cande̱hé ndo̱ ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Sa̱ xíni̱ va̱ha ndó sa̱há na̱ vehe Estéfanas, mé na̱ nu̱ cuítí na̱ndi̱hvi íchi̱ cuéntá Jesús estado Acaya. Sa̱ na̱ndiquia̱hva na mé ná chindeé na̱ na̱ cúú cuéntá Jesús. 16 Ña̱ cúni̱ ca̱ca̱ i̱ nu̱ ndo̱ cúú ña̱ ná cuni jo̱ho ndó ña̱ sáhndá na̱ cán nu̱ ndó caja ndó. Ta xíní ñúhú caja ndó tá quia̱hva cúni̱ ndihi na̱ cán jáchi̱ chíndeé na̱ ña̱yivi ta cája chúun va̱ha na cuéntá Jesús. 17 Cáji̱i̱ ini i̱ jáchi̱ na̱xi̱nu̱ co̱o Estéfanas xi̱hín Fortunato xi̱hi̱n Acaico nu̱ íin i̱ ta na̱chindeé na̱ ye̱he̱. Ta va̱tí a̱ cu̱ú quixi mé ndó nu̱ú i̱ 18 joo na̱ yóho sáhan na tu̱hun ndéé ini i̱ xi̱hín ña̱ha cuéntá Ndióxi̱ tá quia̱hva na̱caja na xi̱hi̱n mé ndó. Mé a̱ nda̱a̱ ndítahan nu̱ yo̱ caja cáhnu í na̱ cája tátu̱hun na̱ yóho.
19 Na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu estado Asia chindahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ta jári Aquila xi̱hi̱n Priscila chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ta jári na̱ cúú cuéntá Jesús tácá cája cáhnu Ndióxi̱ vehe na̱ cán chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó. 20 Tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu chóho chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ta xíní ñúhú ca̱ha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n táhan ndó ta tatí yúhu̱ táhan ndó ta yi̱i̱ caja ndó ña̱.
21 Ye̱he̱ cúú Pablo ta xi̱hi̱n ndáha̱ mí i̱ cáhyí i̱ ña̱ yóho nu̱ ndó ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo ndó.
22 Ta ndá na̱ co̱ quíhvi̱ ini Jesucristo já ná cu̱hu̱n cháhan ja̱ta̱ ná. Cama chá ná quixi Jesucristo, xitoho í.
23 Ña̱ cúni̱ quéa̱ ná caja cua̱ha̱ Jesucristo, xitoho í ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱. 24 Quíhvi̱ ini i̱ tócó ndihi ndó jáchi̱ tócó ndihí cúú yó cuéntá Jesucristo, xitoho í. Já ná coo.