Cártá na̱ca̱hyí Pedro nu̱ cuítí
1
Cáha̱n Ndióxi̱ Pedro xi̱hín na̱ cúú cuéntá Jesús
Ye̱he̱ cúú Pedro ta cúú u̱ in apóstol cuéntá Jesucristo. Ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo ndó, na̱ na̱ca̱xi mé á jáchi̱ cúú ndó na̱ tóho̱ ñuu ja̱n sa̱há ña̱ na̱taxí ña̱yivi ndo̱hó ñuu ndó. Ta viti na̱ndicui̱ta nuu ndó ndúu ndó estado Ponto xi̱hi̱n estado Galacia xi̱hi̱n estado Capadocia xi̱hi̱n estado Asia xi̱hi̱n estado Bitinia. Cúú ndó na̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱, tátá yo̱ jáchi̱ ja̱nda̱ sa̱ha̱ na̱sacu ini mé á caja já xi̱hi̱n ndo̱. Ta xi̱hi̱n ínima̱ yi̱i̱ mé á na̱ndaja ndo̱hó ña̱ ná nduu ndó cuéntá mé á já ná caja ndó ña̱ sáhndá a̱ nu̱ ndó caja ndó. Ta na̱ca̱xi a ndo̱hó já ná ndivií ndo̱ xi̱hín ni̱i̱ Jesucristo. Ná caja cua̱há ndiva̱ha Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱ ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha ndiva̱ha ini ndó.
Jáca̱cu Ndióxi̱ ña̱yivi
Ná caja cáhnu yó Ndióxi̱, mé á cúú tátá Jesucristo, xitoho í jáchi̱ táhnda̱ ndiva̱ha ini mé á sa̱ha̱ yo̱ ta na̱caja ña̱ tácú yó cuéntá mé á viti. Já na̱caja jáchi̱ na̱nditacu tucu Jesucristo ta mé a̱ nda̱a̱ cánda̱a̱ va̱ha iní ña̱ jáxi̱nu̱ co̱o Ndióxi̱ tu̱hun a na̱sa̱ha̱n nu̱ yo̱. Ta na̱sacu ini a quia̱hva cua̱há ndiva̱ha ña̱ va̱ha íin indiví cán nu̱ ndo̱. Mé ña̱ va̱ha íin cán a̱ cu̱ú ndihi sa̱há ta ni co̱ íchi̱ a̱ ta a̱ cáyatá toho ña̱. Ta na̱sacu va̱ha Ndióxi̱ mé ña̱ va̱ha íin indiví cán a̱nda̱ tandaa qui̱ví sa̱a̱ ndó cán. Cándeé ini ndó Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ xi̱hín ndée̱ mé á chindeé a̱ ndo̱hó nu̱ú ña̱ i̱hvi̱ va̱xi nu̱ ndo̱ a̱nda̱ xi̱nu̱ co̱o qui̱vi̱ nu̱ ndíhí. Ja̱nda̱ jáví cuni ndó ndá quia̱hva jáca̱cu a ndo̱hó.
Ña̱ cán quéa̱ ndítahan nu̱ ndó caji̱i̱ ndiva̱ha ini ndó viti va̱tí va̱xi qui̱vi̱ ndoho ini ndó sa̱há tondóhó quixi nu̱ ndo̱. Tá ná candeé cáhnu ini ndó Ndióxi̱ cúú á tátu̱hun jiu̱hu̱n cuáán. Ta tá quia̱hva cája in da̱ta̱a tá jáya̱ha da jiu̱hu̱n cuáán nu̱ ñuhú cáyi̱ ña̱ xíto ndojó da̱ ña̱ quia̱hva já cája ri Ndióxi̱ coto ndojó a̱ ndo̱hó ña̱ ná na̱ha̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cándeé cáhnu ini ndó mé á. Ta ndíya̱hvi chága̱ ña̱ cándeé ini ndó mé á a̱ ju̱ú ga̱ jiu̱hu̱n cuáán, ña̱ ndihi sa̱ha̱. Ña̱ cán quéa̱ tá ná quixi tucu Jesucristo já ca̱ha̱n va̱ha mé á sa̱há ña̱ na̱caja ndó ta já ndaja cáhnu a ndo̱hó jáchi̱ na̱candeé ini ndó mé á.
Quíhvi̱ ini ndó Jesucristo ta cándeé ini ndó a̱ va̱tí a̱ ñáha cuni ndó a̱. Ña̱ cán quéa̱ na̱ca̱an ndó cáji̱i̱ ini ndó ta ña̱ yóho cúú á ña̱ cáhnu ndiva̱ha nu̱ mé á. Ta ni co̱ ñéhe ndó tu̱hun ndá quia̱hva ndicani ndó ña̱ yóho nu̱ú ña̱yivi. Cáji̱i̱ ini ndó jáchi̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ jáca̱cu Ndióxi̱ ndo̱hó sa̱há ña̱ cándeé ini ndó mé á.
10 A̱nda̱ sa̱nahá ndiva̱ha na̱jáya̱ha na̱ profeta tu̱hun na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n ná nu̱ú ña̱yivi. Ta cáchí na̱ ña̱ va̱xi qui̱vi̱ caja cua̱há Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ña̱yivi ña̱ jáca̱cu a na̱ nu̱ú cua̱chi na. Ta va̱tí na̱jácuaha na tu̱hun mé á joo co̱ó na̱canda̱a̱ ini na ndaja caja Ndióxi̱ jáca̱cu a ña̱yivi. 11 Ta ñúhu ínima̱ yi̱i̱ Jesucristo ini ínima̱ na̱ profeta ta na̱caja mé á ña̱ ná ca̱hyí na̱ nu̱ú tutu ña̱ na̱ca̱ha̱n mé á xi̱hi̱n ná. Ta na̱ca̱hyí na̱ ña̱ va̱xi qui̱vi̱ ndoho ndiva̱ha ini Jesucristo joo tá na̱ndihi já ndicáhnu ndiva̱ha mé á. Ta na̱nducú na̱ cán canda̱a̱ ini na yo cacuu Jesucristo ta ndá tiempo cacu a. 12 Na̱caja Ndióxi̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini na̱ profeta ña̱ a̱ yáha ya̱chi̱ toho ña̱ na̱ca̱hyí na̱ nu̱ú tutu jáchi̱ cacuu a ña̱ coo tiempo va̱xi chí nu̱u̱. Jáchi̱ sa̱ha̱ mé ndó na̱ca̱hyí na̱ ña̱ nu̱ú tutu ta java ña̱yivi sa̱ na̱ca̱xi tu̱hun na mé tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ Jesucristo nu̱ ndo̱. Ta na̱chindahá Ndióxi̱ mé ínima̱ yi̱i̱ mé á ña̱ ná quixi a indiví ta na̱chindeé a̱ na̱ ña̱ ná ca̱ha̱n na̱ tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ Jesucristo nu̱ ndó. Ta ja̱nda̱ mé táto̱ Ndióxi̱ cúni̱ na̱ canda̱a̱ ini na ña̱ yóho.
Ndítahan nu̱ yo̱ caja í tá quia̱hva cája Ndióxi̱
13 Ña̱ cán quéa̱ caja tia̱hva ndó xíní túni̱ ndo̱ ña̱ ná caja ndó ña̱ cúni̱ Ndióxi̱. Ca̱hnu̱ ndó xíní túni̱ ndo̱ ta coo tia̱hva ndó candati ndó ná jáxi̱nu̱ co̱o Ndióxi̱ tu̱hun a ña̱ caja cua̱ha̱ mé á ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱ tá ná xi̱nu̱ qui̱ví quixi tucu Jesucristo. 14 A̱ cácuu ndó ña̱yivi sáá ini jáchi̱ cúú ndó ja̱hyi Ndióxi̱. Co̱ ndítahan ga̱ cája ndó ña̱ núu ña̱ na̱xi̱ca̱ ini ndó caja ndó tá cáma̱ní canda̱a̱ ini ndó tu̱hun Ndióxi̱. 15 Ña̱ ndítahan caja ndó quéa̱ caja ndó ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ xi̱hín ndinuhu ini ndó já ná cacuu ndó ña̱yivi yi̱i̱. Jáchi̱ Ndióxi̱, mé á na̱ca̱xi ndo̱hó cúú á ña̱ yi̱i̱. 16 Jáchi̱ já cáchí tu̱hun Ndióxi̱: “Ndítahan cacuu ndó ña̱yivi yi̱i̱ jáchi̱ ye̱he̱ cúú u̱ Ndióxi̱ yi̱i̱.”
17 Ta tá ná cachi ndó “tátá Ndióxi̱” já ndítahan caja cáhnu ndó a̱ nani ndúu ndó ñuyíví yóho. Jáchi̱ mé á cája vií a̱ sa̱há ña̱ cája in in ña̱yivi ta co̱ sáhní toho a mé á ndá ña̱yivi cúú ná. In nu̱ú cája mé á xi̱hín ndihi na. 18 Jáchi̱ mé Ndióxi̱ na̱jáca̱cu a ndo̱hó nu̱ú ndihi ña̱ núu na̱caja ndó sa̱nahá. Ta ña̱ yóho cúú ña̱ na̱catia̱hva ndó na̱caja tásáhnu jícó ndo̱. Ta sa̱ cánda̱a̱ va̱ha ini ndó ña̱ co̱ó na̱cha̱hvi Jesucristo sa̱há cua̱chi ndó ja̱n xi̱hín jiu̱hu̱n cuáán á xi̱hi̱n jiu̱hu̱n cúxú, ña̱ ndihi sa̱ha̱. 19 Ña̱ na̱caja mé á quéa̱ na̱cha̱hvi a sa̱há cua̱chi ndó xi̱hín ni̱i̱ mé á, dó ya̱hvi ndiva̱ha. Na̱xi̱ta̱ do̱ cán tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱ va̱tí co̱ó na̱caja mé á cua̱chi. Na̱jo̱co̱ a̱ mé á nu̱ Ndióxi̱ sa̱há cua̱chí tá quia̱hva na̱sa̱caja ña̱yivi tá na̱jo̱co̱ na̱ in ndicachi vií nu̱ Ndióxi̱ sa̱nahá sa̱há cua̱chi na. 20 Tá cáma̱ni̱ ca̱va̱ sáhá sa̱ha̱ ñuyíví já na̱sacu ini Ndióxi̱ quivi Jesucristo sa̱há cua̱chi ña̱yivi. Tá na̱xi̱nu̱ tiempo já na̱quixi a ñuyíví ña̱ ná chindeé a̱ ndo̱hó. 21 Xi̱hín ña̱ na̱caja Jesucristo cándeé ini ndó Ndióxi̱ viti, mé á na̱jánditacu a Jesús ta na̱caja cáhnu ndiva̱ha Ndióxi̱ Jesús. Sa̱há ña̱ na̱caja Ndióxi̱ cándeé ini ndó mé á ta ndáti ndó xi̱nu̱ qui̱vi̱ quia̱hva mé á ña̱ va̱ha, ña̱ íin indiví nu̱ ndó.
22 Ta viti na̱casáhá ndo̱ cája ndó ña̱ nda̱a̱ já na̱ndaja vií ndó ínima̱ ndo̱ ña̱ ná qui̱hvi̱ ini ndó na̱ cúú cuéntá Jesús. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíní ñúhú qui̱hvi̱ ini ndó na̱ xi̱hín ndinuhu ini ndó. 23 Cúú á tátu̱hun na̱cacu tucu ndó joo a̱ ju̱ú ña̱yivi na̱caja ña̱ na̱cacu tucu ndó. Jáchi̱ cúú á sa̱há ña̱ cándeé ini ndó tu̱hun Ndióxi̱, ña̱ co̱ ndíhi sa̱ha̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ cúú á tátu̱hun na̱cacu tucu ndó na̱caja tu̱hun Ndióxi̱. 24 Jáchi̱ já cáchí tu̱hun Ndióxi̱:
Tócó ndihi ña̱yivi cúú ná tátu̱hun yu̱cu̱ cuíi̱ ña̱ cáa yúcu̱ ña̱ ndíhi ya̱chi̱ sa̱ha̱.
Ta tócó ndihi ña̱ náhnu cája na cúú á tátu̱hun in ita cánúu nu̱ú yu̱cu̱ cán.
Jáchi̱ mé yu̱cu̱ cán i̱chi̱ a̱ ta ndicava ita nu̱ á ta quia̱hva já ndíhi ri sa̱há ña̱ cája na̱ cán.
25 Joo tu̱hun Ndióxi̱, xitoho í a̱ ndíhi sa̱há a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
Ta mé tu̱hun yóho cúú á ña̱ sa̱ na̱ca̱xi tu̱hun i̱ xi̱hi̱n ndo̱. Ta cúú á tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesucristo.