2
Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱sacu ini i̱ ña̱ ná a̱ cúhu̱n tucu u̱ coto nihni i̱ ndo̱hó já ná a̱ cácuéha̱ ini ndó. Jáchi̱ tá ná jácacuéha̱ ye̱he̱ ini ndó a̱ cúu caja ndó jácaji̱i̱ ndó ini i̱ jáchi̱ mé ndó cúú na̱ jácaji̱i̱ ini i̱. Joo ndaja caja ndó jácaji̱i̱ ndó ini i̱ tá sa̱ na̱jácacuéha̱ i̱ ini ndó. A̱ cu̱ú caja ndó ña̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱ca̱hyí i̱ in carta ña̱ na̱chindahá i̱ nu̱ ndo̱ cán jáchi̱ co̱ cúni̱ xi̱nu̱ i̱ ja̱n ta jácacuéha̱ ndó ini i̱ sa̱há ña̱ cája ndó. Jáchi̱ ndítahan jácaji̱i̱ ndó ini i̱ nani íin i̱ xi̱hi̱n ndo̱. Jáchi̱ xíni̱ va̱ha i̱ ña̱ tá cáji̱i̱ ini i̱ já cáji̱i̱ ini ri ndóhó va. Joo nani na̱ca̱hyí i̱ mé carta cán já na̱casáhá táhvi̱ ini i̱ ta ndícani ini i̱ ja̱nda̱ quia̱hva na̱casáhá sácu u̱. Co̱ó na̱ca̱hyí i̱ ña̱ sa̱há ña̱ cúni̱ ña̱ ná cata̱ti ini ndó xi̱hi̱n á joo cúni̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini ndó ndá quia̱hva quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ ndo̱hó.
Ndítahan caja cáhnu ini na̱ ndúu ñuu Corinto sa̱há in da̱ na̱caja cua̱chi
Ta mé da̱ na̱caja cuéha̱ ini i̱ cán co̱ó na̱caja cuéha̱ da̱ ini in túhún ye̱he̱ tá na̱caja da cua̱chi. Joo cúú á tátu̱hun na̱caja cuéha̱ ri da ini ndihi ndó. Cáha̱n i̱ ña̱ yóho̱ xi̱hi̱n ndo̱ ña̱ ná a̱ jána̱ni ndiva̱ha ndó da̱. Jáchi̱ cua̱ha̱ ndó sa̱ na̱jána̱ni ndó da̱ cán. Va̱ti̱ já va caja xíxi ndó xi̱hi̱n dá. Ndáhví da̱. Ña̱ ndítahan caja ndó quéa̱ caja cáhnu ini ndó sa̱ha̱ dá viti ta quia̱hva ndó tu̱hun ndeé ini da jáchi̱ a̱ ju̱ú tia̱hva náá cacuéha̱ ini da xi̱hín ña̱ cája ndó xi̱hi̱n dá. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíca̱ ta̱hví tucu u̱ nu̱ ndo̱ ña̱ ná jána̱ha̱ ndó nu̱ dá ña̱ mé a̱ nda̱a̱ quíhvi̱ ini ndó da̱. Sa̱ na̱ca̱hyí vi̱ in carta nu̱ ndo̱ nu̱ ndícani i̱ sa̱há ña̱ yóho. Na̱ca̱hyí i̱ ña̱ sa̱há ña̱ na̱sacu ini i̱ coto ndojó i̱ ndo̱hó á mé a̱ nda̱a̱ táhyí cája ndó tá íin na̱cachi i̱ xi̱hi̱n ndo̱. 10 Ña̱ cán quéa̱ ndá na̱ ná caja cáhnu ini ndó sa̱ha̱ já caja cáhnu ri ini ye̱he̱ va sa̱ha̱ ná. Ta tá íin in ña̱ha ndítahan caja cáhnu ini i̱ sa̱ha̱ já quéa̱ cája i̱ ña̱ sa̱ha̱ mé ndó. Ta sánde̱hé cáxí Jesucristo ña̱ cája i̱. 11 Jáchi̱ tá ná a̱ cája í ña̱ já quéa̱ cándeé tiñáhá sa̱cua̱ha̱ xi̱hi̱n yo̱ jáchi̱ sa̱ xíni̱ va̱ha í ña̱ cúni̱ rí jándahvi rí ña̱yivi.
Ndícani ini Pablo nani íin da ñuu Troas
12 Tá na̱xi̱nu̱ co̱o i̱ ñuu Troas ña̱ ca̱xi tu̱hun i̱ tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ Jesucristo já na̱nu̱ná nu̱ú i̱ caja chúun va̱ha i̱ cuéntá mé á cúú xitoho í. 13 Joo co̱ó na̱sahi̱in va̱ha ini i̱ jáchi̱ co̱ó na̱ñe̱hé e̱ ñaní Tito. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱ndinda̱yí i̱ ñaní, na̱ ndúu ñuu Troas já na̱quee e̱ cua̱ha̱n i̱ chí estado Macedonia ndinducú u̱ da̱.
Sáhan Jesucristo ndée̱ á nu̱ yó quee va̱ha í
14 Ndíquia̱hva i̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo quée va̱ha í níí tiempo. Tá quia̱hva ndícui̱ta nuu in jíco̱ támi sáha̱n quia̱hva já ndícui̱ta nuu tu̱hun Ndióxi̱ cája nde̱ já quéa̱ ná cuu canda̱a̱ ini ña̱yivi tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ Jesucristo. 15 Jáchi̱ mí cúú yó tátu̱hun ju̱sa va̱ha ña̱ támi sáha̱n ña̱ jóco̱ Jesucristo nu̱ Ndióxi̱. Ta ndícui̱ta nuu a tañu na̱ jáca̱cu Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cándeé ini na mé á. Ta jári ndícui̱ta nuu a tañu na̱ cu̱hu̱n indayá sa̱há ña̱ co̱ó na̱candúsa na mé á. 16 Mí cúú yó tátu̱hun ju̱sa támi sáha̱n nu̱ú na̱ sa̱ cánda̱a̱ ini tu̱hun Ndióxi̱ jáchi̱ xíni̱ na̱ ñéhe yó tu̱hun ña̱ cuu jáca̱cu ínima̱ ná. Ta nu̱ú na̱ co̱ xíni̱ tu̱hun Ndióxi̱ cúú yó tátu̱hun in ña̱ quini ndiva̱ha sáha̱n jáchi̱ cu̱hu̱n na̱ indayá. Ndá na̱ cúú caja jáxi̱nu̱ ini ña̱yivi, da̱ já. 17 Jáchi̱ xíni̱ Ndióxi̱ ña̱ mé nde̱ co̱ xíca nuu nde̱ cáha̱n nde̱ tu̱hun Ndióxi̱ sa̱há jiu̱hún ta co̱ jáma nde̱ ña̱ tá quia̱hva cája cua̱há ña̱yivi. Ña̱ cája nde̱ quéa̱ cáha̱n nde̱ xi̱hín ña̱yivi xi̱hín ndinuhu ini nde̱ ña̱ sáhan Ndióxi̱ nu̱ú nde̱ ca̱ha̱n nde̱. Jáchi̱ mé nde̱ cúú nde̱ na̱ na̱chindahá Ndióxi̱ ta cája chúun nde̱ sa̱ha̱ Jesucristo.