4
Va̱xi qui̱vi̱ quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho cacomí a̱ cuéntá sa̱há yo̱ ta mé já caja vií a̱ sa̱há na̱ tácú xi̱hín sa̱há na̱ sa̱ na̱xi̱hi̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ nu̱ Ndióxi̱ xi̱hín nu̱ú Jesucristo, xitoho í sáhndá i̱ chuun nu̱ mún, Timoteo ña̱ ná coo tia̱hvún ca̱hu̱n tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ú ña̱yivi níí tiempo tá núná nu̱ún á tá co̱ó. Ta ndítahan nu̱u̱n cavún ji̱ní na̱ cája cua̱chi ta jáca̱hún na̱ ña̱ ná caja na ña̱ cúni̱ Ndióxi̱. Ta ndítahan quia̱hvún tu̱hun ndeé ini na. Ta vií vií jána̱hún tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ ná níí tiempo. Jáchi̱ va̱xi qui̱vi̱ tá a̱ cándúsa ga̱ ña̱yivi cuni jo̱ho na tu̱hun ña̱ nda̱a̱. Joo ndi̱hi ini na nducú cua̱há na̱ maestro, da̱ jána̱ha̱ ña̱ xíca̱ ini mé ná taa jo̱ho na. Ta a̱ cándúsa na taa jo̱ho na ña̱ nda̱a̱ jáchi̱ cáji̱i̱ chága̱ ini na taa jo̱ho na ña̱ tu̱hún cuéntá ña̱yivi ñuyíví. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ sáhndá i̱ chuun nu̱ mún, Timoteo ña̱ ná cañehe va̱hún quia̱hva xi̱hín ña̱ cajún. Ta quia̱hva ndeé inún tá ná ndoho inún. Ca̱xi tu̱hún tu̱hun va̱ha sa̱há Jesús nu̱ú ña̱yivi xi̱hín ndinuhu inún. Ta xíní ñúhú jáxi̱nu̱ co̱ún tócó ndihi chuun na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ nu̱u̱n cajún.
Sa̱ íin tia̱hva i̱ jo̱co̱ i̱ mí i̱ nu̱ Ndióxi̱. Sa̱ xíni̱ vi̱ ña̱ sa̱ na̱cayati qui̱ví quivi vi̱. Na̱caja chúun va̱ha i̱ cuéntá Ndióxi̱ tátu̱hun cája chúun va̱ha in soldado nu̱ jefe da̱. Na̱jáxi̱nu̱ co̱o ndihi i̱ chuun na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ nu̱ú i̱ tátu̱hun cája in da̱ xínu tá sa̱ na̱quee va̱ha da. Ta na̱ndi̱co̱ cáhnu i̱ íchi̱ ña̱ cándeé ini i̱ Jesús. Ta viti ndáti i̱ casa̱a̱ qui̱vi̱ caja vií Jesucristo, xitoho í sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱yivi. Mé tiempo cán ndiquehe e̱ ña̱ quia̱hva mé á nu̱ú i̱ sa̱há ña̱ na̱caja i̱ ña̱ nda̱a̱. Ta quia̱hva já caja Jesucristo, mé á cúú ña̱ nda̱a̱ xi̱hín java ga̱ ña̱yivi, mé na̱ cáji̱i̱ ini ndáti na casa̱a̱ qui̱ví quixi tucu a ñuyíví.
Cáha̱n Pablo cuéntá mé da̱ viti
Ndi̱hi inún quixi camún coto nihnún ye̱he̱. 10 Na̱jándicoo Demas ye̱he̱ jáchi̱ na̱catóó chága̱ da̱ ña̱ha ñuyíví yóho ta cua̱ha̱n da̱ ñuu Tesalónica viti. Ta na̱quee Crescente cua̱ha̱n da̱ estado Galacia ta já na̱quee Tito cua̱ha̱n da̱ chí estado Dalmacia. 11 In túhún Lucas íin da xi̱hín i̱. Ndinducún Marcos ná quixi da xu̱hu̱n tá ná quisún yóho jáchi̱ cuu chindeé va̱ha da ye̱he̱ xi̱hín chuun cája i̱ yóho. 12 Sa̱ na̱chindahá i̱ Tiquico ñuu Efeso. 13 Tá ná quisún yóho cajún ña̱ma̱ni̱ cañehún cotó ndeé e̱ ña̱ na̱jándicoo i̱ ñuu Troas vehe Carpo. Ta jári libro va cañehún ña̱ quisún yóho. Ta a̱ ndíndójún cañehún níi̱ quíti̱ ña̱ na̱ca̱hyí i̱ nu̱u̱n.
14 Á co̱ ndícu̱hu̱n inún Alejandro, da̱ cája chúun cáni̱ ca̱a. Cua̱há ndiva̱ha ña̱ núu na̱caja da xi̱hín i̱ joo va̱xi qui̱vi̱ tá cha̱hvi da sa̱há, caja Jesucristo, xitoho í. 15 Cuéntá coún xi̱hi̱n dá jáchi̱ cándají ndiva̱ha da tu̱hun Ndióxi̱, ña̱ jána̱ha̱ yó nu̱ú ña̱yivi.
16 Tá na̱ndiquehe e̱ sa̱há i̱ nu̱ cuítí nu̱ú na̱ jutixia ni in ña̱yivi co̱ó na̱chindeé ye̱he̱. Tócó ndihi na na̱jándicoo na ye̱he̱. Ná caja cáhnu ini Ndióxi̱ sa̱há ña̱ na̱caja na̱ cán. 17 Joo Ndióxi̱ quéa̱ na̱chindeé a̱ ye̱he̱ ta na̱sa̱ha̱n ndée̱ á nu̱ú i̱ ña̱ ná cuu ca̱xi tu̱hun i̱ tu̱hun va̱ha sa̱há Jesús ná cuni jo̱ho tócó ndihi na̱ co̱ó na̱quixi chi̱chi Israel. Tá na̱chindeé Ndióxi̱ ye̱he̱ já cúú á tátu̱hun na̱ca̱cu ye̱he̱ yuhú león. 18 Ta cándeé ini i̱ ña̱ jáca̱cu a ye̱he̱ nu̱ú ndihi ña̱ núu. Ta candaa va̱ha Ndióxi̱ ye̱he̱ a̱nda̱ qui̱ví cu̱hu̱n i̱ indiví coo i̱ xi̱hi̱n mé á nu̱ cahnda Ndióxi̱ chuun a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Cóho̱ caja cáhnu í mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Já ná coo.
Ndínda̱yí Pablo na̱ cúú cuéntá Jesús
19 Chindahá i̱ Ndióxi̱ coo Prisca xi̱hín Aquila xi̱hín na̱ vehe Onesíforo. 20 Na̱cando̱o Erasto ñuu Corinto. Ta na̱cando̱o Trófimo ñuu Mileto jáchi̱ quíhvi̱ da̱. 21 Ndi̱hi inún quisún yóho tá cáma̱ni̱ xi̱nu̱ co̱o tiempo vi̱xi. Eubulo xi̱hín Pudente xi̱hín Lino xi̱hín Claudia chíndahá na̱ Ndióxi̱ coún. Ta jári ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús ñuu yóho chíndahá na̱ Ndióxi̱ coún.
22 Ná coo Jesucristo, xitoho í xu̱hu̱n. Ná caja Ndióxi̱ cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ndihi ndó.