Tu̱hun va̱ha na̱ca̱hyí Lucas sa̱há ña̱ na̱caja na̱ apóstol
1
Na̱sa̱ha̱n Jesús tu̱hun a quixi ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱
Jihna sa̱ na̱ca̱hyí i̱ in libro ña̱ ná cando̱o a nu̱ ndóhó, tá Teófilo. Mé libro cán cáha̱n ndihi a sa̱há ña̱ na̱caja Jesús ta cáha̱n ndihi a sa̱há ña̱ na̱jána̱ha̱ mé á tá na̱casáhá cája chúun a ta ja̱nda̱ tá na̱ndaa cua̱ha̱n indiví. Tá na̱sahi̱in a ñuyíví yóho ta cáma̱ni̱ cu̱hu̱n a̱ indiví já na̱ca̱xi Jesús u̱xu̱ i̱vi̱ da̱ta̱a cacuu da̱ apóstol ña̱ ná caja chúun na cuéntá mé á. Ta na̱caja ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ña̱ ná cuu jána̱ha̱ Jesús nu̱ú na̱ cán ña̱ ndítahan nu̱ ná caja na. Ta tá sa̱ na̱xi̱hi̱ Jesús ta na̱nditacu tucu a já na̱xi̱ca nuu a ñuyíví yóho ti̱xi i̱vi̱ jícó qui̱vi̱. Ta na̱na̱ha̱ mé á nu̱ú ndihi na̱ cúú apóstol já ná canda̱a̱ ini na ña̱ mé a̱ nda̱a̱ na̱nditacu tucu a. Ta na̱jána̱ha̱ nu̱ ná ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ cacomí a̱ cuéntá sa̱há ña̱yivi.
Tá cáma̱ni̱ ndaa Jesús cu̱hu̱n a indiví já na̱sahi̱in a xi̱hín na̱ apóstol já na̱sahnda mé á chuun nu̱ ná já cáchí a̱ já xi̱hi̱n ná:
—Xíní ñúhú candati ndó ñuu Jerusalén yóho a̱nda̱ quia̱hva xi̱nu̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ cañuhu a ini ínima̱ ndo̱. Jáchi̱ na̱sa̱ha̱n tátá i̱ tu̱hun a nu̱ ndo̱ ña̱ quixi ínima̱ yi̱i̱ mé á ndaca̱a̱n ini ínima̱ ndo̱ ña̱ cán quéa̱ na̱jána̱ha̱ i̱ ndo̱hó ña̱ na̱cachi mé á. Mé a̱ nda̱a̱ na̱jácandúta̱ Juan ña̱yivi xi̱hín ticui̱í joo ti̱xi chá qui̱vi̱ jándicutú Ndióxi̱ ndo̱hó xi̱hi̱n ínima̱ yi̱i̱ mé á —cáchí Jesús xi̱hi̱n ná.
Tá na̱ndaa Jesús cua̱ha̱n indiví
Ta ndaja coo tá na̱taca na̱ cán xi̱hi̱n Jesús já na̱casáhá ndáca̱ tu̱hún na̱ mé á já cáchí na̱ já xi̱hi̱n á:
—Jesús, xitoho nde̱, á viti quéa̱ quia̱hva ndó ña̱ma̱ni̱ nu̱ú nde̱, na̱ Israel cacomí nde̱ cuéntá sa̱ha̱ mé nde̱ já ná a̱ cácomí ga̱ gobierno ñuu Roma cuéntá sa̱há nde̱ —na̱cachi na xi̱hi̱n á.
A̱nda̱ já na̱nducú ñehe Jesús tu̱hun nu̱ ná já na̱cachi a já:
—Co̱ ndítahan toho nu̱ ndóhó canda̱a̱ ini ndó ndá qui̱vi̱ caja Ndióxi̱, tátá yo̱ ña̱ ja̱n. Jáchi̱ in túhún mé á cuití va quéa̱ xíni̱ a̱ ndá qui̱vi̱ ya̱ha ña̱ sáhndá mé á coo. Joo ndítahan nu̱ ndó candati ndó yóho a̱nda̱ quia̱hva ná quixi ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ cañuhu a ini ndó. Já ná nduu ndeé ini ndó ña̱ ná cuu jána̱ha̱ ndó nu̱ú ña̱yivi sa̱há i̱. A̱nda̱ já ndítahan nu̱ mé ndó ca̱ha̱n ndó sa̱há i̱ ñuu Jerusalén yóho xi̱hi̱n estado Judea xi̱hi̱n estado Samaria. A̱nda̱ já quee ndó cu̱hu̱n ndó cua̱há ñuu xícá níí cúú ñuyíví jána̱ha̱ ndó nu̱ú ña̱yivi cán sa̱ha̱ mí i̱ —na̱cachi Jesús xi̱hi̱n ná.
Tá na̱ndihi na̱ca̱ha̱n Jesús ña̱ yóho xi̱hi̱n ná ta nani sánde̱hé cáxí na̱ cán nu̱ Jesús ndíta na já na̱ndaa cua̱ha̱n indiví. Já na̱xi̱nu̱ in vi̱co̱ na̱chija̱hvi ñahá a̱ chí co̱ó na̱xini ga̱ na̱ mé á. 10 Ta nani ndíta na̱ cán sánde̱hé na̱ nu̱ú na̱ndaa Jesús cua̱ha̱n indiví já na̱ndicoto nihni na ta sa̱ ndíta i̱vi̱ ta̱a ndíxi jahmá yaa jíi̱n ná. 11 Já na̱cachi da já xi̱hi̱n ná:
—Ta̱a Galilea, ndáva̱ha sánde̱hé ndó indiví nu̱ú na̱ndaa Jesús cua̱ha̱n. Jáchi̱ tá quia̱hva na̱xini ndó na̱ndindita cua̱ha̱n indiví quia̱hva já cuni tucu ndó a̱ ndicó co̱o tucu a ñuyíví yóho —na̱cachi ndíví da̱ cán xi̱hi̱n ná.
Na̱ca̱xi na Matías caja da chuun ña̱ na̱jándacoo Judas
12 Tá na̱ndihi na̱ndaa Jesús cua̱ha̱n indiví já na̱quee na̱ apóstol yúcu̱ naní yitó olivo cán já na̱ndicó co̱o na ñuu Jerusalén. Ta mé yúcu̱ cán cándo̱o a tátu̱hun in kilómetro ja̱tá ñuu Jerusalén. 13 Tá na̱xi̱nu̱ co̱o na ñuu Jerusalén cán já na̱ndaa na vehe cánúu jícó jáchi̱ mé vehe cán na̱sa̱nduu tóo na. Tócó ndihi na̱ na̱sa̱nduu cán na̱sa̱cuu Pedro xi̱hi̱n Jacobo xi̱hi̱n Juan xi̱hi̱n Andrés xi̱hi̱n Felipe xi̱hi̱n Tomás xi̱hi̱n Bartolomé xi̱hi̱n Mateo xi̱hín Jacobo, da̱ cúú ja̱hyi Alfeo xi̱hi̱n Simón, da̱ na̱xi̱ca cuéntá cananista xi̱hi̱n Judas, da̱ cúú ñani Jacobo. 14 Níí tiempo na̱sa̱taca ndíhu̱xu̱ in na̱ yóho xi̱hín ñani Jesús xi̱hi̱n María, náná Jesús xi̱hín java ga̱ na̱ji̱hí ca̱ca̱ ta̱hví na̱ nu̱ Ndióxi̱.
15 Ta ndaja coo in qui̱vi̱ na̱taca tátu̱hun in ciento o̱co̱ na̱ cúú cuéntá Jesús. Já na̱candichi Pedro ma̱hñú na̱ cán ta já na̱cachi da já xi̱hi̱n ná:
16 —Cande̱hé ndo̱, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Na̱sahi̱in tá íin na̱cachi ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ coo. Jáchi̱ na̱caja Ndióxi̱ ña̱ ná ca̱ha̱n rey David ini tu̱hun mé á sa̱ha̱ Judas, da̱ na̱sa̱ndaca na̱ na̱tiin Jesús ñéhe na a̱ cua̱ha̱n na̱ veca̱a. 17 Mé Judas yóho na̱sa̱cuu da da̱ na̱xi̱ca xi̱hi̱n yo̱ ta na̱caja chúun da cuéntá Jesús xi̱hi̱n yo̱. 18 Joo na̱ji̱có túhún da̱ Jesús ta na̱quehe da jiu̱hún sa̱há ña̱ núu na̱caja da. Ta xi̱hín jiu̱hún cán na̱xeen da in ñúhu̱. Ta tá na̱ndihi já na̱jándicava ndayi da mé dá ta na̱nda̱ta̱ ti̱xi da chí na̱cana cuyu ndihi xiti da. 19 Tá na̱ñe̱hé ña̱yivi ñuu Jerusalén tu̱hun ña̱ sa̱ na̱xi̱hi̱ Judas cán já na̱chinúu na qui̱vi̱ mé ñúhu̱ na̱xeen da cán cananí a̱ Acéldama. Mé tu̱hun cán cúni̱ cachi a yójo̱ nu̱ú na̱xi̱ta̱ ni̱i̱ jáchi̱ cán na̱xi̱ta̱ ni̱i̱ Judas tá na̱xi̱hi̱ da̱. 20 Jáchi̱ já cáchí in Salmo ndáca̱a̱n ini libro yi̱i̱ Ndióxi̱ tá na̱ca̱ha̱n sa̱ha̱ Judas já cáchí a̱ já:
Ná cando̱o ndáha̱ vehe da,
ta ni in ña̱yivi ná a̱ cánduu ga̱ ini a.
Ta sa̱ mé cán ndáca̱a̱n inga tucu Salmo ta cáchí a̱:
Inga tucu da ná ndicojo chuun na̱sa̱ndojo da, cáchí tu̱hun Ndióxi̱.
21 A̱nda̱ já na̱cachi tucu Pedro já xi̱hi̱n ná:
—Tañu mí yóho ndúu java na̱ na̱xi̱ca nuu xi̱hi̱n yo̱ tá na̱xi̱ca í xi̱hi̱n Jesús, xitoho í nani na̱sahi̱in a ñuyíví yóho. 22 Java na̱ yóho na̱sa̱nduu na xi̱hi̱n yo̱ tá na̱jácandúta̱ Juan Jesús xi̱hín ticui̱í ta na̱sa̱nduu na xi̱hi̱n yo̱ ja̱nda̱ quia̱hva na̱ndaa Jesús cua̱ha̱n indiví. Ña̱ cán quéa̱ ndítahan nu̱ yó ca̱xí in da tañu na̱ yóho já ná caca da xi̱hi̱n yo̱ ca̱xi tu̱hun da nu̱ú ña̱yivi ña̱ na̱nditacu tucu Jesús —na̱cachi Pedro xi̱hín na̱ cán.
23 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱cana i̱vi̱ da̱ tañu ña̱yivi cán. A̱nda̱ já na̱sacu ini na ca̱xi na in da tañu ndíví da̱. In da̱ na̱cana na̱ cán na̱sananí José ta naní tucu da Barsabás ta inga tucu qui̱vi̱ dá na̱sa̱cuu Justo. Ta da̱ inga cán na̱sananí Matías. 24 A̱nda̱ já na̱xi̱ca̱ ta̱hví ndihi na̱ cán nu̱ Ndióxi̱ já na̱cachi na já:
—Tátá Ndióxi̱, sa̱ xíni̱ ndó ndía̱ cáhvi ini tócó ndihi ña̱yivi. Ña̱ cán quéa̱ caja ndó ña̱ma̱ni̱ jána̱ha̱ ndó nu̱ú nde̱ ndá da̱ cúú da̱ sa̱ na̱ca̱xi ndó 25 cacuu apóstol ña̱ ná caja da mé chuun ña̱ na̱jándacoo Judas. Mé Judas na̱caja da cua̱chi cáhnu nu̱ ndo̱ ña̱ cán quéa̱ viti íin da nu̱ ndítahan nu̱ dá coo da —na̱cachi na xi̱hi̱n Ndióxi̱.
26 A̱nda̱ já na̱sajíquí na̱ ndá da̱ cuu quee va̱ha. Na̱quee va̱ha Matías chí na̱ndique táhan da xi̱hín na̱ u̱xu̱ in apóstol cuéntá Jesús cán.