2
Cúni̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini ndó ña̱ ndúcú ndéé e̱ xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndó xi̱hín sa̱há na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Laodicea. Ta quia̱hva já ndúcú ndéé e̱ xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ a̱ ñáha cuni táhan xi̱hín i̱. Ndúcú ndéé e̱ xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ná já ná ndi̱hvi ndée̱ Ndióxi̱ ini ínima̱ na̱ ta in ná nduu na sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini táhan na. Ta xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná canda̱a̱ va̱ha ini ná ña̱ nda̱a̱ sa̱há Jesucristo, ña̱ mé a̱ nda̱a̱ ndíya̱hvi ndiva̱ha. Jáchi̱ ña̱ na̱sahi̱in je̱hé jihna na̱jána̱ha̱ Ndióxi̱ nu̱ ná viti ta ña̱ yóho cúú Jesucristo. Ta mé Jesucristo cánda̱a̱ ini a tócó ndihi ña̱ha. Cánda̱a̱ ini a ndía̱ quéa̱ ña̱ núu ta ndía̱ quéa̱ ña̱ va̱ha ta cúni̱ mé á ña̱ ná canda̱a̱ ri ini mé ví ña̱ ja̱n. Cáxi tu̱hun i̱ ña̱ yóho xi̱hi̱n ndó ná a̱ jándahvi inga na ndo̱hó jáchi̱ ndúu java na ta ndató ndiva̱ha cáha̱n na̱ joo cúú ná na̱ jándahvi ña̱yivi. Ta va̱tí co̱ íin mí i̱ xi̱hi̱n ndo̱ nu̱ ndúu ndó ja̱n joo ñúhu ini i̱ sa̱ha̱ ndo̱ níí tiempo. Ta cáji̱i̱ ini i̱ tá xíní i̱ ña̱ ndúu vií xi̱hi̱n táhan ndó. Ta cáji̱i̱ ini i̱ sánde̱hé e̱ ña̱ co̱ jándacoo ndó ña̱ cándeé ini ndó Jesucristo.
Tá na̱ndiquehe ndó íchi̱ cuéntá Jesús já na̱nduu mé á xitoho ndó. Ta viti ndítahan nu̱ ndó caca nuu ndó xi̱hi̱n á ndijáá níí qui̱vi̱. Xíní ñúhú cativi tuun ndó Jesucristo já ná quia̱hva mé á ndée̱ á nu̱ ndo̱. Xi̱hín tu̱hun Ndióxi̱ ña̱ na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndó ja̱n ndítahan candeé chága̱ ini ndó Jesucristo. Ta ná a̱ jándacoo ndó ña̱ ndíquia̱hva ndó ndixa̱hvi nu̱ mé á.
Íchi̱ sa̱á xíca í viti
Cuéntá coo ndó ná a̱ jándahvi na ndo̱hó xi̱hín ña̱ tu̱hún cúni̱ na̱ jána̱ha̱ na̱ nu̱ ndo̱. Jáchi̱ náha̱ ña̱ quíxi a nu̱ Ndióxi̱ joo cúú á ña̱ quíxi ji̱ni̱ mé va na cuití va. Ta cáha̱n na̱ sa̱há ña̱ jána̱ha̱ ña̱yivi ñuyíví ta co̱ cúú á ña̱ jána̱ha̱ Jesucristo nu̱ yo̱.
Tá quia̱hva cáa Ndióxi̱ quia̱hva já cáa Jesucristo va̱tí na̱nduu a in ña̱yivi. 10 Ta na̱ndicutú nda̱a̱ mé ndó xi̱hi̱n mé á jáchi̱ in na̱nduu ndó xi̱hín Jesucristo, mé a̱ sáhndá chuun nu̱ tócó ndihi na̱ cómí cuéntá sa̱há indiví xi̱hín ñuyíví yóho. 11 Ta sa̱há ña̱ in na̱nduu ndó xi̱hín Jesucristo sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱nduu ndó ña̱yivi cuéntá mé á ta cúú á tátu̱hun na̱chica̱a̱n Ndióxi̱ marca ndo̱hó ta co̱ cúú á tátu̱hun marca chíca̱a̱n ña̱yivi yiquí cu̱ñu na. Ña̱ cája Jesucristo quéa̱ jácaxoo a mí nu̱ú cua̱chí já quéa̱ ná a̱ cája ga̱ yó ña̱. 12 Jáchi̱ tá na̱candúta̱ ndo̱ cuéntá Jesucristo já na̱sa̱cuu a tátu̱hun na̱xi̱hi̱ ndó ta na̱ndu̱xu̱ ndó xi̱hín Jesucristo jáchi̱ na̱jándacoo ndó cua̱chi na̱caja ndó. Ta tá na̱nditacu mé á na̱sa̱cuu a tátu̱hun na̱nditacu ri mé va ndó xi̱hi̱n á sa̱há ña̱ cán quéa̱ cúú ndó ña̱yivi sa̱á viti jáchi̱ na̱candeé ini ndó ña̱ íin ndée̱ Ndióxi̱ caja ña̱ ná nditacu Jesucristo. 13 Jihna na̱sa̱cuu ndó tátu̱hun ndi̱i sa̱há cua̱há cua̱chi na̱caja ndó ta sa̱há ña̱ co̱ó na̱xeen ndó caja ndó ña̱ sáhndá Ndióxi̱. Ta na̱sa̱caja ndó tá quia̱hva cúni̱ mé va ndó jáchi̱ na̱sa̱comí cua̱chi cuéntá sa̱ha̱ ndo̱. Joo viti na̱caja Ndióxi̱ ña̱ ná ñe̱he̱ táhvi̱ ndó catacu ndó xi̱hín Jesucristo ta na̱caja cáhnu ini a sa̱ha̱ tócó ndihi cua̱chi ndó. 14 Na̱sa̱comí yo̱ cua̱chi nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ na̱quehe núu í ña̱ na̱sahnda mé á caja í. Ta ndáca̱a̱n cua̱chi ja̱ta̱ yó na̱caja ley joo na̱jándoo Ndióxi̱ cua̱chí tá na̱xi̱hi̱ Jesucristo ndi̱ca crúxu̱ sa̱ha̱ yo̱. 15 Ta tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱ já na̱quee va̱ha mé á xi̱hín tiñáhá sa̱cua̱ha̱ ta na̱quee va̱ha mé á xi̱hi̱n rí quini, rí sáhndá chuun nu̱ú ña̱yivi ñuyíví. Ta sa̱há ña̱ na̱jácacahan Jesús nu̱u̱ ri̱ nu̱ú ña̱yivi sa̱há ña̱ cán quéa̱ a̱ cu̱ú chinúu ga̱ rí cua̱chi ja̱ta̱ yó viti. Xi̱hín ña̱ na̱caja Jesucristo yóho na̱jána̱ha̱ Ndióxi̱ nu̱ yo̱ ña̱ a̱ cu̱ú ga̱ caja tiñáhá sa̱cua̱ha̱ ni in ña̱ha xo̱ho̱.
Ndítahan ndinducú yo̱ ña̱ha íin indiví
16 A̱ quéhe ndó cuéntá sa̱há ña̱yivi tá ná cande̱hé ndaa na ndo̱hó sa̱há ña̱ xíxi ndó á sa̱há ña̱ xíhi ndó. Ta ni a̱ quéhe ndó cuéntá tá sánde̱hé ndaa na ndo̱hó sa̱há ña̱ co̱ cája ndó víco̱ cája mé ná ta ni sa̱há ña̱ co̱ cája ndó víco̱ qui̱ví cája cáhnu na yo̱ó sa̱á. Ta ni a̱ quéhe ndó cuéntá tá sánde̱hé ndaa na ndo̱hó sa̱há ña̱ co̱ cája cáhnu ndó qui̱vi̱ ndíquehe ndée̱ na̱. 17 Sa̱nahá tá cáma̱ní cacu Jesucristo já na̱sahnda Ndióxi̱ chuun nu̱ú ña̱yivi ña̱ ná caja na ley Moisés joo co̱ó chuun a viti jáchi̱ sa̱ na̱jáxi̱nu̱ co̱o Jesucristo tócó ndihi ña̱ na̱sahnda ley Moisés. 18 A̱ cándúsa ndó ña̱yivi tá cáchí na̱ xi̱hi̱n ndó ña̱ cu̱hu̱n ndó indayá sa̱há ña̱ co̱ cája ndó ña̱ cáchí mé ná. Cája cáhnu na táto̱ Ndióxi̱ ta sa̱há ña̱ ja̱n ndája to̱hó ndiva̱ha na mé ná. Ta cáchí na̱ na̱ca̱ha̱n tívi Ndióxi̱ xi̱hi̱n ná sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndíñehe jícó ndiva̱ha na mé ná. Xíní túni̱ na̱ yóho cúú á xíní túni̱ ña̱yivi ñuyíví cuití va. 19 Jáchi̱ co̱ xíca tuun na̱ ja̱n xi̱hín Jesucristo, mé a̱ cúú ji̱ni̱ nu̱ mí. Mé á sáhan ndée̱ á nu̱ yo̱ cuahnu í ta jándique táhan mé á mí xi̱hi̱n á tá quia̱hva na̱sacu ini Ndióxi̱.
20 Tá na̱xi̱hi̱ Jesucristo ndi̱ca crúxu̱ já cúú á tátu̱hun na̱xi̱hi̱ ndó nu̱ú cua̱chi, jáchi̱ co̱ cómí ga̱ ña̱ha ñuyíví yóho cuéntá sa̱ha̱ ndó viti. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ co̱ ndítahan nu̱ ndó caja ndó tá quia̱hva cája ña̱yivi ñuyíví yóho. Co̱ ndítahan caja ndó ña̱ cáchí na̱ xi̱hi̱n ndo̱ tátu̱hun ña̱ yóho: 21 “A̱ tíin toho ndó ña̱ ja̱n. A̱ cáxí toho ndó ña̱ cáa. A̱ cáni ndaa ndáha̱ ndó ña̱ yóho”, cáchí na̱ xi̱hi̱n ndó. 22 Tócó ndihi ña̱ yóho ndihi sa̱ha̱. Tócó ndihi ña̱ cája na yóho cúú á ña̱ sáhndá ña̱yivi ñuyíví cuití va ta co̱ cúú á ña̱ na̱quixi nu̱ Ndióxi̱. 23 Jáchi̱ tócó ndihi ña̱ jána̱ha̱ na̱ ja̱n cúú á ña̱ quíxi ji̱ni̱ mé va na va̱tí ndáa̱ na̱ tátu̱hun na̱ ndíchí ji̱ni̱. Ta jána̱ha̱ na ña̱ ndítahan caja cáhnu ña̱yivi Ndióxi̱ xi̱hín costumbre na̱cava̱ha mé va na. Ta náha̱ na̱ tátu̱hun ña̱yivi to̱hó joo ndíñehe jícó na̱ mé ná. Ta jána̱ha̱ na̱ ña̱ xíní ñúhú jándoho í yiquí cu̱ñu í joo co̱ó sa̱ha̱ toho ña̱ yóho jáchi̱ co̱ chíndeé a̱ mí jándihi sa̱há ña̱ xíca̱ ini yiquí cu̱ñu í caja.