Carta na̱chindahá Pablo nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñundáhyi̱ Galacia
1
Chíndahá Pablo Ndióxi̱ coo na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñundáhyi̱ Galacia
Ye̱he̱ cúú Pablo, da̱ cáhyí carta yóho nu̱ ndo̱. Na̱ca̱xi Ndióxi̱ ye̱he̱ cacuu u̱ in apóstol ta a̱ ju̱ú toho ña̱yivi na̱ca̱xi ye̱he̱. Ta ni co̱ó na̱chindahá ña̱yivi ye̱he̱ jáchi̱ Jesucristo xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱, mé a̱ na̱jánditacu Jesucristo, mé a̱ cán quéa̱ na̱ca̱xi a ye̱he̱ cacuu u̱ in apóstol. Ye̱he̱ xi̱hi̱n tócó ndihi java ga̱ na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu xi̱hín i̱ yóho, chíndahá nde̱ carta yóho nu̱ ndóhó, na̱ ndúu ñundáhyi̱ cuéntá Galacia ja̱n. Ña̱ cúni̱ nde̱ quéa̱ ná caja Ndióxi̱, tátá yo̱ xi̱hín Jesucristo, xitoho í cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱ ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha ini ndó. Xíní ñúhú ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ na̱ndiquia̱hva Jesucristo mé á quivi a sa̱ha̱ cua̱chi cája í ta xi̱hín ña̱ yóho na̱jáca̱cu a mí nu̱ú ña̱ núu cája ña̱yivi ñuyíví. Ta na̱ya̱ha ña̱ yóho jáchi̱ já cúni̱ Ndióxi̱, tátá yo̱. Cáhnu ndiva̱ha ná cacuu Ndióxi̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Já ná coo.
Co̱ó ga̱ inga tu̱hun cáha̱n sa̱há Jesucristo ña̱ cuu jáca̱cu a mí
Mé a̱ nda̱a̱ na̱catóntó ndiva̱ha i̱ jáchi̱ cama chá na̱casáhá ndo̱ cáxoo ndó nu̱ Ndióxi̱, mé a̱ na̱cana ndo̱hó cacuu ndó cuéntá mé á sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini Jesucristo ndo̱hó. Ta viti na̱casáhá ndo̱ xíni̱ jo̱ho ndó inga tu̱hun ña̱ cáchí ña̱yivi cuu jáca̱cu a ndo̱hó. Mé a̱ nda̱a̱ co̱ó toho inga tu̱hun ña̱ cuu jáca̱cu a ña̱yivi. In túhún va cúú tu̱hun Ndióxi̱ ta cáha̱n sa̱há Jesucristo. Joo ndúu java ña̱yivi ta cúni̱ na̱ jájana na ji̱ni̱ ndo̱ ta cúni̱ na̱ ndijama na tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesucristo, mé a̱ jáca̱cu mí. Joo tá va̱xi in na ta jána̱ha̱ na̱ inga tu̱hun ña̱ cáchí na̱ cuu jáca̱cu a ndo̱hó ta co̱ cúú á tu̱hun va̱ha ña̱ na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndó já quéa̱ ná cu̱hu̱n cháhan ja̱ta̱ ná ta co̱ó caja toho a ndá ña̱yivi cúú ná ja̱nda̱ mí i̱ á ja̱nda̱ in táto̱ Ndióxi̱ ná quixi indiví. Sa̱ na̱cachi i̱ ña̱ yóho xi̱hi̱n ndó jihna ta viti ndicó co̱o tucu u̱ ca̱ha̱n i̱ ña̱ xi̱hi̱n ndo̱: tá jána̱ha̱ in ña̱yivi inga tu̱hun ña̱ cáchí na̱ cuu jáca̱cu a ndo̱hó ta co̱ cúú á tu̱hun na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndo̱ já quéa̱ ná cu̱hu̱n cháhan ja̱ta̱ ná.
10 Co̱ ndúcú u̱ cando̱o va̱ha i̱ nu̱ú ña̱yivi. Ña̱ cúni̱ quéa̱ cando̱o va̱ha i̱ nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ tá cúni̱ cando̱o va̱ha i̱ nu̱ú ña̱yivi já cúni̱ cachi a ña̱ co̱ cúú ga̱ i̱ da̱ cája chúun cuéntá Jesucristo xi̱hín ndinuhu ini i̱.
Ndícani Pablo ndaja na̱nduu da apóstol
11 Cande̱hé ndó ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Mé tu̱hun na̱ca̱ha̱n i̱ xi̱hi̱n ndó co̱ó na̱quixi a ji̱ní ña̱yivi ñuyíví. 12 Ta co̱ó na̱ndiquehe e̱ ña̱ nu̱ú ña̱yivi. Ta ni in túhún toho ña̱yivi co̱ó na̱jána̱ha̱ na̱ ña̱ nu̱ú i̱ jáchi̱ Jesucristo quéa̱ na̱jána̱ha̱ ña̱ nu̱ú i̱. 13 Cája i̱ cuéntá sa̱ na̱xini jo̱ho ndó sa̱há ña̱ na̱caja i̱ jihna tá na̱sandi̱co̱ i̱ costumbre na̱ Israel. Jáchi̱ na̱xo̱jo̱ ndiva̱ha ini i̱ xi̱hín na̱ cúú cuéntá Jesús mé tiempo cán. Ta na̱caja xíxi ndiva̱ha i̱ xi̱hi̱n ná ta na̱sacu ini i̱ jándihi i̱ sa̱ha̱ ná. 14 Ta mí i̱ na̱sacuu u̱ da̱ na̱cayojó chága̱ cája costumbre na̱ Israel nu̱ú ndihi na̱ ñuu i̱, na̱ na̱sahnu xi̱hín i̱. Jáchi̱ na̱sativi i̱ xi̱hín ndinuhu ini i̱ costumbre tásáhnu jícó nde̱. 15 Joo Ndióxi̱ na̱ca̱xi a ye̱he̱ ja̱nda̱ tá cáma̱ní cacu u̱ ñuyíví yóho ta sa̱há ña̱ cúni̱ a̱ caja ña̱ma̱ni̱ xi̱hín i̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱cana mé á ye̱he̱. Ta tá na̱xi̱nu̱ co̱o qui̱ví na̱sacu ini mé á 16 já na̱jána̱ha̱ Ndióxi̱ Jesucristo, ja̱hyi a nu̱ú i̱ já ná cuu ca̱xi tu̱hun i̱ tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ mé á nu̱ú na̱ co̱ó na̱quixi chi̱chi Israel. Ta mé tiempo cán co̱ó na̱sa̱ha̱n i̱ ca̱ha̱n i̱ xi̱hín ni in ña̱yivi sa̱há ña̱ na̱jána̱ha̱ Ndióxi̱ nu̱ú i̱. 17 Ta ni co̱ó na̱sa̱ha̱n i̱ ñuu Jerusalén ca̱ha̱n i̱ xi̱hín na̱ cúú apóstol nu̱ cuítí a̱ ju̱ú ga̱ ye̱he̱. Ña̱ na̱caja i̱ quéa̱ i̱vi̱ la̱á na̱quee na̱sa̱ha̱n i̱ ñundáhyi̱ cuéntá Arabia. Ta tá na̱ndihi na̱ndicó co̱o i̱ chí ñuu Damasco.
18 Ta tá sa̱ na̱ya̱ha u̱ni̱ cui̱a̱ já na̱sa̱ha̱n i̱ ñuu Jerusalén ndicuni táhan i̱ xi̱hi̱n Pedro ta na̱sahi̱in i̱ sa̱hu̱n qui̱vi̱ xi̱hi̱n dá. 19 Ta cán na̱xini ri̱ da̱ cúú Jacobo, ñani Jesucristo joo co̱ó na̱xini toho i̱ na̱ java ga̱ cúú apóstol cán. 20 Sánde̱hé cáxí Ndióxi̱ ña̱ co̱ jándahvi toho i̱ ndo̱hó. Ña̱ nda̱a̱ quéa̱ cáhyí i̱ nu̱ ndó yóho.
21 Tá na̱ndihi já na̱quee e̱ cua̱ha̱n i̱ chí ñundáhyi̱ cuéntá Siria xi̱hi̱n Cilicia. 22 Joo mé tiempo cán na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu estado Judea a̱ ñáha cuni na ye̱he̱, nduu. 23 Joo na̱xini jo̱ho na ña̱ cáha̱n java ña̱yivi sa̱há i̱: “Da̱ na̱caja xíxi xi̱hín yo̱ jihna, da̱ cán cúú da̱ xíca nuu cáha̱n tu̱hun Ndióxi̱ xi̱hín ña̱yivi viti. Da̱ na̱cúni̱ jándihi sa̱há tu̱hun Ndióxi̱ jihna, da̱ cán cúú da̱ jána̱ha̱ ña̱yivi cándeé ini na mé á”, cáchí na̱. 24 Ta viti cája cáhnu na Ndióxi̱ sa̱há ña̱ na̱ndijama mé á ye̱he̱.