Hebreos, mé carta cua̱ha̱n nu̱ú na̱ Israel
1
Na̱chindahá Ndióxi̱ Jesucristo ña̱ ná quixi a jáya̱ha tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ yo̱
Cua̱há ndiva̱ha tañu na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ sa̱nahá xi̱hi̱n tásáhnu jícó yo̱. Ta cua̱há ndiva̱ha nu̱ú na̱ca̱ha̱n xi̱hi̱n ná tá na̱jáya̱ha na̱ profeta tu̱hun cáha̱n mé á nu̱ú ña̱yivi. Joo tiempo nu̱ ndíhí yóho na̱chindahá mé á Jesucristo, in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi a ña̱ ná jáya̱ha tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ yo̱ viti. Ta na̱caja Ndióxi̱ ña̱ na̱cava̱ha Jesucristo ndijáá ña̱ha ñuyíví xi̱hín ña̱ha indiví. Ta na̱jándaco̱o Ndióxi̱ tócó ndihi ña̱ha yóho ndáha̱ mé á. Ta mé á quéa̱ náha̱ ndá quia̱hva cáhnu cúú Ndióxi̱ jáchi̱ yéhe̱ a̱ tá quia̱hva yéhe̱ Ndióxi̱. Ta tá quia̱hva cáa Ndióxi̱ quia̱hva já cáa ri Jesucristo, ja̱hyi a. Ta xi̱hín tu̱hun cáha̱n yúhu̱ mé á cómí a̱ cuéntá sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ha jáchi̱ íin ndiva̱ha ndée̱ tu̱hun mé á. Ta na̱ndaja vií mé a̱ mí nu̱ú ndihi cua̱chí ta já na̱saco̱o a indiví xoo cuáha Ndióxi̱, tátá a̱.
Cáhnu chága̱ Jesucristo a̱ ju̱ú ga̱ táto̱ Ndióxi̱
Ta Jesucristo, mé ja̱hyi Ndióxi̱ na̱xi̱nu̱ a̱ na̱nduu a ña̱ cáhnu chága̱ a̱ ju̱ú ga̱ táto̱ Ndióxi̱. Ta na̱caja Ndióxi̱ ña̱ ná ñe̱he̱ táhvi̱ á ña̱ cáhnu chága̱ qui̱vi̱ naní a̱ a̱ ju̱ú ga̱ qui̱vi̱ táto̱ mé á. Jáchi̱ a̱ ñáha cachi Ndióxi̱ xi̱hín ni in túhún toho táto̱ mé á tá quia̱hva na̱cachi a xi̱hín ja̱hyi a já:
Ja̱hyi ye̱he̱ cúú yóhó,
ta viti cáchí i̱ ña̱ na̱nduu u̱ tátún, cáchí a̱.
Ta ni co̱ó na̱cachi Ndióxi̱ xi̱hín ni in túhún toho táto̱ á tá quia̱hva na̱cachi a xi̱hín ja̱hyi a já:
Ye̱he̱ cacuu u̱ tátún,
ta yóhó cacuún in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi ye̱he̱, cáchí a̱.
Joo tá ja̱lóho cúni̱ chindahá Ndióxi̱ Jesucristo, ja̱hyi a ñuyíví yóho já na̱cachi a já:
Ndítahan nu̱ tócó ndihi táto̱ mí i̱ caja cáhnu na ja̱hyi i̱, na̱cachi a.
Já na̱cachi Ndióxi̱ já sa̱ha̱ táto̱ mé á:
Tá quia̱hva cama chá xícó ta̱chi̱ quia̱hva já cama chá cua̱ha̱n táto̱ mí i̱.
Ta yéhe̱ na̱ tá quia̱hva yéhe̱ ñuhú cáyi̱ i̱ta̱, já na̱cachi Ndióxi̱.
Joo tá na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ sa̱há ja̱hyi a já na̱cachi a já:
Yóhó cúún Ndióxi̱ ta cacomún cuéntá sa̱há ña̱yivi a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱,
ta cáhndún chuun xi̱hín ña̱ nda̱a̱.
Ta a̱ ju̱ú quia̱hva cátóún ña̱ va̱ha ta na̱candajún ña̱ núu.
Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱ca̱xi i̱ yo̱hó jáchi̱ ye̱he̱ cúú u̱ Ndióxi̱ ta cúú u̱ tátún.
Ta na̱jáchutú nda̱a̱ i̱ yo̱hó xi̱hín ña̱ cáji̱i̱ inún já ná caji̱i̱ chága̱ inún a̱ ju̱ú ga̱ na̱ xíca xu̱hu̱n, na̱cachi a.
10 Ta jári já na̱cachi a já xi̱hín ja̱hyi a:
Na̱cava̱hún tócó ndihi ña̱ha tá na̱cava sáhá sa̱ha̱ ñuyíví ta cúún xitoho nu̱ú ña̱ cán.
Ta xi̱hín ndáhu̱n na̱cava̱hún indiví.
11 Ta va̱xi qui̱vi̱ tá ndihi sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ yóho joo mún coo tá coún a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
Ta tócó ndihi ña̱ ja̱n cayatá ña̱ tá quia̱hva cayatá jáhma̱ ndíxi na.
12 Tá quia̱hva sáhnu̱ ña̱yivi jáhma̱ quia̱hva já chica̱hnún ñuyíví xi̱hín indiví.
Ta tá quia̱hva ndíja̱ma ña̱yivi jáhma̱ ndíxi na quia̱hva já ndija̱ma ña̱ ja̱n cajún.
Joo mún a̱ ndíja̱ma tohún jáchi̱ coo tá coún a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱,
ta a̱ ndíjama tohún ta a̱ ndíhi toho sa̱hu̱n, na̱cachi Ndióxi̱ xi̱hín Jesucristo.
13 A̱ ñáha cachi Ndióxi̱ xi̱hín ni in túhún toho táto̱ mé á tá quia̱hva na̱cachi a xi̱hín ja̱hyi a já:
Naha quíi̱ cacoún xoo cuáha i̱ yóho,
ja̱nda̱ quia̱hva ná ca̱hnu̱ i̱ nu̱ tócó ndihi na̱ co̱ cúní yo̱hó ta ja̱nda̱ ná chinduu u̱ na̱ sa̱hu̱n ja̱n, na̱cachi Ndióxi̱ xi̱hín Jesucristo.
14 Jáchi̱ tócó ndihi táto̱ Ndióxi̱ cúú ná na̱ tácú ta íin ínima̱ ná joo co̱ó toho yiquí cu̱ñu na. Cája chúun na cuéntá Ndióxi̱ ta mé á chíndahá a̱ na̱ ñuyíví ña̱ ná chindeé na̱ ña̱yivi, na̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱ ca̱cu nda̱a̱ ínima̱.