4
A̱ cándi̱co̱ toho ndó íchi̱ cuéntá na̱ ñuyíví
Ndáva̱ha ri cáni táhan ndó ta já qui̱hvi ndó tondóhó tañu ña̱yivi. Cáni táhan ndó sa̱há ña̱ ndícají ini ndó caja ndó cua̱há nu̱ú cua̱chi ña̱ xíca̱ ínima̱ ndo̱. Ta cúú á tátu̱hun cáni táhan ña̱ va̱ha xi̱hín ña̱ núu ini ínima̱ ndo̱ jáchi̱ xíca̱ ini ndó coo cua̱há ña̱ha nu̱ ndo̱ joo a̱ cu̱ú ñe̱he̱ ndó a̱. Ña̱ cán quéa̱ sáhní ndó ña̱yivi já ñéhe̱ ndó ña̱ cúni̱ ndo̱. Cáhi̱hvi̱ ini ndó tá xíní ndo̱ ña̱ha inga na ta a̱ cu̱ú ñe̱he̱ ndó a̱, ña̱ cán quéa̱ cáni táhan ndó xi̱hi̱n ná. Joo co̱ ñéhe̱ ndó ña̱ cúni̱ ndo̱ jáchi̱ co̱ xíca̱ ta̱hví ndo̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ha cáma̱ni̱ nu̱ ndo̱. Tá xíca̱ ndo̱ ña̱ha nu̱ Ndióxi̱ ta co̱ sáhan mé á ña̱ha nu̱ ndo̱ já quéa̱ cánda̱a̱ va̱ha ini ndó ña̱ co̱ íin va̱ha ínima̱ ndó nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ na̱sacu ini ndó caja ndó ña̱ cúni̱ mé cuití ndo̱. Tá quia̱hva cája ñáñáha̱ tá jándahvi ñá yíi̱ ñá xi̱hín inga da̱ta̱a quia̱hva já cája ndó cua̱chi ña̱ co̱ táhán ini Ndióxi̱ xi̱hi̱n. Á co̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ tá ná caja í tá quia̱hva cája ña̱yivi ñuyíví yóho já quéa̱ nduú na̱ co̱ cúní táhan xi̱hi̱n Ndióxi̱. Ta a̱ cu̱ú ndique táhan máni̱ yó xi̱hi̱n mé á tá ná caja í ña̱ núu ñuyíví yóho. Jáchi̱ sa̱ xíni̱ va̱ha ndó ña̱ íin sa̱ha̱ cáha̱n tu̱hun Ndióxi̱ tá cáchí a̱ já: “Na̱chica̱a̱n Ndióxi̱ ínima̱ yi̱i̱ mé á ini in in í jáchi̱ cúni̱ ndiva̱ha mé a̱ mí ta chí táhvi̱ ndiva̱ha ini a sa̱ha̱ yo̱.” Joo cája Ndióxi̱ cua̱há ga̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n yo̱ ta chíndeé a̱ mí. Já cáchí tu̱hun Ndióxi̱ já: “Co̱ táhán ini Ndióxi̱ xi̱hín ña̱yivi, na̱ ndíñehe jícó mé. Joo chíndeé Ndióxi̱ ña̱yivi va̱ha, mé na̱ co̱ ndíñehe jícó mé”, cáchí tu̱hun Ndióxi̱. Ndiquia̱hva ndó mé ndó ndáha̱ Ndióxi̱ ta chicaji ndó ínima̱ ndo̱ nu̱ú tiñáhá sa̱cua̱ha̱ ná a̱ cája ndó ña̱ cúni̱ ri̱. A̱nda̱ jáví cunu rí cu̱hu̱n ri̱. Cayati ndó nu̱ Ndióxi̱ ta já cayati Ndióxi̱ nu̱ ndo̱. Jándicoo ndó cua̱chi cája ndó ta ndaja vií ndó ínima̱ ndo̱ ña̱ ná candi̱co̱ ndó in túhún íchi̱ cuéntá Jesús cuití va. Cajuchú ini ndó ta nda̱hyi̱ cóhó ndo̱ sa̱há cua̱chi cája ndó. Ndijama ndó ña̱ cáji̱i̱ ini ndó ta ná nduu a ña̱ cacuéha̱ ini ndó sa̱há cua̱chi ndó. 10 A̱ ndíñehe jícó ndo̱ mé ndó nu̱ Ndióxi̱ já quéa̱ ndiñehe jícó Ndióxi̱ ndo̱hó.
A̱ cáha̱n núu ndó sa̱ha̱ inga na
11 Cande̱hé ndo̱, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. A̱ cáha̱n núu sa̱ha̱ táhan ndó ta a̱ cánde̱hé ndaa táhan ndó. Jáchi̱ ndá da̱ cáha̱n núu sa̱há inga na já cáha̱n núu da sa̱ha̱ ley Ndióxi̱ ta sájí nuu da nu̱ ley. Co̱ ndítahan nu̱ yo̱ caji nuu í nu̱ ley Ndióxi̱ jáchi̱ tá cája í já já quéa̱ quéhe núu í ley Ndióxi̱ ta sánde̱hé ndaa í ña̱. Ña̱ ndítahan nu̱ yo̱ caja í quéa̱ candúsa í ña̱ ta caja í ña̱. 12 Jáchi̱ in túhún Ndióxi̱ na̱sa̱ha̱n ley nu̱ yo̱. Ta mé Ndióxi̱ cúú á juéxe̱ cáhnu nu̱ú ndihi ña̱yivi ta mé á cuu caja vií a̱ sa̱há cua̱chí. Ndióxi̱ cuití va cuu jáca̱cu mí ta sa̱ mé Ndióxi̱ cuu chindahá mí indayá. Ña̱ cán quéa̱ co̱ ndítahan nu̱ yo̱ cande̱hé ndaa táhan í.
Tá cáha̱n í sa̱há ña̱ caja í ita̱a̱n
13 Ndúu java na tañu ndó ta cáchí na̱: “Viti á ita̱a̱n cu̱hu̱n tá cu̱hu̱n nde̱ in ñuu cáhnu ta cán canduu nde̱ in cui̱a̱ caja chúun nde̱ ta ñe̱he̱ cua̱há nde̱ jiu̱hún”, já cáchí java na. Tá cáhán ndo̱ já ndítahan cuni jo̱ho va̱ha ndó ña̱ cáha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱. 14 Co̱ xíni̱ toho ndó ndía̱ ndoho ndó ita̱a̱n. Co̱ xíni̱ toho ndó ndá qui̱vi̱ quivi ndó. Cúú ndó tátu̱hun in vi̱co̱ ña̱ íin tóo loho ta tá na̱ndihi sa̱ co̱ó a̱. 15 Va̱ha chága̱ ná cachi ndó já: “Catacu nde̱ qui̱ví ita̱a̱n tá cúni̱ Ndióxi̱. Ta caja nde̱ ña̱ ja̱n á ña̱ yóho tá cúni̱ Ndióxi̱”, já cachi ndó. 16 Joo cája cáhnu ndó mé ndó tá cáchí ndó ña̱ cánda̱a̱ ini ndó ndía̱ ndoho ndó qui̱ví ita̱a̱n. Ta núu ndiva̱ha cája ndó tá cája cáhnu ndó mé ndó. 17 Cua̱chi ndáca̱a̱n nu̱ú na̱ tia̱hva caja ña̱ va̱ha ta co̱ cája na ña̱.