Carta na̱ca̱hyí Judas nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús
1
Cáhyí Judas carta nu̱ú na̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱ cacuu na cuéntá mé á
Ye̱he̱ cúú Judas, da̱ cája chúun cuéntá Jesucristo ta cúú u̱ ñani Jacobo. Cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndóhó jáchi̱ cúú ndó na̱ na̱cana Ndióxi̱, tátá yo̱. Cúú ndó na̱ quíhvi̱ ini mé á ta cúú ndó na̱ ndáá Jesucristo jáchi̱ in na̱nduu ndó xi̱hi̱n mé á. Ña̱ xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ quéa̱ ña̱ ná ta̱hnda̱ ndiva̱ha ini mé á sa̱ha̱ ndo̱. Ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha ndiva̱ha ini ndó. Ta ná chutú nda̱a̱ ini ndó xi̱hín ña̱ quíhvi̱ ini a ndo̱hó.
Cáha̱n Judas sa̱há na̱ jána̱ha̱ ña̱ tu̱hún
(2 Pedro 2:1-17)
Cande̱hé ndo̱, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. A̱ ju̱ú quia̱hva na̱xi̱nu̱ ini i̱ cáhyí i̱ nu̱ ndo̱ sa̱ha̱ ndá quia̱hva na̱jáca̱cu Ndióxi̱ ndihí. Joo viti ndíhi ini i̱ cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndo̱ ná ca̱ca̱ ta̱hví i̱ nu̱ ndo̱ ña̱ ná a̱ jándacoo ndó ña̱ cándeé ini ndó Jesucristo jáchi̱ ña̱ yóho cúú á ña̱ in tañu cuití va na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ nu̱ yo̱, na̱ cúú cuéntá mé á. Jáchi̱ java ña̱yivi na̱ndaja na mé ná tátu̱hun na̱ cúú cuéntá Jesús ta na̱qui̱hvi nuu na tañu ndó ja̱n. Mé ña̱yivi yóho cúú ná na̱ sa̱ cáha̱n tu̱hun Ndióxi̱ sa̱ha̱ ja̱nda̱ jihna ndiva̱ha ta cáchí a̱ ndítahan nu̱ ná cu̱hu̱n na̱ indayá. Cúú ná ña̱yivi quini jáchi̱ jána̱ha̱ na̱ ña̱ tá sa̱ na̱caja cáhnu ini Ndióxi̱ sa̱há cua̱chi na já cuu caja na tá nu̱ú cua̱chi ña̱ cúni̱ mé ná. Ta xi̱hín ña̱ yóho náha̱ ña̱ co̱ xéen na candúsa na Ndióxi̱, mé á cómí cuéntá sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ha. Ta jári náha̱ ña̱ co̱ cúú ná cuéntá Jesucristo, xitoho í.
Sa̱ xíni̱ ndo̱ ña̱ na̱ndoho na̱ Israel tá na̱tavá Ndióxi̱ na̱ ñundáhyi̱ Egipto sa̱nahá. Ta viti jándicu̱hu̱n ini i̱ ndo̱hó ña̱ va̱tí na̱tavá Ndióxi̱ tócó ndihi na̱ Israel cán Egipto joo tá na̱ndihi na̱jándihi a sa̱há na̱ co̱ó na̱xeen candúsa ñahá. Ta quia̱hva já na̱caja ri mé á xi̱hín na̱ na̱sa̱cuu táto̱ mé á jáchi̱ co̱ó na̱xeen na caja na ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ ta na̱jándacoo na nu̱ú na̱sanduu na. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱chicaji Ndióxi̱ na̱ nu̱ naá ndiva̱ha nu̱ ñúhu na a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Ta ndáti na cán xi̱nu̱ qui̱vi̱ caja vií mé á sa̱ha̱ ná. Ta tá quia̱hva na̱caja Ndióxi̱ xi̱hín mé táto̱ cán quia̱hva já na̱caja ri a xi̱hín ña̱yivi ñuu Sodoma xi̱hín na̱ ñuu Gomorra ta xi̱hín na̱ na̱nduu ñuu ñéhe táhan xi̱hi̱n ndíví ñuu yóho. Na̱jándihi Ndióxi̱ sa̱ha̱ ná jáchi̱ na̱ndiquia̱hva na yiquí cu̱ñu na ña̱ ná caja na tá nu̱ú cua̱chi. Ta ndaja táhan mé ta̱a na̱caja cua̱chi xi̱hi̱n táhan da. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱jácu̱yu Ndióxi̱ ñúhu̱ cáyi̱ ja̱ta̱ ná. Ta quia̱hva já ndoho na a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Ta xi̱hín ña̱ yóho jána̱ha̱ Ndióxi̱ nu̱ yo̱ ña̱ quia̱hva já cuu ndoho ri mé ví tá co̱ cája í ña̱ cúni̱ mé á.
Tá quia̱hva na̱caja ña̱yivi sa̱nahá quia̱hva já cája ri na̱ jándahvi ndo̱hó viti. Jáchi̱ cúú ná ña̱yivi quini, na̱ cája cua̱chi ta tá xíní na̱ cája na in cua̱chi já cua̱ha̱n na̱ cája ná ña̱. Mé na̱ cán cája na ña̱ núu xi̱hín yiquí cu̱ñu na ta quéhe núu na Ndióxi̱ jáchi̱ co̱ quéhe na cuéntá nu̱ cáha̱n mé á xi̱hi̱n ná ta co̱ yíhví na̱ cána̱há na̱ xi̱hi̱n táto̱ Ndióxi̱ indiví, mé á íin ndée̱ cája cua̱há ña̱ha. Ta ja̱nda̱ mé á cúú sa̱cua̱ha̱ nu̱ tócó ndihi táto̱ Ndióxi̱ naní a̱ Miguel ni co̱ó na̱cana̱há a̱ xi̱hín tiñáhá sa̱cua̱ha̱. Ta ni co̱ na̱xeen a ca̱ha̱n núu a xi̱hi̱n rí tá na̱cani táhan mé á xi̱hi̱n rí sa̱há yiquí cu̱ñu Moisés. Ña̱ na̱cachi a xi̱hi̱n rí quéa̱: “Ndióxi̱ ná jána̱ni a yo̱hó”, na̱cachi a xi̱hi̱n ri̱. 10 Joo ña̱yivi quini, na̱ xíca jándahvi na̱ cúú cuéntá Jesús yóho, co̱ yíhví na̱ cána̱há na̱ xi̱hín ña̱ co̱ cánda̱a̱ ini na sa̱ha̱. Joo cája na ña̱ xíca ini yiquí cu̱ñu jáchi̱ cúú ná tátu̱hun quíti̱, rí co̱ xíní túni̱ ta ña̱ núu cája na̱ yóho jándihi a sa̱ha̱ ná.
11 Ndáhví ndiva̱ha na̱cuu na̱ ja̱n jáchi̱ cája na tá quia̱hva na̱caja Caín, da̱ na̱sahní ñani sa̱nahá ndiva̱ha. Ta ja̱tá jiu̱hún cuití va cája na ña̱ha tá quia̱hva na̱caja Balaam sa̱nahá. Ta cája ri na tá quia̱hva na̱caja Coré sa̱nahá tá na̱ndiñehe yúhu̱ dá nu̱ Ndióxi̱. Ta sa̱há ña̱ yóho ndihi sa̱ha̱ ná. 12 Jáchi̱ na̱ jándahvi ndóhó ja̱n jácacahan na nu̱u̱ ndo̱ tá tácá ndo̱ xíxi ndó xi̱hín java na̱ cúú cuéntá Jesús. Jáchi̱ yáha ndiva̱ha ña̱ xíxi na̱ ja̱n ta co̱ó toní ñúhú na̱ xi̱hín ña̱ cája na. Ta sa̱ha̱ mé cuití va na ndíhi ini na. Cúú ná tátu̱hun vi̱co̱ núhú, ña̱ xíca nuu cája ta̱chi̱ ña̱ co̱ ndójo ja̱vi̱. Ta cúú ná tátu̱hun yíto̱ cui̱hi, do̱ co̱ cúun ña̱ha nu̱u̱ tá ndítahan cuun cui̱hi nu̱ do̱. Cúú ná tátu̱hun yíto̱, dó na̱tuhun na ja̱nda̱ yóho̱ dó jáchi̱ co̱ó na̱cuun cui̱hi nu̱ do̱. Ta cúú ná tátu̱hun na̱ na̱ndihi sa̱ha̱ chí in ndeé. 13 Ña̱ cája na̱ ja̱n cúú á tátu̱hun yáco̱ cándo̱o nu̱u̱ chíqui̱ñu̱ tañu̱hú tá ndíco̱jo̱ do̱ jáchi̱ ña̱ cácahan nu̱u̱ yo̱ cúú ña̱ cája na̱ ja̱n. Cúú ná tátu̱hun qui̱mi, rí na̱jana ta co̱ ndíñe̱he̱ rí nu̱ú na̱sahi̱in rí. Ta sa̱há ña̱ cája na cañuhu na nu̱ú naá ndiva̱ha a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ caja Ndióxi̱.
14 Ta ja̱nda̱ sa̱nahá da̱ naní Enoc, da̱ na̱sa̱cuu da̱ u̱sa̱ nu̱ú chi̱chi Adán na̱jáya̱ha da tu̱hun na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ sa̱há ña̱ núu cája na̱ jándahvi ndo̱hó cán. Ta já na̱cachi da já: “Cande̱hé ndó. Sa̱ va̱xi Jesucristo, xitoho í xi̱hín cua̱ha̱ mil táto̱ yi̱i̱ mé á 15 ña̱ ná caja vií a̱ sa̱ha̱ tócó ndihi na̱ ndúu ñuyíví. Ta jándoho a ini tócó ndihi ña̱yivi sa̱há ndihi ña̱ núu na̱caja na. Ta quia̱hva já jándoho a ini na sa̱ha̱ tócó ndihi tu̱hun i̱hvi̱ na̱ca̱ha̱n na̱ sa̱ha̱ mé á”, na̱cachi Enoc sa̱ha̱ ná. 16 Mé ña̱yivi quini yóho ni in ña̱ha co̱ táhán ini na xi̱hi̱n ta cáha̱n núu na sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ha. Ta níí tiempo cája na ña̱ xíca̱ yiquí cu̱ñu na cuití va. Ta ndíñehe jícó ndiva̱ha na mé ná tá cáha̱n na̱ nu̱ú ña̱yivi. Ta cáha̱n va̱ha na sa̱há ña̱yivi ña̱ ná nuná nu̱u̱ ná jándahvi ñahá na̱.
Jáca̱ha̱n Judas na̱ cúú cuéntá Jesús ña̱ ná candeé cáhnu ini na Ndióxi̱
17 Cande̱hé ndo̱, ñani máni̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Xíní ñúhú ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ na̱cachi na̱ apóstol cuéntá Jesucristo, xitoho í xi̱hi̱n ndo̱ sa̱nahá. 18 Mé na̱ cán na̱cachi na xi̱hi̱n ndó já: “Tá ná cayati qui̱ví ndihi sa̱há ñuyíví yóho já quéa̱ cacu nuu ña̱yivi cua̱cu̱ ndaa na Ndióxi̱. Ta caja na tá nu̱ú ña̱ núu ña̱ xíca̱ ini mé ná caja na”, na̱cachi na̱ cán. 19 Mé ña̱yivi quini yóho cúú ná na̱ xíca sáhndá java táhan na̱ cúú cuéntá Jesús. Ta cája na ña̱ núu ña̱ cáhvi ini na caja na ta co̱ ndáca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini na.
20 Joo mé ndó, ñani máni̱, na̱ cúú cuéntá Jesús xíní ñúhú coo nda̱cú ini ndo̱ xi̱hín ña̱ cándeé ini ndó Jesús jáchi̱ ña̱ ja̱n cúú á ña̱ yi̱i̱ ndiva̱ha. Ta xíní ñúhú ca̱ca̱ ta̱hví ndo̱ nu̱ Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndée̱ ña̱ sáhan ínima̱ yi̱i̱ mé á nu̱ ndo̱. 21 A̱ cáxoo ndó nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ quíhvi̱ ini a ndo̱hó. Ta candati tia̱hva ndó xi̱nu̱ co̱o qui̱ví caja Jesucristo, xitoho í ña̱ ná catacú a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ jáchi̱ mé a̱ nda̱a̱ táhvi̱ ini a sa̱ha̱ yo̱.
22 Ta ndítahan candáhví ini ndó ndá na̱ cáhvi i̱vi̱ joho ini sa̱ha̱ Jesús. 23 Já quéa̱ jáca̱cu Ndióxi̱ na̱ ña̱ ná a̱ cúhu̱n toho na indayá. Xíní ñúhú candáhví ini ndó na̱. Joo cuéntá coo ndó xi̱hi̱n ná já ná a̱ cásáhá ndo̱ caja ndó cua̱chi tá quia̱hva cája mé ná jáchi̱ na̱ cán cuu jácaquini na ndo̱hó.
Cája cáhnu Judas Ndióxi̱
24 Mé Ndióxi̱ quéa̱ íin tócó ndihi ndée̱ chíndeé a̱ mí ña̱ ná a̱ ndácava í nu̱ú cua̱chi já ná cuu coo vií yo̱ tá ná xi̱nu̱ co̱o í nu̱ íin mé á. Ta caja mé á ña̱ ná chutú nda̱a̱ yo̱ xi̱hín ña̱ cáji̱i̱ iní tá ná xi̱nu̱ co̱o í nu̱ íin mé á ta a̱ ju̱ú quia̱hva ndató cáa cán. 25 In túhún ji̱ni̱ mé á cúú Ndióxi̱, mé á jáca̱cu mí sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo, xitoho í. Cóho̱ caja cáhnu í Ndióxi̱ jáchi̱ yéhe̱ ndiva̱ha mé á ta cáhnu ndiva̱ha cúú á ta íin cua̱há ndée̱ á ta mé á quéa̱ cómí cuéntá sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ha. Cáhnu cúú mé á viti ta a̱nda̱ sa̱ha̱ ta a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ cáhnu cúú mé á. Já ná coo.