3
Tá na̱ndaja va̱ha Jesús in da̱ na̱hi̱chi̱ ndáha̱
(Mt. 12:9-14; Lc. 6:6-11)
Na̱qui̱hvi tucu Jesús ini veñu̱hu ta cán na̱sa̱ndaca̱a̱n in da̱ta̱a, da̱ na̱hi̱chi̱ ndáha̱. Ta na̱casáhá nání na̱ fariseo Jesús sánde̱hé na̱ á ndaja va̱ha mé á da̱ cán qui̱vi̱ ndíquehe ndée̱ ná já ná cuu chica̱a̱n na̱ cua̱chi ja̱tá. A̱nda̱ já cáchí Jesús xi̱hín da̱ na̱hi̱chi̱ ndáha̱ cán já:
—Cuándaco̱o ta candichi ma̱hñú yóho —na̱cachi Jesús.
A̱nda̱ já na̱nda̱ca̱ tu̱hún a̱ na̱ java cán já cáchí a̱ já xi̱hi̱n ná:
—Ndía cáchí ley ndítahan caja í mé qui̱vi̱ ndíquehe ndée̱ ña̱yivi. Á chindeé yó ña̱yivi á caja í ña̱ núu xi̱hi̱n ná. Á jáca̱cú na̱ á cahní yó na̱ —na̱cachi Jesús.
Joo ni in túhún tu̱hun co̱ó na̱ca̱ha̱n na̱. Na̱casáhá xójo ini Jesús sánde̱hé a̱ nu̱ ná. Joo táhvi̱ tucu ini a sa̱ha̱ ná jáchi̱ cúú ná ña̱yivi sáá ini. Ta cáchí a̱ xi̱hi̱n mé da̱ta̱a, da̱ na̱hi̱chi̱ ndáha̱ cán:
—Jándaca̱a̱ ndáhu̱n.
Tá na̱jándaca̱a̱ da̱ ndáha̱ dá i̱vi̱ la̱á na̱ndiva̱ha ndáha̱ dá. Tá na̱ndihi na̱quee na̱ fariseo veñu̱hu já na̱casáhá na̱ jándique táhan na tu̱hun na xi̱hín na̱ cuéntá Herodes ña̱ cahní na̱ Jesús.
Tá na̱nditútú cua̱há ña̱yivi yuhú tañu̱hú
Joo na̱sa̱ha̱n Jesús xi̱hín na̱ xíca tuun xi̱hi̱n á yuhú tañu̱hú ta cua̱há ndiva̱ha ña̱yivi estado Galilea na̱ndi̱co̱ na̱ na̱sa̱ha̱n na̱. Tá na̱canda̱a̱ ini ña̱yivi ña̱ náhnu cája Jesús, na̱quixi cua̱há na̱ estado Judea xi̱hín na̱ ñuu Jerusalén xi̱hín na̱ ñundáhyi̱ Idumea xi̱hín na̱ inga xoo yu̱ta Jordán xi̱hín java na̱ ndúu ñuu válí jíi̱n ñuu Tiro xi̱hín Sidón jáchi̱ cande̱hé na̱ Jesús cúni̱ na̱. Sa̱há ña̱ yóho quéa̱ na̱xi̱ca̱ Jesús ña̱ma̱ni̱ nu̱ú na̱ xíca tuun xi̱hi̱n á ña̱ ná cacu tia̱hva na in barco nu̱ú ndaca̱a̱n mé á ña̱ ná a̱ cándíhi ña̱yivi cua̱ha̱ cán ña̱. 10 Jáchi̱ cua̱há ndiva̱ha ña̱yivi na̱ndaja va̱ha mé á. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ tócó ndihi na̱ quíhvi̱ cáti na ja̱tá ña̱ cani ndaa ndáha̱ ná mé á cúni̱ na̱.
11 Ta tá na̱xini na̱ ñúhu ínima̱ quini ini cán Jesús i̱vi̱ la̱á ndícava xítí na̱ nu̱ á ta cásáhá cáyuhú cóhó na̱ já cáchí rí quini ndáca̱a̱n ini na̱ cán já:
—Yóhó cúún da̱ cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱.
12 Joo jána̱ni Jesús rí cán já sáhndá a̱ chuun nu̱ ri̱ ña̱ ná a̱ cáxi tu̱hun rí yo cúú mé á.
Tá na̱ca̱xi Jesús u̱xu̱ i̱vi̱ da̱ caca tuun xi̱hi̱n á
(Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16)
13 Tá na̱ndihi já na̱quee xóo Jesús na̱sa̱ha̱n in xi̱qui̱ ta tá na̱ndihi na̱cana mé á java na̱ xíca xi̱hi̱n á cán, mé na̱ cúni̱ a̱ ca̱xi a ta na̱xi̱nu̱ na̱ cán nu̱ Jesús. 14 Ta tañu na̱ cán na̱ndica̱xi Jesús u̱xu̱ i̱vi̱ da̱ caca tuun xi̱hi̱n á ta tá na̱ndihi já na̱chindahá mé á da̱ cu̱hu̱n da̱ ca̱ha̱n da̱ tu̱hun Ndióxi̱ xi̱hín ña̱yivi. 15 Ta na̱caja mé á ña̱ cuu ndaja va̱ha da na̱ quíhvi̱ ta cuu cahnda da chuun nu̱ rí quini ña̱ ná quee rí ini ña̱yivi. 16 Ña̱ yóho cúú qui̱ví u̱xu̱ i̱vi̱ da̱ na̱ndica̱xi Jesús caca tuun xi̱hi̱n á: Simón, da̱ na̱sacu tucu a qui̱vi̱ cananí Pedro 17 xi̱hi̱n Jacobo xi̱hín ñani da, da̱ naní Juan, ja̱hyi Zebedeo. Ndíví da̱ yóho na̱sacu a qui̱vi̱ cananí Boanerges ta mé tu̱hun yóho cúni̱ cachi a cúú dá tátu̱hun ja̱hyi in tasa ña̱ cána indiví. 18 Na̱ca̱xi a Andrés xi̱hi̱n Felipe xi̱hi̱n Bartolomé xi̱hi̱n Mateo xi̱hi̱n Tomás xi̱hi̱n Jacobo, da̱ cúú ja̱hyi Alfeo xi̱hi̱n Tadeo xi̱hi̱n Simón, da̱ na̱xi̱ca cuéntá na̱ cananista 19 xi̱hi̱n Judas Iscariote, mé da̱ na̱ji̱có túhún Jesús tá nu̱ ndíhí.
Jácojo na cua̱chi ja̱tá Jesús ña̱ cája chúun a xi̱hi̱n ndée̱ tiñáhá sa̱cua̱ha̱
(Mt. 12:22-32; Lc. 11:14-23; 12:10)
A̱nda̱ já na̱qui̱hvi Jesús ini in vehe xi̱hín na̱ xíca tuun xi̱hi̱n á. 20 Ta inga tucu na̱chutú cua̱há ña̱yivi nu̱ íin a ja̱nda̱ a̱ cu̱ú cuxu a xi̱hín na̱ xíca tuun xi̱hi̱n á cán. 21 Ta tá na̱ñe̱hé na̱ vehe Jesús tu̱hun sa̱há ña̱ yóho i̱vi̱ la̱á na̱quixi na ña̱ cañehe na mé á cu̱hu̱n a̱ cúni̱ na̱ jáchi̱ na̱cata̱chi̱ Jesús cáhán na̱.
22 Jári na̱ jána̱ha̱ ley Moisés, na̱ na̱quixi Jerusalén na̱casáhá cáha̱n na̱ já cáchí na̱ já:
—Ta̱a yóho ndáca̱a̱n Beelzebú ini da, rí cúú sa̱cua̱ha̱ nu̱ rí quini. Ta xi̱hi̱n ndée̱ mé rí cán tává da̱ rí quini ini ña̱yivi —na̱cachi na.
23 A̱nda̱ já na̱cana Jesús ña̱yivi já na̱sacu a in quia̱hva nu̱ ná ja cáchí a̱ já xi̱hi̱n ná:
—A̱ cu̱ú tavá tiñáhá sa̱cua̱ha̱ mé rí. 24 Jáchi̱ tá sáhndá java táhan na ndúu in ñuu ta cáni táhan ndaja táhan mé va na já quéa̱ a̱ ñéhe̱ íní na̱ coo nahá na̱. 25 Ta tá cásáhá sáhndá java táhan na̱ ndúu in vehe ta cáni táhan na já a̱ cu̱ú ga̱ canduu nahá na̱ mé vehe cán. 26 Ta quia̱hva já tá ná casáhá rí quini ndúu ndáha̱ tiñáhá sa̱cua̱ha̱ cáni táhan rí xi̱hi̱n mé va rí ja̱nda̱ quia̱hva sáhndá java táhan rí já quéa̱ a̱ cu̱ú canduu nahá ri̱ jáchi̱ ndihi sa̱ha̱ ri̱.
27 ʼSácú u̱ inga quia̱hva nu̱ ndo̱. Ni in da̱ta̱a a̱ cu̱ú ndi̱hvi da caja cuíhná da̱ ña̱ha vehe in da̱ ndacú cán joo tá ná cató da̱ da̱ ndacú já cuu quehe da ña̱ha da̱ cán.
28 ʼMé a̱ nda̱a̱ ná ca̱ha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱. Ndióxi̱ cuu caja cáhnu ini a sa̱ha̱ tá nu̱ú cua̱chi cája ña̱yivi xi̱hín sa̱ha̱ tá nu̱ú tu̱hun quini cáha̱n na̱. 29 Joo tá ná ca̱ha̱n núu na sa̱ha̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ já quéa̱ a̱ cája cáhnu ini Ndióxi̱ sa̱há ña̱ na̱caja na ta a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ candojo na cua̱chi sa̱há —na̱cachi Jesús.
30 Na̱cachi a ña̱ yóho̱ xi̱hín na̱ cán jáchi̱ cáchí na̱ ña̱ ndáca̱a̱n ínima̱ quini ini a.
Náná Jesús xi̱hín ñani a cúni̱ na̱ cuni na a̱
(Mt. 12:46-50; Lc. 8:19-21)
31 Tá na̱ndihi na̱xi̱nu̱ náná Jesús xi̱hín ñani a nu̱ íin a joo na̱cando̱o na ja̱ta̱ véhe. Ta na̱chindahá na̱ in na na̱sa̱ha̱n na̱cana ñahá. 32 Ta na̱ ndúu coo xi̱hi̱n Jesús cáchí na̱ já xi̱hi̱n á:
—Ja̱ta̱ véhe cáa íin nánún xi̱hín ñanún ta ndínducú na̱ yo̱hó —cáchí na̱ xi̱hín Jesús.
33 A̱nda̱ já na̱cachi Jesús já xi̱hi̱n ná:
—Ná ca̱ha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱ yo já cúú tátu̱hun náná i̱ xi̱hín ñani i̱.
34 A̱nda̱ já na̱sande̱hé a̱ nu̱ú na̱ ndúu coo ti̱yi̱vi̱ xi̱hi̱n á cán já cáchí a̱ já xi̱hi̱n ná:
—Na̱ yóho cúú ná tátu̱hun náná i̱ xi̱hi̱n ñani i̱. 35 Jáchi̱ ndá na̱ cája ña̱ cúni̱ Ndióxi̱, na̱ cán cúú ná tátu̱hun ñani i̱ xi̱hín quia̱hvá i̱ xi̱hi̱n náná i̱ —na̱cachi Jesús.