Carta na̱chindahá Pablo nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Filipos
1
Carta na̱ca̱hyí Pablo nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Filipos nani na̱sa̱ndaca̱a̱n da̱ veca̱a
Ye̱he̱ cúú Pablo ta cája chúun i̱ xi̱hi̱n Timoteo cuéntá Jesucristo. Ta cáhyí nde̱ carta yóho nu̱ tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ ndúu ñuu Filipos jáchi̱ in na̱nduu na xi̱hín Jesucristo. Ta cáhyí ri nde̱ carta yóho nu̱ú na̱ sa̱cua̱ha̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús xi̱hín nu̱ú na̱ chíndeé mé na̱ sa̱cua̱ha̱ veñu̱hu. Xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱, tátá yo̱ xi̱hín nu̱ú Jesucristo, xitoho í ña̱ ná caja cua̱ha̱ mé á ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱ ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha ini ndó.
Xíca̱ ta̱hví Pablo nu̱ Ndióxi̱ sa̱há na̱ cúú cuéntá Jesús
Ndíquia̱hva ndiva̱ha i̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ tá ndícu̱hu̱n ini i̱ sa̱ha̱ ndo̱. Níí tiempo tá xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndihi ndo̱ cáji̱i̱ ini i̱. Jáchi̱ ja̱nda̱ tá na̱ndiquehe ndó íchi̱ cuéntá Jesús ta ja̱nda̱ viti na̱chindeé ndó ye̱he̱ cáha̱n i̱ tu̱hun Ndióxi̱ xi̱hín ña̱yivi. Na̱casáhá Ndióxi̱ cája ña̱ ná nduu ndó ña̱yivi nda̱a̱ nu̱ mé á ta xíni̱ va̱ha i̱ ña̱ jáxi̱nu̱ co̱o a ña̱ ja̱nda̱ quia̱hva ná xi̱nu̱ co̱o qui̱ví quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho. Cája i̱ cuéntá va̱ha ndiva̱ha va ndíquia̱hva i̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndo̱ jáchi̱ mé a̱ nda̱a̱ quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ ndo̱hó. Tá quia̱hva cája Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hín i̱ quia̱hva já cája ri a ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n mé ndó. Ta co̱ó caja toho a tá ndáca̱a̱n i̱ veca̱a. Ta co̱ó caja toho a tá ná ndiquehe va̱ha i̱ sa̱há tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ú na̱ jutixia á tá ca̱xi tu̱hun i̱ xi̱hín ña̱yivi ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cúú á tu̱hun Ndióxi̱, ña̱ cúú jáca̱cu ña̱yivi. Ta cánda̱a̱ cáxí ini Ndióxi̱ ña̱ quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ ndo̱hó tá quia̱hva quíhvi̱ ini Jesucristo ndo̱hó. Xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná xi̱nu̱ ini ndó qui̱hvi̱ chága̱ ini ndó ña̱yivi. Ta ná ndindíchí chága̱ ji̱ni̱ ndó ta ná coo chága̱ xíní túni̱ ndo̱. 10 Já ná cuu ca̱xi ndó ña̱ va̱ha chága̱ níí tiempo ta xi̱hín ña̱ yóho cacuu ndó ña̱yivi nda̱a̱, na̱ co̱ ndójo cua̱chi tá ná xi̱nu̱ qui̱ví quixi tucu Jesucristo. 11 Ndítahan caja ndó ña̱ va̱ha xi̱hín ndinuhu ini ndó jáchi̱ xi̱hín ña̱ yóho jána̱ha̱ ndó nu̱ú ña̱yivi ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cúú ndó cuéntá Jesús ta xi̱hín ña̱ yóho ndicáhnu ndiva̱ha Ndióxi̱.
Ná caja í ña̱ cúni̱ Jesucristo xi̱hín ndinuhu ini i̱
12 Cande̱hé ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Cúni̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini ndó ña̱ ndóho i̱ veca̱a yóho. Mé a̱ nda̱a̱ sa̱há ña̱ ndáca̱a̱n i̱ veca̱a yóho na̱xini jo̱ho cua̱ha̱ chága̱ ña̱yivi tu̱hun va̱ha sa̱há Jesucristo. 13 Tócó ndihi soldado, na̱ ndúu vehe rey yóho xi̱hín java ga̱ ña̱yivi sa̱ cánda̱a̱ ndihi ini na ña̱ ndáca̱a̱n i̱ veca̱a sa̱há ña̱ ndíco̱ i̱ íchi̱ cuéntá Jesucristo. 14 Ta sa̱há ña̱ na̱canda̱a̱ ini cua̱há na̱ cúú cuéntá Jesús ña̱ ndáca̱a̱n i̱ veca̱a yóho, na̱ndindeé ini na caca nuu na ca̱ha̱n na̱ tu̱hun Ndióxi̱ xi̱hín ña̱yivi ta co̱ yíhví na̱ caja na ña̱ jáchi̱ cándeé cáhnu chága̱ ini na Ndióxi̱ viti.
15 Mé a̱ nda̱a̱ ndúu java na̱ xíca nuu cáha̱n tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ú ña̱yivi sa̱há ña̱ cáhi̱hvi̱ cuití ini na. Ta java na cája na ña̱ jáchi̱ cúni̱ na̱ cayojó na̱ nu̱ú i̱. Joo mé a̱ nda̱a̱ java na cáha̱n na̱ tu̱hun Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cúni̱ na̱ caja na ña̱ va̱ha. 16 Joo java na cáha̱n na̱ tu̱hun Ndióxi̱ sa̱há ña̱ va̱ha mé cuití va na ta co̱ cája na ña̱ xi̱hín ndinuhu ini na. Ña̱ cúni̱ na̱ caja na quéa̱ jáqui̱hvi̱ chága̱ na̱ ye̱he̱ nani ndáca̱a̱n i̱ veca̱a yóho. 17 Joo mé a̱ nda̱a̱ java na cáha̱n na̱ sa̱há Jesucristo jáchi̱ quíhvi̱ ndusa ini na ye̱he̱ ta sa̱ cánda̱a̱ ini na ña̱ na̱sacu Ndióxi̱ ye̱he̱ yóho ña̱ ná ndiquehe e̱ sa̱há tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesucristo. 18 Joo co̱ sáhní toho i̱ mí i̱ ndá sa̱ha̱ cája na ña̱ jáchi̱ cáji̱i̱ ini i̱ tá cáha̱n na̱ sa̱há Jesucristo nu̱ú ña̱yivi. Ta cáji̱i̱ chága̱ ini i̱ 19 jáchi̱ cánda̱a̱ ini i̱ ña̱ quee va̱ha i̱ nu̱ tócó ndihi ña̱ ndóho i̱ yóho sa̱há ña̱ chíndeé ínima̱ Jesucristo ye̱he̱ ta sa̱há ña̱ xíca̱ ta̱hví ndó nu̱ Ndióxi̱ sa̱há i̱. 20 Cándeé ini i̱ ña̱ a̱ cándo̱o núu i̱. Ta ndáti tia̱hva i̱ chíndeé Ndióxi̱ ye̱he̱ já ná cuu ca̱ha̱n i̱ sa̱há Jesucristo nu̱ú ña̱yivi. Xi̱hín ña cáha̱n i̱ yóho jána̱ha̱ i̱ ndá quia̱hva cáhnu cúú Jesucristo. Ta co̱ cája toho a á tácú u̱ á na̱xi̱hi̱ i̱ jáchi̱ caja cáhnu tá caja cáhnu i̱ Jesucristo. 21 Ta nani tácú u̱ íin i̱ ñuyíví yóho cája cáhnu i̱ Jesucristo xi̱hín ndinuhu ini i̱. Ta tá ná quivi i̱ já va̱ha chága̱ ví jáchi̱ cu̱hu̱n i̱ coo i̱ xi̱hi̱n mé á. 22 Ta co̱ cánda̱a̱ ini i̱ ndía̱ va̱ha chága̱ jáchi̱ tá ná catacu u̱ já cuu ñe̱he̱ chága̱ íní i̱ ca̱ha̱n i̱ sa̱há Jesucristo xi̱hín ña̱yivi. 23 I̱vi̱ joho cáhvi ini i̱ ña̱ á va̱ha chága̱ ná catacu u̱ á va̱ha chága̱ ná quivi i̱. Jáchi̱ tá ná quivi i̱ i̱vi̱ la̱á xi̱nu̱ co̱o i̱ coo i̱ xi̱hín Jesucristo. Ta va̱ha chága̱ ná cu̱hu̱n i̱ coo i̱ cán a̱ ju̱ú ga̱ ña̱ ná coo i̱ ñuyíví yóho. 24 Joo sa̱ha̱ mé ndó xíní ñúhú coo tóo chága̱ i̱ ñuyíví yóho. 25 Ta viti cánda̱a̱ va̱ha ini i̱ ña̱ coo chága̱ i̱ ñuyíví yóho ña̱ ná chindeé e̱ ndo̱hó catia̱hva chága̱ ndó tu̱hun Ndióxi̱ já ná caji̱i̱ chága̱ ini ndó sa̱há ña̱ cándeé ini ndó mé á. 26 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ cuu caji̱i̱ ini ndó sa̱há ña̱ coo tucu u̱ xi̱hi̱n ndó ta cuu caja cáhnu ndó Jesucristo sa̱há ña̱ yóho.
27 Cúni̱ ña̱ ná ndi̱hi ini ndó caja ndó tá quia̱hva cáchí tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesucristo. Já quéa̱ tá ná sa̱a̱ i̱ á tá ná a̱ sáa̱ toho i̱ coto nihni i̱ ndo̱hó cúni̱ ñe̱hé e̱ tu̱hun ña̱ in cúú ndihi ndó ta ndúu nda̱cú ndo̱ cuéntá Ndióxi̱. Ta cúni̱ ñe̱hé e̱ tu̱hun ña̱ in cúú ndó ndúcú ndéé ndo̱ cáha̱n ndó tu̱hun va̱ha sa̱há Jesucristo nu̱ú ña̱yivi ña̱ ná candeé ini na mé á. 28 Ta coto a̱ quiáhva ndó ña̱ma̱ni̱ nu̱ú na̱ i̱hvi̱ ndo̱ ja̱n ña̱ ná jáyi̱hví na̱ ndo̱hó. Jáchi̱ xi̱hín ña̱ yóho cánda̱a̱ ini na cán ña̱ xíca na cua̱ha̱n na̱ nu̱ú ndihi sa̱ha̱ ná. Joo mé ndó cánda̱a̱ ini ndó ña̱ xíca ndó íchi̱ nu̱ú ca̱cu ndaa ínima̱ ndo̱ caja Ndióxi̱. 29 Jáchi̱ sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo ñéhe̱ táhvi̱ ndó candeé ini ndó mé á. Ta quia̱hva já ñéhe̱ táhvi̱ ri ndó ndóho ini ndó sa̱há ña̱ cándeé ini ndó mé á. 30 In nu̱ú ndóho iní sa̱há Jesucristo. Sa̱ na̱xini ndó ndá quia̱hva na̱ndoho ini i̱ jihna. Ta sa̱ ñéhe̱ ndó tu̱hun ndá quia̱hva ndóho ini i̱ viti.