4
Xíní ñúhú caji̱i̱ ini ndó xi̱hín ña̱ cája Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱
Cande̱hé ndo̱ ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Xíca̱ ndiva̱ha ini i̱ cuni i̱ ndo̱hó jáchi̱ quíhvi̱ ini i̱ ndo̱hó. Ta cáji̱i̱ ndiva̱ha ini i̱ xi̱hi̱n ndo̱ jáchi̱ co̱ cácahan nu̱u̱ i̱ sa̱ha̱ ndo̱. Cúni̱ ña̱ ná candi̱co̱ ndacú ndo̱ íchi̱ cuéntá Jesucristo, xitoho í.
Xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Evodia xi̱hín nu̱ Síntique ña̱ ná ndique táhan va̱ha na jáchi̱ in qui̱hvi̱ cúú ná cuéntá Jesús. Ta xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ mún, da̱ cája chúun tuun xi̱hín i̱ ña̱ ná cajún ña̱ma̱ni̱ ca̱hún xi̱hi̱n ndíví quia̱hva i̱ ja̱n ña̱ ná ndique táhan máni̱ ná. Jáchi̱ ndíví na̱ ja̱n na̱chindeé cua̱há na̱ ye̱he̱ tá na̱xi̱ca nuu i̱ na̱ca̱ha̱n i̱ tu̱hun Ndióxi̱, mé tu̱hun cúú jáca̱cu ña̱yivi. Ta quia̱hva já na̱chindeé ri ñaní, da̱ naní Clemente ye̱he̱. Ta java ga̱ da̱ cúú cuéntá Jesús na̱chindeé táhan na xi̱hín i̱. Sa̱ ndáa̱ va qui̱vi̱ ná nu̱ libro nu̱ ndáa̱ qui̱vi̱ tócó ndihi na̱ catacu a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
Níí tiempo ndítahan caji̱i̱ ini ndó xi̱hín ña̱ cája Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱. Á sa̱ xíni̱ jo̱ho ndó. Níí tiempo ndítahan caji̱i̱ ini ndó. Ta xi̱hín ña̱ yóho canda̱a̱ ini tócó ndihi ña̱yivi ña̱ cúú ndó ña̱yivi va̱ha ini. Sa̱ na̱cayati qui̱vi̱ quixi tucu Jesucristo, xitoho í.
A̱ ndícani na̱há ini ndó sa̱há ni in ña̱ha. Ña̱ ndítahan caja ndó quéa̱ ca̱ca̱ ta̱hví ndo̱ nu̱ Ndióxi̱ níí tiempo ta ndicani ndó nu̱ mé á ndaja cáa ña̱ ndóho ndó. Ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ á ta a̱ ndíndójó ndo̱ ndiquia̱hva ndó ndixa̱hvi nu̱ mé á. A̱nda̱ já caja Ndióxi̱ ña̱ ná coo va̱ha ini ndó ta cáhnu chága̱ ña̱ yóho a̱ ju̱ú ga̱ tócó ndihi ña̱ cuu canda̱a̱ ini ña̱yivi. Ta tá ná caja Ndióxi̱ ña̱ ná coo va̱ha ini ndó já quéa̱ chindeé a̱ ndo̱hó já ná ndindacú ínima̱ ndo̱ xi̱hi̱n xíní túni̱ ndo̱ sa̱há ña̱ in na̱nduu ndó xi̱hín Jesucristo.
Xíní ñúhú cahvi ini ndó caja ndó ndinuhu ña̱ va̱ha
Ja̱ndá ña̱ yóho cuití va cúni̱ ca̱ha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Xíní ñúhú cahvi ini ndó sa̱há ña̱ nda̱a̱ ta sa̱há ña̱ cuu coo toní ñúhú ndó xi̱hi̱n. Ta xíní ñúhú cahvi ini ndó sa̱há ndaja caja ndó ña̱ nda̱a̱. Ta xíní ñúhú cahvi ini ndó sa̱há ña̱ha vií. Ta xíní ñúhú cahvi ini ndó sa̱há ña̱ha cuu caji̱i̱ íní ña̱yivi xi̱hi̱n, ña̱ cuu ca̱ha̱n va̱ha na sa̱ha̱. Ta xíní ñúhú cahvi ini ndó sa̱há ña̱ va̱ha cuu caja ndó ña̱ ná cuu caja cáhnu ña̱yivi Ndióxi̱ sa̱ha̱.
Caja ndó tócó ndihi ña̱ na̱jána̱ha̱ i̱ nu̱ ndó caja ndó. Ndítahan caja ndó ña̱ na̱xini jo̱ho ndó na̱ca̱ha̱n i̱ xi̱hín ña̱ na̱xini ndó na̱caja i̱. Ta ná coo Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱ ta mé á quéa̱ caja ña̱ ná coo va̱ha ini ndó.
Na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Filipos chíndeé na̱ Pablo
10 Cáji̱i̱ ndiva̱ha ini i̱ ta ndíquia̱hva i̱ ndixa̱hvi nu̱ Jesucristo, xitoho í jáchi̱ na̱ndicu̱hu̱n tucu ini ndó sa̱há i̱. Co̱ cúni̱ cachi i̱ ña̱ sa̱ na̱ndindójó ndó sa̱há i̱, va̱ha. Ña̱ cúni̱ i̱ cachi i̱ quéa̱ co̱ núná nu̱ ndo̱ chindeé ndó ye̱he̱. 11 Co̱ cáha̱n i̱ ña̱ yóho xi̱hi̱n ndó sa̱há ña̱ ndíma̱ní ña̱ha nu̱ú i̱ jáchi̱ sa̱ na̱catia̱hva i̱ cáji̱i̱ íní i̱ xi̱hín ña̱ íin nu̱ú i̱. 12 Sa̱ xíni̱ coo ndáhví ndiva̱ha i̱ ta sa̱ xíní i̱ coo cua̱há ndiva̱ha ña̱ha nu̱ú i̱. Na̱catia̱hva i̱ coo ndéé ini i̱ nu̱ tócó ndihi ña̱ quíxi nu̱ú i̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ íin va̱ha ini i̱ va̱tí íin cua̱há ña̱ cuxu u̱ á co̱ó a̱. Ta va̱tí yójó ña̱ha nu̱ú i̱ á ndíma̱ní ña̱ nu̱ú i̱ íin va̱ha ini i̱. 13 Sáhan ndéé ini i̱ nu̱ tócó ndihi ña̱ quixi nu̱ú i̱ jáchi̱ Jesucristo quéa̱ chíndeé a̱ ye̱he̱ caja i̱ ña̱. 14 Joo va̱ha na̱caja ndó jáchi̱ na̱chindeé ndó ye̱he̱ tá na̱ndoho ini i̱ sa̱há ña̱ na̱ndima̱ní nu̱ú i̱.
15 Sa̱ xíni̱ ndó ña̱ in túhún mé ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Filipos ja̱n cúú ndó na̱ na̱chindeé ye̱he̱ tá na̱quee e̱ cua̱ha̱n i̱ chí Macedonia ca̱ha̱n i̱ tu̱hun Ndióxi̱, ña̱ cuu jáca̱cu ña̱yivi. Ta na̱caja ndó ña̱ yóho jáchi̱ na̱camáni̱ ndó ye̱he̱ sa̱há ña̱ na̱chindeé e̱ ndo̱hó xi̱hín tu̱hun Ndióxi̱. 16 Jáchi̱ tá na̱sahi̱in i̱ ñuu Tesalónica cán já na̱chindahá ta na̱chindahá ndó ña̱ha na̱ndima̱ní nu̱ú i̱. Ta a̱ ju̱ú in tañu cuití va na̱caja ndó ña̱. 17 Co̱ cáha̱n i̱ ña̱ yóho xi̱hi̱n ndo̱ sa̱há ña̱ cúni̱ ñe̱he̱ cuití vi̱ ña̱ha. Ña̱ cúni̱ quéa̱ ná cha̱hvi Ndióxi̱ sa̱há ña̱ma̱ni̱ na̱caja ndó. 18 Ta viti co̱ó ga̱ ña̱ha ndíma̱ni̱ nu̱ú i̱. Ja̱nda̱ yójó joho a nu̱ú i̱ viti xi̱hi̱n tócó ndihi ña̱ na̱chindahá ndó xi̱hín Epafrodito ñéhe da na̱quixi da nu̱ú i̱ yóho. Tócó ndihi ña̱ na̱chindahá ndó nu̱ú i̱ yóho cúú á ña̱ cáji̱i̱ ndiva̱ha ini Ndióxi̱ xi̱hi̱n. Cúú á tátu̱hun jóco̱ ndó in ña̱ támi sáha̱n nu̱ mé á. 19 Ta Ndióxi̱, mé a̱ cája cáhnu i̱ chindeé a̱ ndo̱hó ná a̱ ndíma̱ní ga̱ ni in ña̱ha nu̱ ndo̱. Jáchi̱ cua̱há ndiva̱ha ña̱ cui̱cá cómí Ndióxi̱ ta quia̱hva mé á ña̱ nu̱ ndo̱ sa̱há ña̱ cúú ndó cuéntá Jesucristo. 20 Cáhnu ná cacuu Ndióxi̱, tátá yo̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Já ná coo.
Ndínda̱yí Pablo na̱ cúú cuéntá Jesús
21 Sa̱há ña̱ in cúú yó cuéntá Jesucristo chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo tócó ndihi na̱ cúú cuéntá mé á cán. Ta ñaní, na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu xi̱hín i̱ yóho chindahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó. 22 Ta jári java ga̱ na̱ cúú cuéntá Ndióxi̱ ndúu chí yóho chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ta na̱ chíndahá chága̱ ví Ndióxi̱ coo ndó cúú na̱ cája chúun vehe da̱ cómí cuéntá sa̱há ñuu Roma.
23 Ná caja Jesucristo, xitoho í cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n tócó ndihi ndó. Já ná coo.